قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت ششم

1.یوم الحسره قبل ازقیامت است واین خوددردوزمان است :

1.1.وقت باریدن عذاب یعنی ریزش کلمات مشرکان قبل ازقیامت

قرینه کلام درآن «الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون »می باشد دراینجا «الیوم » ،گمراهی آشکار،جاری شدن امر(ریختن کلمه بدستورخدا) ،غافل بودن مشرکان وعدم ایمان آنها این وقت راتاکیدوتبیین می نماید

ببینیم این معنارانیزدرسوره انفال آیه 36:

ومالهم اَلّایُعذبهم الله وهم  یصُدون عن المسجدالحرام وماکانوااولیاءه الاالمتقون ولکن اکثرهم لایعلمون . وماکان صلاتُهم عندالبیت الّامُکاء وتَصدیه فذوقواالعذاب بماکنتم تکفرون إنّ الذین کفرواینفقون اموالهم لِیَصُدّواعن سبیل الله فسینفقونهاثم تکون علیهم حسره ثم یغلبون والذین کفرواالی جهنم یحشرون .

چراخداعذابشان نکندبااینکه آنان ازمسجدالحرام بازمی دارنددرحالی که ایشان سرپرست آن نباشندچراکه سرپرست آن جزپرهیزگاران نیستندولی بیشترشان نمی دانندونمازشان درخانه ی خدا جزسوت کشیدن وکف زدن نبودپس به آنکه کفرورزیدنداموال خودراخرج می کنندتاازراه خدابازدارندپس به زودی آن راخرج می کنندتاازراه خدابازدارندپس به زودی آن راخرج می کنندوآنگاه حسرتی برآنان خواهددگشت سپس مغلوب می شوندوکسانی که کفرورزیدندبه سوی دوزخ گردآورده خواهندشد

ومالهم اَلّایُعذبهم الله وهم  یصُدون عن المسجدالحرام وماکانوااولیاءه الاالمتقون

ضمیر«هم » در«لهم» ، «یعذبهم» و«هم » به چه کسی یاکسانی ارجاع می شود؟

جواب : باتوجه به آیات قبل وبعدبه کفارومشرکان برمی گردد

 مسجدالحرام درآیه فوق اشاره داردبه :

1.کلمه برتر یعنی کلمه اولیای خدا

2.همین مسجدالحرام که خانه کعبه درآن واقع است

نکته : کسانی که باعث دوری مردم ازکلمه برترمی شوندیاکسانی که به هرنحومردم راازعبادت خداوحج بازمی دارندخدااینهاراعذاب خواهدکرد.واین شامل کمترین  آزارواذیتی است که دراین راه به مردم مسلمان روامی دارندتا قتل وکشتارآنها

ضمیر«ه» دراولیاء ه به چه کسی یاچیزی ارجاع می شود:

1.کلمه برتر

خداسرپرست واقعی  کلمه برتر(مسجدالحرام) راپرهیزکاران (اولیای خود)می داند

2.مسجدالحرام

خداسرپرست واقعی مسجدالحرام راافرادمومن ومسلمان می داندیعنی اینکه بایدسرپرست مسجدالحرام افرادمومن ومسلمان باشند(افرادشجره طیبه )نه منحرفین ومشرکان

3.شجره طیبه

خداسرپرست واقعی شجره طیبه را اولیای خودش می داند

 ولکن اکثرهم لایعلمون .

ضمیر«هم » به چه کسانی ارجاع می شود:

1.کفارومشرکان

کفارومشرکین  قادربه درک این معنانیستندکه  دراصل اولیای خدایندکه جهان را مدیریت می کنندحتی اگرآنهاروی قلم آنهاقلم بزنند

2.اهل مسجدالحرام یعنی شجره طیبه که مردم عادی هستندازاین موضوع خبرندارندکه متولی واقعی آنهااولیای خداهستند

 وماکان صلاتُهم عندالبیت إلّامُکاء وتَصدیه

کلمه «مُکاء» به معنای صفیر(سوت ) است ومُکّاء بروزن صیغه مبالغه است مرغی است درحجازکه دارای صفیرشدیدی است ومثل معروف عرب که می گویند: «بنیک حمّری ومکئکینی» نیزبه این معنااست وکلمه ی «تصدیه»  به معنای کف زدن است .تفسیرالمیزان ج 9 ص 95

مَکا( مُکاء،مکوا):بانگ وفریادکرد

تصدیه :صداوآوازی که کوه برمی گرداند، کف زدن

ضمیر«هم» درصلاتهم برمی گرددبه مشرکان وکفاراهل قلم ودانایان آنها

نمازشان نزدخانه ی خداجزسوت زدن وکف زدن نیست  یعنی چه ؟

1.اگرنماز را به معنای همین نمازمعمولی بگیریم منظوراین است که نمازخواندن رادرخانه ی خدایاحج یاعبادت خداراسبک می شمارند

2.اگرنمازخواندن را قلم زدن بگیریم – این معنابسیاردرقرآن آمده – خدامی گوید: قلم مشرکان ازروح عبادت خالی است تنها بانگ وآوازی داردمثل طبل میان تهی است . آنها بااستفاده ازاهل کتاب خودازراههای مختلف قلم اولیای خدا(بیت :کلمه برتر)راازراه درست منحرف کرده ورای راازقرآن وقلم آنهابسمت کفروشرک خودبرمی گردانندواز رشد وآگاهی مردم جلوگیری می کنندقرآن این کارراسوت زدن یاتولیدصدامی نامد.اصطلاح تصدیه یاکف زدن یعنی دودست راباهم زدن وصداتولیدکردن .به این خاطرقرآن این لفظ رابکاربرده زیرامشرکان دودست شده یکی خودآنهاودیگری اهل کتاب ودانایانشان تاقلم اولیای خدارابه انحراف  ببرندیعنی دوتایی تولیدصدامی کنند

فذوقواالعذاب بماکنتم تکفرون

نکته : خدااین عمل کفرآمیزآنهارامستوجب عذاب می داند

 إنّ الذین کفرواینفقون اموالهم لِیَصُدّواعن سبیل الله

منظورازاموال درآیه فوق چیست ؟

جواب : مشرکان بااستفاده ازاسمهای فعال خدا(اموال)قلم اولیای خدارابه انحراف می برندبه اصطلاح کلمات خودراخرج این راه می کنندچگونه ؟

1.بت می تراشندوکلمه دردسترس دانایان خودقرارمی دهند

2.وسایل رفاه وآسایش بی حدوحصردراختیارافرادخودکه مشرک وکافرندقرارمی دهند

3.آنهارابرای جنگ وکشتن مردم ازهرلحاظ مجهزمی کنند

4.ابزارکارووسیله ها وموادگوناگون دراختیارمردمشان قرامی دهند

5.تمام کارهای کلیدی کشورخودرابه افرادخودجهت نابودی مومنان می سپارند

 فسینفقونهاثم تکون علیهم حسره

نکته : خدانتیجه تمام بذل وبخشش های آنهارادرآخرکارجزحسرت نمی داندچون همیشه هم کلمه آنهاریزش می کندهم افرادخودراازدست می دهندهم آبروواعتباری نزدمردم مومن ندارند

ثم یُغلبون

نکته : آنهاهمواره ازمومنان شکست می خورند

توجه : فعل یغلبون به معنای شکست خوردن است زیرا:

1.فعل مجهول آورده شده

2.دربسترکلام بایدافعال دووجهی رامعناکردقرینه :الذین کفروا، لیصدواعن سبیل الله

نکته :لیصدوا عن سبیل الله ؛ تنهاشامل مشرکان  واهل کتاب آنهایعنی شجره خبیثه می باشدافرادمسلمان ونادان اگربزبان حرف کفرآمیزبگویندیاراه کفروشرک بروندبه دل مسلمانندتعلیل خداازکافران صدکردن راه خداست واین صفت فقط مصداقش شجره خبیثه می باشند

3.کلمات : حسره ،وحشربه سوی جهنم شکست کفاررابه تصویرمی کشد

 والذین کفرواالی جهنم یحشرون .

نکته : دردنیادچارغبن وحسرت وشکست می شونددرآخرت هم به جهنم می روند

ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 24 مرداد 1397 | 09:28 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

 قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت پنجم

ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ماکان لله ان یتخذمن ولدسبحانه اذاقضی الامرافانمایقول له کن فیکون .وانّ الله ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم . فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون .سوره مریم آیه 34

این است عیسی پسرمریم گفتاردرستی که درآن شک می کنند.خدارانسزدکه فرزندی برگیردمنزه است او چون کاری رااراده کندهمین قدربه آن می گویدموجودشوپس بی درنگ موجودمی شودودرحقیقت خداست که پروردگارمن وپروردگارشماست پس اورابپرستیداین است راه راست اما دسته های گوناگون ازمیان آنها به اختلاف پرداختندپس وای برکسانی که کافرشدندازمشاهده ی روزی دهشتناک .چه شنواوبینایندروزی که به سوی مامی آیندولی ستمگران امروزدرگمراهی آشکارندوآنان راازروزحسرت بیم ده آنگاه که داوری انجام گیردوحال آنکه آنهادرغفلتندوسرایمان آوردن ندارندماییم که زمین راباهرکه درآن است به میراث می بریم به سوی مابازگردانیده می شوید.

شرح آیات :

ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ماکان لله ان یتخذمن ولدسبحانه اذاقضی الامرافانمایقول له کن فیکون .وانّ الله ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم

توجه :شرح این مبحث پیشترداده شد

فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .

نکته : خدامتذکرمی شودبااینکه عیسی را بعنوان آیه خدادیدندامابازدسته دسته شدندوبین مردم اختلاف انداختند. خداآنهاراازروزقیامت بیم می دهد

اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین . چه شنوا وبینایندروزی که به سوی ما می آیندولی ستمگران امروزدرگمراهی آشکارند

ضمیر«هم » در«بینهم »به چه کسانی برمی گردد؟

1.فرشته ها

اگرمرجع ضمیر«هم » دربینهم رافرشته های نظام  بگیریم .چون دونظام دریک نظام است وقتی مشرکان روی قلم اولیای خدابه شرک وکفرقلم می زنند؛ فرشته های اولیای خدادسته دسته شده وبین آنهااختلاف وتفرقه می افتد.تفرقه بین فرشته ها باعث تفرقه بین مردم می شودبه این صورت که بین شناختهافاصله افتاده وشناختهای گمراه کننده بین آنهاقرارگرفته دراین وقت ،مردم بسختی راه درست راازنادرست تشخیص می دهنددرنتیجه  دارای عقایدگوناگون شده و فرقه فرقه می شوند

2.مردم

مشرکان روی قلم اولیای خدابه شرک ونفاق قلم می زنندومردم رابه گروهها واحزاب مختلف تقسیم کرده وبین آنهاتفرقه افکنده تاقلم اولیای خداپوشش بخوردومردم به آنهاایمان نیاورند

حال این گروهاواحزاب دودسته اند :1.افراددست چپی که کارگزاران نظام مشرکانندوخودبه احزاب وگروههای مختلف تقسیم می شوندباعقایدبه ظاهرمختلف 2.افراددست راستی که جزوشجره طیبه هستندو  افراددست چپی بینشان باعقایدمختلفی که درجامعه ایجادکرده اند تفرقه ایجادمیکنند

ضمیر«هم » دراسمع بهم وابصربه چه کسی یاکسانی برمی گردد؟

1.مشرکان اهل قلم وکارگزاران آنها

دراصل چون عامل اختلاف مشرکان اهل قلم بعدکارگزاران آنهایعنی افراددست چپی هستندروی سخن باآنهاست وضمیر«هم » به آنهاارجاع می شود

2.مردم عادی یاافرادشجره طیبه 

مردم عادی که براثرتفرقه ای که بین شناختهایشان افتاده ونتوانستندواقعیت راببیننددرقیامت شنواوبینامی شوند؛ضمیر«هم » به آنهانیزارجاع می شود

اسمع بهم وابصریوم یأتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین

منظوراز«یوم یأتوننا...» چه روزی است ؟

باتوجه به قبل آن : اسمع بهم وابصروبعدآن :لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین می تواند«یوم یأتوننا ... » خوانش های زیرراداشته باشد :

1.قیامت 

اگرآیه راپیوسته بخوانیم (فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون) منظورازیوم یأتوننامی تواندقیامت باشدزیرا:

1.1.فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم باتوجه به ادامه آیه به قیامت اشاره دارد

2.1.معمولادرقیامت است که انسانهاازخواب بیدارشده وبقول قرآن شنواوبینامی شوندوبسوی خدابرمی گردندیامی آیندخدا«یوم یاتوننا» رادرتقابل با«الیوم فی ضلال مبین » آورده پس نمی تواندگواه  زمان حال کفار باشد.ادامه آیه «انانرث الارض ومن علیهاوالینا یرجعون » این معناراتاکیدوتبیین می نماید

2.وقت ریزش کلمه کفار

منظوراز«یوم یأتوننا...» می تواندوقت ریزش کلمه کفارباشدزیراهشدارهای پیامبران رادراین روز:الیوم فی ضلال مبین؛ جدی نگرفته ودروقت ریزش کلمه هایشان می بینندومی شنوندکه چه برسرشان آمده (خدااهل قلم رابینا وشنوامی گویدزیرادارای کلمه اند).ادامه آیه :وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنوناین معناراتاکیدوتبیین می نمایدزیراعدم ایمان درآن قیدشده است درصورتی که درقیامت همه به خداایمان آورده وبسوی اوبرمی گردند

وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون .

نکته : ضمیر«هم » درانذرهم برمی گردد به ظالمون (مشرکان اهل قلم وافراددست چپی )

منظورازیوم الحسره چه روزی است ؟

یوم الحسره باتوجه به آیه قبل « فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین .وبعدآن « اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون » می توانددارای خوانش های متعددشود:

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 21 مرداد 1397 | 02:15 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

خداکندغدیربیاید

پایان چشم انتظاری ودوری 

قیامت وحضرت عیسی ع -قسمت چهارم

ج) یوم یجمع الله الرسل :قیام اولیای خداقبل ازقیامت 

اگریوم یجمع الله الرسل راگردآوری پیامبران بگیریم خدااین نکته را به پیامبرالبته بواقع به ما یادآورمی شود: روزی که پیامبران ( پنج ولی زنده وغایب ع ) گردهم می آیندیاظاهرمی شوندخداباعیسی ع صحبت می کندواوباهمان معجزات رهبری جامعه راعهده دارمی شود.

بنابه دلایل ذیل یوم یجمع الله الرسل برروز گردآوری یاگردآمدن پیامبران قبل ازقیامت نیز اطلاق می شود:

1.ادامه آیه : إذقال اللهُ یاعیسی ابنَ مریمَ اذکُرنعمتی علیک وعلی والدتِک اذایَّدتک بروح القدس تُکلم الناس فی المهدوکَهلا

به پیامبری عیسی ع درزمان میانسالی یعنی قبل ازقیامت اشاره می کند

2.طرف خطاب خدابه حضرت عیسی ع بافعل ماضی است : قال الله... امابیان رسالت ومعجزات وی بافعل مضارع است : تکلم ، تخلق ، تنفخ ، تکون ، تبرئ ، تخرج .کاربرداین افعال بیانگر ادامه رسالت وی ونیز خبرازرسالت دیگری برای وی  بعنوان پیامبرآشکارمی باشدزیرا  زنده کردن مرده ها وازگِل پرنده ساختن مستلزم حضوراست  .شرح مفصل آن درقیام عیسی ع آمد

نکته : زنده کردن مرده ها درروز قیامت تنهابواسطه پیامبران انجام خواهدشدحضرت عیسی ع مثالی است ازقرآن برای مابه تذکراین معنا


حال انذارخدارابه مشرکان برای عذاب روز قیامت درسوره مریم آیه 36 به بعددنبال کنیم :

فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون .

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 19 مرداد 1397 | 03:23 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

خطاب به ترامپها:

ماماندیم ویک طوفان شن 

کاه جدا،گندم جدا

***

 قیامت وحضرت عیسی ع -قسمت سوم

2.پیامبران

پرسشگررسولان پیامبران هستند:

اگر« رسل » رافرشته ها بگیریم پیامبران درقیامت بافرستادن فرشته هایشان به نظام (ازطریق کلمه الله )ازمردم می پرسندکه شماچه جوابی داریدمی گویندماهیچ نمی دانیم براستی که خدای یگانه و کلمه برتردانای رازها وغیبهاست

توجه :این کلمه برتراست که درس خداپرستی می دهد

دراینجا قرآن داردبه این نکته اشاره می کندکه کلمه مشرکان درقیامت هنوزپاک نشده ومردم به شناخت کافی نرسیده اند

پیامبران پرسشگران قیامتند ازچه کسانی ؟

جواب : ازهمه مردم

 درروز محشرهم پیامبران  حضورفیزیکی  دارند(همه زنده می شوند) هم به نظام نامه می زنند (فرشته های آنها ازمردم می پرسند). وقتی پیامبران درقیامت به نظام نامه می زنند ؛ فرشته هایشان ازهرفردمطابق اعمالش می پرسدپرسش وپاسخ انسانها باعث بیداری ودیدن امورکوچک وبزرگ درآنهامی شود بواقع  مردم کارکردقلم مشرکان رامی بینندو می فهمندکه درزمان زندگی آنهاچه سرنوشتی رابرایشان  رقم زده اند ،  مردم مرحله به مرحله پاک شده وبه راه راست برمی گردندهمان برگشتن بسوی  خداو رجوع به او .

نتیجه :فعل یجمع به دلایل ذیل می تواندبرقیامت (قیامت کبری وقیامت صغری)هم اطلاق شود:

1.طرح مسئله حشروسوال وجواب

فعل یجمع به معنای یحشرهم آمده است ،موضوع سوال وجواب ازفرشته ها این مفهوم راتاکیدمی نماید

2.پیامبری عیسی ع درزمان میانسالی وزنده کردن مرده ها  اشاره به زمان رسالت اودرهمه زمانهاتابعدقیامت دارد (گفته شدقیامت صغری پیش ازقیامت است، خدابه آن صبح اطلاق می کند.دربحث دخترخاص درقرآن وقیام عیسی شرح داده شد) :

تکلم الناس فی المهدوکَهلاواذعَلَّمتُک الکتاب والحکمه والتوراه والانجیل واذتخلق من الطین کهیئه الطیرباذنی فتنفخ فیهافتکون طیراباذنی وتبرئُ الاکمه والابرص باذنی واذتُخرج الموتی باذنی

3.ذکرعیدآخروهشداربه عذاب سخت اشاره به قیامت وپایان آن هم می تواند داشته باشد:

قال عیسی ابنُ مریم اللهم ربنااَنزِل علینامائده من السماء تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین . قال اللهُ إنّی منزِّلهاعلیکم فمن یکفربعدمنکم فانی اُعذبه عذابالااعذبه احدامن العالمین

4. هشدارعذاب وبخشش قرآن به مردم ومژده تحقق وعده خداونددراین روز(یوم یجمع الله الرسل = هذایوم ینفع الصادقین)به اولیای خدا:

ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفرلهم فانک انت العزیزالحکیم قال الله هذایوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتهاالانهارخالدین فیهاابدارضی الله عنهم ورضواعنه ذلک الفوزالعظیم. لله ملک السماوات والارض ومافیهن وهوعلی کل شی قدیر.

پس باتوجه به آن معنی  آیه می شود:

 روزی که جمع می کندخدا(کلمه برتر)فرشته ها را( حشرفرشته هادرحقیقت  حشرمردم است )می گویدچه جوابی به شماداده شده است ...ای محمددراین زمان یعنی درزمان قیامت ویاالان  بیادبیاور(همانطورکه قبلادرعدم به توگفته ام ) که ؛ خدابه عیسی ع می گویدیادکن نعمتم رابرتو وبرمادرت زمانی که مؤیدکردم ترابه روح القدس (باکلمه برتر،تاییدوهمراهت کردم ) تابامردم قبل ازتولد، بعدازتولدوتازمان پیری ومیانسالی  سخن بگویی وفرشته هایت رابعدازتولدوتازنده ای یعنی تاقیامت به کلمه مشرکان بفرستی  وازقبل به توکتاب یاقرآن ، حکمت ، تورات وانجیل رایاددادم

توجه : قرآن می خواهد به ما بگویدکه درروز قیامت خداازطریق وحی( کلمه الله )باعیسی ع ومحمدص صحبت می کند وحضرت عیسی  درآن روزمثل زمانی که پیامبر بنی اسرائیل بودپیامبری است باهمان معجزات ؛ ادامه آیه این معنا راتاکیدوتبیین می نماید

ج) یوم یجمع الله الرسل:قیام اولیای خداقبل ازقیامت 

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 16 مرداد 1397 | 10:40 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واماوقتی که به فطرت باشی 

فرزندمن دختری بسیارمهربان ،عاقل ،آگاه ،مؤدب ، منصف وبی آزاراست .گاهی دربرابرافراددوروبرش احساس ناتوانی می کندمی گویدمادرتوبگوچکارکنم ؟چراآدمهامی توانندبد باشند؟ چراوقتی تو بدهیچکس رانمی خواهی ولی به توبدی می کنند؟بیادآوردم صنعت شادیهای این مردم راونتوانستم جواب قانع کننده ای به او بدهم .آخراوبدبودن راباورنداردچطورکسی که اصلانمی تواندبرای بدبودن دلیلی بیابدبه اوبگویم بعضی ازانسانهاواقعابدهستندوتوناگزیربایدبپذیری؟

ادامه قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت دوم 

ب) قیامت (قیامت صغری ، قیامت کبری )

اگرفعل یجمع رابه دومعنای حشر وگردآوری بگیریم ومنظورازرسولان راپیامبران  وفرشته ها؛

پرسشگررسولان دراینجا چه کسی یاکسانی هستند؟

1.الله

اگررسل را « پیامبران » بگیریم ویجمع رابه معنای گردآوری ؛ خداازپیامبران درروزقیامت می پرسد چه جوابی به شماداده شده است می گویند: توای خدای یگانه (تاکیدبواسطه« انت» این مفهوم راتبیین می نماید) دانای رازها وغیبهایی 

درمقام ادب همیشه پیامبران فقط خدارادانای رازها وغیبها می دانندوهرچه دارندراازآن خدا می دانند. بواقع دراینجا پیامبردارددیدخودرابرای مابیان می کند

گفته شدخداپیامبران رابه همه اسرارهستی آشناکرده است فقط آگاهی ازذات پروردگارندارند

آیه ذیل هم الله رادانای رازها وغیبها می داندهم کلمه وی(کلمه الله )راکه کلمه ورب اولیاست:

قل ماسالتکم من اجرفهولکم ان اجری الاعلی الله وهوعلی کل شی شهید.قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب .سبا48

اگر«رسل » را « فرشته ها» بگیریم و یجمع رابه معنای حشرخدابه فرشته ها می گویدچه جوابی داده شده ایدفرشته ها می گویند: توای خدای یگانه یاای کلمه برتردانای رازها وغیبهایی (کلمه اولیامی پرسدازطرف خدا)

 اظهارنادانی فرشته هادرجواب پرسش کلمه برتر به این معنا اشاره داردکه درقیامت کلمه  مشرکان دارای شناخت کافی نیست پس مردم هنوزبه تفقه یافهم کامل نرسیده اندوچون اولیای خدانیستند

توجه :ازآنجایی که پیامبران شاهدان روزقیامتند وداوری بدست آنهاست وموضوع حشراست(حشر،حشرمردم است نه حشرپیامبران ، پیامبران راآورده دراین جمع بعداستثناء کرده .برپیامبران قیامت واردنمی شودبه دلایل ذیل (شرح بیشترآن خواهدآمد):

1.سوره صافات آیه 158رابنگریم :

وجعلوابینه وبین الجنه نسباولقدعلمت الجنه انهم لمحضرون .سبحان الله عمایصفون الاعبادالله المخلصین

توجه : شرح آن پیشتردرداستان دخترخاص درقرآن آمد

2 خدابعداز آیه یوم یجمع الله الرسل... آیه ی : إذقال اللهُ یاعیسی ابنَ مریمَ اذکُرنعمتی علیک وعلی والدتِک اذایَّدتک بروح القدس تُکلم الناس فی المهدوکَهلاواذعَلَّمتُک رامی آورد،تاپیامبری وی راتابعدازقیامت متذکرشود

3.قرآن یوم یجمع الله الرسل رادرست برابرهذایوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری می آوردیعنی اینکه دروقت قیامت و سوال وجواب اولیای خدادربهشت بسرمی برندورستگارانند

ادامه دارد...

2.پیامبران
تاریخ : پنجشنبه 11 مرداد 1397 | 01:49 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 57 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم