واماغدیر

آیه ی ولایت امام علی ع درقرآن

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینافمن اضطرفی مخمصه غیرمتجانف لاثم فان الله غفوررحیم . سوره مائده آیه 3

ببینیم غدیررادرسیب پرتابی استادفتوحی درشعرتبعیدایشان:

...سرانجامدرساحل آبگیری خشک

درصحرایی تشنه

عمارت دریایی ازکلام

به اتمام رسید

دریایی درآسمان

که هیچکس نمی تواند

ازآن جرعه ای بنوشد

بیچاره پسران خاک

تشنه میان دریای کلام

روزقبل ازعیدغدیرعازم گرگان شدم برای دیدن خانواده ام تازه برگشتم نرسیدم جهت تبریک عیدبه دوست داران خاندان پیامبرص ؛ به زودی بروز می کنم باموضوع میثاق پیامبران قسمت دوم : هرپیامبری پیامبردیگررابایدتصدیق نماید

واذاخذالله میثاق النبیین لماآتیتکم من کتاب وحکمه ثم جاء کم رسول مصدق لمامعکم لتومنن به ولتنصرنه قال ء اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوااقررناقال فاشهدواوانامعکم من الشاهدین فمن تولی بعدذلک فاولئک هم الفاسقون افغیردین الله یبغون وله اسلم من فی السموات والارض طوعاوکرها والیه یرجعون .قل آمنابالله وماانزل علیناوماانزل علی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط ومااوتی موسی وعیسی والنبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون.ومن یبتغ غیرالاسلام دینافلن یقبل منه وهوفی الاخره من الخاسرین . آل عمران 80

ویادکن هنگامی راکه خداوندازپیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب وحکمتی دادم سپس شمارافرستاده ای آمدکه آنچه راباشماست تصدیق کردالبته به او ایمان بیاوریدوحتمایاریش کنیدفرمودآیااقرارکردیدودراین باره پیمانم راپذیرفتید؟گفتندآری اقرارکردیم  فرمودپس گواه باشیدومن باشماازگواهانم .پس کسانی که بعدازاین روی برتابندآنان خودنافرمانانند. آیاجزدین خدارامی جویندباانکه هرکه درآسمانهاوزمین است خواه وناخواه سربه فرمان اونهاده است وبه سوی اوبازگردانیده می شوند.بگوبه خداوآنچه برمانازل شده وانچه برابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط نازل گردیده وآنچه به موسی وعیسی وانبیای دیگرازجانب پروردگارشان داده شده گرویدیم میان هیچ یک ازآنان فرق نمی گذاریم ومااورافرمانبرداریم  وهرکه جزاسلام دینی جویدهرگزازوی پذیرفته نشودووی درآخرت اززیانکاران است .

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 2 شهریور 1398 | 10:25 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

عیدقربان

وقتی ازشجره ی طیبه هستی وقتی یاراولیای خدایی پس بخوان سوره ی «والعصر» راوبدان سختی تو باصبرنیکو به پایان خواهدرسید

وقتی ابراهیم به هاجرگفت : تووطفل کوچکت بایدبه سرزمین مکه مهاجرت کنیدهاجردانست چه سختی هاپیش رو دارد ، به ابراهیم نه  نگفت . قصه ها ساختندکه ساره همسرابراهیم ازاو خواسته که هاجررابه سرزمین دیگری ببردچطورممکن است زنی که ازاولیای خداست پدرش پیغمبراست نسل اندرنسل او ازپیامبراننددچارهوای نفس شده باشدوبخواهد به زنی وطفلی ظلم کندواوراتنهابه جای بدآب وهوایی چون مکه بفرستد هم هاجرمی دانست که قراراست او مکه رامحل عبادت مومنان بسازدهم ساره ؛پس یکی ماندن راپذیرفت یکی مهاجرت را. وقتی ازخانواده ی پیامبری بایدسختی های دنیا رابپذیری تاروزی بیایدکه همگان ببینندعزت مومنان را

دوست داشتم درموردعیدقربان ومراسم حج اززبان قرآن بنویسم امابه علت مشغله ی زندگی نشدانشاء الله درهرفرصتی که بدست بیایدبه آن خواهم پرداخت

4.5. پیچاندن زبان قرآن یاتفسیربه رای 

درمبحث میثاق پیامبران ، 3.تفرقه نیفکندن بین رسولان (فرشته ها وپیامبران ) به آن خواهم پرداخت 

میثاق پیامبران

1.پاک بودن خودو پاک نگه داشتن زوج کلمه ی خود

2.هرپیامبری پیامبردیگرراتصدیق نماید

 3.تفرقه نیفکندن بین رسولان :فرشته ها وپیامبران

ان الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفرببعض ویریدون ان یتخذوابین ذلک سبیلااولئک هم الکافرون حقاواعتدناللکافرین عذابامهیناوالذین آمنوابالله ورسله ولم یفرقوا بین احدمنهم اولئک سوف یوتیهم اجورهم وکان الله غفورارحیما یسئلک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابامن السماء فقدسالواموسی اکبرمن ذلک فقالواارناالله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعدماجاء تهم البینات فعفوناعن ذلک وآتیناموسی سلطانامبیناورفعنافوقهم الطوربمیثاقهم وقلنالهم ادخلواالباب سجداوقلنالهم لاتعدوافی السبت واخذنامنهم  میثاقاغلیظافبمانقضهم میثاقهم وکفرهم بایات الله وقتلهم الانبیابغیرحق وقولهم قلوبناغلف بل طبع الله علیهابکفرهم فلایومنؤن الاقلیلا . سوره نساء آیه 149

میثاق پیامبران

1.پاک بودن خودو پاک نگه داشتن زوج کلمه ی خود

1.1. پاک نگه داشتن زوج کلمه ی خود

وآتیناموسی سلطانامبیناورفعنافوقهم الطوربمیثاقهم

سلطانامبینا:  کلمه برترکه دارای نیرو وروشنگری است

وآتیناموسی سلطانامبینا: به موسی کلمه ی برتررادادیم

الطوراستعاره ازکلمه برتر؛ خدادرقرآن به کلمه برترکوه نیزمی گوید

ورفعنافوقهم الطور

ضمیر«هم » درفوقهم برمی گرددبه کفاردرآیه « ان الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسله و...» سوره نساء آیه 150

ورفعنا ( بالابردیم)  یعنی صاحب رشدگردانیدیم

ورفعنافوقهم  الطور:کلمه برترراازدسترس کفاردورنگه داشتیم

ورفعنافوقهم الطور بمیثقاقهم

ضمیر«هم » درمیثاقهم برمی گرددبه آمنوا درآیه : والذین آمنوابالله ورسله ولم تفرقوا بین احدمنهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم وکان الله غفورارحیما. سوره نساء آیه 152

یعنی کلمه برترراازدسترس کفاردورکردیم باپیمان استواری که ازپیامبران گرفتیم

 میثاق چه بود؟

ابتداقرآن میثاق راذکرمی نمایدبعدآن راتوضیح می دهد:

وقلنالهم ادخلواالباب سجداوقلنالهم لاتعدوافی السبت واخذنامنهم  میثاقاغلیظا

 باب : درزوج کلمه برترواردشدن یاداخل شدن

باب استعاره اززوج کلمه برتراست یانقش قلم اولیای خدا؛ قرینه ی آن « سلطانامبینا» درآیه «آتیناموسی سلطانامبینا» و«الطور»درآیه ورفعنافوقهم الطور می باشد

باتوجه به برگشت ضمیر«هم » در«لهم» آیه دارای دومخاطب می گردد:

1.مومنان (اولیای خدا)

درزوج کلمه برترواردشویدسجده کنان یاازدراطاعت واردآن شویدبعبارتی مطیع امرخدا باشیدودرشنبه تجاوز(عصیان)نکنید

2.کفار

درزوج کلمه برترواردشویدسجده کنان یاازدراطاعت واردآن شویدبعبارتی مطیع امرخداوپیامبرش (ابتدای آیه آتیناموسی سلطانامبیناراآورده)باشیدودرشنبه تجاوز(عصیان )نکنید

تجاوزنکردن درشنبه به چه معناست ؟

استفاده ازکلمه برتردارای حدودوقوانینی است که آن قوانین راهم اولیای خدامی دانندهم کفارچون کلمه کفاردارای بارآتش است خداخواسته است که کلمه ی آنهاتابع کلمه ی اولیای خودباشد.رعایت نکردن قانون وحدودالهی عواقب سختی برای آنهادربردارد؛ سبت یا شنبه روزی است که نقش قلم اولیای خدا برزوج کلمه شان پدیدارگشته ومشرکان بواسطه آن  کلمات خودراپرمی کنند خداازآنها درزمان خلقت پیمان گرفته است که ازحدودالهی تجاوزنکنندچون کفارپیوسته  درحال پیمان شکنی هستند قرآن دوباره این موضوع رایادآورمی شود. شرح بیشترآن درمبحث میثاق پیامبران ، 3.تفرقه نیفکندن بین رسولان خواهدآمد

واخذنامنهم  میثاقاغلیظا

ضمیر«هم » درمنهم برمی گرددبه مؤمنان یااولیای خدازیرامی فرماید:ازبرخی ازایشان پیمان استواری گرفتیم ببینیم این معنارادرآیه 7 سوره احزاب :

واذاخذنامن النبین میثاقهم ومنک ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی ابن مریم واخذنامنهم میثاقاغلیظا. وهنگامی راکه ازپیامبران گرفتیم وازتو وازنوح وابراهیم وموسی وعیسی پسرمریم وازآنان پیمانی استوارگرفتیم

ادامه ی آیه ، مومنان را ازکافران جدامی نماید:

فبمانقضهم میثاقهم وکفرهم بایات الله وقلتهم الانبیابغیرحق وقولهم قلوبناغلف بل طبع الله علیهابکفرهم فلایومنؤن الاقلیلا

«ف» درفبما نقضهم فای ترتیب ذهنی است برای توضیح  پیمان  شکنی وعاقبت آن

ضمیر«هم» درآیه ی فوق برمی گرددبه کفار

علت پیمان شکنی کفارچه بود؟

1.وکفرهم بایات الله

به آیات خداوندایمان نداشتند

2.وقتلهم الانبیا بغیرالحق

به ناحق انبیای الهی رامی کشتندوفرشته های آنهارانابودمی کردند(ازبین بردن فرشته ها باپوشش دادن نقش قلم اولیای خدا)

3.خودمی گفتند قلبهای ما درغلاف یاپوشش است

فبمانقضهم میثاقهم ... بل طبع الله علیهابکفرهم

ضمیر«ها» درعلیهابرمی گردد به «قلوبنا»

بنابراین خدا بخاطرکفرشان بردلهای آنهامهرکفرنهاد یعنی ازگروه مومنان آنهاراجداکرددرحقیقت خداازاول می دانست آنان پیمان شکنندکه «طور» راازدسترس آنهادورنگه داشت

فلایومنؤن الاقلیلا 

«ف » درفلایؤمنون فای ترتیب ذهنی است تاما بتوانیم جداجدامطلب رابفهمیم

چون درآیه « وقلنالهم ادخلواالباب سجداوقلنالهم لاتعدوافی السبت واخذنامنهم  میثاقاغلیظا» ضمیر«هم »در«لهم » ارجاع آن به اولیای خداوکفاراست ، خدادرآخرآیه ایمان آورندگان راتعداداندک معرفی کرده است که همان اولیای خداوشجره ی آنهامی باشندصاحبان عهداستوار

2.1. پاک بودن خودآنها

گفته شد درشرح شعر«جغرافیای شعور» قسمت ششم که خداکلمه برتریعنی کلمه ی اولیای خودراپاک آفرید(خودباکلمه شان یکی هستند)وآن راازهرگونه بارآتش حفظ کرد:

رب السموات والارض ومابینهماورب المشارق انازیناالسماء الدنیابزینه الکواکب وحفظامن کل شیطان مارد.لایسمعون الی الملاء الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الامن خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشدخلقاام من خلقناهم من طین لازب بل عجبت ویسخرون .صافات 7

قرآن بافعل یسمعون » ورودهرکسی را-«کواکب » و«کل شیطان مارد» - به کلمه برتر(ملاء اعلی )نفی مطلق نموده است زیرا بلافاصله بعدآن آیه «یقذفون من کل جانب دحوراولهم عذاب واصب» راآورده وبعدآن «الامن خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب » .قرآن بااینگونه سخنوری می خواهد به مابفهماندکه درزوج کلمه برتر  برای لحظه ای شیطان می تواندواردشوداما سوزانده شده وقدرت تسخیرنداردبنابراین دو«سد» برمشرکان قراردارد: سد، شیاریاحفاظ خودکلمه برتروسدیاحفاظ زوج کلمه برتر

فاستفتهم اهم اشدخلقاام من خلقناهم من طین لازب بل عجبت ویسخرون

ضمیر«هم » درفاستفتهم برمی گرددبه کل شیطان ماردیاکفار؛ شدت خلقت کلمه اولیای خدابیانگرحصاریاحفاظ کلمه ی آنهاست

میثاق اولیای خدادرحقیقت پاک بودن خودوکلمه ی آنهاست این میثاق درزمان خلقت آنهابدست خداصورت گرفت  ببینیم این معنارادر شعر«ظرف پرسش » دکترمحمودفتوحی که با زبان من اولیایی می فرمایند:

گوش ها رابه خاک سپردیم / تااسیرحادثه وحدیثی نشویم / چشم ها رامچاله کردیم / که گرفتارشعبده ی تماشانباشیم / دماغ هارابه سرب مذاب بستیم / که شیفته بویی نشویم / واین عهدمابود...

گوش ها را به خاک سپردیم / تااسیرحادثه وحدیثی نشویم ؛ یادآورآیه 10 سوره کهف می باشد قرآن دروصف اولیای خدا می فرماید :فضربناعلی اذانهم فی الکهف .ما درغاربه گوشهایشان زدیم

گوش که محل ورودخبراست دراولیای خدابسته است یعنی راه ارتباط آنها بااین نظام دراولیای خدابسته است به اصطلاح آنها درنظامی دیگرنددراین نظام زندگی می کننداماازاین نظام تغذیه نمی شوند ؛ شناخت نمی گیرند بعبارتی می شنوندامادرست می شنونددچاروسوسه نمی شوندشناختهای آنها وسیستم فکری آنهاازعالمی دیگرمی رسد

قرآن درباره ی عصمت حضرت مریم هم همین مضمون رامتذکرمی شود:

ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجهافنفخنافیه من روحناوصدقت بکلمات ربهاوکتبه وکانت من  القانتین. تحریم 12

احصنت فرجهافنفخنافیه من روحناوصدقت بکلمات ربها :

«ها » درفرجهابرمی گردد به مریم یاکلمه مریم (اولیای خداخودکلمه اند )

«ه» درنفخنافیه برمی گرددبه «فرج » 

احصنت فرجهاهم به پاکدامنی وهم به پاکی (ولی بودن ) مریم ع اشاره دارد:

1.حضرت مریم راه ارتباط بادنیاراحفظ کردیاخودنگهداربود

2.دروقتی خداحضرت مریم راخلق می کردراه منفذ او به نظام مشرکان را بست ؛ دورش دیوارکشید ؛حصارگرفت چون مریم کلمه ای پاک بود.

ادامه آیه فنفخنافیه من روحناوصدقت بکلمات ربهاوکتبه وکانت من  القانتین این مفهوم راتاکیدوتبیین می نماید

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 21 مرداد 1398 | 04:39 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

زبان درقرآن قسمت دهم – تحدی درقرآن

1.5.سبک سخن درقرآن

1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

ادامه مبحث قبل

تحدی درقرآن

1.یک سوره ازهمین قرآن راملاک تحدی قرارمی دهد

وماکان هذاالقرآن ان یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل الکتاب لاریب فیه من رب العالمین . ام یقولون افتراه قل فاتوابسوره مثله وادعوامن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین .بل کذبوابمالم یحیطوابعلمه ولمایاتهم تاویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظرکیف کان عاقبه الظالمین . یونس 38

قرآن مجلدتفصیل همان کتاب خدا(کلمه برتر)به زبان پیامبراست وتصدیق کننده ی آن

2. یکبارقلم زدن راباکلمه برترملاک تحدی قرارمی دهد

وان کنتم فی ریب ممانزل علی عبدنافاتوابسوره من مثله وادعواشهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین  بقره 23

3.ده سوره ازهمین قرآن راملاک تحدی قرارمی دهد

ام یقولون افتراه قل فاتوابعشرسورمثله مفتریات وادعوامن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فالم یستجیبوالکم فاعلموا انماانزل بعلم الله وان لااله الاهوفهل انتم مسلمون .سوره هودآیه 13

4.یک سخن که می تواندیک آیه کامل باشد

ام یقولون تقوله بل لایومنؤن فلیاتوابحدیث مثله ان کانواصادقین . سوره طورآیه 33

دراینجا سبک سخن مراداست

چراخدادریکجایک سوره یا حدیث راملاک تحدی قرارمی دهدودرجای دیگرده سوره ازقرآن را؟

وقتی روی سخن قرآن  با عموم مردم مسلمان است از آنان می خواهدکه ازکفاربخواهند ده سوره مثل قرآن رااگرمی توانندبیاورندزیرامردم مسلمان دراصل  ازروی فطرت قرآن راقبول می کننداماچون زبان قرآن عربی است ودرآن همه گونه سخن است برای اثبات ادعای خودلازم است ده سوره مثل قرآن رابیاورندتانسبت بادانایی همه مردم باشد:

ام یقولون افتراه قل فاتوابعشرسورمثله مفتریات : اگرکفارمی گوینداین قرآن دروغ است بگوپس ده سوره مثل این بیاورید

فالم یستجیبوالکم فاعلموا انماانزل بعلم الله وان لااله الاهوفهل انتم مسلمون: ای مردم مسلمان اگرشمارااجابت  نکردندپس بدانیدقرآن  ازجانب خداست

وقتی که روی سخن خداباکفاراهل قلم  باشدملاک تحدی رایک سخن کامل ، یک سوره (هرکدام ازسوره ها که باشد) ویا یک بار قلم اولیای خودقرارمی دهدزیرامی خواهدعلم خودرابه آنهانشان دهد:

ام یقولون افتراه قل فاتوابسوره مثله وادعوامن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین .بل کذبوابمالم یحیطوابعلمه ولمایاتهم تاویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظرکیف کان عاقبه الظالمین .

ببینیم نظراستاد رادرموردسبک سخن درقرآن:

«پس ازنزول آیاتی ازقرآن درباره ی شعروشاعری درصدراسلام ، تامدت زمانی بازارشعروشاعری ازرونق افتادومسلمانان چندان رغبتی به شعرنشان نمی دادندوبدان بادیده ی تردیدمی نگریستند. پیش ازاسلام نیزافلاطون فیلسوف یونانی درآرمانشهرخودبرای شعرجایگاهی قائل نشده بلکه شاعران راازآرمانشهرذهنی خویش بیرون رانده بودبااین همه شعرهمزادبشراست وتخیل وهنربه جهت ایجادتعادل وجبران کاستی های روحی بشرازآغازنقشی عمده درزندگی آدمی برعهده داشته است وآدمی ازتخیل وهنرجدایی ناپذیراست

مسلمین تلاش فراوانی به کاربستندتاجایگاه شعروشاعری رادرجامعه ی دینی تبیین کنند.ازسویی قرآن که نمونه اعلای سخن بودوازحیث ماده وصورت باشعریکی می نمود، شاعران ودنباله روان ایشان راگمراه خوانده وپیامبرراازتهمت شاعری مبرادانسته وشعریت راازخودنفی کرده بودوازسوی دیگرنیازذاتی وشوق  درونی ، مسلمین رابه سرودن شعروبیان مکنونات ضمیروامی داشت .ادیبان ومنتقدان مسلمان ناگزیربودندمیان نص قرآنی ونیاز ذاتی انسان انس والفتی برقرارسازند.گرچه قرآن نیزبه کلی شعررانفی نکرده وشاعران /مؤمن وصالح رااستثناء کرده است ...» .دکترمحمود فتوحی، نقدخیال (نقدادبی درسبک هندی )،صفحات 90 و91

2.1.5.نبودن هیچ کجی درقرآن  

ولقدضربناللناس فی هذاالقرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون . قرآنهاعربیاغیرذی عوج لعلهم یتقون . زمر28

ونیز: سوره کهف آیه 1(الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا.)

3.1.5.کامل وجامع بودن قرآن

فروگذارنکردن هیچ چیزی درقرآن:

ومامن دابه فی الارض ولاطائریطیربجناحیه الاامم امثالکم مافرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. انعام 38

2.5. پیامبرامی است

هوالذی بعث فی الامیین رسولامنهم یتلواعلیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه وان کانوامن قبل لفی ضلال مبین . وآخرین منهم لمایلحقوابهم وهوالعزیزالحکیم . جمعه 2

منظورازامی درآیه فوق به معنی بی سوادیادرس نخوانده نیست بلکه ازکسی نیاموخته وخوددانسته است زیراچگونه ممکن است کسی کتاب وحکمت نداندولی بتواندبه دیگران یادبدهد

ونیز: سوره اعراف آیه 157

3.5.آسان شدن قرآن به زبان پیامبران

ان الذین آمنوا وعملواالصالحات سیجعل لهم الرحمن ودافانمایسرناه بلسانک لتبشربه المتقین وتنذربه قومالدا.مریم97

کسانی که ایمان آورده وکارهای شایسته کرده اندبه زودی رحمان برای آنها محبتی قرارمیدهددرحقیقت مااین رابرزبان توآسان ساختیم تاپرهیزگاران رابدان نویددهی ومردم ستیزه جورابدان بیم دهی 

ونیز: سوره دخان آیه 58

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 1 مرداد 1398 | 05:21 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

زبان درقرآن قسمت نهم 

1.5.سبک سخن درقرآن

1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

ادامه بحث قبل

وانه لفی زبرالاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماوابنی اسرائیل ولونزلناه علی بعض الاعجمین  فقراه علیهم ماکانوابه مومنین  شعرا196

ضمیر«ه » دریعلمه برمی گرددبه قرآن وکلمه برتر

منظورازعلماء بنی اسرائیل چه کسانی هستند؟چراخدادانستن این زبان راازآنان آیه ای می داندبرای کفار؟

درآیه فوق منظورازعلماء بنی اسرائیل :

1.اولیای خداازقوم بنی اسرائیل که زبانشان عربی نیست

گفته شدزبان کلمه برتروقرآن عربی مبین یاعربی روشنگراست قبل ازنزول قرآن عده ای ازعلمای بنی اسرائیل جزواولیای خدابوده اندوصاحب کتاب  (انه لفی زبرالاولین ) بااینکه عرب زبان نبوده اندهم قرآن رادرک می کردندهم باکلمه برترحکم می راندند

2.شجره طیبه غیرعرب زبان ازنسل بنی اسرائیل

درست است که زبان قرآن وکلمه برتربه زبان عربی است اماوقتی این کلمه باقلم اولیای خدابراین شجره گشوده می شوددرهرجای دنیاکه باشندبازبان خودشان قابل فهم است

 باتوجه به آیات فوق نتیجه می گیریم که دراینجا منظورازعربی مبین زبان ظاهری کلمه برتروقرآن نیست بلکه قابل فهم بودن آن است بسا افرادی بازبان ظاهری وعلمی قرآن آشناینداماقرآن رادرک نمیکنند خدابه پیامبردرسوره فصلت آیه 1می فرماید : حم تنزیل من الرحمان الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیالقوم یعلمون فاعرض اکثرهم فهم لایسمعون یعنی قرآن عربی رامی دانندامانمی شنوندیادرک باطنی ندارنداینان درحقیقت همان کفاروشجره ی آنهامی باشند

درآیه «ولونزلناه علی بعض الاعجمین فقراه علیهم ماکانوابه مؤمنین»

نزّلنادراینجا به معنای انزلناآمده است

ضمیر«ه» درنزلناه وقراه برمی گردد به قرآن وکلمه برتر

بعض الاعجمین  اشاره داردبه  بعضی دیگرازعلماء  بنی اسرائیل  غیرعرب زبان  یعنی مشرکان وشجره خبیثه که زبانشان گنگ ومبهم است دراینجامنظورازعجمه نوع زبان است نه زبانی که افرادباآن سخن می گویند

ضمیر«هم » درعلیهم برمی گرددبه علماء بنی اسرائیل (اولیای خداوشجره طیبه که زبانشان عربی نیست )

بنابراین معنای آیه می شود:

اگرنازل می کردیم قرآن رابرمشرکان پس قرائت می کردندآن رابرعلماء بنی اسرائیل(اولیای خداوشجره طیبه ) به آن ایمان نمی آوردندزیراقرآن بازبان گنگ وغیرروشن (زبان عجمه مشرکان) موردتصدیق این شجره قرارنمی گیرد

مایقال لک الاماقدقیل للرسل من قبلک ان ربک لذومغفره وذوعقاب الیم .ولوجعلناه قرآنااعجمیالقالوالولافصلت آیاته ء اعجمی وعربی قل هوللذین آمنواهدی وشفاء والذین لایؤمنون فی آذانهم وقروهوعلیهم عمی اولئک ینادون من مکان بعید.فصلت 44

به توجزآنچه به پیامبران پیش ازتوگفته شده است گفته نمی شودبه راستی که پروردگارتودارای آمرزش ودارنده ی کیفری پردرداست واگرقرآنی عجمه گردانیده بودیم قطعامی گفتندچراآیه های آن روشن بیان نشده ؟ کتابی گنگ ومبهم وبه زبان عربی  ؟ بگواین  برای کسانی که ایمان آورده اندرهنمودودرمانی است وکسانی که ایمان نمی آورنددرگوشهایشان سنگینی است وقرآن برایشان نامفهوم است وآنان راازجایی دورندامی دهند

مایقال لک الاماقدقیل للرسل من قبلک ان ربک لذومغفره وذوعقاب الیم :

زبان قرآن ازلحاظ سبک ومحتوی بازبان اولیاوپیامبران دیگریکی است درصورتی که زبان همه پیامبران عربی نبوده است

ولوجعلناقرآنااعجمیالقالوالولافصلت آیاته ء اعجمی وعربی

اعجمی به معنای  زبان غیرروشن آمده است نه غیرعربی  ادامه آیه آن راتاکیدوتبیین می نماید لقالوالولافصلت آیاته ء:قطعا می گفتندچراآیاتش روشن بیان نشده است

اعجمی وعربی :زبان غیرروشن بازبان عربی یاعربی غیرفصیح

چون پیامبراکرم ص درمیان قوم عرب زبان به رسالت برانگیخته شداگرقرآن گنگ ومبهم بوداین مردم بااینکه بازبان ظاهری قرآن آشنابودندبه آن ایمان نمی آوردندبه همین خاطرقرآن فرموده است که قرآن بازبان روشن برپیامبرص نازل شده است

بنابراین معنای آیه می شود:

اگرماقرآن رابازبان غیرروشن می آوردیم می گفتندچرازبان روشنی نداردکتابی است غیرروشن امابه زبان عربی  ؟

سوره نحل آیه 103 قرآن راازجانب خدامی داندنه الهامات بشری زیرا زبان آن عجمه یاگنگ نیست  بلکه عربی روشن می باشد :

ولقدنعلم انهم یقولون انمایعلمه بشرلسان الذی یلحدون الیه اعجمی وهذالسان عربی مبین .. ونیک می دانیم که آنان می گویندجزاین نیست که بشری به او می آموزاندزبان کسی که نسبت رابه او می دهندغیرعربی است واین به زبان عربی روشن است

 به همین خاطربه کسانی که ادعای غیرازاین دارندمی فرمایداگرراست می گوییدمثل آن رابیاوریدیعنی مبارزمی طلبد(تحدی ) چگونه ؟

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 28 تیر 1398 | 11:18 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

تولدامام رضا ع

مژده ی آمدنت راازمشهدشنیدم گفتند: تو می آیی بزودی

درخواب بودم که امام هشتم با چهره ای خندان وشادبه پیشم آمدو گفت :آمده ام بروم قم دیدن خواهرم بعددوباره می آیم پیش تو؛ این رابدان که زمان زیادی نمی پایدکه ولی الله اعظم یعنی مهدی موعودخواهدآمددرست پاییزسال قبل بودکه خبرآمدنت راازامام هشتم شنیدم حالابه انتظارنشسته ام تابرسدوعده ی امامم

امام رضا ع راخیلی دوست دارم هروقت ازاو چیزی خواستم به من نه نگفت درسخترین شرایط یاروهمراهم بودازدواجم دراین روزاتفاق افتادوفرزندانم باتوسل به اوپابه این دنیاگذاشتندمبارک است برما این روز عزیز

تولدامام رضاع رابه اولیای زنده وغایب تبریک وتهنیت می گویم

زبان درقرآن قسمت هشتم

5.زبان قرآن وپیامبراکرم ص (قرآن زبان پیامبراست )

1.5.سبک سخن درقرآن

1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

وان ربک لهوالعزیزالرحیم وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین .وانه لفی زبرالاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماؤابنی اسرائیل .ولونزلناه علی بعض الاعجمین فقراه علیهم ماکانوا به مومنین .کذلک سلکناه فی قلوب المجرمین لایومنون به حتی یرواالعذاب الالیم .شعراء 195

ودرحقیقت پروردگارتو همان شکست ناپذیرمهربان است وراستی که این وحی پروردگارجهانیان است روح الامین آن رابردلت نازل کردتاازجمله هشداردهندگان باشی به زبان عربی روشن وآن درکتابهای پیشینیان آمده است. آیا برای آنان این خوددلیلی روشن نیست که علمای بنی اسرائیل ازآن اطلاع دارند؟ واگرآن رابربرخی ازغیرعرب زبانان نازل می کردیم وآن رابرایشان می خواندبه آن ایمان نمی آوردنداین گونه دردلهای گناهکاران راهی قرارمی دهیم که به آن نگروندتاعذاب پردردراببینند

وان ربک لهوالعزیزالرحیم وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین

وانه لتنزیل رب العالمین

ضمیر«ه » درانه برمی گرددبه ربک (کلمه برتر)

دراینجا«تنزیل » به معنای «نزل به» آمده است

قلب استعاره ازدل پیامبریافضایی که درآن بسرمی بردوکلمه ی دردست او

کلمه «روح الامین » و«عربی مبین » حاکی ازاین معناست که کلمه برتربرمحمدص پاک نازل می شده است وحضرت محمدباکلمه خودآن رابه همان صورت قلم می زده است حاصل آن  قرآن کنونی است

آیه فوق اشاره داردبه این معناکه خداکلمه برتررایکباره برقلب محمدص نازل کرده وزبان این کلمه عربی مبین است همان زبان قرآن

وانه لفی زبرالاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماء بنی اسرائیل»

زبور، زُبُر(جمع): نوشته ، هرکتاب حکمت ، کتاب آسمانی حضرت داوودع

ضمیر«ه » درانه برمی گرددبه کلمه برتروقرآن (نزول این کلمه برقلب محمدص )

بدرستی که کلمه برتروقرآن قطعادرنوشته هاوکتب مقدس پیشینیان است

باتوجه به آیات فوق ملاک زبان ظاهری کلمه برتروقرآن که عربی می باشدنیست زیراپیامبرغیرعرب زبان هم داشته ایم  که کتابش غیرعربی بوده است

ببینیم این معنارادرسوره نحل آیه 44:

وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون .بالبینات والزبروانزلناالیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون

وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم

ضمیر«ک» درقبلک به چه کسی یاکسانی برمی گردد؟                                       

1.حضرت محمدص

خدابه پیامبرمی گوید: ای پیامبرماقبل ازتوپیامبری نفرستادیم مگرمردانی که وحی می کردیم بسوی آنها

2.کلمه ی حضرت محمدع (کلمه برتر)

رسول هم برپیامبراطلاق می شودهم به کلمه ی اوکه بواسطه آن به نظام ابلاغ پیام می نمایدبه همین خاطرمنظورازرسول می تواندکلمه برترهم باشدآیه 36سوره نحل این معناراتاکیدوتبیین می نماید:

ولقدبعثنافی کل امه رسولاان اعبدوالله واجتنبواالطاغوت ...

ذکر:قرآن ، کتب آسمانی

آیات فوق رامی توان به صورت های زیرخواند:

1.وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون .

ک (قبلک):رجال : اهل الذکر

2.وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون بالبینات والزبر

منظورازرجال چه کسانی می باشند؟ چرا؟

پیامبران وکلمات آنهابه اعتبارخودآنها؛ قرینه درآیه فوق «نوحی الیهم و بالبینات والزبر»می باشد بینات یادلایل روشن رابانوشته ها ویاحکمت هامی آوردتابیانگرکاراولیای خداباشد

آیه رامی توان اینگونه خواند:

وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم ...بالبینات والزبر

3.فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون بالبینات والزبر

مخاطب فسئلوا چه کسانی هستند؟

برای جواب به این سؤال بایدرجوع کنیم به آیات قبل:

لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفرواانهم کانواکاذبین . انماقولنالشی اذااردناه ان نقول له کن فیکون والذین هاجروافی الله من بعدماظلموالنبوئنهم فی الدنیاحسنه ولاجرالاخره اکبرلوکانوایعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون .سوره نحل آیه 39

1.کفاروشجره خبیثه

لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفرواانهم کانواکاذبین .

مخاطب اصلی سئلوا کفارمی باشندکه عامل اصلی اختلاف بین مردمند؛ درآیه فوق کفاررابه پرسش ازاهل ذکریادانندگان قرآن وکتابهای آسمانی ارجاع می دهد

2.شجره طیبه

والذین هاجروافی الله من بعدماظلموالنبوئنهم فی الدنیاحسنه ولاجرالاخره اکبرلوکانوایعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون

 ضمیرفاعلی «واو» درسئلوا برمی گرددبه «الذین هاجرواالذین صبروا» یعنی شجره طیبه

منظورقرآن ازاهل ذکرچه کسانی هستند؟چرا؟

1.پیامبران واولیای خدا

اهل الذکردارای بینات وحکمتند

واو«والزبر » عطف می شودبه «ب» دربالبینات دراصل اینگونه است :

فسئلوااهل الذکر-ان کنتم لاتعلمون –بالبینات وبالزبر

2.شجره طیبه

ذکر:قرآن ، کلمه برتر

قرآن یاذکردرحقیقت تفصیل کتاب یاکلمه برتراست آیه زیربه این موضوع اشاره دارد:

وماکان هذاالقرآن ان یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل الکتاب لاریب فیه من رب العالمین .سوره یونس آیه 38

دراصل قرآن یاذکر(کلمه برتر)بواسطه پیامبران برشجره طیبه گشوده می شودزیراآنان اهل یالشکرقرآنندوطالب دلایل روشن ؛ خدابه آنهامی گویداگرچیزی رانمی دانیدازپیامبران یااهل ذکربپرسیدادامه آیه این موضوع راتاکیدوتبیین می نماید:

وانزلناالیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون

 لتبین الناس مانزل الیهم:نزول تدریجی  قرآن براین شجره برای آنچه رانمی دانندمی باشد

ضمیر«هم » درلعلهم برمی گرددبه :

1.شجره طیبه

بنابراین معنای آیه می شود:وبیکباره نازل کردیم قرآن رابرتوبرای اینکه تبیین کنی آنچه رابه تدریج برآنهانازل می شود امیداست ایشان تفکرنمایند

2.کفاروشجره خبیثه

بنابراین معنای آیه می شود:وبیکباره نازل کردیم قرآن رابرتوبرای اینکه تبیین کنی آنچه رابه تدریج برآنها نازل می شود. کفارازطریق شجره طیبه آنچه راپیامبران (اهل ذکر)برآنهانازل می کنندمی بینندچون کفاراهل تفکردرقرآن نیستندبنابراین معنای آیه ی « لعلهم یتفکرون » می شودشایدکفارتفکرکنند

درنتیجه  آیه 44 سوره نحل(وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون .بالبینات والزبروانزلناالیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون ) به این موضوع اشاره داردکه کتابهای آسمانی (زبر) باتوجه به دارندگان آنهاکه پیامبرانند ازلحاظ سبک وسیاق باقرآن یکیست

سوره انبیاآیه 105 «ذکر» رابه معنای «قرآن » ،«کلمه برتر» و«تورات » بکاربرده است :

ولقدکتبنافی الزبورمن بعدذکران الارض یرثهاعبادی الصالحون .

زبور:کتاب آسمانی حضرت داوودع ،نوشته ، حکمت

منظوراز«زبور» آن کتابی است که به حضرت داوودنازل شدچه درجای دیگرنیزآن رابه این نام اسم برده وفرموده «وآتیناداودزبورا،سوره نساء آیه 163و سوره اسری آیه 55»...وبعضی ازمفسرین گفته اندمراداز«ذکر» تورات است به دلیل اینکه خدای تعالی آن رادردوجای ازاین سوره ذکرنامیده یکی درآیه «فئسلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون » دوم درآیه «وذکراللمتقین ».وبعضی دیگرگفته اندمنظوراز«ذکر» قرآن است به دلیل اینکه خدای عزوجل آن رادرچندجای ازکلامش ذکرنامیده وبنابراین قول آن وقت بعدازقرآن بودن زبورابااینکه قبل ازآن نازل شده عیبی نداردچون مرادازبعدیت ، بعدیت رتبی است نه زمانی

تفسیرالمیزان ج 14 ص 465

نکته : باتوجه به اینکه قرآن همان تفصیل کلمه برتراست درآیه فوق منظوراز«ذکر» می تواندکلمه برتر(کتاب )باشدزیراتمام اولیای خداازابتدای خلقت بااین کلمه کارمی کرده اند به همین خاطر«زبور» رابعد «ذکر» آورده است.

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 22 تیر 1398 | 10:54 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 69 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم