قیام عیسی ع -زمان قیام - شکست بتهاوهمتایان قسمت سوم

گفته شداین بتهادراصل ازاسم فعال خدانورمیگیرندوکارهای زیادی انجام میدهندتقریبا شبیه کلمه فعال خدا کارمی کنندمشرکان این بتهاراازکلمات خودمی تراشندیامی سازندوبه اهل قلم خودمی دهندتا به نیات پلیدشیطانی خوددست یابند. لفظ « تراشه » درشعر«گفتگوی تمدنها»ی دکترمحمودفتوحی همین معنارانیزمتذکرمی شود:

اینجا

پایتخت فرزانگی تصویر

وتزریق چشم

درشریان الکترونیکی

اینجا

شعورشرقی ام

درمدارهامهارمی شود

تراشه

تخیل می کندکه «من » است

وهست

پیشترگفته شد که دراشعاراستاد باچند «من » مواجه می شویم : من اولیایی باکلمه برتر، من غیراولیایی باکلمه فعال خدادردست آنها و« من » به معنای کلمه فعال خداو...البته باتوجه به قرینه «من » به معنای کلمه فعال خدامی تواند دلالت کندبه هریک ازآن دو« من » دراینجا مقصوداستاداز«من » صرف کلمه است .تزریق چشم درشریان الکترونیکی ، مهارشدن شعورشرقی درمدارها  واینکه تراشه تخیل می کندکه «من » است وهست یادآوراسم فعال خدادردست مشرکان وبتی است که ازآن اسم ساخته وبه کارگزاران خودمی دهند، می باشد.استاددراین شعرخودعلاوه براینکه به معانی معهودکامپیوتری وکاربردهای گوناگون آن اشاره می کنندبه برابرآن مفهوم یعنی «بت یاتراشه »نیزاشاره می نمایند تزریق چشم درشریان الکترونیکی نشانگراین مفهوم است که تراشه ازخودنورنداردباید ، چشم (کلمه ) به آن تزریق  شودیابا پشتیبانی کلمه است که نوردارد وکارانجام می دهدوعبارت «تراشه

 تخیل می کند » بازمطلب قبل رابرعدم توانایی تراشه به انجام امورتاکیدوتبیین می نمایدوعبارت « که من  (کلمه فعال خدا)است وهست » دلالت می کندبراینکه واقعا این تراشه وبت کارکلمه راانجام می دهدلازم به ذکراست که قرآن کلمه را «برق » نیزمی نامدالفاظ «شریان الکترونیکی » ، «چشم» ، «تصویر»و«من »برابراست با «یریکم البرق » درآیه زیر:

وهوالذی یریکم البرق خوفاوطمعاوینشی السحاب الثقال ویسبح الرعدبحمده والملائکه من خیفته ویرسل الصواعق فیصیب بهامن یشاء وهم یجادلون فی الله وهوشدیدالمحال .رعد12

اوست کسی که برق رابرای بیم وامیدبه شمامی نمایاندوابرهای گرانبارراپدیدارمی کند. رعد، به حمداووفرشتگان ازبیمش تسبیح می گویندوصاعقه هارافرومی فرستدوباآنهاهرکه رابخواهدمورداصابت قرارمی دهددرحالی که آنان درباره ی خدامجادله می کنندواوسخت کیفراست.

درآیه فوق «برق » همان کلمه است که صاحبان آن می تواننددرآن بنگرند(همانندتلویزیون و...).خوفا همان راهنمایی کلمه است به جهت هشدارهاونزدیک نشدن به گمراهی ها وخطرهاوطمعاهمان راهیابی به راههای درست وگرفتن روزی است وینشئ السحاب الثقال ابرهای سنگین ووزین وآنچه که ازکلمه حاصل می شود همان شکاف هسته وآنچه ازآن حاصل می شود می باشددرحقیقت روزیی است که درآن بصورت فشرده قرارداردورعدهمان صداوصوت وامواج حاصل از کلمه است که تحت امرکلمه هستندوملائکه من خیفته همان پوششهایی که به امواج می دهندتاجلوگیری کنند ازضرروزیان قابل ذکراست که بارهابرروی این امواج حمل می شودوهدفمندبه مقاصدازپیش تعیین شده اصابت کرده ویاروی آن تخلیه می شودباشماره ها وکدهای معین  وصاعقه همان بلایی است که اگرکلمه درجهت ناصواب بکاربرده شود(وهم یجادلون فی الله )هدفندبه هرکس وبه هرجااصابت می کنند(ویرسل الصواعق فیصیب بهامن یشاء )وباعث هلاک ونابودی می شود(وهوشدیدالمحال)

توجه :مشرکان دربرق یاکلمه می نگرندوکارگزاران آنهادرتراشه هاوشریانهای الکترونیکی شان .امروزه تراشه هاکارشکاف هسته اتمهاراانجام می دهندودارندگان آن بهره های گوناگون ازآن می گیرند استادمحمودفتوحی به این موضوع نیزاشاره دارند.مفصلاشعر«گفتگوی تمدنها» ی استادرابعداشرح خواهم دادوبه آن خواهم پرداخت

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 1 تیر 1397 | 11:27 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

قیام عیسی ع -زمان قیام -ادامه شکست بتهاوهمتایان 

اگرمثل را به معنای مثل وهمتا وشبیه بگیریم و«ضُرب » رابه معنای زدندو محوکردندبگیریم معنای آیه می شود :

هرگاه مثل وهمتای عیسی (بت برابرنام عیسی ع)محو می شود یازده می شودیاپاک می شود. مشرکان سروصداراه انداخته وکاررابه مسخره گرفته ومی گویندآیا  بتهای ما بهترنبودند (ازجهت کسب روزی )ازفرشته های پیامبر؟

توجه :فرشته های پیامبریاقلم پیامبرمستقیم ازکلمه روزی پاک می آورند.

وقالواآلهتناخیرام هوماضربوه

دراین صورت ضَرب دوم (ضربوه )  رابه معنای آوردندومثال زدندباید بگیریم که می شوداین سخن را بمیان نیاوردندمگراینکه باتو مجادله کنند زیرااینها مردمی جدال پیشه اند

چرا قوم مشرک ،عیسی ع (فرشته های عیسی )رابابتهای خودمقایسه می کردند؟

مشرکان ازاسمهای شجره طیبه شکل ها وهیئت هایی ساخته .خودوافرادخودرابه گروهها وطبقات مختلف ازلحاظ اسم ،نژاد ، رنگ ، شهرت ، مکان ، سن و... طبقه بندی کرده  وبرای هرگروه نقشی و طرحی زده وبرابرشکلها وهیئت های ساخته شده ازشجره طیبه به گروهای خود کد داده وشخص یاپیکریابتی می سازندسپس مشرکان باتوجه به پیکرهایشان این کدهارابرابرطرح یا نقش های خودازکلمه خود قرارداده  هنگام قلم زدن بااین برابرها ازکلمه روزی را به سمت خودبرمی گردانند

دراصل دوطرح می زنند:

1.نقشی برای خودمی سازندبرای اجرای کلمه

2.ازکلمات فعال خودبتی ساخته یاپیکری وآنرابه دانایان خودمی دهند

دروقت قلم زدن طرح خودرابابتی که درنزددانایان خوددارندبرابرکرده به اصطلاح کتاب  خودرااجراکرده یانامه می زنند

روش کاربه اینگونه است که باایحادحلقه های گوناگونی ازافرادخودباکدهای مشخص شجره طیبه رادربرگرفته باطرح ونقشه های ازپیش تعیین شده (کتاب )باآنها درجامعه ارتباط برقرارکرده  درکلمه تاثیرگذاشته (شرح آن بعدا می آید) و نه تنهابه فسادوتباهی پرداخته بلکه افرادشجره طیبه راازراههای گوناگون به مرگ سوق می دهند شجره ای که نه تنها به مردم  شناخت درست میدهندبلکه وجودآنهانعمتی است برای زندگی مادی ومعنوی آنها (شرح داده شد درسوره تکاثر) فکرمی کنندباکشتن شجره طیبه بواسطه مثلها وهمتایانی که ازآنها ساخته اندمی توانندروزی بیشتری برای خوددست وپا کنندالبته چون کشتن وآزارواذیت این شجره  معصیت بزرگی است وخداآنهارادراین دنیا وآخرت عقوبت می کندبرای اینکه کلمه انهانریزد وبتوانندچندصباحی بیشترآن راداشته و خودزنده بمانندبرابرهای آنها یعنی افرادخودرانیزباانهامی کشند

اشاره به موضوع بت وبت پرستی کفارزیاددرقرآن مطرح شده که خودمبحثی جداگانه می طلبداینک به شرح مختصری بسنده می کنم بنگریم آیه ذیل را:

ویجعلون لمالایعلمون نصیباممارزقناهم تالله لتسئلن عماکنتم تفترون ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون .نحل 55

وازآنچه به ایشان روزی دادیم نصیبی برای آن که نمیدانندمی نهندبه خداسوگندکه ازآنچه به دروغ برمی بافتیدحتماسوال خواهیدشدوبرای خدادخترانی می پندارندمنزه است او وبرای خودشان آنچه رامیل دارند

ویجعلون لمالایعلمون نصیباممارزقناهم تالله لتسئلن عماکنتم تفترون

گفته شدکه پیکرتراشی وبت پرستی کفاربخاطراین است که راه روزیی که اولیای خدامستقیم دراختیارمردم قرارمی دهندراسدکرده به انحراف ببرندوهمتایانی ازاسماء مقدس درست می کنندتاباحیله کارتقسیم روزی رابدست خودگرفته ،مردم رادرفقرمادی ومعنوی قراردهند.خدااین کارآنهاراازروی نادانی ونداشتن علم میداندزیراازین کارآنهارابازخواست کرده وعذاب دنیاوآخرت رانصیب آنهاخواهدکرد

ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون .

همان اشاره به درست کردن بتها یاشرک آوردن درکلمه است گفته شدکه خداوجود«آتش یاجن » رادرکلمه مشرکان « زن » یا«دختر» هم می گویدووجودآن رادرکلمه پاک خودنفی می کنددراصل کلمه مقسم روزی کلمه اولیاست وپاک است آنهاباقلم خودروی قلم آنها شرک وبت تولید کرده روزی حلال رابه حرام تبدیل کرده موجب فساد، فقر،تباهی وقتل وغارت درجامعه می شوند

ولهم مایشتهون

بادرست کردن بتهاآنچه رامی خواهندبه خوداختصاص داده وخدایی خداراپوشش داده ونصیبی اندک برای بندگان خدابجامی گذارند

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1397 | 09:26 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

قیام عیسی ع

1.دلایل زنده بودن عیسی (شرح داده شد)

2.زمان قیام عیسی

1.2.شکست بتها  

ولماضرب ابن مریم مثلااذاقومک منه یصدون وقالواآلهتناخیرام هوماضربوه لک الاجدلابل هم قوم خصمون ان هوالاعبدانعمناعلیه وجعلناه مثلالبنی اسرائیل ولونشاء لجعلنامنکم ملائکه فی الارض یخلفون وانه لعلم للساعه فلاتمترن بهاواتبعون هذاصراط مستقیم ولایصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین ولماجاء عیسی بالبینات قال قدجئتکم بالحکمه ولابین لکم بعض الذی تختلفون فیه فاتقواالله واطیعون .ان الله هوربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم . زخرف 57

وهنگامی که پسرمریم مثالی آورده شد بناگاه قوم توازآن هلهله درانداختندوگفتندآیامعبودان مابهترندیااو؟ آن راجزازراه جدل برای تونزدندبلکه آنان مردمی جدل پیشه اندعیسی جزبنده ای که بروی منت نهاده واورابرای فرزندان اسرائیل سرمشق گردانیده ایم نیست واگربخواهیم قطعابه جای شمافرشتگانی که درزمین جانشین گردندقراردهیم وهماناآن نشانه ای برای فهم رستاخیز است پس زنهاردرآن تردیدمکنید وازمن پیروی کنیداین است راه راست ومباداشیطان شماراازراه به دربردزیرااوبرای شمادشمنی آشکاراست . وچون عیسی دلایل آشکارآوردگفت به راستی برای شماحکمت آوردم وتادرباره بعضی ازآنچه درآن اختلاف می کردیدبرایتان توضیح دهم پس ازخدابترسیدوفرمانم ببریددرحقیقت خداست که خودپروردگارمن وپروردگارشماست پس اورابپرستیداین است راه راست

ولماضُرب ابن مریم مثلااذاقومک منه یصدون

ضَرَبَ :زد، جنبیدیاحرکت کرد، درازگردید، اشاره کرد

مَثَل:مانندوهمتا،شبیه ونظیر،داستان ، دلیل ، حدیث ، صفت

صده:اعراض کردازاو ، روی گردانید، بازداشت اوراازآن ، برگردانید

صدّ: بانگ کردونالید

ومرادازجمله « اذاقومک منه یصِدون » مذمت قریش است چون کلمه « یصدون » به کسرصادبه معنای « یضجون : ضجه وخنده می کنند» می باشدومعلوم می شودقریش وقتی شنیدندکه قرآن به داستان عیسی ع مثل می زندآن رامسخره کردند.تفسیرالمیزان ج 18 ص 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            حال ببینیم وجوه مختلف این داستان را اززبان قرآن :

وچون عیسی پسرمریم ع مثل زده می شود(حدیث او آورده می شود)ناگهان قوم توسروصداراه می اندازند(مسخره می کنند) ومی گویند: آیا خدایان مابهتراست یاعیسی این مثل رانزدندمگربه این منظورکه باتوجدال کنندبلکه اینان مردمی جدال پیشه اند

ولماضُرب ابنُ مریم مثلااذاقومک منه یصِدون وقالواآلهتناخیرام هوماضربوه لک الاجدلابل هم قوم خصمون

ضُرب : فعل مجهول

نایب فاعل یامفعول ضرب :ابن مریم 

توجه : قرآن فعل رامجهول می آوردتاهم به معنای بیشتری اشاره کندهم این معنارامتذکرشودکه پیامبران بواسطه کلمه برتریاقرآن این حدیث(مثل ) رامی آورند

فاعل مجهول آن رامی توان : 1.مشرکان 2.پیامبریااولیای خدادرهرزمان دانست

قومک : ضمیر«ک » برمی گرددبه حضرت محمدص درزمان خودیاتاقیامت (آیات بعد این مفهوم راتاکیدوتبیین می نماید)

منه : ضمیر«ه » درآن برمی گرددبه «مثلا»

هو: ارجاع آن به « مثلا» می تواند باشدیا« ولماضرب ابن مریم مثلا ویا «ابن مریم »

ضربوه : ضمیر«ه » می تواندبرگرددبه ؛ «مثلا» ، حدیث کفارکه می گویند:«آلهتناخیریاهو» ، آله ، کلمه مشرکان

1.اگرمثل رابه معنای ؛ داستان وحدیث بگیریم و فعل مجهول ضرب را به معنای آورده شد و فاعل مجهول آن راپیامبریااولیای خدابگیریم دو وجه دارد:

1.1.عکس العمل قوم محمدص دربرابرداستان عیسی ع درقرآن رد وانکارحدیث وداستان وی ومسخره کردن حدیث وداستان  حضرت عیسی است زیراگفته شدکه کفار به تثلیث اعتقاد داشته ؛مشرک وبت پرست بودند.

2.1. اگرمثل رابه معنای حدیث وسخن بگیریم وفاعل آن خودعیسی ع باشد( زیراعیسی ع درزمان محمدص زنده بوده وقلم می زده )دراینجافاعل ونایب فاعل یکی می شودزیراعیسی ع وقتی قلم می زندفرشته های او توسط کلمه  خود وقلم مشرکان درنظام جاری می گرددپس بطورغیرمستقیم فاعل است .دراینجا « مثل » همان حدیث وسخن عیسی است که بصورت نقشی ازکاراودرپیکرنظام جایگیرمی شوددراین موقع است که مشرکان شروع به مسخره کردن نقشی که توسط عیسی زده شده است می نمایندومی گویند: نقشها ( بتهای ) آنهابهتراست ازپسرمریم یا نقشی (مثالی ) که اوزده . قرآن می فرماید: ای محمدمشرکان ازروی جدل درمقابل قلم عیسی ع قلم زدند(ضمیر«ه » درضربوه برمی گردد به «قالوا آلهتناخیریاهو» یابه «آله» یاکلمه مشرکان که شرک آلوداست)

چگونه  ضمیر«ه » می تواند ارجاع آن به «قالواآلهتناخیرام هو »باشد  ؟

اگرما «ولماضرب ابن مریم مثلا »رااینگونه معناکنیم که : وقتی که داستان یاحدیث پسرمریم آورده می شودقوم محمدآنرا به تمسخرگرفته ومی گویندآیا خدایان مابهتراست یااو.قرآن درمقابل سخن پیامبریاداستان پیامبرسخن کفاررامبنی براینکه می گویندخدایان آنهابهتراست راداستان یاحدیث آنهادانسته وسخنان آنان راازروی لجاجت بیان نموده است

 

2.اگرمثل را به معنای مثل وهمتا بگیریم وضُرب را به معنای آورده شدن بگیریم می شودهرگاه مثل وهمتای عیسی آورده می شودیعنی عیسی ع فرشته های خودرابه نظام می فرستدقوم محمدشروع به تمسخرکرده ومی گویند آیا بتهای ما بهترنیستند ازفرشته های او (هوارجاع آن به مثل به معنای همتا، شکل ، پیکراست )گفته شد که آنها دربرابراسمهای مقدس بت می سازند وبه ازاء آنها ازکلمه روزی می گیرند

3.اگرمثل را به معنای مثل وهمتا وشبیه بگیریم و«ضرب » رابه معنای زدندو محوکردندبگیریم معنای آیه می شود :

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 26 خرداد 1397 | 11:01 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واماعیدفطر

عیدبرای ماانسان های به فطرت ،جشن است ،شادی است ؛به معنای زیبایی است ؛خوبی ، زندگی ، به یادآوردن هرچه خوی نیک است دروجودما.به معنای دوست داشتن انسانها، دوری ازبدی وبدها ، دوری اززشتی وانسانهای زشت سیرت است

یک ماه راباتمام سختی های روزهای گرم روزه گرفتیم سحربیدارشدیم باشوق وذوق که خدامارامی بیندو« عالم محضرخداست » دم فروبستیم بیشترسکوت کردیم، بیشتربه تغذیه روح پرداختیم تابه فطرت نزدیکترشویم تاتاریکی وجودمان به روشنی بیشتربرسد

حال ازمحضرامامان عصرع یعنی پنج تن زنده وغایب ع ملتمس دعاییم که مارادرراه ایمان به خدای یگانه پایدارنگهدارند

بزودی قیام حضرت عیسی ع رادرمباحث ذیل بروزمی کنم:


1.زنده بودن عیسی

دلایل زنده بودن حضرت عیسی ع عبارت است از:

پنهان کردن خدااسم عیسی راازدیدمشرکان

کشته نشدن عیسی

نمردن عیسی

پیامبری عیسی تاقیامت

شرح این مبحث پیشترآمد

 2.زمان قیام عیسی

1.2.شکست بتها

2.2.سخن امام علی درموردظهورامام عصر

3.2.زمان تقویمی قیام(داستان عزیر)تاریخ : پنجشنبه 24 خرداد 1397 | 11:16 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

 داستان عزیرپیامبرع - قسمت آخر

برگردیم به ادامه داستان عزیر:

فاماته الله مائه عام

پس عزیرراصدسال میراند

براستی چندسال عزیرع غایب است ؟

اگرصدسال رابه واحداصلی آن که یک قرآن تمام است بگیریم؛   

یک قرآن به اندازه یک کلمه ،ده کلمه ،صدکلمه ، هزارکلمه نیزهست

طول زمان غیبت عزیرع رانمی دانم امابااشاره قرآن مشخص است که چندسال (حدودسه سال )دیگرظهورخواهد کرد

ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یومااو بعض یوم قال بل لبثت مائه عام

بعثه : زنده کرداورا، برانگیخت اورا، بیدارکرداورا

پس زنده کردعزیررا

گفته شدکه خداعزیررامیراندصدسال(اسم وی راازکلمه مشرکان پاک کردوازنظرهاپنهان شد) . بعدقرآن می گویداورازنده کردچرا؟ چون اول گفت اورامیرانده چون عزیرزنده است وغایب حالاکه می گویداورازنده کردیعنی اسم عزیردرکلمه مشرکان پدیدارشدوخودظاهرگردیدچه وقت ؟

ازآنجایی که لفظ «بعث » به زنده شدن ،برانگیخته شدن به رسالت و بیدارشدن درقیامت دلالت می کندپس معلوم است که انتهای کارقیامت است لفظ «یوم » برای مدت درنگ این معناراتقویت می نماید.

درست دوکلمه مانده به آخروآخرکلمه وشروع کلمه آخری که قیامت درآن اتفاق خواهدافتاد. بخاطرهمین قرآن می گویدبه اندازه صدسال درنگ داشت وعزیرمی گویدبه اندازه یک روزویاقسمتی ازروزدرست زمانی که کلمه یکی مانده به آخردرحال ریزش است

فانظرالی طعامک وشرابک لم یتسنّه وانظرالی حمارک

این آیه تاکیدوتبیین می کندسخن قبل را.تغییرنکردن نوشیدنی وغذای عزیروسالم ماندن خرعزیرهم حکایت اززنده بودن او می کند،هم حضوراودرمدت غیبت ظاهری درنظام

ولنجعلک آیه للناس وانظرالی العظام کیف ننشزهاثم نکسوهالحمافلماتبین له قال اعلم ان الله علی کل شی قدیر.

آیه بودن پیامبربرای مردم علاوه برپیامبربودن وی ،ازغیبت به حضورآمدن وی بعدازسالهاوقرنهاست

چگونگی غیبت وظهورامام مهدی ع

تولدامام مهدی همانندحضرت عیسی ع بوده است زمانی که امام حسن عسکری ع اسم اورادرنظام مشرکان  گذاشتندکسی متوجه نشد تازمانی که مادرش به اوباردارشد. دران موقع همه اهل قلم، کلمه اورادیده اند.قصه ها ساخته اندکه وقتی مادرامام به او بارداربوده  کسی متوجه بارداری اونشده .این دروغ رابرای این ساخته اندتااصل بدنیا آمدن اوراموردشک قراردهند ومسلمانان راناامیدکنند بعدازبدنیا آمدن همه حضرت رادیده اندامام مهدی ع حدود پنج سال درمیان مردم ودرکنارپدربزرگوارش زندگی کرد امام حسن عسکری ع قبل ازشهادت  اورابعنوان جانشین خودمعرفی کردند ایشان بعدازشهادت امام حسن عسکری همانند حضرت عیسی ع ازنظرها پنهان شدند(درروایات امده چهارنایب داشته اند) واسمش ازکلمه مشرکان پاک شدازآن تاریخ ایشان بااسم دیگربااولیای زنده وغایب دیگر، امورمسلمین رارهبری می کنندتاهمزمان باآنها ظهورنماید

وانظرالی العظام کیف ننشزها ثم نکسوهالحما

چون عزیرکلمه است وکلمه اودرنظام ظاهرمی شودبه همین خاطربه عزیرمی گویدببین چگونه من استخوانها(چهارچوب کلمه ات ) رابه هم پیوندمی زنم سپس بشکل یک کلمه اورابرمی گردانم واحیا می کنم

فلماتبیّن له قال اعلم ان الله علی کل شی قدیر

این آیه را به دوصورت می توان خواندبادوجمله مجزا :

1.پس وقتی برای عزیرآشکارشدیابیان شد :

جمله اول : گفت :من میدانم یا می دانستم ( عزیرداردآینده رامی بیندلفظ «مَرَّ»وافعال «انظر» این معنا راتاکید وتبیین می نماید)

جمله دوم : من میدانم که خدابرهرچیزی تواناست (بیانگر دیدعزیردرعدم است واقراراوبه ایمان و توانایی خدا)

2.پس وقتی برعزیرآشکارشد (ازغیبت به ظهورآمد):

جمله اول : عزیرگفت من میدانستم یعنی ازقبل مطلع بودم (که روزی ظهورمی کنم )

جمله دوم : من می دانستم که خدابرهرچیزی تواناست

پس وقتی برعزیرآشکارشدوعزیرظاهرگردیدبااسم قبلش گفت : من می دانم که خدابرهرچیزی تواناست .این خوانش ،ایمان عزیررابه توانایی خدامی رساند

 3.قیامت وچگونگی زنده شدن مرده ها

داستان عزیرشرح مجملی است از، چگونگی ازعدم بیرون آمدن پیامبر، وقوف او برمسائل دنیاوآخرت بعدازتولد؛که ازجمله موضوعات تعلیمی قرآن است به ما

این داستان به طورکلی به موضوع قیامت وچگونگی زنده شدن مردم وپیامبران درقیامت نیزمی پردازد؛  وجودواژه های : یحی ، فاماته ، بعث ، ننشزعظام ،نکسوها لحما این مفهوم راتاییدوتاکیدمی نمایدحال فهرست واراین موضوع رامرورمی کنیم :

1.پیامبردارداین موضوع رامی بیندوبه ماخبرمی دهد

2.خراب شدن روستا بااهلش درمدت 100 سال یا1000کلمه وزنده شدن آنهادرکلمه آخروآخرکلمه زنده شدن مرده را درقیامت می رسانداگرکلمه «بعث» رابه معنای زنده شدن مرده هابگیریم

3.پیامبران زنده می شونددرحالی که زنده اند(غذاونوشیدنیش تغییرنکرده ) یعنی دارای کلمه اند

 4.خرپیامبرمرده وریزریزشده است :

 پیامبران دارای کلمه اندودرزمان مرگ واقعامرده وبی خبراند ازدنیا.چگونگی پوشیده شدن گوشت برروی خرعزیر؛ جان گرفتن پیامبروکلمه ی اورادرنظام مشرکان می رساند

5.نوع سوال وجواب بین خداوپیامبرنشان می دهدکه پیامبران (یاانسانها) وقتی زنده می شونداصلادرکی اززمان ندارنددرحقیقت این موضوع راگوشزدمی کندکه :هرانسانی وقتی می میردزمان ودنیای مارادرک نمی کندچون بواقع براومرگ واقع شده . احضارارواح وزنده شدن مرده بعدازمرگ(قبل ازقیامت) وخبردادن آنهاازبهشت ودوزخ ودنیای پس ازمرگ  دروغی بیش نیست

 قیام حضرت عیسی ع 

ادامه دارد...

 تاریخ : شنبه 19 خرداد 1397 | 09:55 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 54 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم