ادامه بحث شراب درشعراستادمحمودفتوحی وقرآن

شرح قسمت سوم شعر« شعله مست » :

.../چه دلرباست آتش بازی برگها

وپاییز

که باافتادن یک برگ می رود...

شعر «چهارفصل » ازکتاب سیب پرتابی دکترمحمودفتوحی 

*** 

ای روشنای شناور!

ای سبز!

ای روشنای شناور!/ای سبز! یعنی ای نوری که همواره جاری هستی

منظوراستادازروشنای شناور چیست ؟

جواب : بهتراست برای این منظوربه آیه 37 سوره یس رجوع نماییم :

والشمس تجری لمستقرلهاذلک تقدیرالعزیزالعلیم والقمرقدرناه منازل حتی عادکالعرجون القدیم لاالشمس ینبغی لهاان تدرک القمرولاالیل سابق النهاروکل فی فلک یسبحون .

وخورشیدبه قرارگاه ویژه ی خودروان است تقدیرآن عزیزدانااین است وبرای ماه منزلهایی معین کرده ایم تاچون شاخک خشک خوشه ی خرمابرگردد. نه خورشیدراسزدکه به ماه رسدونه شب برروزپیشی جویدوهرکدام درفلکی شناورند

خورشید(شمس): کلمه برتر

ضمیر«ها» درلهابرمی گرددبه شمس

تجری : جاری می شودیاحرکت می کند

والشمس تجری لمستقرلهاذلک تقدیرالعزیزالعلیم

کلمه برتر(شمس)گردش یاحرکت می کند (تجری )برای اینکه کلمه خودرااستقرارببخشدبااندازه گیری خدای دانا؛ شعر« بلاغت » استادفتوحی به این معنااشاره دارد: رقص نگاهت / ترجیع دلربایی

ترجیع :تازه کردن نقش محوشده

رقص  : گردش یاچرخیدن

نگاه : نگریستن که کارچشم است وچشم استعاره ازکلمه دراینجاکلمه برتر

رقص نگاهت /ترجیع دلربایی

 گردش تو (کلمه برتر)وقتی که نقش محوشده یاکمرنگ شده ی خودراتازه وتثبیت می کندچه زیباودلرباست

والقمرقدرناه منازل حتی عادکالعرجون القدیم

منظورازقمردرآیه فوق چیست ؟

1.قمر،نقش اولیای خدادرنظام مشرکان که بواسطه کلمه خوددراهل خودریخته وقرآن رااجرامی نمایند

2.قمر، نقشی راکه مشرکان بواسطه کلمه خودواهل خوددرنظام به اجرادرمی آورند

قدرناه منازل:

 این نقش دارای قوانین وحدودی است ازطرف خداوندکه مرحله به مرحله بابازده زمانی معین اجرامی شود

حتی عادکالعرجون القدیم:

 تااینکه آن قرآن یانقشی که اولیای خدازده اندتمامی اجراشودواین دروقتی است که تمام بارکلمه مشرکان توسط لشکراولیای خدا(شجره طیبه )ریخته شود.شجره طیبه (قمر)برمی گردنددرحالی که تمامی بارمشرکان راریخته است (عرجون القدیم)وشجره خبیثه برمی گردنددرحالی که کلمه اوباری ندارد

لاالشمس ینبغی لهاان تدرک القمر

شمس : کلمه برتر

سزاوارخورشیدنیست که برسدبه ماه چرا ؟زیرا:

1. نقشی که اولیای خدامی زنند(قمر)درکلمه مشرکان بازمی شودوبارآتش می گیرددرحالی که کلمه برترپاک است

2. به دلیل فوق اهل شجره طیبه قدرت تفقه خودراازدست می دهنداما اولیای خداچون دارای عقل کاملندنباید به خاطرآنهاقدرومنزلت خودیاکلمه راتافهم دیگران پایین بیاورند(درارتباط باهمه ی افراد کامل سخن می گویند)

ولاالیل سابق النهار

شب : کلمه کفار

روز: کلمه اولیای خدا

 وسزاوارنیست که کلمه مشرکان برکلمه اولیای خداپیشی بگیرد(یعنی نمی تواند اینکارراانجام دهد).همیشه غلبه بالشکراولیای خداست

وکل فی فلک یسبحون .

وهمه درفلکی شناورندچه کلمه کفارچه کلمه اولیای خدا

وهمچنین سوره انبیاء آیه  32 :

وهوالذی خلق الیل والنهاروالشمس والقمرکل فی فلک یسبحون .

ای روشنای شناور

ای سبز

عبارت فوق را می توان به سه صورت خواند :

1.ای روشنای شناور:شرح داده شد

2.ای روشنای شناورسبز:رنگ سبزبه اعتبارهمواره زنده وجاری بودن کلمه است

3. ای روشنای سبز

ای روشنای – شناور- ای سبز(ای روشنای سبز)یعنی چه ؟

برای تبیین بیشتراین موضوع بهتراست به شعر«درخت هو» استادبنگریم :

سبزبودن کنایه ازحیات وسرسبزی است

درخت هو

فروغی سبز/ ازآسمان /درخاک نشست / جوانه ای برآمد/دوشاخه / تاهزارشاخه ...

یعنی نوری سبزازآسمان (کلمه برتر) به زمین (دونظام دریک نظام) نازل شد یانشست ونهالی سبزشدکه دوشاخه تاهزارشاخه دارد

عبارت «جوانه ای برآمد/دوشاخه تاهزارشاخه » به مواردزیراشاره دارد:

1.این جوانه دوشاخه داردهرشاخه هزارشاخه

ولقدآتیناک سبعامن المثانی والقرآن عظیم .سوره حجرآیه 87

نکته : یکی ازمعانی «سبعا من المثانی»  دوفلک هفتگانه است که یکی اهل اولیای خداهستنددوم توابع آنهاکه اهل شجره خبیثه . شرح آن بعدامی آید

جوانه ای برآمد/ دوشاخه تاهزارشاخه یعنی  دونظام(دوشاخه ،دوفلک ) دریک نظام (جوانه ای برآمد) .هرشاخه هزارشاخه داردهرفلک هزاراسم داردفلک شجره طیبه ازکلمه اولیای خدانورمی گیردوفلک شجره خبیثه بواسطه فلک شجره طیبه ازاولیای خدانورمی گیردوگرنه خودنورنداردلفظ «قمر» برکلمه مشرکان ازاین جهت است

2.این جوانه دوشاخه داردبلکه هزارشاخه داردیعنی نگودوشاخه بگوهزارشاخه

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 18 آذر 1397 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

این روزهادلم می خواهدخیلی سوره «مسد» بخوانم

تبّت یداابی لهب وتبّ بخوانم 

***

یااباصالح 

هربارمی آیم پشت پنجره بدو

می بینم باز هم این لوگو

last seen along time a go

بازهم جمعه است ودلتنگی تو 

 ادامه بحث شراب درشعراستادمحمودفتوحی وقرآن

شرح قسمت دوم شعر« شعله مست » :

کدام جان جوشان درتوست

ای شعله ی مست

لفظ شعله مست این معنارامتذکرمی شود که شعله دوتاست :

1.شعله گمراه یامست (نارذاتی)

کدام جان جوشان درتوست /ای شعله ی مست یعنی خودتوباعث بیرون آمدن خودت هستی ومست هم هستی 

 2.شعله پاک (نارعارضی)

شجره طیبه وشعله پاک

گفته شدوقتی که اولیای خداقلم می زنندمشرکان روی قلم آنهاقلم می زننددراین وقت هردوقلم باهم شکافته شده وامراجرامی شوداگراولیای خداقلم نزنندکلمه مشرکان هرگزاجرانمی شودزیرابواقع نورخودرا ازکلمه برترمی گیردشعر«شب برات»  استادبه همین موضوع اشاره دارد:

.../مادربزرگ می گفت :

«امشب اگرسیبی بشکافی

عروسی ازآن بدرمی آید

که پیراهن مهتابی اش

تمام کوه ودشت را

نقره پاشی می کند»                               

من ازاین پیراهن مهتابی

می ترسم...

منظورازشکافتن سیب همان «امرکن » درکلمه اولیای خدامی باشدکه همزمان است بااین امردرکلمه مشرکان چون کلمه برتربایدنوربدهدبه کلمه آنها؛ استادشرط را«امرکن » درکلمه اولیای خداذکرکرده است (شکافتن سیب).عروس ، قلم اولیای خداوپیراهن مهتابی ،قلم مشرکان است

چراکلمه اولیای خدابه کلمه مشرکان نورمی دهد؟

1.اولیای خدابه پاکی قلم می زنندوشرط اجرای قلم مشرکان رابه پاکی قرارمی دهند.(سوره نورآیه 27)

امامشرکان قلم اولیای خداراباحیله وفریب به انحراف برده وامررااجرامی کنند

2.خدابه مشرکان برای امتحان آنهاقدرت(کلمه فعال خدا) داده تاآنهاراامتحان نماید

3.نوردادن به کلمه مشرکان به معنای رهاکردن آنهانیست تامجازباشندهرکاری رابخواهنداجرا نمایندبلکه آنهاکاررااندازه می گیرندو به اندازه ی ذره ای انحراف مشرکان راعقوبت کرده وکلمه آنهارامی سوزانند

ببینیم این معنارادرشعردیگراستاد:

.../وخنده ی پنهانت

 استعارتی است شفاهی ... شعر«بلاغت » ازکتاب «سیب پرتابی » دکترمحمودفتوحی

خنده  : شکافتن کلمه بواسطه امرکن می باشد

استعارتی است :خنده استعاره ازشکافتن است

دروقت خنده دولب ازهم بازمی شود؛ گفته شدلب درقرآن استعاره ازاسم فعال خداست بنابراین شکافته شدن دولب یعنی شکافته شدن اسم فعال خدا

چرا خنده ی پنهان ؟زیرا امربه کلمه برکسی جزصاحبان آن آشکارنیست

استعارتی است شفاهی : امرباگفتن اجرامی شود نه نوشتن

نکته :کارقلم زدن اصطلاح است ازگفتن به کلمه برای اجرای امربافکر؛ لفظ پنهان وشفاهی این معنارامتذکرمی شود ؛درحقیقت  اهل قلم چه اولیای خداچه مشرکان بادستوردادن  به کلمه خودشفاهاامررااجرامی کنند نه مکتوب ؛به کلمه خودمی گویندباقالبی مشخص وبا  لفظی معین برودو امررااجرانماید وامراجرامی شود

نتیجه : مشرکان بارآتش خودرابرای انحراف قلم اولیای خدا روی قلم آنها می ریزندواین آتش براهل شجره طیبه بارمی شود؛آتشی غیرذاتی وعارضی . ببینیم این معنارادرقرآن:

اذقال موسی لاهله انی آنست ناراسآتیکم منهابخبراوآتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون فلماجاء هانودی  ان بورک من فی النارومن حولهاوسبحان الله رب العالمین یاموسی انه اناالله العزیزالحکیم . والق عصاک فلمارءا هاتهتزکانهاجان ولّی مدبراولم یعقب یاموسی لاتخف انی لایخاف لدی المرسلون .الامن ظلم ثم بدل حسنابعدسوء فانی غفوررحیم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیرسوء فی تسع آیات الی فرعون وقومه انهم کانواقومافاسقین فلماجاء تهم آیاتناالی فرعون وقومه انهم کانواقومافاسقین فلماجاء تهم آیاتنامبصره قالواهذاسحرمبین . سوره نمل  8

نکته : درآیه : اذقال موسی لاهله انی آنست ناراسآتیکم منهابخبراوآتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون فلماجاء هانودی  ان بورک من فی النارومن حولهاوسبحان الله رب العالمین

منظوراز«نار» همان بارآتش (بارکلمه مشرکان)است که برکلمه برترسواراست

آیه :« وسبحان الله رب العالمین » بعدازآیه « فلماجاء هانودی ان بورک من فی النارومن حولها» آمده تابه این نکته اشاره نمایدکه «الله » یاکلمه برترواولیای خدامنزه اند ازاینکه درآتش یاپیرامون آتش باشند -آیات فوق به زمانی اشاره داردکه حضرت موسی درعدم بسرمی بردوخداداشت اورا خلق می کرد ؛ خدابابیان این داستان آتش رادروجودموسی ع وکلمه برترنفی می نماید.درشرح داستان حضرت موسی ع به آن خواهم پرداخت -

 آتش براهل شجره طیبه یااهل موسی ع ریخته می شوداماعارضی است بخاطرهمین خدابرآنان( شجره طیبه) درودمی فرستدلفظ «فی النار» درآتش بودن آنهارابیان می نمایدولفظ حولهابرکناربودن آنهاراازآتش بیان می نماید درحقیقت وجودآتش برآنان اصلی نیست عارضی است

درآیه « یاموسی انه اناالله العزیزالحکیم » ضمیر« ه » درانه برمی گردد به:

1.الله درسبحان الله

2.رب در« رب العالمین »

3. «اهل » یاکلمه برترکه مشرکان روی آن قلم می زنند

بنابراین معنای آیه می شود: ای موسی بدرستی که او (رب  ، اهل ، الله ) منم همان الله خدای عزیزوحکیم یعنی اینکه ای موسی تو وفرشته هایت (اهل ) کلمه برترهستیدوآن توسط خدای یگانه سرپرستی می شود

نکته : آیه :ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیرسوء به مواردذیل اشاره دارد:

1.ادخل یدک فی جیبک یعنی سخن بگوای موسی ع یاای کلمه برتر

2. تخرج بیضاء من غیرسوءیعنی سخن تو پاک و بی عیب است

ونیز:سوره طه آیه 8، سوره قصص 29

توآن روایتی که می گوید:

جان نه ازافلاک

که ازدل خاک جوشید

روایت :سخن ، حدیث ، قصه

فرم بیان استادمارابه معانی بیشترهدایت می نماید:

توآن روایتی که می گوید:

1.ازتو این سخن برمی آیدکه جان آسمانی نیست بلکه زمینی است (خودراوی خودت هستی )

2.ازجانب تومی گویندکه جان زمینی است نه آسمانی بعبارتی جان رامادی می دانند(دیگران راوی توهستند)

نکته : کلمات فعال خداحاملان شناختندبه مردم :

کلمات برترازطرف خداشناخت پاک می دهندبواسطه اولیای خدا

کلمات شرک آلودبواسطه کلمه وقلم مشرکان شناخت ناپاک می ریزنددرمردم

نتیجه : کلمه مشرکان هم خودراروایت می کنندهم راوی صاحبان خودیعنی مشرکانندزیراتوسط قلم آنهاست که شرک می آورند

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 | 03:20 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واماتولدحضرت محمدص

واذقال عیسی ابن مریم یابنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لمابین یدی من التوریه ومبشربرسول یاتی من بعدی اسمه احمدفلماجاء هم بالبینات قالواهاهذاسحرمبین ومن اظلم ممن افتری علی الله الکذب وهویدعی الی الاسلام والله لایهدی القوم الظالمین سوره صف آیه 6

این روزپربرکت رابه پنج ولی زنده وغایب ع ومومنان واقعی تبریک وتهنیت می گویم

چه تقارن زیبایی است من اول آذربدنیاآمدم تولد پیامبراکرم ص مصادف شدبااین روز(4آذر)وخواهرم مریم شب تولدپیامبربدنیاآمده اند وتولدفرزندم فاطمه امشب است

واماشرح شعر«شعله مست » :

شعله مست

درتوچه می روید

ای گیاه گناه

منظورازگیاه گناه دراینجاچه گیاهی است؟

1.درمعنای حقیقی

انگوریاهردرخت وگیاهی که مستی بیافریندواژه های ؛گیاه گناه ، سرخی جام ، مستی وبیقراری این معنارادرذهن تداعی می نماید

2.درمعنای استعاری

اسم فعال خدادرنزدمشرکان

قرآن به اسم فعال خدادرخت هم می گویدگفته شداین اسم دوگونه است :1.کلمه طیبه یاکلمه برتر2.کلمه خبیثه یاکلمه مشرکان

بنگریم این معنارادرقرآن :

الم ترکیف ضرب الله مثلاکلمه طیبه کشجره طیبه اصلهاثابت وفرعهافی السماء. توتی اکلهاکل حین باذن ربهاویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض مالهامن قرار. یثبت الله الذین آمنوابالقول الثابت فی الحیوة الدنیا وفی الاخره ویضل الله الظالمین ویفعل الله مایشاء.سوره ابراهیم آیه 24

نکته : آیات فوق به مواردذیل اشاره دارد:

1.کلمه طیبه یااسم برترخدامثل درخت پاکی است که ریشه آن ثابت است وشاخه هایش درآسمان است

2.کلمه خبیثه مثل درخت خبیثه است که گویااززمین کنده شده (بی ریشه است) وثبات وقرارندارد

3.قول وسخن استوارازآن کلمه برتراست (دردنیاوآخرت)

4.حاصل کلمه خبیثه گمراهی و بی ثباتی است

لفظ گیاه گناه به آن اسمی اشاره داردکه گناه می آفریندیعنی کلمات مشرکان یاهمان شجره خبیثه که خودعامل گمراهی خوداست :

ویاآدم اسکن انت وزوجک الجنه فکلامن حیث شئتماولاتقرباهذه الشجره فتکونامن الظالمین

اعراف 19

ونیز: بقره 35، ابراهیم 24

ادامه شعراین معناراتاکیدوتبیین می نماید

درتوچه می روید : باعث باروری توچه چیزی است

که آبان به آبان

توراگردن می زنند

عبارت آبان به آبان (ازاین آب تاآب بعدی )اشاره داردبه دونظرگاه :

1.نظرگاه اسطوره ای

آبان : نام فرشته ٔ موکل بر آب و تدبیر امور و مصالحی که در ماه آبان و روز آبان واقع شود. ماه هشتم از سال شمسی مطابق برج عقرب و تشرین اول یعنی ماه دوم خزان میان مهر و آذر و آن را آبانماه و اَبان نیز گویند .لغت نامه دهخدا

2.دیدگاه قرآنی

ازاین آب تاآب بعدی ،معیارریختن اسم فعال خدادرنزدمشرکان است

خدااسم فعال خودراآب نیزمی نامد

وقیل یاارض ابلعی ماء ک ویاسماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر.سوره هودآیه 44

1.2.ازاین پاییزتاپاییزبعد(سال شمسی)

2.2.از یک اسم تااسم بعدی (ازریزش یک کلمه تاکلمه بعد)

3.2.از هرلحظه تالحظه بعد

4.2.ازهرده تای کلمه تاده تای بعد(گفته شدیک کلمه صدتاست)

تراگردن می زننداشاره داردبه :

ذبح کردن ، پاک کردن ،قربانی کردن و...

لفظ گردن زدن درقرآن بسیارآمده است :

انااعطیناک الکوثرفصل لربک وانحران شانئک هوالابتر

ای پیامبرشترقربانی کن (وانحر)یعنی کلمه راگردن بزن یافلک راحرکت بده تااسمهای فعال مشرکان بریزد

برابرمعنای گردن زدن درقرآن تسبیح کردن یاپاک کردن نیزآمده است :

سبح اسم ربک الاعلی .سوره اعلی آیه 1

وباز

مستانه ومصرانه

ازپرده بیرون آیی

وباز/مستانه ومصرانه /ازپرده بیرون آیی به مفاهیم زیراشاره دارد:

همانطورکه گفته شدکلمه گیاه گناه برکلمات شرک آلودمشرکان اطلاق می شودوگردن زدن به ریختن کلمات آنها؛بااینکه این کلمات بخاطرشرک وکفری که درنظام هستی ایجادمی کنند دروقتی که خدامی خواهد بواسطه اولیای خداریزش داده می شودبازباسماجت وازروی لجاجت دوباره آشکارمی شوندومشرکان بواسطه آنها قلم می زنند

- مستانه ومصرانه : به فرم مست وگمراه و باغرور

- مستانه ومصرانه بیرون می آید: بااینکه هربارکلمه ریزش داده می شودبازبه همان فرم بیرون می آید

- ازپرده بیرون آمدن : ازعدم به هستی پانهادن

کدام جان جوشان درتوست

ای شعله ی مست

کدام جان جوشان درتوست /ای شعله ی مست به مفاهیم زیراشاره دارد:

1.کدام جان جوشان درتوست یعنی چه چیزی یاکسی باعث جوشش ورویدن تو می شود

2. استادپرسش وجواب رادرعبارت قرارداده اندبه این صورت که شعله مست باعث جوشیدن ورشدگیاه گناه می شود

لفظ شعله مست این معنارامتذکرمی شود:

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 4 آذر 1397 | 03:58 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واماتولدمن 

اول آذر1341بدنیاآمدم واولین فرزندمادرم هستم همین می دانم که بابدنیاآمدنم امیدتازه ای دردل مادرم بوجودآوردم و پدرم بسیارشادشدبه اینکه مراازامام رضا ع خواسته بودوامام دعایش رااجابت کرداسم مرامعصومه گذاشت زیرابسیارائمه رادوست داردهمه می گویندکسی جرأت نداشت سخن درشتی به من بگویداین روزرابه پدرومادربسیارمهربانم تبریک می گویم 

واما سامرا

شب قبل ازشهادت امام حسن عسکری ع درخواب دیدم جمعی فرشته سیاه پوشیده اندودارندعزاداری می کنندازخواب که بیدارشدم تقویم رانگاه کردم دیدم که شبی دیگرشهادت امام حسن عسکری ع است 

خدایاماراازپیروان حقیقی معصومین ع قراربده .شهادت پدرامت ، یعنی امام حسن عسکری ع رابه مولایمان امام عصرع وچهارمعصوم زنده وجاوید دیگرع تسلیت عرض می کنم 

به انتظارنشسته ایم ظهورتمام نیکویی را 

واماچرابروزکردن وبلاگ طولانی شد ؟

 خوب که نگاه کردم برای شرح شعر«شعله مست » استادفتوحی بایدشراب ورنگهارادراشعارایشان وقرآن جستجوکنم که تاحدتوان  حق مطلب راادانمایم به همین خاطرهنوزمشغولم به امیدخدابزودی بروزمی کنم 

***

شهادت سه دُرّدانه ی خلقت یعنی محمدمصطفی ص ، امام حسن مجتبی ع وامام رضاع رابه پنج تن زنده وغایب ع وتمام پیروان راستین آنهاتسلیت می گویم .

تاریخ راکه ورق می زنیم پیامبرکشیها وشهیدکردن خانواده ی آنهارابسیارمی بینیم .خداراشکرکه برمامنت نهادونسل پیامبران رادرزمین ادامه دادوخواهیم دیدکه زمین ازآن صالحین خواهدشدبه انتظارمی نشینیم ظهور آن پیامبران ع را

****

واماسیزده آبان

سیزده آبان مرابیادامام خمینی عزیزمی اندازدمرابه یادتبعیداوازایران وهمین بس

اماتسخیرلانه ی جاسوسی امریکاچه بود؟

خلاصه ی کلام آش نذری بودبرای امام حسین ع پختندوخودشان خوردند؛ازهول حلیم افتادندتوی دیگ !

دارم شراب رادردیگراشعاراستادفتوحی باتوجه به مفاهیم قرآنی می نویسم تاآبدیت کنم بااین شعرایشان شروع خواهم کرد:

شعله مست

درتوچه می روید

ای گیاه گناه

که آبان به آبان

توراگردن می زنند

وباز

مستانه ومصرانه

ازپرده بیرون آیی

کدام جان جوشان درتوست

ای شعله ی مست

 

توآن روایتی که می گوید:

جان نه ازافلاک

که ازدل خاک جوشید

 

ای روشنای شناور!

ای سبز!

که تاماوراء ارغوان وبنفش می روی

ازبامدادفروردین

درگهواره ی سبزبرگ

تاظهرمرداد

درطعم طلایی انگور

تاسرخی جام شب یلدا

درچهره های زردمی دوی

ومی خوانی :

«سرخی من ازتو»

گناه توزندگی بخش است

«راستی ومستی »

ای پاک گناه بار

ای سرخ بیقرار

کدام جان جوشان درتوست

تهران ، یلدای 1377

 ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 13 آبان 1397 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
واما تنّورچیست ؟

تنّور:تنانیر(ج)، تنور،روی زمین ، جوی آب ، محل ایستادن آب رودخانه 

حتی اذاجاء امرناوفارالتنّورقلنااحمل فیهامن کل زوجین اثنین واهلک الامن سبق علیه القول ومن آمن وماآمن معه الاقلیل . سوره هود39
ونیز:مومنون 17
به امیدخدادرداستان حضرت نوح ع التنّورراشرح خواهم داد
***
هرجاترامی بویم 
پیراهنم بوی خون می گیرد
وازجای پایم لاله می روید
کل یومٍ عاشوراوکل ارضٍ کربلا 
وشمامی مانیدوتنور


تاریخ : سه شنبه 8 آبان 1397 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 60 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم