واما عید

داریم به پایان سال 96 نزدیک می شویم ، برای من سال 96یک بیداری شگفت انگیزبود. امام علی ع می فرمایدعیدما روزی است که درآن معصیت نباشدوبقول امام خمینی ع روزی که درآن گناه نباشدآن روزایام الله است . روزها وسالها به اعتباراعمال ما قدرومنزلت می یابندبیاییم برای خودمان دعای حضرت مسیح ع را دراین پایان سال زمزمه کنیم :

اللهم ربناانزل علینامائده من السماء تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین .سوره مائده 108

آمین یارب العالمین

قسمت پنجم تولدعیسی ع

قالت یالیتنی مت قبل هذاوکنت نسیامنسیا. فناداهامن تحتهاالاتحزنی قدجعل ربک تحتک سریا. وهزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطباجنیا.فکلی واشربی وقری عینا. گفت : ای کاش ، پیش ازاین مرده بودم ویکسرفراموش شده بودم . پس اززیرتو(بواسطه کلمه تو )چشمه آبی پدیدآورده است . وتنه درخت خرمارابه طرف خودبتکان تابرتوخرمای تازه فروریزد. وبخوروبنوش ودیده روشن دار.

قالت یالیتنی مت قبل هذاوکنت نسیامنسیا

نسیامنسیا: برای وقتی است که اسمی درکلمه برترباشد وتوسط مشرکان وکفارروپوش بخوردوبه نظام واردنشود وآن فرد بدنیا نیاید

نسی : هرچیزحقیروناچیزکه بایدفراموش شود، چیزی غیرقابل اعتنا

نکته : وقتی اسم یاکلمه عیسی درنظام مشرکان محقق وجایگیرشد ؛ تولدعیسی قطعی شد مریم ع ، این ولی خداازسرناراحتی و ترس ازسرزنش مردم بخاطراینکه پسری بدنیامی آورد که پدری برای او نیست  گفت : کاش مرده بودم واین روز را نمی دیدم کاش فراموش شده بودم وبدنیا نیامده بودم

فناداهامن تحتهاالاتحزنی قدجعل ربک تحتک سریا.

سری :جوی آب ،شریف ورفیع

 آیه بالابه این نکات اشاره می نماید:

1.نادی ها من تحت ها یعنی اینکه کلمه فعال خدا(کلمه برتر)به او بطورپنهانی (تحت ها) به مریم گفت : نگران این کارنباش پروردگارتو بطورغیرآَشکارومخفی برای تو چشمه ای روان می کندتاغم تراکه تهمت مردم به فرزنددارشدن بدون شوهراست بزدایددراصل مریم داردمی بیندکه باوجودمشکلی که درپیش دارداماخدامشکل اورابخوبی حل می کند

2.خدابه مریم گفت بطورپنهانی که کلمه تو شریف وبلندمرتبه است پس جای نگرانی نیست درااینجاقدرت کلمه برترراخدا به تصویرمی کشد

3.درحقیقت خداداردبه ما این نکته راگوشزدمی کندکه پیامبران واولیای خدامی تواننددرگهواره سخن بگویند(قدجعل ربک تحتک سریا)زیراکلمه آنهابرتروتوانمنداست حال چراهمه سخن نمی گویند؟ بخاطراینکه آنها معمولا  بخاطرمصلحت هایی کارهایی که  خلاف عقل مردم عادی است انجام نمی دهند

وهزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطباجنیا

هزی : تکان دادن به شدت

جنی:چیده شده ، چیزی رامی گویندکه دردم چیده شده باشد

رطب : خرمای پخته ورسیده

نکته : آیه بالااشاره داردبه نکات ذیل :

1.ای مریم نامه بزن وفلک را سخت بچرخان تابرای تو فرزندی بیاورد

2.ای مریم نامه بزن واین فلک یانظام مشرکان را بشدت بچرخان وتغییربده تا این درخت خشک بارآورشودبه فرزندت

3. ای مریم نامه بزن واین فلک یانظام مشرکان را تغییربده زیادتا تو به عیسی بدون شوهربارورشوی زیرابدون وجودپدردرنظام مشرکان راهی نیست برای تولد فرزندی

فکلی واشربی وقری عینا

نکته : خدامی گوید: باین فرصتی که بواسطه نامه تو بوجودمی آیدتوباردارشو ( یعنی می شوی )

فاماترین من البشراحدافقولی انی نذرت للرحمن صومافلن اکلم الیوم انسیا .

پس اگرکسی ازآدمیان رادیدی بگوی : من برای رحمان روزه نذرکرده ام وامروزمطلقاباانسانی سخن نخواهم گفت

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 29 اسفند 1396 | 12:33 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

قسمت چهارم تولدحضرت عیسی ع

براستی خلقت عیسی بدون پدرچگونه صورت گرفته ؟

1. اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون :خداازطریق امرخود به کلمه دستورداد تا مریم دارای فرزندشد ،نه اینکه مثلا فرشته ای به شکل انسان براو واردشده تااو باردارشود. فقط گفته است بشو واین امرمحقق شده است

2.ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون . سوره آل عمران 53

قرآن می گوید :خلق عیسی درنزدخدا(خلق ثانی وباردارشدن مریم به عیسی ع )همانندآدم ازخاک است یعنی ازاسم فعال خدابوجودآمد همانطورکه آدم بدون مادروپدربدنیا آمد حضرت عیسی ع بدون پدربدنیا آمدچطوری ؟ خدا اشاره کردبه خاک یاهمان اسم فعال خودگفت بشو پس شد.خداخلقت عیسی ع وآدم راازخاک می داندزیرا: 1.امراوبواقع دردوکلمه  به اجرادرمی آیدکلمه مشرکان وکلمه برتر2.کلمه برترچون ساخته دست خداست درمقابل اوخاک است چون خودنورمطلق است

ولنجعله آیه للناس ورحمه مناوکان امرامقضیا. وتااورانشانه ای برای مردم و رحمتی ازجانب خویش قراردهیم ودستوری قطعی بود.

نکته : چراتولدعیسی راخدااینگونه رقم زد ؟

1.قرآن می فرماید زیراخدامی خواهداو را آیه ای برای مردم قراردهدتامردم توانایی خدا راببینندو رحمتی باشد برای مردم ازجانب خدازیراباوجودپیامبران خیرو برکت به جهان آورده می شود

2. عیسی ع ازجهت دیگرنیزآیه است زیرابعدازغیبت طولانی ظهورخواهدکرد. بعدادرجای خودشرح خواهم داد

وکان امرامقضیا

قضیا: فرمان دادن وحکم کردن

نکته : خدااین امرراحتمی وجاری شده ازجانب خود می داند. امری که ازقبل درنظرگرفته شده است

حال برگردیم به سوره مریم آیه 21

فحملته فانتبذت به مکاناقصیا. پس مریم به او ( عیسی ) آبستن شدوبااوبه مکان دورافتاده ای پناه جست

قصی : دور

نکته :حملته نکات ذیل را متذکرمی شود:

1.حمل کردمریم عیسی را

2.حمل کردکلمه مریم عیسی را

3.حمل کرد کلمه برتر(مونث ومذکربودن کلمه اعتباری است) کلمه عیسی را

توجه : درحقیقت قرآن  می خواهدبه مابگویدکه مریم ع کلمه عیسی رادرنظام مشرکان قراردادیعنی نامه زدتااسم عیسی درنظام قرارگیرد

دراینجا«ف » درفانتبذت تاخیرزمانی نیست تاخیررتبه ای است تاخداخانه های ذهن  مارا برای درک بهترمطلب تقسیم کند

انتبذت به مکاناقصیا

نکته : آیه بالا این مفهوم رامتذکرمی شودکه : مریم بواسطه کلمه ی خودش اسم یاکلمه عیسی رابرددرنظام مشرکان قراردادچراقرآن می فرماید: مکاناقصیا؟

درآیات پیشین درشرح حال مریم برای باردارشدنش گفته شد که مریم دورشدازاهلش وبه مشرق رفت یعنی ازنظام مشرکان به سمت کلمه خود(مشرق ) برگشت یعنی برای باردارشدن عیسی ع به کلمه خودنگریست حال می گوید: اورابردبه مکانی دوریعنی رفت تانامه بزندبه کلمه مشرکان (مغرب خدا) .قرآن برای اینکه این مفهوم را درذهن جایگیرکندگفته است مسافت دوری را پیمودیااورا به مکان دوری بردمسلما ، ازمشرق تامغرب فاصله زیادی را درذهن تقریرمی کندضمن اینکه مکان دوراین نکته رانیز متذکرمی شودکه مریم کلمه عیسی را درکلمه مشرکان درجایی غیردسترس یانامعلوم یا ناشناس قراردادتامشرکان نبینند

 فاجاء هاالمخاض الی جذع النخله. تادردزایمان ، او رابه سوی تنه درخت خرمایی کشانید

نکته : پس آورد اوراآبی اندک به سمت تنه درخت خرمایعنی چه ؟

مخاض یعنی تنگی ، سختی ، آن مقدارآب که سواره وپیاده بتوانندازآن بگذرند

اجائها: اوراآورد

جذع :تنه درخت خرما وغیرآن

نخله : درخت نخل یاخرما

نکته : گفته شد خدابه کلمه فعال خوددرخت هم می گویددراینجا قرآن ،واژه ها را به فرم جدید وزیبایی می چیندتاداستان واقعی پیامبردیگری را به تصویربکشدبه همین خاطرکلمه فعال خودرادرخت خرما گفته است اما چون خداکلمه کفارو مشرکان را کلمه ای بی ارزش می داندزیرادرجهت رشد وتعالی جامعه کارنمی کندآن را به چوب خشک یاجذع نخل که همان درخت خشک و بی حاصل است تشبیه کرده است

پس آورداو(کلمه مریم یاکلمه عیسی )را آبی اندک(چون اولیای خدااول نامه می زنندبعدمشرکان روی نامه ی آنها قالب خودرامی چینند خدا به آن مخاض گفته ) به سوی تنه درخت خرما( یعنی زنجیره ی اصلی نظام مشرکان) .گفته شد مریم با کلمه خودش نامه زدواسم عیسی رادرنظام بصورت ناشناس قرارداد. چون کلمه مریم کلمه برتراست، کلمه مشرکان دردستان مریم رام وموافق او می شودهمان که خداگفت : قال کذالک قال ربک هوعلی هین. ومریم آن را محقق شده دید.

اسم عیسی درتنه نظام مشرکان یا درزنجیره نظام مشرکان قرارگرفت بدون اینکه بدانند

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 26 اسفند 1396 | 04:18 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

انتظارفرج ازنیمه خردادکشم

براستی چراامام خمینی ع انتظارفرج راازنیمه خرداداعلام کرد؟

شجره طیبه برکت ونعمتندبرای این دنیاوقتی مشرکان اقدام به کشتن وآزارواذیت آنهانمایندخداعذابش رابرآن قوم می فرستدیکی ازآن عذابهاپاک شدن کلمه آنهاست وهمین کاررابه قیام وقیامت نزدیک می کند.

امروزازهمسرم پرسیدم اگرامام مهدی ظهورخودرااعلام نمایدتو ازکجا می فهمی که او مهدی پسررسول اکرم ص است ؟ فکری کردوگفت نمی دانم . گفتم خدااین مشکل راحل کرده گفت چطور؟گفتم به نظرتو چرا عیسی ع همچون دیگراولیا حضورروشن وآشکارنداردواززمانهای بسیاردورزنده است ؟ گفت : حکمت خداونداست گفتم چرا خدا اورا یکی ازآنها انتخاب کرد؟ گفت نمی دانم . گفتم تنهاعیسی ع پیامبری است که مرده ها رازنده می کرد وازگِل پرنده می ساخت . اگرعیسی ع بیایدچون معجزه داردمردم اوراباورمی کنند بعداو دیگران رامعرفی می کند.گفت: راست می گویی من به ذهنم نرسیده بودچه جالب ! به او گفتم به نظرتو حضرت عیسی ع چه کسی رازنده می کند؟ گفت نمی دانم . گفتم  به نظرمن دارای این شروط است : 1.ازصالحین است 2.مردم دنیا همه اورامی شناسندتامردم بدانندوبه عیسی ایمان بیاورند3.درهمین عصرزندگی کرده باشد4.ازرحلتش زیادنگذشته باشد. فکری کرد ولبخندی زد

قسمت سوم تولدعیسی ع

قال کذلک قال ربک هوعلی هین

گفت : چنین است .گفت پروردگارتو که آن برمن آسان است

نکته : کلاشرح آیه ازقال کذلک وقال ربک هوهین تقریباهمانندشرح داستان زکریا وبشارت تولدیحیی است

قال کذالک

گفت اینچنین است چه کسی گفت ؟

1.روح خدایافرشته هاییکه برمریم واردشدندتابه اوفرزندپسری ببخشند

گفت رسول اینچنین است می شودکه ای مریم بشری ترالمس نکرده باشدیاباتو تماس نداشته باشدوتو دارای فرزند پسری شوی .

« قال کذلک»  نشان می دهدکه این رسول مامورابلاغ وحی بوده درواقع کلمه ی دیگری نبوده که مریم رابارورنمایدزیراتاییدمی کندکه مریم بدون تماس یالمس بشریاکلمه ی دیگر، دارای فرزندمی شود .درواقع  این کلمه مریم است که به او خبرمی دهدواورانیزبارورمی کندزیرازوج خودوفرزندخودرادارد

2. مریم گفت

اگرقال ربک راسخن مریم یا دید مریم باتوجه به کلمه اش بدانیم می شود؛ گفت مریم یاکلمه ی مریم که اینچنین است می شودکه من صاحب فرزندی شوم بدون اینکه بشری مرالمس کرده باشد یابامن تماس گرفته باشد زیراآن برای کلمه برترکه کلمه پاکان است آسان است یاکلمه مشرکان باکلمه پاکان موافق وسازگارمی شودچون کلمه برتراست

چگونه می شودوقتی فعل قال مذکراست ما آن رامنتسب به مریم بگیریم ؟

این قسمت ازجواب درست مشابه داستان بشارت قران به زکریا برای تولد یحیی می باشددرانجاگفته شدکه زکریاوقتی پرسیدچگونه برای من باشرایطی که دارم فرزندی خواهدبود؟ دوقول گفته شدکه خداگفت : این چنین است یعنی می شودقول دیگرخودزکریاتحقق امررادیدخودپرسیدوخوداقرارکردیعنی دیدکه خواهدشد. حال دراینجاچون خدامی خواهدجانب عفت مریم حفظ شوداین تاییدرابعدپرسش مریم باقال می اورد. نمی گویدقالت کذلک می گویدقال کذلک . یعنی رسول  گفت این کار می شودقول دوم مریم گفت می شودمریم گفت یعنی کلمه مریم گفت کلمه پاکان گفت . گفته شدبرحسب موردخدابافرشته ها گاهی معامله مذکرمی کندگاهی مونث. قال کذلک یعنی فرشته های کلمه مریم گفتندیعنی مریم گفت یعنی مریم دیدمریمی که خودکلمه است ودرکلمه پاک بسرمی برد

قال ربک هوعلی هین

قال ربک یعنی چه کسی گفت ؟

اگرقال ربک راسخن رسول بدانیم معنای آن می شود:

رسول گفت این چنین است .پروردگارتو گفت : این کاربرای من آسان است

یاپروردگارت گفت :کلمه مشرکان با من سازگارمی شودوعیسی ع بدنیا می آید

اگرقال ربک راسخن مریم یا دید مریم باتوجه به کلمه اش بدانیم می شود: گفت مریم یاکلمه ی مریم که اینچنین است می شودکه من صاحب فرزندی شوم بدون اینکه بشری مرالمس کرده باشد یابامن تماس گرفته باشد زیراآن برای کلمه برترکه کلمه پاکان است آسان است یاکلمه مشرکان باکلمه پاکان موافق وسازگارمی شودچون کلمه برتراست

خدادراینجاداردبابیان خاص خودمی گویدمریم داردبواسطه کلمه خودامرفرزنددارشدن خودرابدون شوهرمحقق می بیند

حال ببینیم همین معنارادرسوره آل عمران 45:

اذقالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهافی الدنیاوالاخره ومن المقربین ویکلم الناس  فی المهدوکهلاومن الصالحین . قالت رب انی یکون لی ولدولم یمسسنی بشرقال کذلک  الله یخلق مایشاء اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون .

دراین سوره ، مریم وقتی بشارت فرزنددارشدن خودراازفرشته ها می شنود (اذقالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم)می گوید: قالت رب انی یکون لی ولدولم یمسسنی بشر.باتوجه به سوره مریم آیه 15 ؛« اذقالت الملائکه»  دراینجاهمان «انارسول ربک »می باشد درآنجا مریم ع بعدازبشارت رسول ، مخاطبش مستقیمارسول می شودامادراینجا مخاطبش پروردگارش (قالت ربِ). درحقیقت فرشته ها واسطه بین خداومریم هستندچون خدامستقیم باپیامبران سخن نمی گوید.فرشته ها ازطرف خدابشارت فرزنددارشدن مریم رابه وی می دهندومریم به آنها می گوید: ای پروردگارمن .رب دراینجا همان کلمه برتریاکلمه مریم است البته می توان خدای یگانه هم گرفت هردومصداق داردچون ازطریق کلمه برتر خداهم باآنهاسخن می گوید هم آنها باخداوهم تمام کارهای آنهاراخدا توسط  کلمه  برترسرپرستی می کند

قال کذلک الله یخلق مایشاء :

آیه بالاراهمانندسوره مریم آیه 15میتوان به دو شکل خواند:

1.رسول (فرشته ها ) گفت اینچنین است یعنی می شود؛ ای مریم بدون اینکه بشری ترالمس کرده باشددارای فرزندی پسرشوی خداخلق میکندهرچه را بخواهد(ازطرف خداپیام دادند).

2.پروردگارش گفت : اینچنین است خداخلق می کندهرچه رابخواهد

3.مریم یا کلمه مریم گفت اینچنین است می شودکه دارای فرزندشد بدون اینکه بشری مریم را لمس کرده باشد.درحقیقت مریم دارد می بیند وپرسش مریم ازفرشته ها ظاهری است تاچگونگی امرخدارابیان نمایدآیه «الله یخلق مایشاء » دربیان تحسین کار خداوپس گرفتن سوال خودوایمان به قطعی بودن امرخد است

اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون :خدا چگونگی امررا توضیح  می دهدبه اینکه هرگاه امری را بخواهدجاری کندفقط می گوید بشو پس می شود

آیه: قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر وآیه:  اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون آن تصویرذهنی راکه روح خدا بصورت بشری برمریم واردشدرا پاک می کند

ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 23 اسفند 1396 | 10:58 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تولدعیسی ع قسمت دوم

قالت انی اعوذبالرحمن منک ان کنت تقیا.

مریم گفت : اگرپرهیزگاری ، من ازتو به خدای رحمان پناه می برم

نکته : گفته شدقرآن برای چگونگی باردارشدن مریم آدرس کلمه مریم رادرابتدامی آورد(اذانتبذت من اهلهامکاناشرقیا)حال چراوقتی این آدرس رامی دهد مریم درمقابل این بشریاکلمه یاروح پاک خداسخن بالارامی گوید

اگربه موضوع باردارشدن مریم خوب نگاه کنیم چون مریم بدون شوهرباردارشده قرآن سمت کلام رامتوجه عفت ، حیا وآبروی مریم گرفته ؛ چه کسی که به ظاهرقران نگاه می کندچه به باطن آن ، بداندکه خدااوراپاک ،عفیف ،باحیا وباآبرومی داند

بخاطرهمین وقتی قران میگویدماروح خودرابه شکل انسانی کامل ازهرنظرفرستادیم مریم گفت : انی اعوذبالرحمن منک . یعنی ازتو به خدای رحمن پناه می برم آیه : ان کنت تقیا مارابه بحث دراین مورد دعوت می کندبراستی چرا مریم اینگونه سخن گفته  من ازتو به خدای رحمان پناه می برم اگرتو پرهیزگارباشی ؟

1.مریم ازیک طرف عفت وپاکی خودرااعلام می کند(پناه بردنش بخدا ازبشری که بسوی او آمده ) ازیک طرف آن بشری که براو نمایان شده رابه تقوا وپاکی می خواندوخدارابه او متذکرمی شود

2.درحقیقت بااین فرم سخن قرآن می خواهد به مابگوید: حیاوعفت مریم درست شبیه پرهیزگاری طرف مقابلش بودهردو درحقیقت پاک بودند

3.مریم بااین گونه سخن گفتن می خواهد بگویدکه میداند انسانی که براو واردشده درحقیقت فرشته ای پاک است

 4.مریم می خواهد بگوید: ای خداازتوبه خودت پناه می برم چون پرهیزگارم .مریم درمقام ادب وستایش پرودگارخود این سخن گفته

قال انماانارسول ربک لاهب لک غلامازکیا. قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرولم اک بغیا .

گفت من فقط فرستاده پروردگارتوام برای اینکه به تو پسری پاکیزه ببخشم . گفت چگونه مراپسری باشدباآنکه دست بشری به من نرسیده وبدکارنبوده ام ؟

قال انماانارسول ربک .

نکته : باتوجه به آیه فتمثل لها بشرا سویا؛ روح خداهمان فرشتهای پاک تحت امرخداهستند

لاهب لک غلام زکیا

برای اینکه به تو فرزندپسری پاک ببخشم

نتیجه : باتوجه به آیه : قال انماانارسول ربک: این رسول خداوندخبردهنده به مریم ع است وباتوجه به آیه : لاهب لک غلام زکیا. امرفرزنددارشدن بواسطه این رسول نیزانجام می شود

قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر

ازابتدا ، قرآن می گوید: فارسلناالیهاروحنا. فتمثل لهابشراسویا

خداروحش را به شکل بشری به اعتدال یاانسانی کامل بسوی مریم فرستاد. «بشراسویا» یادآورانسان کامل یااولیاء می باشدازطرفی خداکلمه خودراچون همراه وزوج اهل قلم است ، بشرهم خطاب می نمایدچون اینجا تخصیص خورده به« بشراسویا» پس کلمه ی پاک است ؛باموضع گیری مریم نسبت به این رسول خداذهن مارامی برد به این سمت که مریم زنی بسیارپاکدامن ودرستکاربوده است(قالت انی اعوذبالرحمن منک ان کنت تقیا) .بعدخداباآوردن آیه : قال انماانارسول ربک لاهب لک غلام زکیا.رسالت رسول خودرابیان می دارد. اما باآیه قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی یک پیوندویک مفارقتی باقبل برقرارمی نمایدحال ببینیم چگونه ؟

1.مریم بدون شوهرباردارخواهدشدرفع هرگونه باروری مریم بواسطه فردی .صحه گذاشتن برعفت وپاکدامنی مریم ع

2.ضمن اینکه مریم بواسطه کلمه برترباردارمی شود. اصلا کلمه ای هم بااوتماس نگرفته چون مریم درجواب رسول خداوند، حتی تماس آن رسول به شکل بشرراازخود نفی می کند

3.چون خداواژه تمثل رابکاربرده اینجامیخواهدآن واژه رااذهن بزدایدبه اینکه نه تنها اصلا بشری اورامس نکرده یابااوارتباط برقرارنکرده بلکه به شکل بشرهم کسی بااوتماس نگرفته

4.درحقیقت مریم بواسطه کلمه برترداردمی بیندوبرای ما چگونگی بارورشدنش راشرح می دهد

ولم اک بغیا.

باغی : طلب کننده ، جوینده 

« ولم اک بغیا » سخن قبل راتاییدوتبیین می نماید.می فرماید: نه تنها بشری مریم را لمس نکرد( بشراعم ازکلمه ی شخصی  یاانسانی  )  بلکه وی نیزطالب وجوینده این موضوع نبود

توجه :خداباآوردن آیه قال کذلک و قال ربک هوعلی هین مواردفوق (سخن مریم ع ) راتایید می کندحال بنگریم به دنباله ی آیات :

قال کذلک قال ربک هوعلی هین

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 | 01:24 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

ازشهادت تاتولدراه درازی نبود

هنوزاشکهایم راپاک نکرده بودم

توگفتی غم آخرمان باشد

«الیس الله بکاف عبده »

ومن گفتم مومنم

امروزکه روز تولددخترپیامبرص ومادرتو بود

دانستم که این درباب المراداست

داستان زندگی حضرت عیسی ع

1.تولد ( خلق اول -خلق ثانی -پیش ازبدنیا آمدن- بدنیا آمدن )

2.پیامبری ، معجزات

3.حواریون

4.عیسی پسرخدانیست(ردغلووشرک دردین)

5.کشته  نشدن عیسی ع ، ظهورعیسی ع پیش ازقیامت

6.مثل هم بودن پیامبران ازنظردرجه ایمان وتقرب به خدا

7.لسان پیامبران ولسان قرآن

8.مباهله

سوره مریم آیه 15 به بعد

داستان تولدحضرت عیسی ع :  خلق اول -خلق ثانی - باردارشدن مریم ع - بدنیا آمدن

واذکرفی الکتاب مریم اذانتبذت من اهلهامکاناشرقیا . ودراین کتاب ازمریم یادکن آنگاه که ازکسان خود، درمکانی شرقی به کناری شتافت .

واذکرفی الکتاب مریم.

توای پیامبرذکرکن درکتاب مریم رایعنی چه ؟

کتاب درقرآن درمعنی :

1.قرآن 2.نامه

 وقتی خدابه پیامبرمی فرماید: تودرکتاب مریم راذکرکن باتوجه به معانی بالامی شود:

1.ای محمدص شرح داستان مریم رااینگونه که می گویم درقرآنی که برای مردم می آوری ذکرکن. زیراقرآن یکباره ازبدوتولدبه محمدص نازل شده ، امازمان ابلاغ قرآن وچگونگی قرائت آن باامرخدابتدریج صورت گرفته

2.ذکرکن : بیادبیاور.یعنی ای محمدقرآنی  راکه درخاطرداری بیاورودرذهنهاجایگیرکن؛ بیادمردم بیاور

3.اگرکتاب رانامه بدانیم خداداردبه پیامبرمی گویددرنامه ای که می زنی شرح حال مریم را به همین ترتیب بگو. خدادراینجا به فرم وچینش نظام درنامه محمداشاره می کند. البته صاحبان علم لدنی آن رامی توانند بینند

اذانتبذت من اهلهامکاناشرقیا

انتبذ:کناره گزید

نکته : اهل دراینجابه معنی کل نظام مشرکان می باشددراصل اولیاصاحب خانه اند

مکانا شرقیا

خدامحل طلوع کلمه پاک خودرامشرق می نامد .  قرآن می گوید : مریم دورشدازاهلش ورفت به مشرق یعنی محل طلوع خورشیدوجای اصلی ومنبع نور. این سخن قرآن به این موضوع اشاره داردکه اولیای خدابواسطه دریای خودبدنیا میایندیاباکلمه خودواردنظام می شوند

فاتخذت من دونهم  حجابا فارسلناالیهاروحنافتمثل لهابشراسویا. قالت انی اعوذبالرحمن منک ان کنت تقیا.

 ودربرابرآنان پرده ای برخودگرفت پس روح خودرابه سوی او فرستادیم تا به بشری خوش اندام براونمایان شد. مریم گفت : اگرپرهیزگاری ، من ازتو به خدای رحمان پناه می برم .

واتخذت من دونهم حجابا

«هم » دردونهم برمی گرددبه اهل یعنی فرشته های نظام

یعنی بین مریم وفرشته های نظام که غبارگرقته اندوجن زده حجاب بود(مرج البحرین یلتقیان بینهمابرزخ ولایبغیان )یعنی داخل آنهانبودیعنی کلمه ی پاک مریم بود.

فارسلناالیهاروحنا: خدامی گوید: فرستادیم به سوی مریم روحمان را(یعنی بااین اوصاف بودکه خداازروحش به مریم دمید)

آیه فوق دومعنارامتذکرمی شود:

1.فرستاده شدن روح خدابه سوی مریم برای خبردادن

2.خدا باامرخودفرشته هارابرای باروی مریم فرستاده است ضمیرفاعلی ومفعولی "نا" این موضوع راتبیین می نماید

سوره نساءایه 171 این معناراتاکیدمی نماید:

یااهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم ولاتقولواعلی الله الاالحق انماالمسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته القاهاالی مریم وروح  منه

نکته :آیه «کلمته القاها الی مریم » همان فارسلناالیهاروحنامی باشد

 خدادراین آیه ضمن اینکه به کلمه بودن عیسی اشاره دارد« وکلمته » . به چگونگی باردارشدن مریم هم اشاره می کند القاهاالی مریم : ضمیر« ها» درالقاها برمی گردد به «کلمت » یعنی کلمه عیسی یاخودعیسی که خدا یا « رب » مریم افکندبسوی مریم یادرکلمه مریم که کلمه پاکان است قراردادتااودرنامه خودبه نظام بفرستد وبه او بارورشود وعیسی همان روح اوست روح خداست یاازکلمه خدابوجودآمده وحیات یافته است

ونیز: سوره آل عمران آیه 27

توجه : بحث غلو وشرک دردین ونزاعی که برای تولدعیسی ع مشرکان بوجودآوردندرادرجای خودتوضیح خواهم داد

ونیز نگاه کنیم درمورددمیدن شدن روح خدا به مریم سوره انبیا آیه 89، سوره تحریم 12

فتمثل لهابشراسویا

خدامی گوید: من روحم رابسوی مریم بصورت  یک انسان درست اندام یعنی انسان کامل وبه اعتدال فرستادم

نکته : خداپاک بودن فرستاده خودراتاکیدمی کند.بعدتوضیح خواهم داد

گفته شدبرای اینکه  مابتوانیم مطلب رابهتربفهمیم ومعانی بیشتری بدست بیاوریم .قرآن مثالهای گوناگون می آوردواشکال سخن را تغییرمی دهد حال اینجا ارسال رسول خودرابه شکل بشربیان نموده است آیا ارسال رسل به سوی پیامبران به شکل بشراست ؟ چرا ؟

جواب : نه همانگونه که گفته شدبخاطراینکه خداخانه های ذهن ماراتقسیم کندتامامطلب رابهتربفهمیم این مثال را زده.  هربارکه مثالی می آورد بعداین تصویرراازذهن ماپاک می کنددربحث باروری مریم بیشتردراین موردتوضیح خواهم داد

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 18 اسفند 1396 | 05:19 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 48 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم