عیدفطر

امروزعیدفطراست روزعیدپاکی هاست روزی که یک ماه عبادت کردیم تابرگردیم به فطرت پاکمان امیدوارم این روزسرآغازی باشدبرای گشایش مشکلات تمام مستضعفان سراسرعالم.

 این روزرابه تمام مستضعفان ومومنان جهان واولیای غایب ع تبریک وتهنیت می گویم

واماروزقدس

سبحان الذی اسری بعبده لیلامن المسجدالحرام الی المسجدالاقصی الذی بارکناحوله لنریه من آیاتناانه هوالسمیع البصیر.سوره اسراء 

نمی گویم روزقدس چه روزی است نمی گویم چراامام روزی رابه اسم روزقدس نامگذاری کردولی می گویم این آیه وعده ی موعوداست دراخرالزمان به ظهورپدرامت حضرت مسیح ع .چطوروچگونه؟ تفسیرآن بماندبرای بعد.این آیه وآیات بعدش به این موضوع اشاره دارد.آن کس که قدس رامی دانست خبرآمدن رامی دانست ودرسخنانش مرتب مژده می دادامابه مامی گفتنداین یک آرزوست وبعیداست وماداریم نزدیک می شویم طبق گواهی های این سوره ومژده های امام خمینی

قسمت نوزدهم  شرح آیات داستان یوسف ع

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِیهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۶۳

پس چون به سوى پدر خود بازگشتند گفتند اى پدر پیمانه از ما منع شد برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان او خواهیم بود (۶۳)

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَیْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ ﴿۶۴

[یعقوب] گفت آیا همان گونه كه شما را پیش از این بر برادرش امین گردانیدم بر او امین سازم پس خدا بهترین نگهبان است و اوست مهربانترین مهربانان (۶۴)

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مَا نَبْغِی هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا وَنَمِیرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ یَسِیرٌ ﴿۶۵

و هنگامى كه بارهاى خود را گشودند دریافتند كه سرمایه‏ شان بدانها بازگردانیده شده است گفتند اى پدر [دیگر] چه مى‏ خواهیم این سرمایه ماست كه به ما بازگردانیده شده است قوت خانواده خود را فراهم و برادرمان را نگهبانى مى ‏كنیم و [با بردن او] یك بار شتر مى‏ افزاییم و این [پیمانه اضافى نزد عزیز] پیمانه‏ اى ناچیز است (۶۵)

آیات فوق به مواردزیراشاره دارد:

یوسف وجوانی – یوسف عزیزمصروبرادران مشرک وی

1.برگشتن برادران یوسف پیش پدرشان

2.گفتن برادران یوسف به یعقوب که برای گرفتن باردیگرروزی ازیوسف برادردیگرشان راباآنهابفرستد وقول دادن آنهابه اوکه ازبنیامین مواظبت می کنند

3.گفتن یعقوب به پسرانش که به شمااعتمادندارم زیراهمین حرف را درموردیوسف زدید

4.برادران یوسف وقتی بارهایشان راگشودنددیدندسرمایه شان بهشان برگردانده شده است وخواستن ازیعقوب برای فرستادن برادریوسف باآنهابرای  گرفتن روزی دوباره

5.مشرکان وقتی نقش قلم خودرابازکردنددیدندپیمانه ی آنهاپرشده بدون اینکه اولیای خداازکلمه ی آنهااستفاده کرده باشند

6.شروط اولیای خدابرای پرکردن پیمانه ی مشرکان (روزی حلال به مردم خودبدهند

ازبرادرشان نگهبانی کنندیعنی درزوج کلمه ی برترنروند)

7.مشرکان این روزی وپیمانه راکم می دانند

8.آمدن مشرکان درزوج کلمه ی برتربرای گرفتن روزی

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِیهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِیهِمْ

ضمیر« هم » درابیهم برمی گردد به برادران مشرک یوسف

 قَالُوا یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 

اب : کلمه ی برتر وزوج آن

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَیْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ 

فاعل قَالَ یعقوب ، کلمه برتروزوج آن می باشد

ضمیر«ه» درعلیه برمی گردد به اخ یابرادرپدری مشرکان یا برادریوسف

ضمیر«کم » برمی گردد به برادران مشرک یوسف

باتوجه به تعاریف بالامعنی آیه می شود:

وقتی برادران مشرک یوسف به یعقوب گفتندکه برادرمارابامابفرست زیراپیمانه ازمامنع شده است ومامواظب اوهستیم گفت همانطورکه برادرش رامواظب بودید؟پس خدابهترین نگهبان است

نکته :کلمه ی برترمی داندقسم وقول مشرکان موقع شکافتن کلمه شان مبنی براینکه درزوج کلمه ی برترواردنشوندمورداعتمادنیست آیه فوق به این معنااشاره دارد

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مَا نَبْغِی هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا وَنَمِیرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ یَسِیرٌ 

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ

 وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ : وقتی مشرکان قلم زدند

وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ:

بضاعت : کلمات ، پول ، سرمایه

بنابراین باتوجه به تعاریف فوق آیه دارای دومعنامی گردد:

1.وقتی برادران یوسف بارهایشان رابازکردنددیدندسرمایه ی آنهابه آنهابازگردانیده شده است

2.وقتی مشرکان قلم خودراشکافتنددیدندبدون اینکه اولیای خداازکلماتشان استفاده کنندکلمات آنهاراپرکرده یانورداده اند

قَالُوا یَا أَبَانَا مَا نَبْغِی هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا وَنَمِیرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ذَلِكَ كَیْلٌ یَسِیرٌ 

وَنَمِیرُ أَهْلَنَا: اهل آنهاهمان شجره ی مشرکان که شجره خبیثه است

نکته : آیه فوق به این مطلب اشاره داردکه اولیای خدابه این شرط کلمات آنهاراپرکرده اند:

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ

اگراین شرط رابجابیاورندمی توانند:

 وَنَمِیرُ أَهْلَنَا:به اهل خودروزی بدهند

 وَنَحْفَظُ أَخَانَا:واردزوج کلمه ی برترنشوند

وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ:ازخدایک بارشتربیشتربگیرندیابهره ی کلماتشان دوبرابرشود

آنهااین را می داننداماقانع نیستندزیرادرآخرآیه می گویند: ذَلِكَ كَیْلٌ یَسِیرٌ :این پیمانه ای ناچیزاست

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 2 خرداد 1399 | 09:29 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
برای گفتن ازعلی هم باید یاعلی گفت 
یاعلی(ع)
عُلوّ نگاهت
 کوتاهی اندیشه ها را به تصویرمی کشد 
وبرق ذوالفقار ت سیاهی ها را می درد 
چون تبرابراهیم بربت های جهل 
وعصای موسی برتاریکی های فریب وتفرعن .
فریادهای درون چاهت 
رسوایی مدعیان رامنعکس می کند .
های چاه های ینبع به گوش دار
رقص گیسوان نخل را با آواز خون خدا
آنگاه که ندا می داد :
هل من ناصرینصرنی ؟
ودف زدن ماه را 
با عطرافشانی شکوفه های یاس .
وصله های پیرهنت 
حجتی است برحاکمان بی درد 
وتیری است برشکم های گنده وتن های فربه .
ای امپراطوری آفتاب 
کجاست پیراهنت 
تا تبرک کنم دستهایم را به وصله هایش 
تا نگریی برپیرهنهای پرازوصله 
علی جان 
کجاست مالکت تا آیین فرمانداری را فریاد کند
وکجاست ابوذرت تا استخوان بردست 
بردرکاخ ها آیه کنزرا هشدار دهد 
می بینمت علی جان 
که نقش حصیربرپشت وپهلویت خال کوبی شده 
تاتصویری به یادگار
ودهن کجی پایدار 
برزمامداران کاخ نشین دین مدار باشد
علی جان 
فرقت را هم چنان شکافته ی شمشیرزاهدان جاهل می بینم
ومسندت را تکیه گاه زرداران و زورمداران
وکلامت را علم یزید.
آسمان به زیرآمد 
آن روزکه فریاد می زدی:
اگرنبودعهدی را که خداازعلما ودانایان گرفته 

تاراضی نشوندبرسیری ظالم و گرسنه ماندن مظلوم 
ریسمان شتر خلافت را برکوهانش می انداختم
 وآب می دادم آخرخلافت را بکاسه ی اول آن 
همانا فهمیده اید
دنیای شما ازعطسه بزی برای من کمتراست.
علی جان
 شقشقیه را به دوش کشیدند
مردانی که زمان آنها را درگهواره برای یاری تو جنباند
ازبین النهرین تاوادی های مقدس 
چون سلسله جبالی شدند 
به طورتو 
به طواف واطمینان 
وگردیدند به دورفزت و رب الکعبه ات 
با رقص شمشیرها 
وبه معراج رفتند تاصدرالمنتهای دعوت ومحبتت 
دار را به جان خریدند
تا به دورنگاه تو بگردند
وسربداران تو شوند
 که تو میزان حقی 
تاریخ گواه سربداران توست 
وبهشت زهراها شجرنامه ی عشاقت 
علی جان بلالت کجاست 
تا یک باردیگر برای دل زهرااذان بگوید
وتو بردوش پیامبربالا روی 
وپرده ی سبزبردیوارکعبه بیاویزی
وما جشن عشق بپا کنیم


تاریخ : شنبه 27 اردیبهشت 1399 | 02:53 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

دیشب پای سخنان امام خمینی نشسته بودم درموردشب قدرمی گفتندخیلی لذت بردم وقتی درگذشته سخنانشان راگوش می دادم بعضی ازاشارات ایشان رانمی فهمیدم نکته ای که دیشب توجه مرابسیاربه خودجلب کرددعای ایشان برای فهم عمیق مردم ازقرآن بودکه هنوزبوقوع نپوسته بقول استادکلامی نروییده( شعرتبعید). امشب شب قدراست شبی که خداقرآن راآفریدکلمه ی برترراآفریدپیامبران رادرکلمه ی برترقراردادامشب ازبهترین شبهای خلقت است شرح وبیان سوره ی قدربماندتابعد.یاعلی ع دراین شبهامارادریاب ای پدران امت مارادراین شبها دعاکنید

قسمت هجدهم  شرح آیات داستان یوسف ع

وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ ﴿۶۲

و [یوسف] به غلامان خود گفت‏ سرمایه ‏هاى آنان را در بارهایشان بگذارید شاید وقتى به سوى خانواده خود برمى‏ گردند آن را بازیابند امید كه آنان بازگردند (۶۲)

آیه فوق به مواردزیراشاره دارد:

یوسف – جوا نی وعزیزمصر

1.یوسف به کارگزاران خودگفت سرمایه های برادران مشرکش را دربارهای آنهاقراربدهیدشایددوباره بیایند

2.یوسف یاکلمه ی برتربه زوج خودگفت به کلمات مشرکان نوربدهیداماازکلمات آنهااستفاده نکنید

وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ ﴿۶۲

وَقَالَ :یوسف ، کلمه ی برتر

 لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ

فتیان : کارگزاران یوسف دردستگاه حکومتی ، فرشته های کلمه ی برتر، اهل یاشجره طیبه یاافرادزوج کلمه ی برتر

بضاعتهم : سرمایه آنها، کلمات مشرکان

ضمیر« هم » دربضاعتهم ورحالهم بریم گردد به اخوة یوسف

لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا

ضمیر«هم » درلعلهم برمی گردد به اخوة یوسف

ضمیر«ها» دریعرفونهابرمی گرددبه بضاعت ورحال

إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

ضمیر«هم» دراهلهم ولعلهم برمی گردد به اخوة یوسف

بنابراین باتوجه به تعاریف بالاآیه دارای معانی زیرمی گردد:

1.یوسف به کارگزارنش گفت سرمایه های  آنهارادربارهای شترانشان بگذاریدتاوقتی بسوی اهل خودبرمی گردندشایدبرگردند

2.کلمه ی برتربه زوج خودگفت : به کلمات مشرکان نوربدهیدوازکلمات آنهااستفاده  نکنیدشاید بسوی خدابرگردندوتوبه کنند

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 | 12:56 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

کروناچیست ؟

کرونایک واژه بیش نیست یک واژه ی میان تهی که آنقدربزرگ شدتاتمام جهان راپوشاندبااین واژه چه اتفاقی افتاد؟

مابدترین روزها راتجربه کردیم درخانه ماندیم وتاحدمرگ ترسیدیم هربارفردی ازماتب کردگفتیم کرونا .هرکداممان کمی بی حال شدیم گفتیم کرونا. فردی ازمااگراحتیاج داشت تامراکزدرمانی برودگفتیم درخانه بمیروگرنه همه جاکروناست. تمام مراکزدرمانی فقط بیماران کرونایی رابستری می کردنداگربیمارمادرحال مردن بودچون کرونایی نبودبایدمی مرد.مطب هاهمه بسته هیچ دکتری نبودمریض غیرکرونایی ببیند.چون آن لاین خریدمی کردیم هرکالایی رابه مشتری می دادندکالاهای بی کیفیت گاهی تاریخ مصرف گذشته وگران باهزارمنت. کروناباعث شد تاهرغذایی رابخوریم

 داخل خانه بوی گندموادضدعفونی کننده تمام حلق وراه تنفسی مارامی خراشانددستهایمان راازبس باموادضدعفونی کننده می شوریم پوست پوست وزخمی می شود و...

شمافکرمی کنیددرصدابتلا به این بیماری چقدراست ؟فقط می توانم بگم اگرمانندیک مسلمان بهداشت رارعایت کنیدانقدرکم است که می توانیدبگویید ارزش این همه مرگ پیش ازمرگ رانداردمن ازکرونااصلا نمی ترسم چون خداراقبول دارم آن خدایی که مراآفریدمرانگه می داردازهربلا. آن خدابه من می گویداگرتو نترسی هیچ اتفاقی برایت نخواهدافتادآن خدابه من می گویدراه افراط نروامارعایت مسائل پاکیزگی راکن چون گذشته. امامن مجبورم بااین واژه ی حجیم یعنی کرونا خودرازندانی کنم چون اطرافیانم بشدت می ترسندمن مجبورم باترس ازکرونا خدای خودرافراموش کنم وازاو بخواهم بشکنداین واژه راتامن ازاین زندان بیرون بروم زندان کرونا

قسمت هفدهم  شرح آیات داستان یوسف ع

وَجَاءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿۵۸

و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند [او] آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند (۵۸)

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ ﴿۵۹

و چون آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد گفت برادر پدرى خود را نزد من آورید مگر نمى ‏بینید كه من پیمانه را تمام مى‏ دهم و من بهترین میزبانانم (۵۹)

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِی وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿۶۰

پس اگر او را نزد من نیاوردید براى شما نزد من پیمانه‏ اى نیست و به من نزدیك نشوید (۶۰)

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿۶۱

گفتند او را با نیرنگ از پدرش خواهیم خواست و محققا این كار را خواهیم كرد (۶۱)

داستان فوق به مواردزیراشاره دارد:

یوسف – جوانی وعزیزمصربودن

1.آمدن  برادران مشرک یوسف به نزداو وشناختن یوسف آنهاراونشناختن آنهایوسف را

2.بیگانه بودن یوسف یاکلمه ی برتربابرادران یانقش قلم کفارچون اهل اونبودند

3.مجهزکردن یوسف باربرادران مشرکش را

4.گفتن یوسف به آنهاکه برادرپدری خودرابیاوریدو تمام وکمال دادن یوسف پیمانه را به برادرهای خود

5. گفتن یوسف به برادران اگریوسف رانمی آوریدپس دیگرنزدمن نیایید

6. قول دادن برادران  یوسف به یوسف که دفعه ی دیگربرادرشان راخواهندآورد

7. خواستن یوسف ازآنهاکه درست بمانندوپیروقلم اولیا باشند

8. مشخص بودن فریبکاری کلمات  مشرکان ومشرکان

وَجَاءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

ضمیر«هم » برمی گردد به برادران یوسف

ضمیر«ه» درله برمی گردد به یوسف

آیه فوق دومعنادارد:

برادران یوسف آمدندپس داخل شدند براو پس شناخت ایشان راودرحالی که برادران یوسف برای یوسف بیگانه بودند

برادران یوسف آمدند پس داخل شدندبراو پس یوسف شناخت ایشان رادرحالی که ایشان یوسف رانمی شناختند

اگریوسف رااستعاره ازکلمه ی برتروزوج آن بگیریم معنی آیه می شود:

برادران مشرک یوسف یانقش قلم کفاردرزوج کلمه ی برترواردشدنددرحالی که زوج کلمه ی برترآنهاراشناخت امابا آنهابیگانه بود 

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ 

قال : یوسف گفت یاکلمه ی برترگفت

 بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ:برادردیگرشان که ازپشت پدرشان است یعنی ولی است (بنیامین )اگربرادررااستعاره از زوج کلمه ی برتریاکلمه برتربگیریم معنی آیه می شود: حالا که باردرست وپاکی به شمادادم پاکی درکلمه بیاوریددرست بمانیدوبگذاریدنقش قلم کلمه ی برتربماندبرادریا دومی یوسف رابیاورید

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِی وَلَا تَقْرَبُونِ 

وگرنه دیگرپیمانه به شمانمیدهم ونزدیک من نشوید

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ 

فاعل قالوابرادران یوسف و استعاره ازنقش قلم کفارمی باشد

نراود:می خواهیم

ضمیر«ه » درعنه برمی گردد به :بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ

بنابراین معنای آیه می شود: برادران مشرک یوسف به یوسف گفتند: بزودی ازبنیامین می خواهیم پدرش را:یعنی بنیامین راواسطه قرارمی دهیم تاپدرش اجازه بدهد

بنابراین معنای آیه می شود:برادران مشرک یوسف به یوسف گفتند: بزودی می خواهیم ازبرادرپدری خودمان یازوج کلمه ی برترپدرش رایعنی درزوج کلمه ی برترنفوذکرده ودوباره ازیوسف یاکلمه ی برتربرداشت می کنیم

نکته : بجای اینکه ازیوسف یاکلمه ی برتراطاعت کرده وازفساددست بردارندراه فریب پیش می گیرند

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 | 10:32 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واماروزمعلم

مرابه مدرسه فرستادخواندن ونوشتن ودانستن رابسیاردوست داشتم اونیزدلش می خواست بچه هایش باسوادبشوندپدرومادرم بسیارزحمت کشیدنددراین امربرای ماوامادراین راه  تنهامعلمی که هم راهنمای من درتحقیق ودانستن درامورعلمی وهم درآشنایی بامعارف والای قرآنی شد و دررشدفکری من تاثیربسیارگذاشت دکترمحمودفتوحی می باشداین روزرابه ایشان ودیگرمعلمان شایسته تبریک می گویم ازآنجایی که انبیا واولیای خدامعلمان راستین بشریت می باشنداین روزرابه انبیا واولیای غایب ع نیزتبریک وتهنیت می گویم

قسمت شانزدهم  شرح آیات داستان یوسف ع

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِینٌ أَمِینٌ ﴿۵۴

و پادشاه گفت او را نزد من آورید تا وى را خاص خود كنم پس چون با او سخن راند گفت تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستى (۵۴)

قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴿۵۵

[یوسف] گفت مرا بر خزانه ‏هاى این سرزمین بگمار كه من نگهبانى دانا هستم (۵۵)

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ﴿۵۶

و بدین گونه یوسف را در سرزمین [مصر] قدرت دادیم كه در آن هر جا كه مى خواست‏ سكونت میکرد هر كه را بخواهیم به رحمت‏ خود مى ‏رسانیم و اجر نیكوكاران را تباه نمى‏ سازیم (۵۶)

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ ﴿۵۷

و البته اجر آخرت براى كسانى كه ایمان آورده و پرهیزگارى مى ‏نمودند بهتر است (۵۷)

آیات فوق به این دیدگاهها اشاره دارد:

یوسف – جوانی وآزادشدن اززندان وعزیزمصرشدن

1.فرستادن پادشاه مصرسفیرخودرانزد یوسف برای آزادکردن او وعزیزمصرشدن

2.پاک کردن کلمه ی برترزوج خودرا

3.گفتن یوسف به پادشاه مصرکه اوراخزانه دارخودکند

4.یوسف عزیزمصر

5.حکومت پنهانی یوسف

6.بدنیاآمدن یوسف

7.تمکن دادن خدابه کلمه ی برترازابتدای خلقت تاآخرت درزوج آن یازمین

وَقَالَ الْمَلِكُ

پادشاه : پادشاه مشرک  ، استعاره ازکلمه ی برتر

ضمیر«ه » در«به» و«استخلصه»  برمی گردد به یوسف، زوج کلمه ی برتر، کلمه ی یوسف

بنابراین باتوجه به تعاریف فوق آیه دارای معانی زیرمی گردد:

1.کلمه ی برترامرکردیاشناخت ریخت درزوج خودتارهاشدازکلمات مشرکان ویوسف اززندان آزادشد.

2.وقتی پادشاه دیدعلت قحطی آنان زندان بودن یوسف است گفت اورااززندان آزادکنیدوازافرادخاص من گردانیدبه این ترتیب یوسف عزیز مصرشد

3.کلمه ی برترامرکردیاشناخت ریخت درزوج خودتاکلمه ی یوسف رهاشدازکلمات مشرکان وکلمه ی یوسف پیامبربارگرفت و آشکارشد

قَالَ اجْعَلْنِی

فاعل قال  یوسف و کلمه ی برترمی باشد

فاعل اجعل ملک می باشدکه دارای دونقش است : پادشاه مصروکلمه ی برتر

بنابراین آیه دارای معانی زیرمی باشد:

1.یوسف به پادشاه مصرگفت مراخزانه دارخودکن تامملکتت رابخوبی اداره کنم چون من نگهبانی داناهستم

2.دراینجاکلمه ی برترویوسف وزوج آن یکی می باشندوقتی پاکی یوسف وزوج کلمه ی برتربه اثبات رسیدوزوج کلمه ی برتربه شناخت درست رسیدگویایوسف شدگفته شداهل شجره طیبه همان لشکراولیای خدایافرشته های نقش قلم پیامبران درروزی زمیننداینان درواقع مجریان اوامراولیا وانبیاهستنددرروی زمین

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ 

یوسف : یوسف ، کلمه ی یوسف ، زوج کلمه ی برتر

معنی آیه فوق :اینگونه است که یوسف وزوج او برزمین قدرت داده می شودواوامرالهی به انجام می رسد

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ 

نکته :چون همیشه نقش اولیای خدابانقش قلم کفارپوشش می خوردقدرت قلم اولیای خداگاهی دچارنقصان می شودبنابراین خداپاداش جهان آخرت رابرای آنان بهترمی داندازاین دنیا

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 12 اردیبهشت 1399 | 12:24 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 74 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم