دیشب درخواب مژده ی آمدنت رادیدم 

ظهورت پس کی است ای آفتاب آبی شادترنم؟!

ج) تفضیل تساوی

منظورقرآن ازتفضیل پیامبری برپیامبردیگرچیست ؟

1.تفضیل تساوی

2.تفضیل کلمه برتربردیگراسمهای فعال خدا

3.تفضیل پیامبران برزوج کلمه ی برتر

منظورازتفضیل تساوی چیست ؟به چه دلیل بین پیامبران تفضیل تساوی است؟

برای پاسخ دادن به این پرسشها ببینیم سوره بقره آیه 250 به بعدرا:

فهزموهم باذن الله وقتل داودجالوت وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض  ولکن الله ذوفضل علی العالمین. تلک آیات الله نتلوهاعلیک بالحق وانک لمن المرسلین. تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلّم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس. ولوشاء الله مااقتتل الذین من بعدهم من بعدماجاء تهم البینات ولکن اختلفوافمنهم من آمن ومنهم من کفرولوشاء الله مااقتتلواولکن الله یفعل مایرید. یاایهاالذین آمنواانفقواممارزقناکم من قبل ان یاتی یوم لابیع فیه ولاخله ولاشفاعه والکافرون هم الظالمون . بقره 250

پس آنان رابه اذن خداشکست دادندوداوود، جالوت راکشت ، وخداوندبه او پادشاهی وحکمت ارزانی داشت وازآنچه می خواست به او آموخت واگرخداوندبرخی ازمردم رابه وسیله ی برخی دیگردفع نمی کرد قطعا زمین تباه می گردیدولی خداوندنسبت به جهانیان تفضل دارداین آیات خداست که ما آن رابحق برتومی خوانیم وبه راستی توازجمله پیامبرانی .برخی ازآن پیامبران رابربرخی دیگربرتری بخشیدیم . ازآنان کسی بودکه خدابااوسخن گفت ودرجات بعضی ازآنان رابالابردوبه عیسی پسرمریم دلایل آشکاردادیم و او رابه وسیله روح القدس تاییدکردیم واگرخدامی خواست کسانی که پس ازآنان بودندبعدازآن دلایل روشن که برایشان آمدبه کشتاریکدیگرنمی پرداختندولی باهم اختلاف کردندپس بعضی ازآنان کسانی بودندکه کفرورزیدندواگرخدامی خواست بایکدیگرجنگ  نمی کردندولی خداوندآنچه رامیخواهدانجام می دهد

ای کسانی که ایمان آورده ایدازآنچه به شماروزی داده ایم انفاق کنیدپیش ازآنکه روزی فرارسدکه درآن نه دادوستدی است ونه دوستی ونه شفاعتی وکافران خودستمکارانند

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس.

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض

تلک الرسل : حضرت محمد،حضرت طالوت ، حضرت داوود(قبل ازاین آیات داستان حضرت طالوت وداووداست)

آن پیامبران :حضرت محمد(رسول )و حضرت طالوت (ولی پنهان)و حضرت داوود(نبی) رابرتری دادیم بعضی را بربعضی

چگونه ؟

منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات

ضمیر«هم » درمنهم برمی گردد به تلک الرسل

برخی ازپیامبران خداباآنهاصحبت کرده (من کلم الله)برخی ازآنهاراازلحاظ درجه بالابرده (ورفع بعضهم درجات)

دراینجا چون نگفته کدام پیامبربرپیامبر برتری دارد پس دراصل برتریی درکارنیست و تفضیل هرپیامبری برپیامبردیگرازنوع تفضیل تساوی است

وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس

نکته : مؤیدکردن حضرت عیسی ع به روح القدس همان بالابردن درجه اوست نسبت به عالمیان

 حال رجوع کنیم به سوره ها وآیات دیگربرای اثبات بیشتراین موضوع :

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا. ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم الله موسی تکلیما. رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما.لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .نساء 163

ماهمچنانکه به نوح وپیامبران بعدازاووحی کردیم به تو وحی کردیم وبه ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط وعیسی وایوب ویونس وهاروان وسلیمان وحی نمودیم وبه داوودزبوربخشیدیم وپیامبرانی که درحقیقت آنان راقبلا برتوحکایت نمودیم وپیامبرانی که ایشان رابرتوبازگونکرده ایم وخداباموسی آشکاراسخن گفت .پیامبرانی که بشارتگروهشداردهنده بودندتابرای مردم پس ازپیامبران درمقابل خداحجتی نباشد.خداتوانای حکیم است لیکن خدابه آنچه برتونازل کرده است گواهی می دهدآن رابه علم خویش نازل کرده است وفرشتگان گواهی می دهندوکافی است خداگواه باشد

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده

نکته : قرآن طریقه وحی وسخن گفتن خودباپیامبران راباهمه ی آنهایک جوردانسته؛ همانطورکه خدابامحمدص صحبت می کندوپیام می فرستدهمانطورباپیامبران دیگر

نکته :خدابعنوان نمونه تعدادی ازپیامبران راذکرمی نماید:

واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا.

نکته : اضافه کردن داوودپیامبردرآخرآیه مارابه این نکات رهنمون می نماید:

1.خداباداوودع هم مثل دیگرپیامبران سخن گفته یابه اوپیام فرستاده

2.دیگرپیامبران هم چون داووددارای کتابند

3.وحی می تواندکتاب پیامبران هم باشد

ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل

قصص: حال ،خبر، کار، سخن ، آنچه نوشته شود

نکته : گفته شدقرآن هم سخن خدابه پیامبراست هم سخن پیامبراست به کلمه برتربرای ابلاغ به نظام

ضمیر«هم » درقصصناهم برمی گرددبه رسلا

رسلاقدقصصناهم علیک من قبل : وقتی که توای پیامبردرعدم بودی یاقبل ازابلاغ رسالت

 زندگی نامه یک عده از پیامبران رابه این صورت گفتیم که توبگویی یا شرح حال آنهاراروایت کنی یاداستان آنهارابگویی

 ورسلا لم نقصصهم علیک

ویک عده رانگفتیم توروایت کنی یاشرح حال آنهارابگویی

توجه : شرح حال عده ای ازپیامبران درقرآن آمده است حال بکاربردن فعل قصص توسط قرآن این معنارامی رساندکه پیامبرشرح حال عده ای ازپیامبران را روایت کرده نه اینکه شرح حال دیگر پیامبران رانمی داند(فقط به شرح حال عده ای بسنده کرده است ) .درحقیقت خداباآوردن این آیه همه پیامبران راداخل حکم بالاکرده است

 وکلم الله موسی تکلیما.

نکته : خدای یگانه باموسی ازطریق کلمه خودش سخن گفت

نتیجه :وحی وکتاب وسخن گفتن باپیامبران همه یکی است :

الف).خدابه همه پیامبران وحی می کند

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان

ب).وحی خداکتاب می تواندباشد

وآتیناداودزبورا.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وآتینانوح کتاباوآتیناالنبیین من بعده کتاباو...

 پ).خداباهمه پیامبران سخن می گوید

 وکلم الله موسی تکلیما.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وکلم الله نوح تکلیماوکلم الله النبیین من بعده تکلیماو...

رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما

نکته : پیامبران بشیرونذیرند

لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .

نکته : خداخودوفرشته هاراگواه می گیردبه اینکه هرچه به پیامبران فرستاده ازسوی خوداوست

2.تفضیل کلمه برتربردیگرکلمات (زوج کلمه برتر،کلمات فعال مشرکان)

وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا.سوره اسراء آیه 55

نبی :پیامبر، فرشته

من فی السماوات والارض : زوج کلمه برتر، اسماء فعال خدادرنزد مشرکان

وپروردگارتو(خدای یگانه ،کلمه الله ) داناتراست به هرکس که درآسمانها وزمین است

کلمه «مَن » دراینجااستعاره اززوج کلمه برتروکلمات نزدمشرکان است زیراجزدرزمین موجودی درآسمانهازندگی نمی کندممکن است درآسمان زمین یعنی درکرات منظومه شمسی افرادی بروندوچندصباحی باشندامااینجاکلمه «آسمان » جمع آورده شده بخاطرهمین مصداق کلمه «من » برصاحبان کلمه است زیرا آسمانهاوزمین درقرآن  استعاره ازاسم فعال خداست (کلمه برترو کلمات نزد مشرکان ).البته به اعتبارکلمه فعال خدا«من » می تواندشامل  تمام انسانهانیزشود

ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا

نکته :تفضیل دراینجا بردوگونه است :

1.تفضیل پیامبری برپیامبردیگر

دراینجا صحبت ازبرتری پیامبری برپیامبردیگر نیست زیراداوودقیاس با پیامبری نشده همانطورکه گفته شد بحث تفضیل تساوی است دادن کتاب به داوودعین بالابردن درجه عیسی ع است (بقره 251)

2.برتری یک دسته فرشته برفرشته های دیگر

بخاطراینکه خدادرآیه قبل کلمه «مَن » یعنی همه اسماء فعال  خود(زوج کلمه برتروکلمات مشرکان )رانام برده است وکلمه ی خود (کلمه الله) راداناترازهمه کلمات دانسته بعدآیه تفضیل راآورده تابگویدرب پیامبر(کلمه الله ) برتری داردبه همه کلمات وفرشته های آنهابرترندازهمه ی فرشته هابعدازآن نیز آیه «وآتیناداودزبورا» راآورده تابه مابگوید فرشته ها ی  پیامبران برترندنه اینکه فرشته های پیامبری نسبت به پیامبردیگریاخودپیامبری نسبت به پیامبردیگربرتراست زیرا1.بدون علت برتری نام حضرت داودرامی آوردوکتابش راکه همان فرشته هایش می باشدذکرمی کند2.همانطورکه گفته شداسم پیامبردیگری رابرای مقایسه نمی آورد

امام علی ع دروصف بهشت درنهج البلاغه خطبه 84قسمت 6 صفحه 204می فرمایددرجات متفاضلات ومنازل متفاوتات لاینقطع نعیمهاولایظعن مقیمهاولایهرم خالدهاولایباس ساکنها

منظورازبهشت هم می تواندبهشت آخرت باشد هم نقش قلم اولیای خدابنبابراین فرشته های آنهاازلحاظ درجه مساوینددرحالی که هریک بردیگری برتراست یعنی تفضیل تساوی(درجات متفاضلات)

ببینیم شعر« سیبستان استادرادراین مورد:

طومارجان من / پرنقش معطرسیب است / زردوسرخ / هردم ازنو / نامت را مشق می کنند/ درکنارش نقش سیبی می زنند/ سیبستان نام توست / جان من

سیب زردو سرخ استعاره ازدرجات بهشت است که هررنگش بهشت است و معطراست به نام الله

شرح بیشتردرموردزبوررادرمبحث زبان قرآن 1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

بخوانید

د.منظورقرآن ازبرتری پیامبران، برتری بردیگرمردم است

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1398 | 07:00 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

صبح که ازخواب بیدارشدم خبرپیروزی انقلاب چنان وجدی درمن بوجودآوردکه سرازپانمی شناختم رفتم شیرینی خریدم  وبه مردم شیرینی تعارف کردم پیروزی مثل یک خیال بودبرایم بعدازآن همه سختی هاکه مردم ما کشیدندبعدازآن همه مراحل سخت که پشت سرگذاشتیم  .هزارجورترفندبکاربردندتابه این روزنرسیم باجانفشانی مردم وتدبیرامام خمینی ع نهال انقلاب به بارنشست ایران دردستهای مردم ماجا گرفت مابودیم که دانستیم بارهبری آگاه ومؤمن می توانیم ازهرسختی ای بگذریم  بازهم سختی هاراپشت سرخواهیم گذاشت و امیدداریم پیروزی نهایی را ،همان که امام عزیزمان فرمودند: «انتظارفرج ازنیمه خردادکشم» وهنگام رحلتشان فرمودنددیری نمی پایدکه آن حضرت رامادرک می کنیم وایشان می آیند.الیس الصبح بقریب

شرح سوره نحل آیه 67:

واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاومن الشجروممایعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللایخرج من بطونهاشراب مختلف الوانه فیه شفاءللناس ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون .

 واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاومن الشجروممایعرشون .:

عرش: تخت ، سریرپادشاه، جاه ، قوام امر، رکن چیزی ، سقف خانه ، خیمه ، سایه بان ، هرپوشش که سایه افکند، خانه مکه ، رئیس ، بزرگ قوم ، کوشک

نحل ، نحله واحد:زنبورعسل (مذکرومونث یکسانست)، عطای بی عوض یاعام است ، عطیه ، لاغر، ماه نو، کلمه برتر

آیه فوق به مواردذیل اشاره می نماید:

1.پیامبربه کلمه خود(نحل) امرمی کندکه وقتی درنظام مشرکان بازمی شوی خانه هایی که می سازی ازکوههاودرختان و... بسازیعنی ازالگوی خودت خانه درست کن برای همه چیز

 منظورازکوههاودرختان یعنی به فرم وقالب اولیای خدا یاکلمه خودت که کلمه برتراست

2.ممایعرشون یعنی ازهرچیزی که می شودمثل خانه ی عقل اولیای خداباآن خانه ساخت خانه بساز

ثم کلی من کل الثمرات

ثم  ترتیب ذهنی است نه درنگ زمانی

پیامبربه کلمه خودمی گوید: اول قالب درست کن یاچهارچوب ذهن ها یاشناختها(چه عقل زندگی چه عقل معنوی )رادرست کن - اگرخوب دقت کنیم زنبورعسل اول کندومی سازدباخانه هایی منظم - بعدمی گویدازهرمیوه ای بخور: ثم کلی من کل ثمرات ؛ زنبورعسل بر روی گلهامی نشیندوازشهدهرگلی می خوردوعسل درکندو می ریزد. منظورازمیوه های گوناگون یعنی ازصفات مختلف خداوندبهره بگیر

فسلکی : «ف»  ترتیب ذهنی است نه درنگ زمانی

ذلل :رام

سلک سبلا:پیمودراه را

 فاسلکی سبل ربک ذللا

پس راه پروردگارت رابپیمادرحالی که رام ومطیع هستی

ازحدودالهی تجاوزنکن دراختیارالله باش یامطیع امرخداباش این آیه قرینه ای است به اینکه  نحل دراینجااستعاره ازکلمه برتراست قرآن بااینگونه سخن گفتن می خواهدبه مابفهماندکه :

1.این کلمه همیشه رام پروردگاراست

2.به مشرکان یادبدهدکه به کلمه خوداینگونه فرمان بدهند

یخرج من بطونهاشراب مختلف الوانه فیه شفاءللناس ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون

ضمیر«ها» دربطونهابرمی گرددبه نحل (کلمه برتردرنظام مشرکان )

نتیجه :  قلم اولیای خدادرنظام مشرکان راخدازنبورعسل وحاصل قلم  آنهاراعسل می نامدزیرا:

1.هم چهارچوب نظام رادرست می کندهم محتوی را

2. رنگهای گوناگون داردیعنی موجودات گوناگون می آفریند بارنگهای مختلف

3. حاصل کلمه برتردرعین گوناگونی  نقش ، شفاء بخش است هم زندگی می دهدهم سلامتی وشادابی می آوردوآفتهای جسم وروح راازبین می برد

ادامه شرح شعر«شعله مست »:

گناه توزندگی بخش است

«راستی ومستی »

ای پاک گناه بار

ای سرخ بیقرار

کدام جان جوشان درتوست

 دراین عبارت طرف خطاب ازکلمه مشرکان به کلمه برتردرنظام مشرکان تغییرکرده است ؛ کلمات  راستی ومستی و پاک گناه باراین معناراتاکیدوتبیین می نماید

گناه توزندگی بخش است یعنی چه ؟ چرا این گناه زندگی بخش است ؟  

 طرف خطاب ، اهل یاافرادشجره طیبه است که مشرکان گناه رابرآنهابارمی کنند(گناه براینان عارضی است)

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 22 بهمن 1397 | 12:50 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

طوفان سهمگین

ابرسهمگینی آسمان رافراگرفته بودطوفان وحشتناکی بپاشدوما بی سرپناه دربیابانی مانده بودیم تنهاکاری که کردم سرپناه کوچکی پیداکردم خودم وخانواده ام به آن پناه بردیم صدای توبودکه مراآرام کرد:«تو وهرکه همراه توست درامان است» سرم راکه برگرداندم ترادیدم یاامام رضاع ازخواب بیدارشدم دیگرتمام ترسهایم ریخت همین دیشب

واماعلی ع

تنها شب بودکه اورامی دیدم آن هم وقتی که توانسته بودم بیداربمانم ازصبح خیلی زودتاشب درمغازه اش کارمی کردمشتری هایش اکثراروستایی بودنداو وعمویم باهم دریک مغازه کارمی کردنداین  دو برادرباهمه اختلاف نظرهایی که باهم داشتنداماشریک خوبی بودندتلاش بسیارآنهانتیجه ای نداشت جزیک زندگی ساده که روزگارماراسپری می کردفرازونشیب های بسیارزیادی راطی کردیم تاانقلاب شد وکسب وکارپدرم کم کم رونق بیشتری گرفت باوجودجنگ حس یک زندگی نسبتاخوبی راداشتیم . تااینکه مغازه پدرم رابزورازاو گرفتندبااین روزگاربسیارسخت دیگرحرفی برای گفتن نمی ماند

امام علی ع می فرمایندهیچ کاخی برافراشته ندیده ام مگرکه درکنارآن حق مظلومی پایمال شده باشدامام خمینی ع نیزچون جدبزرگوارش همیشه دغدغه مردم مظلوم راداشت تازنده بودهمیشه می گفت من شرمنده مردم مظلوم هستم بادست خالی وباپیش آمدن جنگ ویرانه ای رابه سمت آبادانی پیش بردیادش گرامی وراهش پررهروباد

ادامه شرح شعر«شعله مست »؛ تاسرخی جام شب یلدا:

چه آرامشی است / درملافه ی سپیدزمستان / وخواب بلنددرخت /تاسپیده ی شکوفه سیب

زمستان استعاره ازحاصل قلم مشرکان که رنج ، سردی ومرگ می آورد

ملافه ی سپید زمستان استعاره از:

1.برف

2. نقش کلمه برتر

درخت استعاره ازاسم فعال خدا(کلمه برتر، کلمه مشرکان )

خواب بلنددرخت : ازاجرای کلمه برتردرنظام مشرکان تا پایان یک کلمه یا قسمتی ازیک کلمه یاآخرین کلمه درحالی که مردم درخوابندیادرشب دنیا  بسرمی برند خلاف قیامت وآخرت

سپیده ی شکوفه سیب : صبح کلمه(سپیده ) یاآغازکلمه نو ( بهارکلمه برتردرهرزمان )، بهارقیامت

اگرزمستان ودرخت رااستعاره ازکلمه مشرکان وملافه ی سپید رااستعاره ازنقش کلمه برتربگیریم معنای عبارت  « چه آرامشی است / درملافه ی سپیدزمستان / وخواب بلنددرخت /تاسپیده ی شکوفه سیب» می شود: چه آرامشی است درشب کلمه بسربردن درحالی قلم مشرکان درپوشش کلمه برتربازمی شودچرا؟

زیراکلمه مشرکان بااندازه هایاتدبیر اولیای خدابازشده هم نظام رااصلاح می کندهم مانع زیاده روی مشرکان می شودوبرای مردم آرامشی نسبی فراهم می کند

خلق السموات والارض بالحق یکورالیل علی النهارویکورالنهارعلی الیل وسخرالشمس والقمرکل یجری لاجل مسمی الاهوالعزیزالغفار.سوره زمرآیه 5

لیل وقمراستعاره ازکلمه مشرکان

نهاروشمس استعاره ازکلمه برتردرنظام

اگرزمستان رااستعاره ازکلمه مشرکان ودرخت رااستعاره ازاهل یالشکراولیای خدادرنظام وملافه ی سپید رااستعاره ازنقش کلمه برتردرنظام بگیریم معنای عبارت  « چه آرامشی است / درملافه ی سپیدزمستان / وخواب بلنددرخت /تاسپیده ی شکوفه سیب» می شود: چه آرامشی است برای مشرکان درشب دنیا وخواب اهل شجره طیبه تا بهارقیامت  چرا؟ زیرااگرشجره طیبه بیدارباشندوببینندچگونه شجره خبیثه حق آنهاراخورده وبه آنهاظلم می کنندوباعث مرگ وبیماری آنهامی شوندشجره خبیثه آرامش کنونی وزندگی راحت دردنیانخواهندداشت

وهوالذی جعل لکم الیل لباساوالنوم سباتاوجعل النهارنشورا. سوره فرقان 47

ونیز: سوره زمرآیه 5

درچهره های زردمی دوی و می خوانی « سرخی من ازتو»:دراهل وافرادشجره طیبه (غیرازاولیای آنهاکه پاکند) نفوذمی کنی وبه آنهامی گویی سرخی من یعنی بارآتش من ازتو

چهره های زرد:  چهره های نورانی (اهل یالشکرپیامبر)، تمام موجوداتی که کدوجودی آنهارادارند؛ عبارت ازبامدادفروردین /درگهواره سبز برگ /تاظهرمرداد/ درطعم طلایی انگورتاسرخی جام شب یلدااین معناراتبیین می نماید

درچهره های زردمی دوی یعنی چه ؟

1.  درنقش کلمه برترسیرمی کنی 

2. بسرعت اجرامی شوی

نکته :کلمه مشرکان اسم فعال خداست و باسرعت زیاددرکل نظام جاری می شود

ومی خوانی یعنی چه ؟

 کلمات فعال خدادراصل فرشته هاوپیکهای خدایندامادرقلم مشرکان پیک شیطان می شوندوبارآتش باخودحمل می نمایندمنظورازخواندن یعنی ابلاغ کردن به هرفردازطریق القای پیام

سرخی من : بارآتش من (منظورکلمه مشرکان است که بارآتش دارد)

براستی چه کسی یاکسانی درچهره های زردمی دوندومی خوانند؟

 گفته شدکه مشرکان وکفاربااهل خوددودست شده وکلمه برتریااهل شجره طیبه رابواسطه کلمات خودبه انحراف می برندخدادرسوره ناس وانعام ازآنها به شیاطین جن وانس یادکرده است :

قل اعوذبرب الناس ملک الناس اله الناس من شروسواس الخناس الذی یوسوس فی صدورالناس من الجنه والناس

منظورازرب ناس یعنی الله یاکلمه برترکه شجره طیبه راسرپرستی می نمایدومنظورازجن وناس وسوسه گرهمان مشرکان صاحب قلم (جن ) وشجره آنهایند(ناس )

ونیز سوره انعام 112:

وکذلک جعلنالکل نبی عدواشیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غروراولوشاء ربک مافعلوه فذرهم ومایفترون .

منظورازنبی فرشته های کلمه برتریاپیامبران است که به اهل شجره طیبه ابلاغ پیام می کنندومنظورازعدواشیاطین الانس والجن همان مشرکان اهل قلم وشجره آنهاست که فرشته های کلمه برتررااحاطه می کنندوبارآتش می ریزند

نکته : قلم مشرکان به چهره های زرد ونورانی نمی گویدزردی توازمن  چون مشرکان وشجره آنها پاکی رانمی طلبند

ببینیم این معنارادرسوره نحل آیه 56:

ویجعلون لمالایعلمون نصیباممارزقناهم تالله لتسئلن عماکنتم تفترون ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون واذابشرااحدهم بالانثی ظل وجهه مسوداوهوکظیم یتوارای من القوم من سوء مابشربه یمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الاساء مایحکمون للذین لایومنوبالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلی وهوالعزیزالحکیم ولویؤاخذالله الناس بظلهم ماترک علیهامن دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی فاذاجاء اجلهم لایستخرون ساعه ولایستقدمون. نحل 56

وازآنچه به ایشان روزی دادیم نصیبی برای آن که نمی دانندمی نهندبه خداسوگندکه ازآنچه به دروغ برمی بافتیدحتماسؤال خواهیدشد.وبرای خدادخترانی می پندارندمنزه است او وبرای خودشان آنچه رامیل دارندوهرگاه یکی ازآنان رابه دخترمژده آورندچهره اش سیاه می گردددرحالی که خشم خودرافرومی خوردازبدی آنچه بدوبشارتداده شدازقبیله روی می پوشاندآیااوراباخواری نگاه داردیادرخاک پنهانش کندوه چه بدداوری می کنندوزشت برای کسانی است که به آخرت ایمان ندارندوبهترین وصف ازآن خداست واوست ارجمندحکیم واگرخداوندمردم رابه سزای ستمشان مؤاخذمی کردجنبنده ای برروی زمین باقی نمی گذاشت لیکن آنان راتاوقتی معین بازپس می اندازدوچون اجلشان فرارسدساعتی آن راپس وپیش نمی توانندافکنند

آیه « ویجعلون لمالایعلمون نصیباممارزقناهم» : یعنی بنای روزی گرفتن ازکلمه برتررا شرک به خداقرارمی دهندبادرست کردن بتها(ویجعلون لله البنات)ازکلمه روزی می گیرند

آیه « ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون » :دراهل یاشجره طیبه بارحاصل ازبتهایشان رامی ریزندنقش کلمه برتررابه نفع خودتغییرداده(ولهم مایشتهون) به ضررمادی ومعنوی این شجره بارمی ریزند

نتیجه : حاصل قلم مشرکان درلشکرواهل یانقش قلم اولیای خدامی رود(دویدن وخواندن سرخی درچهرهای زرد)هم ازلحاظ چهارچوب آن راتغییرمی دهدهم ازلحاظ محتوی .عبارت : گهواره ی سبزبرگ ، جام شب یلداتغییردرچهارچوب کلمه برتررانشان می دهدوواژه های سبزبرگ ، طعم طلایی انگور،سرخی جام تغییردرمحتوی راوازبامدادفروردین تاظهرمردادوتاسرخی جام شب یلدازمان ازابتدای شکوفایی تاآخررشد وباروری را

این زمان می تواندازهرلحظه باشدتاآخریک کلمه یا اسم فعال خدا، یا تاآخرین کلمه ی آنها عبارت ای روشنای شناورای سبزکه تاماوراء ارغوان وبنفش می روی فرم رفتن حاصل قلم مشرکان رادرکلمه برتردرهرزمان بیان می کند

حال برای اینکه کارکردقلم اولیای خدارادرنظام مشرکان ببینیم بهتراست رجوع کنیم به سوره نحل آیه 67:

ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخدون منه سکراورزقاحسنا.واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاومن الشجروممایعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللایخرج من بطونهاشراب مختلف الوانه فیه شفاءللناس ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون .

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 18 بهمن 1397 | 11:07 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واما خانه ی ایمان 

امروزروزآمدن  امام خمینی عزیزع به ایران بودآیاامام دوست داشت به ایران برگردد؟

امام دوست داشت به ایران بیایدبه همان علت که امام رضا ع به ایران آمدامام خمینی رابه غربت تبعیدکردندواورفت چرا؟به همان علت که پیامبراکرم ص به اجبار به مدینه هجرت کردگاهی به امرخدامهاجرت پیش می آیدزیراکه وطن جای ماندن نیست اماازآن جایی که زمینه ی برگشتن وی بخواست مردم فراهم شد برای اصلاح فسادوویرانی وتباهی ای که رژیم ستم شاهی ببارآورده بودبرگشت بیاددارم وقتی که عازم ایران بودبه او گفتندچه احساسی داری ؟ گفت : هیچی . حرفهازدندونقدها نوشتندکه یعنی چه چراامام اینگونه سخن گفته؟ این سخن امام همیشه جای سؤال درذهنم باقی گذاشت تااینکه نتیجه فقدان ایشان راتابه حال می بینم واما این روزجای دونفربرایم واقعا خالی است یکی امام عزیزم ودیگری مادراستادم دکترمحمودفتوحی که دراین روزبه سرای باقی شتافتنددکترمحمودفتوحی استادبرجسته وبسیارمومنم که کارروی قرآن وداستانهای آن را به من پیشنهادکردندوکتاب ایشان راهنمای بسیاری ازمشکلات من شدامیداست کارتحقیق رابخوبی بپایان ببرم وشرمنده استادم نباشم 

*** 

قراربودامام خمینی عزیزبیایدتلویزیون راروشن کردم به انتظارنشستم امااعلام کردندکه اجازه ورودامام راندادندازخشم تمام صورتم سرخ شده بودبیشترازاین انتظارنمی شد داشت رژیم ستم شاهی تادندان مسلح اجازه ورودامام رانمی دادامابالاخره اراده ی مردم وعزم استوارامام ع معادلات آنهارابهم زدامام خمینی ع آمدشکست بتهای جاهلیت را، شکست هیمنه ی ابرقدرتهارا! مبارک باداین روزبرمومنان واقعی 

ادامه شرح شعر«شعله مست » :

ای روشنای شناور!

ای سبز!

که تاماوراء ارغوان وبنفش می روی

ازبامدادفروردین

درگهواره ی سبزبرگ

تاظهرمرداد

درطعم طلایی انگور

تاسرخی جام شب یلدا

درچهره های زردمی دوی

ومی خوانی

«سرخی من ازتو»

عبارت فوق مواردذیل رامتذکرمی شود:

1. مشرکان ازافرادخودپیکرها وشخص ها می سازند وبرای هریک شماره یاکدی درنظرمی گیرندوآن رابرابررنگی قرارمی دهند آن کدورنگ شناسنامه ی هرفرداست  آنها کدها راباتوجه به مقاصدشیطانی خودبارگزاری کرده ودرکل کائنات جاری می کنندوطبق تعریف خودجهان رابه سمت زوال ، نابودی ،آفت وبیماری سوق می دهند.

ای روشنای شناور/ای سبز/که تاماوراء ارغوان وبنفش می روی یعنی ای کلمه ای که ازکلمه ی برترنورگرفته ای  (کلمه مشرکان )و تامرزنیستی وهلاک ونابودی هستی پیش می روی ؛ماوراء ارغوان وبنفش رنگ کبودوسیاه است ازسبز تاماوراء ارغوان وبنفش می روی یعنی اززندگی (سبز)تا تباهی ومرگ ونابودی (سیاهی) درکل کائنات پیش می روی درمبحث رنگهابه آن پرداخته شد عبارات بعدی این موضوع رانیزتبیین وتاکیدمی نماید

 2. ازبامدادفروردین /درگهواره ی سبزبرگ/تاظهرمرداد/درطعم طلایی انگور/تاسرخی جام شب یلدا/درچهره های زردمی دوی /ومی خوانی :/«سرخی من ازتو»

 کلمه مشرکان اززمان طلوع کلمه برتر(ازبامدادفروردین ) تاآخررشدوباروری کلمه برتر(تا ظهرمردادیاتاسرخی جام شب یلدا) درنظام حضورداردوجهان راتغییرمی دهد

طعم طلایی انگور(زرد)برابراست باسرخی جام شب یلدا(سرخ )زیرا این دورنگ هردوپاک وبی عیب اند یعنی رنگ بسترکلمه رنگ بی عیب کلمه برتراست هررنگی باشد

ونیزشعر«سیبستان»

ازبامدادفروردین

بامدادیعنی صبح کلمه

فروردین:فصل شکوفایی طبیعت ،وقت شکاف کلمه برتردرهرزمان

شعر«چهارفصل» قسمت بهارآن  این موضوع راتاکیدوتبیین می نماید

چقدرخواستنی است بهار/ که ازبوی شکوفه ی سیب / کوتاه تراست ...

بهار: بهارطبیعت ، استعاره ازشکوفایی دوکلمه است باهم

شکوفه سیب : شکوفه درخت سیب (درمعنای حقیقی )

شکوفه سیب : شکوفایی کلمه برتر(درمعنای مجازی )

خواستنی بودن بهارباتوجه به تعاریف بالادارای دومعنای پارادوکس است :

الف )بهاری خواستنی است  که ازبوی شکوفه سیب کوتاه تراست (مدت زمان کمی می ماند)براستی چرااین بهارکوتاه خواستنی است ؟زیرا این بهارباشروع بکارکلمه مشرکان قرین است گفته شد شکاف کلمه مشرکان همزمان باکلمه برترصورت می گیرد(همان امرکُن)به همین خاطربواسطه آن پوشش می خورد:

.../وخنده ی پنهانت استعارتی است شفاهی ...ازشعر«بلاغت »

ب) بهارخواستنی است زیرابااینکه کلمه مشرکان کلمه برتررادربرگرفته وتاپایان کلمه می مانداماعطری ماندگارندارد(هم پیوسته بواسطه اولیای خداپاک می شودهم به بهارکلمه  یعنی قیامت نزدیک می شویم)  

گهواره ی سبزبرگ

گهواره سبزبرگ استعاره از کلمه برتریاحاصل قلم اولیای خدا

ازبامدادفروردین درگهواره سبزبرگ :ازطلوع یاشکافتن کلمه مشرکان (ای روشنای شناور/ای سبز) دربسترکلمه برتر

ببینیم کاربرد«برگ » یا«ورق » رادرقرآن ودیگراشعاراستاد:

ورق ، اوراق (جمع):دراهم مسکوک ، برگ درخت       

وکذلک بعثناهم لیتساء لواقال قائل منهم کم لبثتم قالوالبثنایومااوبعض یوم قالواربکم اعلم بمالبثتم فابعثوااحدکم بورقکم هذه الی المدینه فلینظرایهاازکی طعامافلیأتکم برزق منه ولیتلطف ولایشعرن بکم احد. انهم ان یظهرواعلیکم یرجموکم اویعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوااذاابدا. سوره کهف آیه 19

نکته : بورقکم :یعنی باقلمتان یابانامه وکتابتان 

شرح مفصل آن درداستان اصحاب کهف خواهدآمد

ونیزسوره اعراف آیه 19:

ویاآدم اسکن انت وزوجک الجنه فکلامن حیث شئتماولاتقرباهذه الشجره فتکونامن الظالمین فوسوس لهماالشیطان لیبدی لهماماوری عنهمامن سوء اتهما وقال مانهاکم ربکماعن هذه الشجره الاان تکوناملکین او تکونامن الخالدین وقاسمهماانی لکمالمن الناصحین فدلاهمابغرورفلماذاقاالشجره بدت لهماسوء اتهماوطفقایخصفان علیهامن ورق الجنه وناداهماربهماالم انهاکماعن تلکماالشجره واقل لکماان الشیطان لکماعدومبین .

 ورق الجنه یعنی قلم اولیای خدا

یخصفان علیهامن ورق الجنه  : آدم عاصی باقلم آدم صالح خودراپوشاند

ونیز: سوره طه آیه121

آتش بازی برگها درشعر«چهارفصل »قسمت پاییزآن :

.../چه دلرباست آتش بازی برگها

وپاییز

که باافتادن یک برگ می رود...

برگ استعاره ازنقش دونوع قلم درنظام (نقش کلمه برترو نقش کلمه مشرکان)

وپاییز/که باافتادن یک برگ می رودکنایه است ازریزش کلمه کفار، برگ دراینجاکلمه کفاراست

دلربایی درافتادن برگ مفهومی پارادوکس می سازد:

عبارت فوق زیبایی رادررفتن پاییزوافتادن برگ به تصویرکشیده است چرا؟ زیراقلم مشرکان وقتی بارآتش می ریزدبرشجره طیبه ؛نقش اولیای خداآن بار(برگ یانامه ) رامی سوزاندیاریزش می دهد(آتش بازی برگها دلرباست)بعبارتی دیگرفصل برگ ریزان قلم مشرکان یاپاییزکارآنهاکه دوبرگ باهم نبردمی کنند(آتش بازی برگها )دلرباست زیراباریختن برگ مشرکان دوباره قلم نومی شود

گهواره 

خدادرقرآن زمین را«مهد» یاگهواره نامیده است ببینیم سوره نبأآیه 6رادراین مورد:

الم نجعل الارض مهاداوالجبال اوتاداوخلقناکم ازواجاوجعلنانومکم سباتاوجعلناالیل لباسا. وجعلناالنهارمعاشا.

مهد:گاهواره، زمین هموار، زمین وبسترگسترده

آیه فوق زمین رامهدنامیده است به جهت اینکه :

1.تشبیه زمین به گهواره به این خاطراست که گهواره بستری آرامش بخش برای نوزاداست

2.زمین محل بازشدن اسماء فعال خداوندست

3.هستی درزمین حیات می یابدونومی شود

4.زمین همان اهل یالشکراولیای خدادرنظام می باشد

سوره طه آیه 53این معناراتاکیدوتبیین می نماید:

الذی جعل لکم الارض مهداوسلک لکم فیهاسبلاوانزل من السماء ماء فاخرجنابه ازواجامن نبات شتی کلواوارعواانعامکم ان فی ذلک لایات لاولی النهی منهاخلقناکم وفیهانعیدکم ومنهانخرجکم تاره اخری .سوره طه آیه 53

همان کسی که زمین رابرایتان گهواره ا ی ساخت وبرای شمادرآن راههاترسیم کردوازآسمان آبی فرودآوردپس به وسیله آن رستنیهای گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم بخوریدودامهایتان رابچرانیدکه قطعا دراینهابرای خردمندان نشانه هایی است .ازاین شما راآفریده ایم ودرآن شمارابازمی گردانیم وباردیگرشماراازآن بیرون می آوریم

ونیز:سوره زخرف آیه 10

بنابراین عبارت گهواره سبزبرگ به مواردزیراشاره دارد:

1.گهواره بستررام وآرامش بخش برای شکافتن کلمه برتر(تشبیه برگ به گهواره به این خاطراست که گهواره محلی امن برای  پرورش ونگهداری نوزاداست )

2.سبزبودن برگ خاصیت زنده بودن وزندگی بخشی به همه کائنات رامی رساند

3.برگ همان گهواره است که طلوع کلمه درآن اتفاق می افتدمنظورازبرگ همان حاصل قلم اولیای خداست

تاظهرمرداد/ درطعم طلایی انگور

تاظهرمردادیعنی تااوج تابستان یاگرما،که انگورمی رسد؛به عبارتی دیگرازشکوفایی کلمه برترتابهره وری آن

برای تبیین بیشتراین معنابهتراست رجوعی داشته باشیم به شعر«چهارفصل » استادقسمت تابستان ؛ این شعرهربارشکوفایی کلمه برتررابه روایتی نوبازگومی کند:

.../چه شیرین است تابستان / که باترک خوردن خربزه ای / تمام می شود...

تابستان استعاره ازنقش قلم مشرکان درنظام

خربزه : میوه (درمعنای حقیقی )، کلمه برتر(درمعنای مجازی)

ترک خوردن  خربزه کنایه است از :

1.شکافته شدن کلمه برتر

2.رسیده بودن خربزه (خربزه وقتی خوب برسدوشیرین شود ترک می خورد)

ترک خوردن خربزه باتمام شدن تابستان به دومعنااشاره می نماید :

1.کوتاهی زمان (ماندگاری کم کلمه مشرکان )

2.حدبلوغ ورشد( شیرین بودن ورسیدن به رشد کلمه برتردرزمان کوتاه )

درعبارت « چه شیرین است تابستان / که باترک خوردن خربزه ای / تمام می شود» شیرینی تابستان به تمام شدن آن ؛ دومفهوم پارادوکس می سازد:

1.چه خوب ! تابستان کوتاه است که با ترک خوردن خربزه ای  تمام می شود چون همزمان باشکافتن کلمه برترکلمه مشرکان هم شکافته می شودوامرکن درهردوجاری می شودوحاصل قلم مشرکان جزتباهی چیزدیگری ندارد

2.چه خوب است تابستان که باترک خوردن خربزه ای تمام می شودیعنی اگرچه تابستان بداست زیراقلم مشرکان بدی ببارمی آوردامامیوه ی شیرین ودلپذیرقلم اولیای خدادرآن بوده است وخداامرخودراتمام وکمال به انجام رسانده است (شبیه ترک خوردن خربزه شیرین زیراخربزه وقتی خوب برسدترک می خورد)

تاسرخی جام شب یلدا

سرخی جام استعاره است از شراب  سرخ :

 رنگ سرخ دراینجارنگ پاک وبی عیب کلمه برتر(معنای مجازی)

شراب سرخی که مستی نمی آورددراینجابه هرنوشیدنی پاک و بی عیب اطلاق می شود(معنای حقیقی)

سرخی جام  : جام شرابی که سرخ است

سرخی جام :نقش کلمه برتردرنظام ،چهارچوب یاقالب کلمه برترکه همان صراط مستقیم است

منظورازبامداد فروردین تاسرخی جام شب یلدایعنی ازآغازشکفتن کلمه برترتااجراشدن کامل آن درهرکلمه ای ازمشرکان تارسیدن به پاک شدن کلمه آخرآنهاکه شروع بهشت آخرت است

شب یلدا:طولانی ترین شب که فصل زمستان باآن شروع می شود

دراینجاشب یلدااستعاره است ازشب درکلمه (ازیک کلمه مشرکان تاپایان تمام کلمات آنها)

ببینیم این معنارادر شعر « چهارفصل »قسمت زمستان  :

ادامه دارد...

 تاریخ : پنجشنبه 11 بهمن 1397 | 03:39 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

راه امام خمینی ع ویاداوهمیشه باعث آرامش من است مردی بزرگ ازتبارصالحین که مظلوم زیست ومظلوم ازاین دنیارفت کم مردم اوراخوب شناختندمی آیدروزی که بخوبی شناخته شودچون جدش جام زهرنوشید ورفت خوبان همواره درطول تاریخ ناشناخته بوده اند بقول استاد« سالهادرسینه ها گم بوده ایم » . اما می آیدروزی که اورابشناسندمنتظرآن روزنشسته ام .آلبوم عکس های ازدواجم راکه ورق می زدم دیدم که درکنارتزیین دیواراتاقمان عکس امام خمینی راچسبانده ام خوب پدری بودخوب رهبری بودبهمن مرابیاد امام عزیزم می اندازدببینیم شعراستادمحمودفتوحی رابعدازرحلت امام  پس ازجنگ تحمیلی که درفقدان ایشان سروده اند:

مرداب

من ازدشت سپیداران /ازآن سمت جنون / ازمتن یک مرداب می آیم / دلی پرکینه بردوشم / عطشناک ازمیان آب می آیم / گلم وقتی طراوت را/ به سوی آسمان می برد/ وتشنه دشنه ی خورشید/ رامی خورد/ لجن درحلقش افشاندی / به جای آب / دریغ ازآب ای مرداب !/ توخون داغ مرغ تشنه ی مارا/ به جای باده نوشیدی / ازاین رومستی ای گنداب / توگل را/ درلجن زاردل گندت کفن کردی / هلا مرداب ! / چه ای ای هیکل سربین ؟!/ چه ای ؟ پتیاره !/ ای گنداب !/ هلا مرداب /اگروامانده ازپایم / اگرازدوستانم مانده / تنهایم / اگرکه درگلوبشکسته / آوایم / به جنگت بازمی آیم / به جنگت باز می آیم

***

پایان مبحث رنگهادرقرآن وشعراستاد: 

10.رنگ سیاه:

رنگ سیاه درکلمه مشرکان کنایه است ازتباهی ونابودی :

...درکنارپل / روسپی زن سیاه چرده ای /بادو چشم نخ نما/ وخنده های زخمناک / ایستاده است .... ازشعر«کاش چشمهادوتانبود»

روسپی زن سیاه چرده : نقش قلم مشرکان درنظام

ونیزشعر: «الموت »

اژدهای سیاه در شعر«جنگل سؤال» ریزش کلمه راقیامت گونه (قیامت صغری)دردخترخاص توصیف می کند:

زمانی که خورشید/ درتشت نارنجی غرب / می پاشدازهم /به روی دوپلک سیاهم /دودریای نارنج وآتش / روان است/زمانی که خورشید/ فرومانده وخسته / درتشت خون می نشیند/ دراندیشه ی نقره ای رنگ مهتاب هستم / که ازجای آن گمشده / ناگهان اژدهای سیاهی / به شکل سؤال بلندمهیبی / به روی افق های نارنجی پلک من / می نشیند

پلک سیاه اشاره به شب درکلمه دارد

شعر«شاه توت»  سدشکنی کلمه برتررادرنظام مشرکان درنگاه اولیای خدابه تصویرمی کشد:

دوپیاله شاه توت جوان /درشیرینی نگاه توست / که کامم را/ درسیاهی ترشینی / شعله ورمی کند/نگاه سرمه ای ات / چاشنی جان ماست / که زبان را/ درحیرت تناقض طعم ها/به سماع می کشاند/ وتن راازدرون می تکاند/پرسرمه است / این دوپیاله شاه توت جوان

دوپیاله شاه توت جوان استعاره از دونظام (دوظرف)دریک نگاه یادونظام دریک نظام یایک فلک

واژه های جوان و شیرین ، سیاه وترش  دومفهوم متضادراازشاه توت به ذهن متبادرمی نماید

سیاه بودن وشیرین بودن رسیده بودن شاه توت رامی رساندوترش بودن وشعله ورکردن یاسوزاندن کام جوان بودن  وکال بودن آن را

دوپیاله شاه توت جوان (تازه وکال ) درشیرینی نگاه توست (شاه توت رسیده )

که کامم را

کامم :کلمه ام که کلمه برتراست ؛ من دراینجامن اولیایی یااولیای خداست

درسیاهی ترشینی :سیاهی شاه توت  رسیده بودن آن رامی رساند(شاه توت رسیده مزه ترش هم دارد(

که کامم راشعله ورمی کند

شعله ورشدن کام کنایه است از:

1.خیلی خوشمزه است(رسیده بودن وخوشمزه بودن )

2.کامم راسخت می سوزاند(ترش بودن وجوان بودن )

سوختن کام کنایه است از سوختن کلمه مشرکان وتأسف اولیای خداازنزول عذاب الهی بواسطه زشتی کارآنها

شعله ورشدن کام وشیرینی نگاه اشاره داردبه اینکه این ریختن باعث رشد اهل یاشجره طیبه می شود 

نگاه سرمه ای ات:نگاه سرمه ای یانگاهی که طعم شاه توت وصف شده رادارد

جان ما :جان اولیای خدا، کلمه برتر

 چاشنی جان ماست یعنی به جان ما طعم وذوق خوبی می دهد

نگاه سرمه ای ات چاشنی جان ماست:

ریزش کلمه کفارهم به جان صاحب کلمه ذوق وطعم خوبی می دهدبخاطراینکه باعث پاک شدن کلمه می شودوآن رارشد می دهدهم اهل آن ازاینکه به شناخت وفهم درستی می رسنددارای حس خوبی می شوند

زبان را: زبان یعنی قلم اولیای خداراوقتی درنظام مشرکان واردمی شود

درحیرت تناقض طعم ها به سماع می کشاند

تناقض طعم ها : طعم دونوع زبان (قلم اولیای خداوقلم مشرکان)که درکل شناختها باهم متفاوتند

حیرت : حیرت زبان یاحیرت کلمه برتریاحیرت اهل یالشکراولیای خدادربرابرقلم وخط فکری مشرکان

به سماع می کشاند: وقتی شناخت ازکلمه برتربه اهل آن درنظام واردمی شوداهل یالشکراولیای خدادرنظام هربارقلم مشرکان راپس می زنندوتسلیم قلم اولیای خدامی شوندزیراآن رادرست می بیننداین حرکت مدام ، رقص قلم درنظام یاسماع نامیده شده است

وتن را:تن استعاره از اهل یاشجره طیبه

ازدرون می تکاند:اهل یاشجره طیبه مرتب شناختهای دروغین رامی ریزندوشناخت درست راقبول می کنند

پرسرمه است این دوپیاله شاه توت جوان :یک پیاله شاه توت جوان ورسیده استعاره ازشناخت حاصل قلم اولیای خداست براهلشان که ریزش می دهدبارآتش قلم مشرکان راویک پیاله شاه توت جوان وترش استعاره است ازبارقلم مشرکان برروی شجره طیبه  که توسط شجره خبیثه  ریخته می شود

درشعر«یک هفته عاشقی » دونوع کلمه (برترومشرکان ) درنظام به چشم سیاه مست تشبیه شده است کلمه مشرکان مست است زیرادارای بارآتش است وگمراه وکلمه برترمست است زیرازشراب بهشتی نوشیده است :

شنبه / هنوزدرخوابند/ وپشت پلک های خمارشان / ماهیان لیزشناورند/ آن دوسیاه مست / تمام شنبه را/ خواب خواب ماه وماهی دیده اند/ یکشنبه / دیشب / تمام عدم سیاه سیال را/ یکجانوشیده اند/ بامدادان / باچشمانی پرازشب / عربده درآفتاب می کشند...

تمام عدم سیاه سیال :نقش کلمه برتروکلمه مشرکان وقتی هنوزبه اجرادرنیامده  ودرعدم است سیاه وصف شده  به رنگ تاریکی وخط قلم ورنگ کلمات

آن دوسیاه مست ...بامدادان باچشمانی پرازشب عربده درآفتاب می کشند:چون مشرکان روی قلم اولیای خداقلم می زننددرابتدای اجرای قلم اولیای خداچون بواسطه قلم مشرکان پوشش بیشتری می خوردبه آدمی تشبیه شده است که درصبح شراب نوشیده وبسیارمست است

ونیز:سوره  فاطرآیه 27(گفته شددربحث مختلفا الوانها)، سوره نحل آیه 58

نتیجه بحث رنگهادرشعراستاد وقرآن :

1.کلمه ی برتررنگارنگ است

ای خدای توفان بدوی/ قُزَح !/ رنگین کمانت رابردار/ ابرسیاه ناباوری رابدر/ گندم ها به زیرخاکند/ ازتشنگی هلاکند... . ازشعر«قحط»

ونیزشعر:«پیراهن ها »

2.هررنگی می خواهی باش اما به رنگ خداباش:

صبغه : رنگ ، دین ، ملت

صبغه الله :فطرت خدای مرمخلوقات راودین او

صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون .سوره بقره 137

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 6 بهمن 1397 | 06:15 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واماماه بهمن 

خاطره ها دارم ازدوران ستم شاهی سعی می کنم باهربارآبدیت تادوازده بهمن یعنی ورودامام عزیزمان خمینی کبیرع قدری برایتان بنویسم :

بیاددارم کلاس پنجم دبستان بودم معلمی داشتم که می گفتندساواکی است اسمش خانم جهانگیری بودبااینکه شاگرداول کلاس بودم ومشقهایم راتمیزوباخط خوش می نوشتم درسهایم راهمیشه حاضرکرده درست جواب می دادم هربارکه دفترتمرینهای مارامی دیدبه دفترتمرین من که می رسید خط کشش راازروی میزش برمی داشت و می گفت : شعبانی کف دستهایت رابیاور!بعدباخط کش چندتامحکم می زدکف دستهایم .باشدت درداشک بودکه ازگونه هایم روان می شد همش می گفتم خدایا گناه من چه بودیک روزکه گریان به خانه آمدم  مادرم مرادیدباناراحتی وترس مرادرآغوش گرفت وعلت راپرسیدبه او قضیه هرروز کتک خوردن خودرادرمدرسه گفتم بیدرنگ چادرخودراپوشید وامدمدرسه بامدیرصحبت کردوگفت متعجبم دخترمن عاشق درس است شاگرداول کلاس است  به چه علت هرروزاورامعلم کتک می زندبخداقسم اگریکباردیگربچه ی مرادرمدرسه کتک بزننداین مدرسه رابسرتان خراب می کنم ازاون روزخانم جهانگیری مامورساواک، زنی که عقده هایش راباکتک زدن دانش آموززرنگ کلاس شفامی دادباسکوت توأم بانفرت به من نگاه می کردفهمیدمن مادری دارم که کسی اوراپشتیبانی می کندکه می تواندمدرسه راروی سراو خراب کند 

شعر«مرداب » درسوگ رحلت امام خمینی ع ازاستادمحمودفتوحی برای آبدیت بعد

***

نکته ای که درشرح آیه (یاایهاالذین آمنواان کثیرامن الاحباروالرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونهافی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم . توبه 34) بایدذکرمی شداین بودکه قلم اولیای خداهم ثروت مادی وهم معنوی می آفریند

7.رنگ سبز:

ببینیم معنای این رنگ رادردوشعر«درخت هو» و« تشییع باده »:

فروغی سبز/ازآسمان / درخاک نشست

جوانه ای برآمد/ دوشاخه / تاهزارشاخه

پرشکوه وتناور/به هیأتی وهمناک ایستاده /ازشاخه هادشنام می ریزد

دست هرشاخه آینه پاره ای است / باشمشیری شکسته / ودفتری سبز ... .ازشعر«درخت هو»

رنگ سبزکنایه ازحیات وزندگی است که حاصل قلم اولیای خدا یاکلمه برتراست

تشییع باده :

درخواب دیدم آسمان راباز کردند/ فوج فرشته درفلک پروازکردند

چرخی زدندوبالهارانرم بستند/آرام روی بام میخانه نشستند

میخانه بالبخندخودآغوش واکرد/بانورسبزعرشیان اوخنده ها کرد

لختی گذشت وسبزبالان بازگشتند/سوی فلک شادان ورقصان بازگشتند

رفتندوخم باده رابردوش بردند/دریای مست افتاده رامدهوش بردند... 

نورسبز استعاره ازکلمه برتروسبزبالان  کنایه ازفرشته های کلمه برتر(نقش کلمه برتر)که زندگی وحیات می بخشندومیخانه استعاره ازکلمه مشرکان که مرگ آفرین است :

ونیز:شعر«سیبستان » ،سوره کهف آیه 31، سوره فاطرآیه 26 (گفته شددرمبحث مختلفاالوانها)

8.رنگ آبی :

ببینیم معنای این رنگ رادرشعر«کاش چشم ها دوتانبود» :

.../درکنارپل / دختری بلند/ بانگاه آبی زلال / گیسوانش آبشاری ازطلا/ ایستاده است ...

نگاه آبی زلال : کلمه برتر

ونیزشعر«آبی بلند» :

بپوش آن آبی بلندرا/تابازآسمان شوی امشب/چرخی بزن / دربهشت سینه ام ...

آبی بلند: کلمه برترکه قرآن به آن آسمان نیزمی گوید

شعر«توجیه » این معنارانیزتاکیدوتبیین می نماید:

نخست /توجیه راتراشیدند/ سپس انسان را / زیرا/ طرح این سؤال دوپای سیال / توجیهی می خواست /باآنکه اول توجیه راتراشیدند/ وسپس آدم را/ وبعد124000آفتاب / برشرح آن تابیدند/هنوزکسی توجیه نشده / برای توجیه جهان / تنهایک چشم آبی کافی بود.

عبارت هنوزکسی توجیه نشده اشاره داردبه مشرکان اهل قلم وشجره آنهاکه اهل باورنیستند

چشم آبی : چشمی به رنگ آسمان

چشم آبی استعاره است ازکسی که دارای کلمه برتراست؛ کسی که چشمی به رنگ آسمان دارد(124000آفتاب یااولیای خداازاول خلقت تاقیامت) واهل آنها

9.کبود(سرمه ای )

رنگ کبوددرکلمه کنایه ازآسیب دیدگی وجراحت است بنگریم این معنارادردوشعر«کلمه » و« کاش چشمهادوتانبود »:

...روزی آدم / صورت حوارابه ماه تشبیه کرد/ وشاعران به دنیاآمدند/ سیل موران / برصحرای زلال زبان /تاختند

آنک کلمه / درکفنی کبود/آنک کلمه / درزنجیرسیاه موران اسیر....

کاش چشمهادوتانبود

سالهاست مرده ایم / قامت بلندمان / درکبودی کفن خلاصه می شود/درکویرخشک خیره ی زمان / این صف کبودرا/ به پیش می برند/ تابه آستانه ی پلی بلند/ این پل سفید/ روی آبهای پاک ...

قرآن سوره طه آیه 101معنای این رنگ رااینگونه بیان نموده است :

یوم ینفخ فی الصورونحشرالمجرمین یومئذزُرقا.

10.رنگ سیاه:

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 1 بهمن 1397 | 03:10 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 72 :: ... 7 8 9 10 11 12 13 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم