دیشب درخواب مژده ی آمدنت رادیدم 

ظهورت پس کی است ای آفتاب آبی شادترنم؟!

ج) تفضیل تساوی

منظورقرآن ازتفضیل پیامبری برپیامبردیگرچیست ؟

1.تفضیل تساوی

2.تفضیل کلمه برتربردیگراسمهای فعال خدا

3.تفضیل پیامبران برزوج کلمه ی برتر

منظورازتفضیل تساوی چیست ؟به چه دلیل بین پیامبران تفضیل تساوی است؟

برای پاسخ دادن به این پرسشها ببینیم سوره بقره آیه 250 به بعدرا:

فهزموهم باذن الله وقتل داودجالوت وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض  ولکن الله ذوفضل علی العالمین. تلک آیات الله نتلوهاعلیک بالحق وانک لمن المرسلین. تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلّم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس. ولوشاء الله مااقتتل الذین من بعدهم من بعدماجاء تهم البینات ولکن اختلفوافمنهم من آمن ومنهم من کفرولوشاء الله مااقتتلواولکن الله یفعل مایرید. یاایهاالذین آمنواانفقواممارزقناکم من قبل ان یاتی یوم لابیع فیه ولاخله ولاشفاعه والکافرون هم الظالمون . بقره 250

پس آنان رابه اذن خداشکست دادندوداوود، جالوت راکشت ، وخداوندبه او پادشاهی وحکمت ارزانی داشت وازآنچه می خواست به او آموخت واگرخداوندبرخی ازمردم رابه وسیله ی برخی دیگردفع نمی کرد قطعا زمین تباه می گردیدولی خداوندنسبت به جهانیان تفضل دارداین آیات خداست که ما آن رابحق برتومی خوانیم وبه راستی توازجمله پیامبرانی .برخی ازآن پیامبران رابربرخی دیگربرتری بخشیدیم . ازآنان کسی بودکه خدابااوسخن گفت ودرجات بعضی ازآنان رابالابردوبه عیسی پسرمریم دلایل آشکاردادیم و او رابه وسیله روح القدس تاییدکردیم واگرخدامی خواست کسانی که پس ازآنان بودندبعدازآن دلایل روشن که برایشان آمدبه کشتاریکدیگرنمی پرداختندولی باهم اختلاف کردندپس بعضی ازآنان کسانی بودندکه کفرورزیدندواگرخدامی خواست بایکدیگرجنگ  نمی کردندولی خداوندآنچه رامیخواهدانجام می دهد

ای کسانی که ایمان آورده ایدازآنچه به شماروزی داده ایم انفاق کنیدپیش ازآنکه روزی فرارسدکه درآن نه دادوستدی است ونه دوستی ونه شفاعتی وکافران خودستمکارانند

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس.

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض

تلک الرسل : حضرت محمد،حضرت طالوت ، حضرت داوود(قبل ازاین آیات داستان حضرت طالوت وداووداست)

آن پیامبران :حضرت محمد(رسول )و حضرت طالوت (ولی پنهان)و حضرت داوود(نبی) رابرتری دادیم بعضی را بربعضی

چگونه ؟

منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات

ضمیر«هم » درمنهم برمی گردد به تلک الرسل

برخی ازپیامبران خداباآنهاصحبت کرده (من کلم الله)برخی ازآنهاراازلحاظ درجه بالابرده (ورفع بعضهم درجات)

دراینجا چون نگفته کدام پیامبربرپیامبر برتری دارد پس دراصل برتریی درکارنیست و تفضیل هرپیامبری برپیامبردیگرازنوع تفضیل تساوی است

وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس

نکته : مؤیدکردن حضرت عیسی ع به روح القدس همان بالابردن درجه اوست نسبت به عالمیان

 حال رجوع کنیم به سوره ها وآیات دیگربرای اثبات بیشتراین موضوع :

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا. ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم الله موسی تکلیما. رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما.لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .نساء 163

ماهمچنانکه به نوح وپیامبران بعدازاووحی کردیم به تو وحی کردیم وبه ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط وعیسی وایوب ویونس وهاروان وسلیمان وحی نمودیم وبه داوودزبوربخشیدیم وپیامبرانی که درحقیقت آنان راقبلا برتوحکایت نمودیم وپیامبرانی که ایشان رابرتوبازگونکرده ایم وخداباموسی آشکاراسخن گفت .پیامبرانی که بشارتگروهشداردهنده بودندتابرای مردم پس ازپیامبران درمقابل خداحجتی نباشد.خداتوانای حکیم است لیکن خدابه آنچه برتونازل کرده است گواهی می دهدآن رابه علم خویش نازل کرده است وفرشتگان گواهی می دهندوکافی است خداگواه باشد

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده

نکته : قرآن طریقه وحی وسخن گفتن خودباپیامبران راباهمه ی آنهایک جوردانسته؛ همانطورکه خدابامحمدص صحبت می کندوپیام می فرستدهمانطورباپیامبران دیگر

نکته :خدابعنوان نمونه تعدادی ازپیامبران راذکرمی نماید:

واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا.

نکته : اضافه کردن داوودپیامبردرآخرآیه مارابه این نکات رهنمون می نماید:

1.خداباداوودع هم مثل دیگرپیامبران سخن گفته یابه اوپیام فرستاده

2.دیگرپیامبران هم چون داووددارای کتابند

3.وحی می تواندکتاب پیامبران هم باشد

ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل

قصص: حال ،خبر، کار، سخن ، آنچه نوشته شود

نکته : گفته شدقرآن هم سخن خدابه پیامبراست هم سخن پیامبراست به کلمه برتربرای ابلاغ به نظام

ضمیر«هم » درقصصناهم برمی گرددبه رسلا

رسلاقدقصصناهم علیک من قبل : وقتی که توای پیامبردرعدم بودی یاقبل ازابلاغ رسالت

 زندگی نامه یک عده از پیامبران رابه این صورت گفتیم که توبگویی یا شرح حال آنهاراروایت کنی یاداستان آنهارابگویی

 ورسلا لم نقصصهم علیک

ویک عده رانگفتیم توروایت کنی یاشرح حال آنهارابگویی

توجه : شرح حال عده ای ازپیامبران درقرآن آمده است حال بکاربردن فعل قصص توسط قرآن این معنارامی رساندکه پیامبرشرح حال عده ای ازپیامبران را روایت کرده نه اینکه شرح حال دیگر پیامبران رانمی داند(فقط به شرح حال عده ای بسنده کرده است ) .درحقیقت خداباآوردن این آیه همه پیامبران راداخل حکم بالاکرده است

 وکلم الله موسی تکلیما.

نکته : خدای یگانه باموسی ازطریق کلمه خودش سخن گفت

نتیجه :وحی وکتاب وسخن گفتن باپیامبران همه یکی است :

الف).خدابه همه پیامبران وحی می کند

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان

ب).وحی خداکتاب می تواندباشد

وآتیناداودزبورا.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وآتینانوح کتاباوآتیناالنبیین من بعده کتاباو...

 پ).خداباهمه پیامبران سخن می گوید

 وکلم الله موسی تکلیما.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وکلم الله نوح تکلیماوکلم الله النبیین من بعده تکلیماو...

رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما

نکته : پیامبران بشیرونذیرند

لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .

نکته : خداخودوفرشته هاراگواه می گیردبه اینکه هرچه به پیامبران فرستاده ازسوی خوداوست

2.تفضیل کلمه برتربردیگرکلمات (زوج کلمه برتر،کلمات فعال مشرکان)

وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا.سوره اسراء آیه 55

نبی :پیامبر، فرشته

من فی السماوات والارض : زوج کلمه برتر، اسماء فعال خدادرنزد مشرکان

وپروردگارتو(خدای یگانه ،کلمه الله ) داناتراست به هرکس که درآسمانها وزمین است

کلمه «مَن » دراینجااستعاره اززوج کلمه برتروکلمات نزدمشرکان است زیراجزدرزمین موجودی درآسمانهازندگی نمی کندممکن است درآسمان زمین یعنی درکرات منظومه شمسی افرادی بروندوچندصباحی باشندامااینجاکلمه «آسمان » جمع آورده شده بخاطرهمین مصداق کلمه «من » برصاحبان کلمه است زیرا آسمانهاوزمین درقرآن  استعاره ازاسم فعال خداست (کلمه برترو کلمات نزد مشرکان ).البته به اعتبارکلمه فعال خدا«من » می تواندشامل  تمام انسانهانیزشود

ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا

نکته :تفضیل دراینجا بردوگونه است :

1.تفضیل پیامبری برپیامبردیگر

دراینجا صحبت ازبرتری پیامبری برپیامبردیگر نیست زیراداوودقیاس با پیامبری نشده همانطورکه گفته شد بحث تفضیل تساوی است دادن کتاب به داوودعین بالابردن درجه عیسی ع است (بقره 251)

2.برتری یک دسته فرشته برفرشته های دیگر

بخاطراینکه خدادرآیه قبل کلمه «مَن » یعنی همه اسماء فعال  خود(زوج کلمه برتروکلمات مشرکان )رانام برده است وکلمه ی خود (کلمه الله) راداناترازهمه کلمات دانسته بعدآیه تفضیل راآورده تابگویدرب پیامبر(کلمه الله ) برتری داردبه همه کلمات وفرشته های آنهابرترندازهمه ی فرشته هابعدازآن نیز آیه «وآتیناداودزبورا» راآورده تابه مابگوید فرشته ها ی  پیامبران برترندنه اینکه فرشته های پیامبری نسبت به پیامبردیگریاخودپیامبری نسبت به پیامبردیگربرتراست زیرا1.بدون علت برتری نام حضرت داودرامی آوردوکتابش راکه همان فرشته هایش می باشدذکرمی کند2.همانطورکه گفته شداسم پیامبردیگری رابرای مقایسه نمی آورد

امام علی ع دروصف بهشت درنهج البلاغه خطبه 84قسمت 6 صفحه 204می فرمایددرجات متفاضلات ومنازل متفاوتات لاینقطع نعیمهاولایظعن مقیمهاولایهرم خالدهاولایباس ساکنها

منظورازبهشت هم می تواندبهشت آخرت باشد هم نقش قلم اولیای خدابنبابراین فرشته های آنهاازلحاظ درجه مساوینددرحالی که هریک بردیگری برتراست یعنی تفضیل تساوی(درجات متفاضلات)

ببینیم شعر« سیبستان استادرادراین مورد:

طومارجان من / پرنقش معطرسیب است / زردوسرخ / هردم ازنو / نامت را مشق می کنند/ درکنارش نقش سیبی می زنند/ سیبستان نام توست / جان من

سیب زردو سرخ استعاره ازدرجات بهشت است که هررنگش بهشت است و معطراست به نام الله

شرح بیشتردرموردزبوررادرمبحث زبان قرآن 1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

بخوانید

د.منظورقرآن ازبرتری پیامبران، برتری بردیگرمردم است

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1398 | 07:00 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

ونریدان نمن علی الذین استضعفوافی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض.سوره قصص آیه 5

السلام علیک یااباصالح

چقدراین روزرادوست دارم روزتولدت راای پدرراستین امت! ای محمدمهدی ع !

وقتی داستان یوسف ع را تحقیق می کردم دیدم دریایی است چندین داستان درآن نهفته است اگرخوب قرآن رابدانی شرح تمام وقایع قبل ازظهورمهدی ع وزمان ظهوروبعدآن تاقیامت درآن گفته شده است به انتظارنشسته ایم تمام نیکویی را

این روزبراولیای زنده وغایب خصوصا مهدی موعودع ودوست داران واقعی اش مبارک باد

رد رهبانیت دردین

ولقدارسلنانوحاوابراهیم وجعلنافی ذریتهما النبوه والکتاب فمنهم مهتدوکثیرمنهم فاسقون ثم قفیناعلی آثارهم برسلناوقفینابعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه رافه ورحمه ورهبانیه ابتدعوهاماکتبناها علیهم الاابتغاء رضوان الله فمارعوهاحق رعایتهافاتیناالذین آمنوامنهم اجرهم وکثیرمنهم فاسقون .یاایهاالذین آمنوااتقواالله وآمنوابرسله یوتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراتمشون به ویغفرلکم والله غفوررحیم .سوره حدید27

ودرحقیقت نوح وابراهیم رافرستادیم ودرمیان فرزندان آن دونبوت وکتاب راقراردادیم وازآنهاگروهی هدایت یافتندوبسیاری ازآنان فاسق بودند.آنگاه به دنبال آنان پیامبران خودراپی درپی آوردیم وعیسی پسرمریم رادرپی آوردیم وبه او انجیل عطاکردیم ودردلهای کسانی که ازاوپیروی کردندرأفت ورحمت نهادیم وترک دنیایی که ازپیش خوددرآوردندماآن رابرایشان مقررنکردیم مگربرای آنکه کسب خشنودی خداکنندبااین حال آن راچنانکه حق رعایت آن بودمنظورنداشتندپس پاداش کسانی ازایشان راکه ایمان آورده بودندبدانهادادیم وبسیاری ازآنان دستخوش انحرافند. ای کسانی که ایمان آورده ایدازخداپرواداریدوبه پیامبراوبگرویدتاازرحمت خویش شمارادو بهره عطاکندوبرای شمانوری قراردهدکه به برکت آن راه سپریدوبرشماببخشایدوخداآمرزنده مهربان است

قفّی: درپی او فرستاد

ابتداع :اهل بدعت شدن

ابتدعه :نوبیرون آوردآن را

ولقدارسلنانوحاوابراهیم وجعلنافی ذریتهم النبوه والکتاب فمنهم مهتدوکثیرمنهم فاسقون ثم قفیناعلی آثارهم برسلناوقفینابعیسی ابن مریم

نکته :آیه بالابه دودسته ازفرزندان پیامبران (ذریه نوح وابراهیم )اشاره دارد:

1.فرزندان اصلی پیامبران

وجعلنافی ذریتهم النبوه والکتاب فمنهم مهتد

 اهل  بیت آنهایندوازپیامبران وشایستگانند

2.فرزندان غیراصلی پیامبران

کثیرمنهم فاسقون

آنهاازشجره طیبه نیستندوفاسقانند. قبلادرموردفرزندناصالح نوح ع شرح داده

وقفینابعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه رافه ورحمه ورهبانیه ابتدعوهاماکتبناها علیهم الاابتغاء رضوان الله فمارعوهاحق رعایتها

ضمیر«ه » دراتبعوه برمی گرددبه :

1.انجیل

وآتیناه (عیسی بن مریم ) الانجیل وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه (انجیل) رافه ورحمه ورهبانیه

2.کتاب (قرآن )

3.عیسی بن مریم

ولقدارسلنانوحاوابراهیم وجعلنافی ذریتهما النبوه والکتاب فمنهم مهتدوکثیرمنهم فاسقون - ثم قفیناعلی آثارهم برسلناوقفینابعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل - وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه(الکتاب)

وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه(انجیل ، الکتاب ،عیسی بن مریم ع) رافه ورحمه ورهبانیه

نکته  :1.رحمت ومهربانی ودوری جستن ازهوسهای دنیابایددرکنارهم باشدوملازم هم 2.رأفه ورحمه ورهبانیه باهم تفکرتازه ای است که انبیامی آورند

آیات بعداین نکته راتبیین می نماید

ورهبانیه ابتدعوهاماکتبناها علیهم الاابتغاء رضوان الله فمارعوهاحق رعایتها

اگرمرجع ضمیر«ها»رادرفعل «ابتدعوها وماکتبناها به «رهبانیه» بگیریم ومرجع ضمیر«هم » درعلیهم راپیامبران وفرزندان ناشایست آنهابگیریم آیه باتوجه به دومرجع یادومخاطب دارای دومعنا می شود :

 1.پیامبران رهبانیتی راآغازکردند که برای رضای خدابود. حرف «الا» نوع رهبانیت انبیاراتخصیص زده   

2.فاسقان رهبانیتی راپایه گذاری کردند که جایگاهی دردین نداشت . آیات بعدآن راتبیین وتاکیدمی نماید:«فمارعوهاحق رعایتها...». پس آن طورکه شایسته بودحق رهبانیت را-ضمیر«ها» درفمارعوها ورعایتها برمیگردد به رهبانیت - ادا نکردند زیرا

اگرمارهبانیت رابدعت وبرساخته مشرکان بدانیم:

1.گوشه نشینیی رابدعت گذاشتند ازراه رهبانیت طریق گمراهی راپیش گرفتند ومردم را به ترک دنیا دعوت کردند وازکاروتلاش مفید بازداشتند

2.گوشه نشینی وترک دنیارابدعت گذاشتندامابرخلاف آن عمل نموده و به ثروت اندوزی مشغول شده وسدراه حق شدند.ببینیم این معنارادرسوره توبه آیه 34:

یاایهاالذین آمنواان کثیرامن الاحباروالرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونهافی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم .

3.اگرما رهبانیت رادوری گزیدن ازمردم فاسدوآمیزش نداشتن باآنها یاحشرونشرنداشتن باآنهابگیریم که رضای خدادراین است آنها برعکس کارکردندیعنی باانسانهای فاسدارتباط برقرارکردندوحق رهبانیت رارعایت نکردند

فاتیناالذین آمنوامنهم اجرهم وکثیرمنهم فاسقون

ضمیر«هم » درمنهم به دودسته ذریه ابراهیم ونوح برمی گردد(پیامبران ، فاسقان )

 آیه فوق موارد ذیل رامتذکرمی شود:

1.خدا به کسانی که بخاطراو ترک دنیاکرده وازفساددوری کردنداجروپاداش میدهد

2.خداتعدادفاسقان (ذریه ناشایست)را بیشترازمومنان میداند

 یاایهالذین آمنوااتقواالله وآمنوابرسله یوتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراتمشون به یغفرلکم والله غفوررحیم

کفل :بهره، ردیف هرچیزی ، همتاومانند

کفلین : دوسهم ودوبهره

نکته:قرآن ایمان به خداورسولش راباعث بهره ی دنیا(بهره ی بیشترازاکنونشان )وآخرت وعامل هدایت میداند

ونیزسوره مائده آیه 81

 ادامه دارد...تاریخ : شنبه 31 فروردین 1398 | 05:51 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

پایان شرح شعر«آی چقدرزیبایی » :

خلاصه شرح شعر«آی چقدرزیبایی » ؛داستان زیبای هدایت پیامبران ازخلقت تاقیامت وآخرت

آی چقدرزیبایی

نیمه شب بودکه

دررازدند           

دشداشه ی سپیددرازی

پشت درایستاده بود

بی سر

دسته ی سوسن سپیدی

دردست

به لبخندی سپیدگفت :

من فرشته ی پایانم

وتوتنها

یک ساعت مهلت داری

تاناب ترین لذت هارا

ازجهان ببری

ازترس تنم دونیم شد

نیمی به گریه بنشست

نیمی به رقص برخاست

دراین مهلت اندک

چه لذتی می توان برد؟

بنویس :

«شعر؟!شراب ؟!تشنگی ؟!

خیس شدن درباران؟!

دروغ های مست ؟!

چشم به راهی ؟!

گناه ؟!

شرم؟!

شهرت؟!

پشیمانی ؟!

سؤال؟!

ترس؟!

مرگ؟!

غم نان ودردنام؟!»

بنویس !بنویس :

حتمابنویس!

شعروشراب وتشنگی ...

بنویس که اینهادربهشت نیست

بنویس 

که درابدیت بیکاری

درسکون جاودانه ی جنت

قرن هارهاخواهی بود

بنویس

دردودروغ ودلهره

بنویس آنجانیز

نازترین لحظه ها

درمرورخاطرات خوش این جهان است

تندتربنویس :

انتظاربهاروتنهایی

غریبی و...

دررادوباره می زنند

تمام شدیم

من ووقت

 برویم

بهمن 1377

داستان باخبری هول انگیزدرنیمه شب  شروع می شود -نیمه شب درست وقتی است که همه درسکوتی کامل به خواب عمیقی فرورفته اند- فردی حامل دشداشه ای بلندوسفید ویک دسته گل سوسن سپیددردست پشت درایستاده ومی گویدمن فرشته پایانم ؛ای کسی که درآن طرف درب هستی یک ساعت مهلت داری تاناب ترین لذتها راازاین جهان ببری .

راوی داستان کسی است که ،به تمام زوایای واقعه وقوف کامل دارداودری رامی بیند که فردی حامل دشداشه ای بلندوسفیددرپشت آن ایستاده وهشدارمی دهد وآن طرف درب انسانهایی رامی بیندباگونه های مختلف که باتوجه به هشدارآن فردومهلت دادن اوعکس العملهای متفاوت ازخودنشان می دهند

این شخص دشداشه ی سپیددرازی است این شخص یادشداشه ، حامل دسته ای سوسن سپیداست می توان گفت این دشداشه همان دسته ی سوسن سپیداست .درحقیقت یک شخص باسه شخصیت  پدیدارگشته که هرسه یکی است ( 1. شخصی زننده و کوبنده ی در2. دشداشه ی سپیددرازوبی جان 3.گل سوسن سپید) چطور؟

اگرخوب به فضاسازی داستان نگاه کنیم پشت درفردی است که سخن ازپایان می زندامابی سراست . ازآنجایی که حامل پیام بی سراست می تواندانسان نباشدهمانطورکه خودرامعرفی می کندفرشته باشددسته سوسن سپیدی دردست داردسوسن سپید استعاره ازاسم فعال خداست که پیام آورصلح ودوستی است زیراهمانطورکه گل سوسن سمبل فردی است که باهزارزبان خاموش است اسم فعال خداهزاراسم یاهزارصفت خداست دریک کلمه یا فرشته های کلمه فعال خدایندکه بدون سخن گفتن حاملان وحیندوپیام آوران صلح ودوستی وعامل روزی وادامه حیات وبا زبانهای گوناگونان وحمل مسؤلیتهای گوناگون جهان رااداره می کنند

ازآنجایی که حامل پیام پشت دراست وپیامش بوی بیم وامیدمی دهدپس فردپشت دررسول یافرشته های اولیای خدا هستندکه توسط کلمه آنهابه این درطرف ابلاغ پیام می کنند. مامی دانیم  خدابه کلمه ی فعال خودانسان هم می گویدسه شخصیت ذکرشده برای این شخص وقتی که هنوزپشت دراست حکایت ازکلمه برترمی نمایداودرنهایت بالبخندی سپیدخودرافرشته معرفی می نمایدزیراپیام پیامبررابه نظام ابلاغ می نمایدیانقش پیامبراست برای ابلاغ بیم وامیدبرای کسانی که طرف دیگردرب هستند

فرشته پایان ازاول خلقت تاقیامت (یک ساعت ) به مردم مهلت داده تاازدنیاشان لذت ببرند وقت ومهلت دادن فردپشت درحکایت ازاین داردکه کسی که آن طرف دیگردراست مختاراست هرگونه بخواهددرمدتی که به اومهلت داده اندزندگی کندامااین مهلت برای او مشروط است اگربه راه درست برودبهشت ازآن او خواهدشداگربه راه غیردرست،  قرین عذاب دردنیا وآخرت خواهدبود وهمواره این معناراتکرارمی نماید.

 دشداشه  یاشمشیرسپیدودرازحکایت دارداز:

1.قیامت وعذاب ؛ زنجیره ی سوال درقیامت که درهرفردمی ریزدعذاب آوراست چون شمشیری  می کشد(عذابی سخت می دهد) 2.قیامت ورهایی ؛  اسباب وعلل کفررامی برد وقطع می کند (تقطعت بهم الاسباب) 3. عامل قتل بودن ؛باکلمه فعال خداوقتی به انحراف برده شودمی توان مرگ آفرید

سپیدی دشداشه هم حکایت ازبراق بودن می نمایدهم حکایت ازصلح وآرامش

 دراز بودن دشداشه می توانداشاره به فراگیربودن کلمه درجهان یازنجیره ی کلمه درهرزمان به تناسب آن باشد

 بی سربودن دشداشه ؛ هم  اشاره می کند به اینکه این فرداصلابرای گرفتن جان وکشتن نیامده تنهاحامل سلاح است هم بواقع یک فردنیست فرشته است وهم توسط فرددیگری اداره می شود.

 بایدتوجه  داشت که فرشته های اولیای خدا،تاقیامت این درب یعنی درمرگ رابازنمی کنندبه عبارتی قرآن زندگی راحق مسلم همه انسانها می دانداوفرشته ی پایان است نه پایان عمربلکه پایان دنیاوشروع آخرت . گلهای سپیدسوسن ، لبخندسپیدودشداشه سپیدغیرازاینکه حکایت ازغم واندوه داردزیرامومنان دراین دنیا به سختی دچارند؛خبرخوش وبی مرگی وشروع زندگی جدیدباشروع قیامت ورسیدن به حیات مفرح بخش ابدی رانیزنویدمی دهند .

قرآن زندگی راحق مسلم بشر می داندومرگ راناحق . اماوقتی حاصل قلم اولیای خدا به نظام واردمی شودچون قلم مشرکان برروی آن قلم خورده به انحراف برده شده تاقیامت مرگ وغم می آفریند.

انقدراین خبر-خبر پایان - هول انگیزاست که فرداین طرف درب بدون اصابت دشداشه  تنش به دونیم می شوددرواقع ترس یا بیم همان کارکرددشداشه راداشته ؛بواقع اولیای خدادرعدم دیده اندکه نتیجه گناه ومعصیت انسانهادردنیا؛عقوبت دنیا وآخرت راداردبه همین خاطر

 باقلم وسخن خودهشدارها می دهند

گفته شد «م » درتنم اشاره داردبه من اولیایی  همان «نیمی به گریه بنشست »یعنی قلم اولیای خدا یا نقش فرشته های آنهاپیک وپیام هشدار شدندترس ازمعصیت خداوند بخاطرعذاب آخرت ودعوت به زندگی نیکو دردنیانمودند ومن غیراولیایی یا مشرکان بانقش قلم خود پیک رقص وخوشباشی ،مرگ ونابودی ،انکارقیامت ، دعوت به لذت دنیایی وگناه شدند:«نیمی به رقص برخاست » .درنتیجه بادوفرهنگ متفاوت ؛ بصورت بسته ای برطبقات  مختلف مردم گشوده شده ؛این روندادامه داردتااینکه کلمات مشرکان تمام می شودودرب توسط اولیای خدابازمی شودومهلت تمام می گرددو همه ی مردم برای سؤال وجواب قیامت بیدارمی شوند

***

ادامه دارد...

ردرهبانیت دردین تاریخ : جمعه 23 فروردین 1398 | 08:48 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

ای ماه طلوع

ای شعبان باتو مابه عیدآخرمی رسیم

چه ماه مبارکی است این ماه !

 تولداولیای خداعلیهم السلام  برمؤمنان واقعی مبارک باد

چقدرخوب است آمدنت! به انتظارنشسته ایم

ادامه شرح شعر«آی چقدرزیبایی » :

بنویس  /که درابدیت بیکاری /درسکون جاودانه ی جنت/قرن هارهاخواهی بود

براستی اینگونه  خواهدبود ؟

جواب : ازاین عبارت به بعد «بنویس » ، یکبار ذکرشده  و یک قلم دستورمی دهدازطرفی چون چگونگی  دنیای آخرت برماپوشیده است وشناختی دراین موردنیست انسان نمی تواند بفهمداین شناخت درست است یانه :

بنویس

دردودروغ ودلهره

حکم فوق حکم یک انسان شقی است نه حکم اولیای خدا ؛ استاداین عبارت رابین عبارت قبل وبعدقرارداده تابه مابفهماند:

1.این دسته شناختهاحاصل قلم اولیای خدانیست بلکه حاصل قلم مشرکان است (قلم اولیای خداپوشش خورده) .

2.انسان به فطرت نقش قلم اولیای خداومشرکان راازهم تمیزمی دهد

بنویس آنجانیز

نازترین لحظه ها

درمرورخاطرات خوش این جهان است

تندتربنویس :

انتظاربهاروتنهایی

غریبی و...

تااینجاانسان تشنه می ماندوشناختی برای او ازقیامت ودنیای آخرت حاصل نشده به همین خاطراولیای خدادوباره باقلم جدیدمی آیندوبه ما شناخت می دهندعبارت بعدی این معناراتاکیدوتبیین می نماید:

دررادوباره می زنند

تمام شدیم

من ووقت برویم

عبارت فوق به سه وقت اشاره دارد:

1.ازابتدای تاریخ تاقیامت

قلم مشرکان توسط اولیای خدابامهلتی که باآنهاداده شده هربارشکسته وکلمه آنهاریخته  وشناختهانو می شود (اقتربت الساعه وانشق القمر)

2.پیش ازقیامت :

1.2.قیامت صغری( یک ساعت مهلت داشتن تاپایان )

2.2.اندکی پیش ازقیامت ( یک ساعت مهلت داشتن تاپایان)

این عبارت حاکی ازاین است که نظام به نقطه ای می رسدکه ذهنها بسته شده وخروجی ازذهنهابسیاراندک می شود(بعلت قلم بدمشرکان)انسان مؤمن احساس غم وغربت وتنهایی و...  می کندوازترس قیامت می گرید(رجوع شودبه : قیامت وعیسی ع ، بحث یوم الحسره

)  رسیدن به پایان این مضمون راتاکیدوتبیین می نماید

3.آغازقیامت : عبارت  تمام شدیم /من ووقت برویم به این معنااشاره دارد

اگرخوب به فرم شعراستادنگاه کنیم می بینیم این شعربرای همه گروه ها سروده شده وفرشته پایان همه راازعذاب قیامت برحذرداشته است چرا؟ مگرنه این است که مشرکان وکفاروشجره آنها اصلا قیامت راباورندارند؟

جواب :سبک سخن استادچون قرآن زیباست

گفته شد عبارت« ازترس تنم به دونیم شدیعنی قلم دوتاشدوبردوگروه تقریرشدگروه دست چپ وگروه دست راست گروه دست راست قیامت راباورداشته وازعذاب خدامی ترسند- نیمی به گریه بنشست – اماگروه دست چپ چون مرگ راپایان دانسته ووجهی ازایمان درآنهانیست وقلم اولیای خدادرآنهاهیچ تاثیری نداشته و سؤالی رادرآنها برنمی انگیزاند قیامت وجهان آخرت راباورنداشته پس تاقیامت به لذتهای نامشروع دنیاروی می آورند؛ پیک مرگ وغفلتند اماپیش روی مؤمنان منافقانه برخوردکرده  سخن ازدین وایمان می زنند تاایمان رادرنزدمؤمنان کمرنگ کرده وآنهاراباترفندهای گوناگون به سمت کفرخودبکشانند. شرح بیشترآن درافک چیست مفصل می آید

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 20 فروردین 1398 | 08:31 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

ادامه شرح شعر« آی چقدرزیبایی »

چشم به راهی ؟!

گناه ؟!

شرم؟!

شهرت؟!

پشیمانی ؟!

سؤال؟!

ترس؟!

مرگ؟!

غم نان ودردنام؟!»

بنویس !بنویس :

حتمابنویس!

شعروشراب وتشنگی ...

بنویس که اینهادربهشت نیست...

شرح عبارات فوق :

چشم به راهی ؟!

زندگی دردنیاراباتوکل به خداوتلاش وکوشش سپری می کنند

وان لیس للانسان الاماسعی وان سعیه سوف یری .سوره نجم آیه 38

گناه ؟!شرم ؟!

این مبحث درپاک گناه بارتوضیح داده شد

شهرت؟!

ازلوازم گناه است

پشیمانی ؟!

ازخصوصیات شجره طیبه برگشت به سمت نوراست سوره ذیل این معناراتبیین وتاکیدمی نماید:

لااکراه فی الدین قدتبین الرشدمن الغی فمن یکفربالطاغوت ویؤمن بالله فقداستمسک بالعروه  الوثقی لاانفصام لهاوالله سمیع علیم .الله ولی الذین آمنوایخرجهم من الظلمات الی النوروالذین کفروااولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النورالی الظلمات اولئک اصحاب النارهم فیهاخالدون .سوره بقره آیه 256

سؤال؟!

درمبحث رنگهاتوضیح داده شد

ترس؟!

ترس درقرآن به معنای :

1.خشیت که دارای بارمعنایی مثبت است

 خدای یگانه اولیای خودوفرشته های کلمه آنهارابه صفت خشیت مختص کرده است

انمایخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیزغفور. ان الذین یتلون کتاب الله واقامواالصلاه وانفقواممارزقناهم سراوعلانیه یرجون تجاره لن تبورلیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله انه غفورشکور. سوره فاطر28

عباده العلماء : بندگان عالم خداکه اولیای او هستند،فرشته های کلمه ی آنها

ونیز: ویسبح الرعدبحمده والملائکه من خیفه . سوره الرعدآیه 13

2. ترس

دارای بارمعنایی منفی است قرآن مومنان راازآن مبرادانسته است :

1.2.ترس دراولیای خدا وفرشته های آنهاراه ندارد

یاموسی لاتخف انی لایخاف لدی المرسلون . سوره نمل آیه 10

2.2.قرآن شجره طیبه راازترس برحذرمی دارد

فمن تبع هدای فلاخوف علیهم ولاهم یحزنون . سوره بقره آیه 38

حال ببینیم این معنا رادرشعر«خشوع »:

بردرگاه تو/ عریانم / جوجه ای خیس / کنارشکسته های تخم / می لرزد.

بردرگاه تو عریانم دارای معانی زیراست:

1.تودانای نهان وآشکارمنی : تو برمن احاطه داری وهمه چیز مرامی دانی

2. سرپرستی جزتوندارم پس سرپرستم باش (جوجه ای خیس کنارشکسته های تخم می لرزد)

3. برهنه و بی پوششم تومراگرم کن (عریانی ،خیسی ، لرزیدن )

شاعراززبان من اولیایی باخدای خودکه دانای قادراست وصاحب کل هستی سخن می گویدوی خودرادرمقابل عظمت وقدرت او ناتوان می بیندوازاوکمک می خواهدعبارت« بردرگاه تو عریانم » این معناراتبیین می نمایدوعبارت بعدی آن راتاکید :« جوجه ای خیس کنارشکسته های تخم می لرزد » .و برای به تصویرکشیدن خشوع درانسان مومن ، کلمه برتروفرشته های آن رابه جوجه ای خیس تشبیه نموده است

وی برای اینکه خشوع رادرزوج کلمه برتریااهل وشجره طیبه نشان دهدآن رانیزبه جوجه ای خیس تشبیه نموده است زیراوقتی نقش اولیای خدا درپوشش قلم مشرکان بازمی شودخودراتنهاوبی سرپرست می بیندوازپروردگار خودکمک می خواهدتااورابه رشدبرساند

انسان مومن همیشه درمقابل امرپروردگارخاضع وخاشع است برخلاف انسانهای کافرو مشرک که عصیانگرند

مرگ؟!

شجره طیبه درعین ترس ازمرگ بخاطرناشناخته بودن آن ازمرگ هراسی ندارندزیرابه رستاخیزمعتقدند

غم نان ودردنام؟!»

باوجوداعتقادقلبی این شجره بخداهیچگاه نگران روزی وعزت معنوی نیستند

توجه : تااین عبارت شناختها بصورت پرسشی وتعجبی بودازاین به بعدبه فرم خبری درمی آید

دراینجاما باسه سؤال مواجه می شویم :

1.براستی چراشناختهابصورت پرسشی مطرح شده است ؟

جواب :فرشته پایان ازابتدای خلقت انسان پشت درایستاده وهشدارمی دهدودراوشناخت می ریزدچون این شناختهاتوسط قلم مشرکان روپوش می خورددرشجره طیبه بصورت سؤال وتعجب درمی آید

2. این پرسشهاچگونه اند؟

شناختهایی که درما تعجب وسؤال برمی انگیزانددونوعند :

1.2.سؤالی که باعث تعجب است وبرای ماوجهی ندارد مثال : شراب ؟! ما درمقابل این سؤال تعجب کرده وخوردن آن رامخالف عقل ودین خودمی بینیم

2.2.سؤالی که موجب یافتن جوابی می شودتامابه جواب درست برسیم که رقص ضمیردرماهمان جستجوی درماست وسرچ جوابهاست که ماجوابهای نادرست راردکرده تابه شناخت درست برسیم البته این گونه سؤالهادرافرادگاهی وجهی نداردگاهی جستجومی نمایندتابه جواب برسندمثلا ممکن است برای فردی که شناخت کافی نداردخوردن یانخوردن شراب سؤال برانگیزباشداین سؤال پیش نمی آیدمگرتاثیرقلم مشرکان درفردکه شناختهای اورادراین موردباترفندهای گوناگون بی رنگ کرده باشد

3. چراادامه شناختهابصورت خبری است ؟

زیراشناختهایی نیزبرماواردمی شود بدون اینکه درماسؤال وتعجب بوجودبیاورندماآنهاراازهم جدامی کنیم وفرق می نهیم

بنویس !بنویس :

حتمابنویس!

شعروشراب وتشنگی ...

بنویس که اینهادربهشت نیست

دراینجا استادبادوباربنویس ! یادآورمی شوندکه دوقلم برشجره طیبه واردمی شودو به آنهاامرمی کنندتابه مردم شناخت بدهنداگرچه هردوعبارت یک معنارامی رساندامادرعین مشابهت باهم فرق اساسی دارند:

قلم اولیای خدا : امربه دوری از«شعر» و«شراب » می نماید . «شعر » و« شراب » دراینجادارای بارمعنایی منفی است .دربحث «شعر»و«شراب » توضیح داده شد

قلم مشرکان :امربه خواستن شعروشراب می کند

ادامه دارد...

بنویس 

که درابدیت بیکاری

درسکون جاودانه ی جنت

قرن هارهاخواهی بود

بنویس

دردودروغ ودلهرهتاریخ : شنبه 17 فروردین 1398 | 05:15 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

عیدبرمؤمنان مبارک

پیچیده گلیم خیزوبخوان سوره طه

تاشب رودوروزشودماه ومسیحا

شق القمری کن براین قوم فسوسی

گوساله پرستندوگولندبه نزدیک صداها


اگرتو نبودی دنیاخانه ی بسیارتاریکی بودبراستی چراغ دل مراچه کسی روشن می کرد؟

...«وبعد124000 آفتاب / برشرح آن تابیدند/ هنوزکسی توجیه نشده /برای توجیه جهان / تنهایک چشم آبی کافی بود» ازشعر« توجیه »

برگردیم به شعر«آی چقدرزیبایی » داستان زیبای ازخلقت تاقیامت :

بنویس :

«شعر؟!شراب ؟!تشنگی ؟!

مفصلادراین باب صحبت شد

خیس شدن درباران؟! 

باران درقرآن :

باران درقرآن دردومعنای حقیقی واستعاری آمده است :

الف ) باران درمعنای حقیقی:

وابل : باران درشت قطره شدید ،باران پشت دار

طل :  باران ریزوضعیف وسبک آن ، چیزنیکووخوش نما ، بارانی خفیف ترازمعمول وکم اثرترازآن

مطر: باران معمولی

غیث : باران ،  گیاهی که ازآب باران روید

ب ) باران درمعنای استعاری :

1.باران رحمت الهی یا ریزش قلم اولیای خدا

قرآن هرچهارواژه های باران (وابل ، مطر،غیث ، طل) را درمعنای حقیقی ومجازی بکاربرده است لکن درموردکاربردمعنای مجازی قرینه ای نیزآورده است تامابه معنای دیگری نیزدست یابیم واژه ی «غیث»  به معنای باران وریزش قلم اولیای خدانیزمی باشدببینیم این معنارادرسوره لقمان آیه 31:

ان الله عنده علم الساعه وینزل الغیث ویعلم مافی الارحام وماتدری نفس ماذاتکسب غداوماتدری نفس بای ارض تموت ان الله علیم خبیر.

دراین آیه  نزول باران بعداز ساعت یاساعت ریزش کلمه مشرکان آمده است که خدادانستن آن رابه خود وکلمه خودکه دردست اولیای خودمی باشد منوط کرده این باران نزول یاریزش قلم اولیای خداست که بعدازریختن قلم مشرکان صورت می پذیردکه دوباره هستی نو شده وکلمه مشرکان نیزبواسطه قلم آنهاحیات مجددمی یابد

ببینیم این معنارادرقسمتی ازشعر«قزح» :

...کمان بکش

قزح

عرشیان بخیل رابکش

تاگندم های تشنه

ازخون لبی ترکنند.

 سوره بقره آیه 264 ریزش  بیکباره را«وابل » یا باران دانه درشت نامیده  که برای مشرکان حاصلی ندارداما براهل شجره طیبه باعث نعمت وبرکت فراوان است گرچه که قلم  مشرکان سدراه خدامی شودامانزول ریزش تدریجی یا« طل »همواره خیروخوبی برای آنها  ببارمی آورد

یاایهاالذین آمنوالاتبطلواصدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولایؤمن بالله والیوم الاخرفمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه صلدالایقدرون علی شی ء مماکسبواوالله لایهدی القوم الکافرین ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتعاء مرضات الله وتثبیتامن انفسهم کمثل جنه بربوه اصابهاوابل فآتت اکلهاضعفین فان لم یصبهاوابل فطل والله بماتعملون بصیربقره 264

ربوه : زمین خوبی است که گیاه درآن بسیاررشد می کند

2. باران بلا

مشرکان بااستفاده ازقلم اولیای خداکلمه خودرابارورمی کنندآنها بجای اینکه این شکوفایی رادرجهت رشد وتعالی جامعه وهستی بکارگیرندبه کج روی وانحراف می روند ، وازراههای گوناگون بلامی آفریندکه خودباران نیزمی تواند یکی ازاین راهها باشد. قرآن درسوره حدیدآیه 20 مشرکان راازعاقبت کارآنها بیم می دهد

اعلمواانماالحیوه الدنیا لعب  ولهووزینه وتفاخربینکم وتکاثرفی الاموال واولادکمثل غیث اعجب الکفارنباته ثم یهیج فتراء مصفراثم یکون حطاماوفی الاخره عذاب شدید. سوره حدید20

ونیز: سوره احقاف آیه 23

  ودرسوره نساء آیه 102مومنان رابه جهادپنهان وآشکاربرعلیه آنان فرامی خواند:

واذاکنت فیهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معک ولیاخذوااسلحتهم فاذاسجدوافلیکونوامن ورائکم ولتات طائفه اخری لم یصلوافلیصلوامعک ولیاخذواحذرهم واسلحتهم ودالذین کفروالوتغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میله واحده ولاجناح علیکم ان کان بکم اذی من مطراوکنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان الله اعدللکافرین عذابا مهینا. سوره نساء آیه 102

باران درآیه فوق همان نزول بلایی است که مشرکان باکج رویی آگاهانه برای شجره طیبه قلم زده اندقرآن مومنان رابه هشیاری ازآن درجنگ پنهان وآشکاربرعلیه آنان فرامی خواندوجهادآشکاروپنهان دراین وقت رامحتاطانه جایزمی شمارد. عبارت« خیس شدن درباران؟!» این معناراتاکیدوتبیین می نماید

ببینیم این معنارادرقسمتی ازشعر«خداحافظی » دکترمحمودفتوحی که برای دوست شهیدش حسن استاد(شجره طیبه ) گفته اند:

...ماهمه

ایستاده بودیم

آینه بودودریاودستان مادر

صورتت خیس لبخندبودوتبسم

ناگهان روی پیشانی روشن تو

طرح یک لاله جوشید

...ماهمه

خیس ترس وتماشا وتردید

باتبسم تواززیردریا گذاشتی

ناگهان

نقش لبخندولاله درآیینه افتاد

ناله وگریه ی مابپاخاست

خنده پاشیدی ازشوق برما

رفتی ویادلبخندبرجاست.

«ما» درعبارت اول به معنای اولیای خداست استاداززبان « من اولیایی » سخن می گویند

منظوراز«ما» درعبارت دوم ، اهل یا شجره طیبه می باشندکه استاددراین عبارت اززبان آنهاسخن می گویند

اولیای خدابانقش قلم خودهمواره اهل خودراازمواضع خطر(باران بلا)برحذرمی دارندزیرااین جایگاههاتوسط قلم مشرکان آنهارابکام مرگ وبلا می کشانداماگاهی ازاین امرگریزی نیست مثل دفاع ازدین ومیهن

3.باران عذاب

باران بلایی که کفاربرای مومنان رقم می زنندعاقبت  به مطرسوئی تبدیل می شودکه گریبان خودآنهارامی گیرد.عبارت« خیس شدن درباران ؟!» این معنارانیزتاکیدوتبیین می نماید

فلماراوه اتواعلی القریه التی امطرت مطرالسوء افلم یکونوا یرونهابل کانوالایرجون نشورا. سوره فرقان آیه 40

باران بلایی نشانداروهدفمند که برمشرکان فرو می ریزد:

فلماجاء امرناجعلناعلیها سافلها وامطرناعلیهاحجاره من سجیل منضودمسومه عندربک وماهی من الظالمین ببعید. سوره هودآیه 82

ونیز: سوره حجرآیه 74، سوره شعراء آیه 173، سوره نحل آیه 58 ، سوره انفال آیه 32 ، اعراف 84

توجه: ازآنجایی که تمام هستی با کلمه فعال خدا(دونوع کلمه ) اداره می شودهمه ی پدیده های طبیعی وغیرطبیعی بابرنامه ای معین ومنظم  باکدمخصوص به هرفردوموجودات دیگرهدفمندونشاندارصورت می گیرد؛ مابه ظاهرآنهاراعادی می بینیم

دروغ های مست ؟!

چرااستادفرموده انددروغ های مست ؟

1.انسانی که دروغ می گویدهشیارنیست زیرافطرت آگاه انسان دروغ رانمی پذیرد

عبارت دروغ های مست ؟! این معناراتاکیدوتبیین می نماید

2.آیادروغ غیرمست هم داریم ؟

بطورکلی دروغ ازنظرقرآن مردوداست مگرحرف راستی زده شودکه زیان بسیاربدنبال داشته باشد مثلا منجربه متلاشی شدن خانواده ای ، ریختن آبروی فردآبرومندی ، کشته شدن انسانی گردد؛ خدادرآیه ذیل به استعاره این مواردرابرشمرده ودرمواقع اضطرارآن را برفردمضطرجایزشمرده است .

این دروغ هاآگاهانه وازسرناچاری است .عبارت دروغ های مست ؟!این معنارانیزتاکیدوتبیین می نماید.ببینیم سوره بقره آیه 173رادراین مورد:

یاایهاالذین آمنواکلوا من طیبات مارزقناکم واشکرواالله ان کنتم ایاه تعبدون انماحرم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیرومااهل به لغیرالله فمن اضطرغیرولاعادفلااثم علیه ان الله غفوررحیم ان الذین یکتمون ماانزل الله من الکتاب ویشترون به ثمناقلیلا اولئک مایاکلون فی بطونهم الاالنارولایکلمهم الله یوم القیامه ولایزکیهم ولهم عذاب الیم .

آیه فوق انسان را به خوردن مال پاکیزه اعم ازمادی ومعنوی دعوت می نمایدوازمال حرام اعم ازمادی ومعنوی برحذرمی دارد حرف راست ازجمله طیبات معنوی است وسخن دروغ ازجمله مال حرام است که خداآن رافقط درمواقع اضطراربرفردمضطرجایزشمرده است

ونیز: نحل 115 ، مائده 3، انعام 145

چشم به راهی ؟!

ادامه دارد... تاریخ : چهارشنبه 14 فروردین 1398 | 05:43 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 72 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم