دیشب درخواب مژده ی آمدنت رادیدم 

ظهورت پس کی است ای آفتاب آبی شادترنم؟!

ج) تفضیل تساوی

منظورقرآن ازتفضیل پیامبری برپیامبردیگرچیست ؟

1.تفضیل تساوی

2.تفضیل کلمه برتربردیگراسمهای فعال خدا

3.تفضیل پیامبران برزوج کلمه ی برتر

منظورازتفضیل تساوی چیست ؟به چه دلیل بین پیامبران تفضیل تساوی است؟

برای پاسخ دادن به این پرسشها ببینیم سوره بقره آیه 250 به بعدرا:

فهزموهم باذن الله وقتل داودجالوت وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض  ولکن الله ذوفضل علی العالمین. تلک آیات الله نتلوهاعلیک بالحق وانک لمن المرسلین. تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلّم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس. ولوشاء الله مااقتتل الذین من بعدهم من بعدماجاء تهم البینات ولکن اختلفوافمنهم من آمن ومنهم من کفرولوشاء الله مااقتتلواولکن الله یفعل مایرید. یاایهاالذین آمنواانفقواممارزقناکم من قبل ان یاتی یوم لابیع فیه ولاخله ولاشفاعه والکافرون هم الظالمون . بقره 250

پس آنان رابه اذن خداشکست دادندوداوود، جالوت راکشت ، وخداوندبه او پادشاهی وحکمت ارزانی داشت وازآنچه می خواست به او آموخت واگرخداوندبرخی ازمردم رابه وسیله ی برخی دیگردفع نمی کرد قطعا زمین تباه می گردیدولی خداوندنسبت به جهانیان تفضل دارداین آیات خداست که ما آن رابحق برتومی خوانیم وبه راستی توازجمله پیامبرانی .برخی ازآن پیامبران رابربرخی دیگربرتری بخشیدیم . ازآنان کسی بودکه خدابااوسخن گفت ودرجات بعضی ازآنان رابالابردوبه عیسی پسرمریم دلایل آشکاردادیم و او رابه وسیله روح القدس تاییدکردیم واگرخدامی خواست کسانی که پس ازآنان بودندبعدازآن دلایل روشن که برایشان آمدبه کشتاریکدیگرنمی پرداختندولی باهم اختلاف کردندپس بعضی ازآنان کسانی بودندکه کفرورزیدندواگرخدامی خواست بایکدیگرجنگ  نمی کردندولی خداوندآنچه رامیخواهدانجام می دهد

ای کسانی که ایمان آورده ایدازآنچه به شماروزی داده ایم انفاق کنیدپیش ازآنکه روزی فرارسدکه درآن نه دادوستدی است ونه دوستی ونه شفاعتی وکافران خودستمکارانند

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس.

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض

تلک الرسل : حضرت محمد،حضرت طالوت ، حضرت داوود(قبل ازاین آیات داستان حضرت طالوت وداووداست)

آن پیامبران :حضرت محمد(رسول )و حضرت طالوت (ولی پنهان)و حضرت داوود(نبی) رابرتری دادیم بعضی را بربعضی

چگونه ؟

منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات

ضمیر«هم » درمنهم برمی گردد به تلک الرسل

برخی ازپیامبران خداباآنهاصحبت کرده (من کلم الله)برخی ازآنهاراازلحاظ درجه بالابرده (ورفع بعضهم درجات)

دراینجا چون نگفته کدام پیامبربرپیامبر برتری دارد پس دراصل برتریی درکارنیست و تفضیل هرپیامبری برپیامبردیگرازنوع تفضیل تساوی است

وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس

نکته : مؤیدکردن حضرت عیسی ع به روح القدس همان بالابردن درجه اوست نسبت به عالمیان

 حال رجوع کنیم به سوره ها وآیات دیگربرای اثبات بیشتراین موضوع :

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا. ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم الله موسی تکلیما. رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما.لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .نساء 163

ماهمچنانکه به نوح وپیامبران بعدازاووحی کردیم به تو وحی کردیم وبه ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط وعیسی وایوب ویونس وهاروان وسلیمان وحی نمودیم وبه داوودزبوربخشیدیم وپیامبرانی که درحقیقت آنان راقبلا برتوحکایت نمودیم وپیامبرانی که ایشان رابرتوبازگونکرده ایم وخداباموسی آشکاراسخن گفت .پیامبرانی که بشارتگروهشداردهنده بودندتابرای مردم پس ازپیامبران درمقابل خداحجتی نباشد.خداتوانای حکیم است لیکن خدابه آنچه برتونازل کرده است گواهی می دهدآن رابه علم خویش نازل کرده است وفرشتگان گواهی می دهندوکافی است خداگواه باشد

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده

نکته : قرآن طریقه وحی وسخن گفتن خودباپیامبران راباهمه ی آنهایک جوردانسته؛ همانطورکه خدابامحمدص صحبت می کندوپیام می فرستدهمانطورباپیامبران دیگر

نکته :خدابعنوان نمونه تعدادی ازپیامبران راذکرمی نماید:

واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا.

نکته : اضافه کردن داوودپیامبردرآخرآیه مارابه این نکات رهنمون می نماید:

1.خداباداوودع هم مثل دیگرپیامبران سخن گفته یابه اوپیام فرستاده

2.دیگرپیامبران هم چون داووددارای کتابند

3.وحی می تواندکتاب پیامبران هم باشد

ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل

قصص: حال ،خبر، کار، سخن ، آنچه نوشته شود

نکته : گفته شدقرآن هم سخن خدابه پیامبراست هم سخن پیامبراست به کلمه برتربرای ابلاغ به نظام

ضمیر«هم » درقصصناهم برمی گرددبه رسلا

رسلاقدقصصناهم علیک من قبل : وقتی که توای پیامبردرعدم بودی یاقبل ازابلاغ رسالت

 زندگی نامه یک عده از پیامبران رابه این صورت گفتیم که توبگویی یا شرح حال آنهاراروایت کنی یاداستان آنهارابگویی

 ورسلا لم نقصصهم علیک

ویک عده رانگفتیم توروایت کنی یاشرح حال آنهارابگویی

توجه : شرح حال عده ای ازپیامبران درقرآن آمده است حال بکاربردن فعل قصص توسط قرآن این معنارامی رساندکه پیامبرشرح حال عده ای ازپیامبران را روایت کرده نه اینکه شرح حال دیگر پیامبران رانمی داند(فقط به شرح حال عده ای بسنده کرده است ) .درحقیقت خداباآوردن این آیه همه پیامبران راداخل حکم بالاکرده است

 وکلم الله موسی تکلیما.

نکته : خدای یگانه باموسی ازطریق کلمه خودش سخن گفت

نتیجه :وحی وکتاب وسخن گفتن باپیامبران همه یکی است :

الف).خدابه همه پیامبران وحی می کند

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان

ب).وحی خداکتاب می تواندباشد

وآتیناداودزبورا.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وآتینانوح کتاباوآتیناالنبیین من بعده کتاباو...

 پ).خداباهمه پیامبران سخن می گوید

 وکلم الله موسی تکلیما.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وکلم الله نوح تکلیماوکلم الله النبیین من بعده تکلیماو...

رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما

نکته : پیامبران بشیرونذیرند

لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .

نکته : خداخودوفرشته هاراگواه می گیردبه اینکه هرچه به پیامبران فرستاده ازسوی خوداوست

2.تفضیل کلمه برتربردیگرکلمات (زوج کلمه برتر،کلمات فعال مشرکان)

وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا.سوره اسراء آیه 55

نبی :پیامبر، فرشته

من فی السماوات والارض : زوج کلمه برتر، اسماء فعال خدادرنزد مشرکان

وپروردگارتو(خدای یگانه ،کلمه الله ) داناتراست به هرکس که درآسمانها وزمین است

کلمه «مَن » دراینجااستعاره اززوج کلمه برتروکلمات نزدمشرکان است زیراجزدرزمین موجودی درآسمانهازندگی نمی کندممکن است درآسمان زمین یعنی درکرات منظومه شمسی افرادی بروندوچندصباحی باشندامااینجاکلمه «آسمان » جمع آورده شده بخاطرهمین مصداق کلمه «من » برصاحبان کلمه است زیرا آسمانهاوزمین درقرآن  استعاره ازاسم فعال خداست (کلمه برترو کلمات نزد مشرکان ).البته به اعتبارکلمه فعال خدا«من » می تواندشامل  تمام انسانهانیزشود

ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا

نکته :تفضیل دراینجا بردوگونه است :

1.تفضیل پیامبری برپیامبردیگر

دراینجا صحبت ازبرتری پیامبری برپیامبردیگر نیست زیراداوودقیاس با پیامبری نشده همانطورکه گفته شد بحث تفضیل تساوی است دادن کتاب به داوودعین بالابردن درجه عیسی ع است (بقره 251)

2.برتری یک دسته فرشته برفرشته های دیگر

بخاطراینکه خدادرآیه قبل کلمه «مَن » یعنی همه اسماء فعال  خود(زوج کلمه برتروکلمات مشرکان )رانام برده است وکلمه ی خود (کلمه الله) راداناترازهمه کلمات دانسته بعدآیه تفضیل راآورده تابگویدرب پیامبر(کلمه الله ) برتری داردبه همه کلمات وفرشته های آنهابرترندازهمه ی فرشته هابعدازآن نیز آیه «وآتیناداودزبورا» راآورده تابه مابگوید فرشته ها ی  پیامبران برترندنه اینکه فرشته های پیامبری نسبت به پیامبردیگریاخودپیامبری نسبت به پیامبردیگربرتراست زیرا1.بدون علت برتری نام حضرت داودرامی آوردوکتابش راکه همان فرشته هایش می باشدذکرمی کند2.همانطورکه گفته شداسم پیامبردیگری رابرای مقایسه نمی آورد

امام علی ع دروصف بهشت درنهج البلاغه خطبه 84قسمت 6 صفحه 204می فرمایددرجات متفاضلات ومنازل متفاوتات لاینقطع نعیمهاولایظعن مقیمهاولایهرم خالدهاولایباس ساکنها

منظورازبهشت هم می تواندبهشت آخرت باشد هم نقش قلم اولیای خدابنبابراین فرشته های آنهاازلحاظ درجه مساوینددرحالی که هریک بردیگری برتراست یعنی تفضیل تساوی(درجات متفاضلات)

ببینیم شعر« سیبستان استادرادراین مورد:

طومارجان من / پرنقش معطرسیب است / زردوسرخ / هردم ازنو / نامت را مشق می کنند/ درکنارش نقش سیبی می زنند/ سیبستان نام توست / جان من

سیب زردو سرخ استعاره ازدرجات بهشت است که هررنگش بهشت است و معطراست به نام الله

شرح بیشتردرموردزبوررادرمبحث زبان قرآن 1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

بخوانید

د.منظورقرآن ازبرتری پیامبران، برتری بردیگرمردم است

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1398 | 07:00 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

وامامحضرخدا

امام خمینی ع می فرمودند: عالم محضرخداست درمحضرخدامعصیت نکنید

باگوشت وپوست واستخوانم می بینم که عالم محضرخداست اماکاش دیده های بیدارزیادبودوقتی درکوچه های غربت قدم می زنی بوی خداراازاین کوچه ها نمی شنوی . قصه ی کاشان است همه علی می گویندوبه هم اشاره می کنندبه این شیعه ی علی ع  نان ندهید دراینجا نان بوی غربت می دهد بوی زندگی بی علی ع . این سرزمین غریب است باشیعه ، باعلی ع . جای تعجب است وقتی درمسجددرمحراب به علی ع ازپشت خنجربزنندوبه شیعه ی اونان بدهنداین دنیاغریب است باشیعیان علی ع 

والفجرولیال عشروالشفع والوتروالیل اذایسر

شب بی تو چگونه سپری می شود؟ آغازطلوع کی خواهدآمد؟ کجای این سرزمینی ؟ مرابه لبخندی و آهی وصبری دلخوش کرده ای حضورت پس کی است ای همه ی خوبی ؟

ادامه شرح شعر«جغرافیای شعور» قسمت چهارم :

الف )کوچه باغ چشمانت چشمه سارعسل  یعنی محصول این باغ پاک وبی عیب است هم غذای پاک وبی عیب معنوی ببارمی آورد هم مادی ببینیم این معنارادرسوره محمدآیه 15:

مثل الجنه التی وعدالمتقون فیهاانهارمن ماء غیرآسن وانهارمن لبن لم یتغیرطعمه وانهارمن خمرلذه للشاربین وانهارمن عسل مصفی ولهم فیها من کل الثمرات

بهشت یاباغی راکه خدابه پرهیزگاران وعده داده است بعنوان مثال اینگونه بدان :

درآن بهشت یاباغ جویهایی است ازآب پاک وشیری که طعم آن تغییرنکرده  وشرابی که لذت داردبرای نوشندگان وعسل خالص وبرای ایشان درآن بهشت یاباغ هرمیوه ای هست .

شرح آیه :

1.ذکراین بهشت بعنوان مثال است

2.نمونه این بهشت دردنیادرکلمه برترودرفضای اولیای خداوجود دارد(سوره بقره آیه 25) ودرآخرت برای همه مردم.البته قلم اولیای خدااینگونه برای همگان رقم می زند چون توسط قلم مشرکان به انحراف برده می شوددراین دنیاوجوداین چنین بهشتی امکان پذیرنمی گردد

3.جنت هم به معنای باغ وبوستان است هم به معنای بهشت

4.ضمیر«ها» درآیه « ولهم فیهامن کل الثمرات » رامی توان هم به «جنه» هم به «انهار»برگرداند:

1.4.اگرضمیر«ها» به« جنه »برگرددمعنای آیه می شود:وبرای ایشان درآن بهشت یا باغ ازهرمیوه ای هست

2.4. اگرضمیر«ها» رابه «انهار» ارجاع دهیم معنای آیه می شود: وبرای ایشان درآن نهرهایاجویها(جوی :آب ، شیر، شراب ، عسل) ازهرمیوه ای هست

دراین صورت چندسؤال برایمان پیش می آید:

1. آیا واقعا درجویهای باغ بهشت ؛ آب، شراب ، شیروعسل جاری است ؟

قرآن درابتدای آیه فرموده است : مثل الجنه یعنی تواین تعریف ازباغ یابهشت رابعنوان مثالی بدان ، مسلمادربهشت نهرهایی به این کیفیت وجودنداردقرآن با اینگونه سخن گفتن می خواهد به مابفهماندکه هرچه دربهشت است چه خوراک معنوی چه مادی  (سوره الرحمن آیه 46) پاک وبی عیب و آفت است وقابل دسترس ؛ هرکس بخواهدمی تواندهرخوراک مادی ومعنوی راهرجورازخداطلب نماید(سوره واقعه آیه 17به بعد)نهرها اشاره داردبه راههای گوناگونی که می توان از کلمه برترهرگونه خوراک وطعام مادی ومعنوی گرفت مثلا فردی شیر یاعسل لازم داردمی توانداازراههای گوناگون طلب نماید: 1.اززنبورعسل ، عسل تهیه نمایدعسلی بی عیب وبی آفت 2. بگویدخدایا به من ظرفی عسل بده ودرچشم برهم زدنی ظرف او پرازعسل شودبی زحمت فرد

2.چراخدانهرهای باغ بهشت راآب ، شیر، شراب وعسل مثال زده است ؟

قرآن ازاستعاره های زیادی برای اسماء فعال خود ونقش آنهااستفاده کرده است مثل : ماء ، سماء ، شمس ، زیتون ، نحل و...دراینجا آب پاک ، شیری که طعم آن تغییرنکرده وشرابی که لذت بخش است بدون اینکه مست نمایدوعسلی که خالص است استعاره ازنقش کلمه برتراست خدابه عنوان مثال این نهرهارا  دربهشت مثال زده است و بعدازآن فرموده است  ازهرمیوه ای دربهشت ونهرهای آن ویادرباغ ونهرهای آن هست تابه ما بگویدکه 

1.2.بنای کارکلمه خدابرکلمات والفاظ است وهرلفظ می تواندمعانی زیادی رااحیانمایدومثل ونمونه ی مادی ومعنوی آن راباخودبیاورد وتو با هرکلمه ای می توانی محصول پاک و بی عیب ازکلمه برتربگیری

2.2.ایجادنعمت های مادی ومعنوی  ازراههای گوناگون امکان پذیراست

والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنه من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمره ساهون .سوزه ذاریات آیه 7

حباک ، حبک (جمع): ریسمان کمربند، اول توده ریگ وراه درآن چین وشکن ، آب وزره وموی ، راه ستارگان

سوگندبه آسمان دارای راهها که شمادرسخنی گوناگونیدتاهرکه ازآن برگشته برگشته باشدمرگ بردروغپردازان همانان که درورطه نادانی بی خبرند

 مخاطب آیه فوق مشرکان می باشند ببینیم این معنارادرشعر«الموت »:

نزدیک آسمان / کنارحوض عسل / وسنگاب های شیرین / میان خرسنگهاخفته ای /...  

مخاطب شعرفوق مشرکان می باشند

3.2.خصوصیات محصول موردمثال یاطعام بهشت این معنارامی رساندکه هرمحصولی ازکلمه برترتولید شودچه مادی چه معنوی همه پاک و بی عیب و بی آفت است

ب) هردوچشم تو یک باغ داردکه درون کوچه ی آن باغ عسل جاری است ؛کوچه باغ یعنی کوچه ای که به باغ منتهی می شودپس وقتی می گوییم کوچه باغ چشمانت  دراینجا کوچه هایی است که به باغ چشمها راه دارد یاراههای ورودی به باغ (سوره ذاریات آیه 7)

حال سرچشمه این باغ عسل کجاست ؟ نورکلمه خداوند(نورذاتش که عین صفاتش می باشد )چون باغی است که به کوچه باغهای کلمه برتر(کلمه ساخت دست خود)می تابدودرآن عسل می ریزدودرجویهای باغ اولیای خودعسل جاری می کند(رجوع شودبه شرح سوره نورآیه 34)

ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 22 اسفند 1397 | 12:00 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

ادامه شرح شعر «جغرافیای شعور»:

امشب شیشه های شراب

آشوب می کنند

وتوتنهاشعرمنی

وچشمانت جغرافیای شعورمن...

 وچشمانت جغرافیای شعورمن:  بادوچشم توست که من همه چیزرامی دانم و می بینم 

وبه هستی وقوف کامل دارم.

جغرافیای شعوروسعت دیدکلمه برتررامی رساندکه برهمه هستی احاطه دارد

 هرصاحب کلمه دوچشم دارد:

1.فضایی که درآن بسرمی بردوبه آنهاشناخت درست ،پاک وبی عیب می دهد

...سرشارازنام توام / ازبس درمن نام تومی شکوفد/ نگاهم عطرتودارد/عطرنام مکتومی / که ازنگین سلیمان افتاد/ وهنوزکسی آن رانیافته . ازشعر«نام »

نام مکتوم :اسم اعظم خدا

عطرنام مکتوم : عطرکلمه برتر

2.وسیله کاریاوسیله سفر

...عطرنام مکتومی / که ازنگین سلیمان افتاد/ وهنوزکسی آن رانیافته

نام مکتوم ونگین سلیمان اشاره به اسم اعظم خدا(کلمه برتر) دردست وی داردکه با آن برتمام جن وانس تسلط داشت وپادشاهی ای آفریدبی نظیر . این اسم  بامردن حضرت سلیمان باخودش رفت

هنوزکسی آن رانیافته اشاره به دومعنا دارد:

1.کلمه حضرت سلیمان یااسم اعظم اوبدست کسی نیفتاده است؛ برخلاف عقایدشرک آمیززیرا هرولی یاپیامبری کلمه است وکلمه ای داردکه باآن کارمی کندکه کلمه ی خودش است وآن برابرکلمه برتراست باآن بدنیامی آیدوباازدنیارفتنش باخودش محومی شود.درداستان حضرت سلیمان ع به آن خواهم پرداخت

2.عطرآن حکومتی که بواسطه اسم اعظم خودایجادکردبامردن وی ازبین رفت و هنوزهیچکس مثل آن رانتوانسته بیابد

ونیز: سوره بلد(الم نجعل له عینین ولساناوشفتین وهدیناه نجدین)

کوچه باغ چشمانت

چشمه سارعسل

وآبشارگیسوانت

شامگاهی شوق انگیز

ازکوچه باغ چشمانت عسل می جوشد وگیسوان آبشارگونه ات شبی شوق انگیزرارقم می زند.

گفته شددراین شعرکلمه برتربه انسانی تشبیه شده است که دارای لب ، چشم ، گیسو وگونه است وشاعربازبان من اولیایی اوراموردخطاب قرارداده است ازآنجایی که هرانسان دوچشم داردکلمه «چشمانت »، هم به دوچشم کلمه برتر(فضایی که اولیای خدابسرمی برندوکلمه ای که دردست دارند) اشاره داردهم به فرشته های هرچشم

کوچه باغ چشمانت :چشمها به باغ تشبیه شده است

چشمانت استعاره از: کلمه برتر، فرشته ها

کوچه باغ چشمانت چشمه سارعسل  یعنی محصول این باغ پاک وبی عیب است هم غذای پاک وبی عیب معنوی ببارمی آورد هم مادی

 بنابراین عبارت «کوچه باغ چشمانت چشمه سارعسل » دارای معانی ذیل می گردد:

الف) هرچشم توخودباغی است که دارای کوچه است پس وقتی می گوییم کوچه باغ چشمانت دراینجاچشم به باغی تشبیه شده است که درون آن کوچه کوچه است .چشم دراینجااستعاره ازکلمه برتراست این کلمه دارای گروههاوزوجهای مختلف فرشتگان است که همه صفات خداوندرادارندوکارها به امرخداوندبین آنهاتقسیم شده است هردسته ازفرشته هارادریک کلمه چشم نیزمی نامندکوچه باغ چشمانت به این نیزموضوع اشاره دارد

ببینیم این معنارادرسوره محمدآیه 15:

مثل الجنه التی وعدالمتقون فیهاانهارمن ماء غیرآسن وانهارمن لبن لم یتغیرطعمه وانهارمن خمرلذه للشاربین وانهارمن عسل مصفی ولهم فیها من کل الثمرات.

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 17 اسفند 1397 | 02:33 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

وقتی که تونیستی 

بیقراری های شکوفه هایت رابه عطرت می  سپارم واشکهایم را باقاصدکهامشق می کنم ولبخندهایت راپیروآن بدستان آنها می دهم آموخته ام که صبرتنهامعنایی است که ماراشیرین کام می کندباهمه ی سختی هایش مولاعلی ع می فرمایند:

الصبرصبران :

صبرعلی ماتکره ، وصبرعماتحب 

صبردوتاست :صبربرآنچه دوست نمی داری ،وصبرازآنچه دوست می داری اینکه ما داریم صبرمی کنیم برهرناملایمات صبراول است اینکه داریم صبرمی کنیم بردوری ونداشتنت  صبردوم است خیلی سخت است ای پدربگویم تو می آیی وفرزندانم بگویندپس کی خواهدآمد!

*** 

ادامه شرح عبارت :

امشب شیشه های شراب

آشوب می کنند

وتوتنهاشعرمنی

 شیشه های شراب استعاره از:

2. کلمه مشرکان (ظرف شراب مسکر)

اطلاق شیشه بعنوان ظرف کلمه مشرکان راببینیم درسوره نمل آیه 44 :

قل ادخلی الصرح فلماراته حسبته لجه وکشفت عن ساقیهاقال انه صرح ممردمن قواریرقالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین .

لجه : آب بسیارزیاد/ ممرد:صاف کردن /صرح : قصروهربنایی است بلندومشرف برسایربناها، محلی است که آن راتخت کرده باشندوسقف هم نداشته باشد

 تفسیرالمیزان ج 15 ص 523

لجه : میانه ی آب دریا ، جماعت بسیار، آیینه ، نقره

قواریر: شیشه یاهمان کلمه مشرکان

ونیزشعر«پریخانه » :

«الحقیقه بعیدولکن ظنون وامانی » . شبلی

گنبدذهن تو

آینه خانه ی پریان است

شبح شمعی را

به درون می کشانی

شمعی که تاب نسیم راندارد

درپریخانه ی ذهنت

ودرازدحام شیشه های شکسته

هوهوی تصاویر

وسوسوی گمان هاست

سوسوی شمعی

که تاب نسیم راندارد

تو

آن ازدحام هراسناک

واین تراکم گمان های شیشه ای را

خدامی خوانی

آری شبح ها

خداوندان تاریکی اند

شیشه دراین شعرظرف ذهن وظرف قلم مشرکان است

این شعرزیبارابعداشرح خواهم داد

ظرف یاپیمانه مشرکان دوتاست :

الف ) کلمات آنهاکه بارآتش دارد

ب) اهل آنهایاشجره خبیثه که دستهای دیگرآنهایندو مشرکان نقش کلمات خودرادرآنهاجاری می نمایند

1.2. امشب شیشه های شراب غوغا می کنندزیرا مشرکان درپیمانه ی خود(ظرف کلمه خود) بسیارشراب می ریزندونظام رابشدت به انحراف می برند

2.2.امشب شیشه های شراب غوغا می کنندزیرا مشرکان درپیمانه ی خود( ظرف کلمه خود)بسیارشراب می ریزند ومن فقط ازتوشعرمی گویم و تنهاترامی ستایم و ازباده تو درجام خودخواهم ریخت(رجوع شود به مبحث شعروشراب ، شاعرصالح وکافر )

وسقاهم ربهم شراباطهورا.ان هذاکان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا.سوره انسان  آیه21

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 10 اسفند 1397 | 01:31 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

تولددردانه رسول اکرم ص ، فاطمه زهراس رابه پیشگاه اولیای زنده وغایب ع وشیعیان واقعی اش

 تبریک وتهنیت می گویم !

سخت مشغول خانه تکانی هستم نرسیدم برای عرض تبریک تولدمادرامت ع 

عجب خانه ای تکاندم !!

واما روز مادر

امروزروزخیلی خوبی بودبرایم دخترهایم برایم هدیه گرفتندمرادرآغوش گرفتندوگفتندچه خوب است بودنت دلم میخواست امروزپیش مادرم بودم دستهایش رامی بوسیدم اورادرآغوش می گرفتم منم به مادرم می گفتم چه خوب است بودنت 

***

جغرافیای شعور


امشب شیشه های شراب

آشوب می کنند

وتوتنهاشعرمنی

وچشمانت جغرافیای شعورمن

کوچه باغ چشمانت

چشمه سارعسل

وآبشارگیسوانت

شامگاهی شوق انگیز

برشیارشورانگیزگونه هات

اشتهای بوسه جاری می شود

وازلبانت

شیروشراب  وعسل

برقله ی قاف

روبروی باغ عدن می نشینم

وهژده هزارسال زیبایی موعودرا

به زیرچشم خویش می کشم

وقتی

ازتونگاه می دزدم

فروردین 1372


شرح شعر:

دراین شعرکلمه برتربه انسانی تشبیه شده است که دارای لب ، چشم ، گیسو وگونه است ( گفته شدقرآن کلمه یااسم فعال خدارااستعاره ازانسان واعضای اونیزمی گیرد)شاعردروصف این کلمه اززبان من اولیایی سخن گفته است :

امشب شیشه های شراب

آشوب می کنند

وتوتنهاشعرمنی

امشب شیشه های شراب غوغا بپا می کنندچگونه ؟

1.من درشیشه های شراب شراب خواهم ریخت

2.من ازشراب درون شیشه هاخواهم خوردودرمن بواسطه آن غوغابپا خواهدشد

نکته : باتوجه به اینکه مخاطب کلمه برتراست وشاعربازبان اولیایی اوراخطاب قرارمی دهدخبرازکارخودوآینده ای می دهدبس شگرف . غوغا کردن شیشه های شراب به این موضوع اشاره دارد

شیشه های شراب استعاره از:

1.کلمه برتر(ظرف شراب طهور)

اطلاق شیشه بعنوان ظرف کلمه برتر راببینیم درسوره نورآیه 35:

 الله نورالسموات والارض مثل نوره کمشکاه فیهامصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانهاکوکب دری یوقدمن شجره مبارکه زیتونه لاشرقیه ولاغربیه یکادزیتهایضیء ولوتمسسه نارنورعلی نوریهدی الله لنوره من یشاء .یضرب الله الامثل للناس والله بکل شی ء علیم .

مصباح :کلمه الله یاذات پروردگاریگانه

زجاجه و کوکب دری :کلمه ی الله یا کلمه برتردردست اولیای خدا

امشب شیشه های شراب آشوب می کنندوتوتنها شعرمنی :

امشب شیشه های شراب غوغا می کنندومن تنهاازتوشعرمی گویم وترامی ستایم

شعرمن : کلمه من که خودشراب بهشتی است درقالب ومحتوی

وتوتنها شعرمنی :ومن تنهاترامی ستایم وفقط ازتوشعرمی گویم وازباده تو درجام خودخواهم ریخت :

جام اولیای خدا دوتاست :

الف) کلمه برترکه دردست دارندوبواسطه آن نقش قلم خودرابه اهل خودمی ریزند

من درآنهاتنهاشعرخودراکه تویی می ریزم( بعنوان شراب) .شیشه ظرف شراب است وشعر(شراب )محتوی. البته می توان شیشه شراب (ظرف) رابرابر شعرهم گرفت

ب) اهل خودیاشجره طیبه که این نقش درآنها جاری می شود

امشب شیشه های شراب غوغا می کنندزیرادرشیشه های شراب یاجام کلمه برترشراب بهشتی خواهم ریخت وکلمه مشرکان رااززوج تویاگونه ی تو(زوج یاگونه ی کلمه برترهمان شجره طیبه هستند)پاک خواهم کرد

عبارت بعدی این مفهوم راتاکیدوتبیین می نماید

ادامه دارد...

***

شکوفه ی من 

من وفاطمه شکوفه صدایت می کردیم چون توبوی بهاررابه خانه آورده بودی بااین که نوزادی بیش نبودی انگاربااین اسم آشنایی ؛ وقتی فاطمه می گفت شکوفه سرت رابرمی گرداندی ومی خندیدی تااینکه بابایت اسمت راالهام گذاشت توهمیشه برای ماشکوفه هستی بوی بهارمی دهی دلبندم تولدت مبارک!تاریخ : جمعه 3 اسفند 1397 | 11:05 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

شکوفه ی من 

من وفاطمه شکوفه صدایت می کردیم چون توبوی بهاررابه خانه آورده بودی بااین که نوزادی بیش نبودی انگاربااین اسم آشنایی ؛ وقتی فاطمه می گفت شکوفه سرت رابرمی گرداندی ومی خندیدی تااینکه بابایت اسمت راالهام گذاشت توهمیشه برای ماشکوفه هستی بوی بهارمی دهی دلبندم تولدت مبارک!

واما مادر

چه نعمتی است مادر! دلم سخت هوای مادرم راکرده است 

چه نعمتی است پدر!بیادندارم  حتی یکباربه من سخن درشتی گفته باشد

هرسنی که باشی بازهم جای این دوبایددرکنارت باشدآیه های آرامشند

***

ادامه شرح شعر«شعله مست »:

گناه توزندگی بخش است

«راستی ومستی »

ای پاک گناه بار

ای سرخ بیقرار

کدام جان جوشان درتوست

 دراین عبارت طرف خطاب ازکلمه مشرکان به کلمه برتردرنظام مشرکان تغییرکرده است ؛ کلمات  راستی ومستی و پاک گناه باراین معناراتاکیدوتبیین می نماید

گناه توزندگی بخش است

برای شرح این عبارت بایدهدف خداوندازخلقت هستی رابدانیم :

1.خلقت انسان صالح یاآدم نوع دوم

واذقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوااتجعل فیهامن یفسدفیهاویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم مالاتعلمون وعلم آدم الاسماء کلهاثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هولاءان کنتم صادقین قالواسبحانک لاعلم لناالاماعلمتناانک انت العلیم الحکیم قال یاآدم انبئهم بااسمائهم فلماانباهم بااسمائهم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض واعلم ماتبدون وماکنتم تکتمون .سوره بقره آیه 30

آیات فوق این نکته رامتذکرمی شودکه میل به گناه وفسادوریختن خون انسانهادرآدم نوع اول یاشجره خبیثه همواره وجودداردازآن جایی که ذات کبریائیش پاکی رامی طلبدبه همین خاطرخداهستی رافقط بخاطرشجره طیبه خلق کرد اگراینان نبودنداصلا هستی خلق نمی شد( حدیث لولاک ماخلقت الافلاک ، شرح شعر«توجیه » ). عرضه کردن تمام اسماء خداوندورازورمز آنهافقط برآدم نوع دوم بوده است

2.عبادت

گفته شد قرآن هدف خداوندراازخلقت هستی خلق آدم نوع دوم بیان نموده است بخاطراینکه اینان عبدصالح خدا وتسلیم امراویند(سوره ص83)

1.هدف ازعبادت چیست ؟

2.قرآن چه کسانی رادعوت به عبادت خدامی نماید؟ چرا؟

آیات ذیل به این پرسشهاپاسخ می گوید:

فتول عنهم فماانت بملوم. وذکرفان الذکری تنفع المؤمنین وماخلقت الجن والانس الالیعبدون .مااریدمنهم من رزق ومااریدان یطعمون ان الله هوالرزاق ذوالقوه المتین . سوره ذاریات آیه 55

پس ازآنان روی بگردان (ای پیامبر)که تودرخورنکوهش نیستی وپند ده که مؤمنان راپندسودبخشدوجن وانس رانیافریدم جزبرای آنکه مرابپرستندازآنان هیچ روزیی نمی خواهم ونمی خواهم که مراطعام دهندخداست که خودروزی بخش نیرومنداستواراست

 1.یادآوری قرآن وعبادت خدابرای همه مردم است اعم ازشجره طیبه (مؤمنان )وخبیثه  (جن وانس )

2.این یادآوری تنهابرای مومنین سودمنداست چون تسلیم امرخداوندند(آدم نوع دوم )

3.خدابه عبادت بندگانش محتاج نیست. وبرای این عبادت موجودات راخلق نکرده ؛نخواستن رزق وطعام دراین آیه اشاره دارد به این موضوع :« مااریدمنهم من رزق ومااریدان یطعمون» بعبارت دیگرمنظورازنخواستن رزق وطعام همان احتیاج نداشتن به عبادت بندگانش می باشد

4.خداست که به همه روزی می دهد :« ان الله هوالرزاق ذوالقوه المتین»

نتیجه :قرآن هدف خداوندازخلقت تمام موجودات( اعم ازشجره طیبه وشجره خبیثه) رانفع رساندن به خودشان می داندزیرانه عبادت بنده ای برای او نفعی داردنه کفراو به پروردگاریش خللی می رساند:

اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنابینهم معیشتهم فی الحیاه الدنیاورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذبعضاسخریاورحمت ربک خیرممایجمعون .ولولاان یکون الناس امه واحده لجعلنالمن یکفربالرحمن لبیوتهم سقفامن فضه ومعارج علیهایظهرون .ولبیوتهم ابواباوسرراعلیهایتکئون وزخرفاوان کل ذلک لمامتاع الحیوه الدنیاوالاخره عندربک للمتقین . سوره  زخرف آیه 33

1.خدابه جهت مهربانی ، کار تقسیم روزی را به خودواولیائش تخصیص می دهد

2.این امررابه اولیای خودواگذارکرده زیرامی خواهدهمه ی مردم امت واحدباشندوبخوبی زندگی کنند

3.کفرمردم کافربرای خداوندمهم نیست زیراخودمی گویداگرنبودهدف اوبه اینکه مردم امت واحدباشند- واین بدست نمی آیدمگراینکه پاک باشند- من به مردم کافرکلماتی می دادم که باآن زندگی کرده ودرمحدوده ی خودبه کفرخودمشغول باشندآیه « لبیوتهم سقفامن فضه ومعارج علیهایظهرون .» و «ولبیوتهم ابواباوسرراعلیهایتکئونوزخرفا» به این معنااشاره دارد

4.خدابهره ی کافران رافقط بهره ی کم دنیایی می داندزیراکفرآنهالذتهای بسیارگوارای دیگرراازآنان سلب می کند:

 بیچاره پسران خاک تشنه میان دریای کلام ازشعر«تبعید»

گناه توزندگی بخش است یعنی چه ؟ چرا این گناه زندگی بخش است ؟ 

 طرف خطاب ، اهل یاافرادشجره طیبه است که مشرکان گناه رابرآنهابارمی کنند(گناه براینان عارضی است).این گناه زندگی بخش است برای :

1.کفارومشرکین

دانسته شدکه هدف خداوندازخلقت هستی انسان پاک واولیایی است باوجودمیل به گناه شجره خبیثه زندگی این دنیاتنهاباوجودشجره طیبه برای آنان امکان پذیرشده است ازطرفی  شجره خبیثه چون می داننداگرگناه کنندکلمه اصلا به آنهازندگی نمی دهدوکلمات آنهانمی ماندبراهل شجره طیبه آتش بارمی کنندخدابخاطراین شجره صبرمی کند. وزندگی دنیایی مهلتی می شودبرای شجره آنها

 2.شجره طیبه

1.2.افرادشجره طیبه درمهلت آنهازندگی کرده امابابهره ی اندک

درشرح قصه یوسف ع به آن خواهم پرداخت

2.2.پیش رفتن هستی بسمت زندگی جاودانه ابدی که خواست این شجره است

ریختن بارآتش برشجره طیبه وانحراف آنهاازکلمه برتریاقرآن باعث ریختن کلمه مشرکان می شودزیرااولیای خداباشناخت دادن به اهل خودواجرای قرآن باعث می شوندبارآتش ازآنهابریزدوکلمه مشرکان بسوزدونظام هستی به سمت قیامت وزندگی جاودانه پیش برود

«راستی ومستی »

راستی ازکلمه برتریااهل شجره طیبه برمی خیزدزیراحاصل قلم اولیای خدادرآنها می رود

ومستی حاصل قلم مشرکان است

ببینیم شراب رادرشعر «جغرافیای شعور» ، «الموت » و«شراب درمهتاب »:

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 27 بهمن 1397 | 10:36 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 72 :: ... 6 7 8 9 10 11 12 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم