انسان گاهی نمی داند بی بیتابیهایش راچه کند !فردا روزقدس است .روزی که خمینی عزیزنامش را گذاشت. امامم ازوقتی تو رفتی همه ی روزها شنبه است دیگربرای من جمعه ای نگذاشتندوجمعه ها همه پرازدلتنگی کسانیست که بسیاردوستشان دارم
یعنی شما اولیای خدا 
زمینی ندارم که مالک ان باشم روبروی پنجره ی دلتنگی می نشینم وبرغاصبان لعنت می فرستم ومی خوانم :
یااباصالح
هربارمی آیم پشت پنجره به دو
می بینم بازهم این لوگو
last seen a long time ago
بازهم جمعه است ودلتنگی تو 

سوره ی فیل
(ادامه )

دلم دریا می خواهدبنشینم لب ساحل شعربگویم به ماهی هایی که هرزگاهی نزدیک ساحل می آیندنگاهی بکنم دریا را دوست دارم . رودها را دوست دارم . قنات را دوست دارم حوض دوران کودکیم را دوست دارم . کوزه را دوست دارم . دریا مرا بیادشهرم می اورد و رود وقنات و کوزه مرا یادکودکی هایم ( بسطام) . مادربزرگم وقتی می گفت معصومه بروازسُو(قنات) آب بیاور.کوزه راازسو پرآب می کردم  می گذاشتم لب ایوان جای سردوقتی تشنه بودم یک لیوان میخوردم جگرم سرد می شد . ماه رمضان دارد می رود درحالی که هوا بس ناجوانمردانه گرم بود . راستی دریا چگونه بود؟ ماهی ها چه حالی داشتند ؟ فقط میدانم مادربزرگم نیست (ماهی دریای دیگراست ) ومن درغربتم . پارسال ماه رمضان درهمین گرمای هوا با همین دهان روزه بسیاراشک ریختم دراینجا همسرم زمین خورد و مدتی بیمارستان بود و درگرگان پدرم زمین خورد و بیمارستان بود. مصائب غربت زیاد است . امسال هم که چند بارپدرم تا پای مرگ رفت و بیمارستان بود آری رمضان ما چون رمضان اهل بیت پرازغم بود. بااین حال رمضان را دوست دارم . بخاطرصبری که خدا درمن می ریزد. بخاطردعای دم افطارش بخاطرپرواز بینهایت فرشته ها. رمضان برعاشقان رمضان مبارک


سوره فیل

الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل . الم یجعل کیدهم فی تضلیل . وارسل علیهم طیراابابیل . ترمیهم بحجاره من سجیل . فجعلهم کعصف ماکول .

 واما وقتی داشتم سوره یوسف را می خواندم سخت شگفت زده شدم شایدمثلا 10 سال قبل وقتی سوره یوسف را می خواندم داستانِ شیرین و پرازپند وعبرت یوسف وزلیخا و یوسف وبرادرانش را دران می دیدم اما وقتی بتازگی ان را خواندم سخت دچار شگفتی شدم . خدادراین سوره به تمام راز و رمزهای آفرینش تا اخرت اشاره کرده . خیلی دوست دارم توضیحش را بنویسم فعلا که نمی توانم ، این زبان قاصراست ازبیانش ؛ شاید دروقتی هربار به گوشه ای ازانها اشاره کردم . خودخدا دراین سوره فرموده : لقدکان فی یوسف واخوته آیات للسائلین  . سوره یوسف آیه 6 . یعنی هرچه می خواهی بدانی دراین سوره هست برای پرسندگان .

برای توضیح سوره فیل باید ابتدا مواردی را توضیح داد تا سوره را بخوبی درک کرد :

1-داستان اصحاب فیل قبل ازتولد وسال تولد حضرت محمد اتفاق افتاده است وقوف پیامبربراین موضوع یقینی و باچشم باطنی وعلم لدنی است .لفظ رویت درسوره این موضوع را می رساند . خدا نفرموده پیامبرتو خبراصحاب فیل را شنیده ای یا خوانده ای بلکه فرموده آیا ندیده ای ؟ ورویت ، دیدن به چشم نیست علمی است به مانند باحواس ظاهری وروشن یعنی علم یقینی ( تفسیرالمیزان جلد 20ص621.

این هستی نظامند است ؛ وجود دونظام هماهنگ درهستی :

الف-نظامی که بدست اولیاء پنهان وآشکار( پیامبران و اولیاء) می گردد

ب -نظامی که بدست کفارومشرکان می چرخدبصورت پنهان وآشکار( خداوند ازاینها به شیطان و جن  نیزتعبیرمی کند)

دسته اول ازفرزندان آدمندو ازشجره طیبه و نسل هابیل  ( بواسطه این دسته نظام هستی به سمت خیرو برکت وصلح ودوستی می رود )

دسته دوم ازفرزندان آدم وازنسل قابیلند ( بواسطه این دسته کارهستی به سمت فساد وبطلان وتباهی و جنگ وخونریزی پیش می رود )

دسته اول ودسته دوم هردو درپیشبرد نظام دخیلند اما چون خدا به قابیلیان مهلت داده برای آزمایش وامتحان ،   هابیلیان کمتردرکارنظام دخالت می کنند بخاطر همین ما بسیار بی عدالتی وظلم درجهان می بینیم . این دودسته باقلم پنهان وافراد آشکارو پنهان خود نظام را می چرخانند . کارهردو دسته منطقه ای و مختص به کشورخاصی نیست . به کل کائنات برمی گردد جهانی وهماهنگ است

الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین . فلااقتحم العقبه و... سوره بلد

چشم استعاره ازکلمه حق واسم خدا . خدا به ان چشم می گوید زیرا با ان می توان کل کائنات ازریز ودرشت را دید البته قابلیتهای فراوان دارد ازجمله آفرینش وایجاد

عینین :دوچشم یعنی دوگروه عقلا خدا به انها اولوالالباب می گوید همان دودسته بالا (سوره مائده 99 ، سوره آل عمران آیه 7 ) و... خدا این دسته را باتوصیفی که قبل وبعد می دهد می نمایاند مثلا مومنان صالح یا راسخ درعلم و...

شفتین :دولب همان دو چشم است . لب کارش گفتن است و حرف ریختن درانسان وانها چنین می کنند

زبان : یعنی آن دو چشم ودو لب درهم ادغام شده یک خط و یک نظام فکری را بوجود می آورند

دراصل دونظام فکری است که بصورت یک نظام درما جلوه گری می کند بصورت یک زبان درما نمود پیدا می کند

دودسته شناخت درما ریخته می شود شناخت درست واین شناخت های درست ما را هدایت می کند به نجات ورستگاری وخدا این را متذکرمی شود

وشناختهای نادرست که مارابسمت گمراهی می برد این دودسته شناخت باهم درما ریخته می شود تا ما آزموده شویم که به کدام راه می رویم درادامه همین سوره خدای متعال  این موضوع را متذکرمی شود( آمنوا و کفروا)

خداوند درقرآن ما را بطورکلی به سه دسته تقسیم می کند:

سوره واقعه آیه 6

وکنتم ازواج ثلاثه . فاصحاب المیمنه مااصحاب المیمنه . واصحاب المشئمه مااصحاب المشئمه . والسابقون السابقون اولئک المقربون

1-اصحاب دست راست .2- اصحاب شوم .3- اصحاب مقرب و اولی ها

دربالا ذکرشد که دودسته ازافراد مقدرات نظام هستی را بااجازه خداوند بدست دارند اما دسته سومی هستند که مردم هستند که نظام برانها جاری می شود اینها عالم به علوم لدنی نیستند ودارای کلمه حق واسم اعظم خداوند نیستند

اولیا وانبیا یا مقربان  واولی ها

خدا به این دسته صاحبان عقل کامل خطاب می کند که دارای ایمانی محکم ، اراده  قوی ، معصوم ازخظا وگناه ازبدو تولد تالحظه رحلت هستند

آنان دارای کلمه حق واسم اعظم خدا هستند خدا کلمه انها را وخود آنهاا را طیبه و شجره طیبه میداند ( زیراهم خود مصون ازخطا وگناهند هم باکلمه خود به کارخیرو صواب می پردازند  )

وادخل الذین آمنوا وعملواالصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام . الم ترکیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت وفرعها فی السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتدکرون

کلمه طیبه وشجره هم اولیا وانبیا می باشد هم کلمه ی حق دردست آنان واشاره به داخل بودن اهل ایمان دربهشت وبودن سلام وسلامتی دران مخصوص اولیاوانبیا دراین دنیا وآخرت و مردم گرویده به خدا درآخرت است

کفارومشرکان واصحاب شوم وشیطان

شجره خبیثه همین دسته هستند انان هم  راه به گمراهی می برند هم با کلمه ای که خدا دراختیارشان قرارداده به فساد وتباهی و  برادرکشی می پردازند جنگها بپا می کنند وظلمها وبی عدالتی ها می کنند

خدا کلمه اولیا را کلمه خود و  عُلیا (برتر )وطیبه ( پاک )می داند وکلمه کفارشیطان صفت را سُفلی (کم وپایین ) و خبیث (ناپاک ) می داند :

الا تنصروه فقدنصره الله اذاخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذهما فی الغار اذیقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سکینه وایده بجنودلم تروها  وجعل کلمه الذین  کفروالسفلی وکلمه الله هی العلیا الله عزیز حکیم .

من کان یرید العزه فلله العزه جمیا الیه یصعد الکم الطیب والعمل الصالح یرفعه واذین  یمکرون السئات لهم عذاب شدید ومکرواولئک هویبوروالله خلقکم من تراب ثم من نطقه ثم جعلکم ازواجا   

یادداشتن علم لدنی آدم وانبیا ع وقلم زدن انها و اشاره قران به آن

وعلم ادم الاسماء کلها ثم عرضها علی الملائکه . سوره آیه 31

ونیز: سوره کهف آیه 65 ، سوره بقره آیه 250 ، سوره جمعه آیه 2 ، سوره نحل  آیه 16 ، عنکبوت 43

قلم آیه 1 ، سوره علق آیه 4

سوره کهف آیه 9 اصحاب رقیم یکی ازمعانیش می شود اصحاب اهل قلم

البته آیات دراین موارد بسیاراست من به چندتایی اشاره کردم. ضمنا قرآن دارای متنی بسیارفصیح وبلیغ است . بااینکه بسیارموجزاست کلام خدا خللی درزیبایی وبدست دادن معانی مختلف ودرست دران نیست ذکرآیات ومعانی که من ازآن استخراج می کنم دررابطه بااین موضوع است با زبان الکن من وگرنه دلالتهای بسیاردرآنها هست . که هرباربه سراغ قران می روم دری نو به رویم بازمی شود که آن معانی پیشین را نیز دارد  

رسالت انبیا واولیا

پیامبران با آوردن کتاب ازسوی خدا و تبلیغ دین وی به ارشاد وراهنمایی همگان می پردازند . انچه ما درظاهرمی بینیم وواقعا همینطورهم هست . اما این کارآشکار انبیا واولیای خداست . کارپنهان انان بواسطه کلمه ای که دارند به اصلاح نامی که دردست کفارومشرکان است نه تنها می پردازند بلکه با سوزاندن وازبین بردن کلمه انان در زمانی معلوم هربارقدرت را ازدست یک نفرانان گرفته تاانقدرکه به پایان این نظام دوگانه برسیم وتنها کلمه ، کلمه ی حق و پاک انبیا واولیا امور هستی را بدست بگیرد واین همانا وعده خداست که می فرماید :عاقبت ما زمین رااز ان صالحان خواهیم کرد وان بعدازقیامت وزنده شدن مرده ها و اماده شدن بهشت است

خدابه انبیا واولیا می گوید اُذُن ُواعیه :

فعصوا رسول ربهم فاخذه رابیه انالما طغاالماء حملنا کم فی الجاریه . لنجعلها لکم تذکره وتعیها اذن واعیه . سوره الحاقه آیه 9

دراین سوره خدا ابتدا به داستان عاد و ثمود اشاره می نماید و چگونگی نابود شدن خود وکلمه آنها

وعلت اصلی آن را عصیان بر رسول خودش می داند ودرآیات بعد آنها ( انبیا واولیارا) را کشتی نجات (جاریه ) و ظرف گوش ( اذن واعیه ) می داند که بواسطه اینها که عقل کاملند- گوش فراگیر - ودارای کلمه هستند ( جاریه ) همانا به  نجات انسانها وبه اصلاح نظام هستی مبادرت کرده و زمین راازمفسدان پاک می کنند  تامردم عادی به رشد و آسایش برسند اذن واعیه همانا دید وسیع آنان است وعقل کامل انها و بررسی عالم بواسطه ی چشم پاک وهوشیار وکلمه ی حق است

آیاتی که قرآن اشاره دارد که انبیا واولیا  کلمه واسم خدا را نیز پاک می کنند :

سبح باسم ربک الاعلی . سوره اعلی 

فصل لربک وانحر. قربانی کردن شتر اشاره به پاک کردن اسم خدا دارد  زیرا درقران شتراستعاره ازاسم خداست وقربانی کردن  یعنی سربریدن ، پاک کردن

فسبح باسم ربک العظیم . سوره واقعه آیات 73و 96

او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا .اناسنقلی علیک قولا ثقیلا. ان ناشئه الیل هی اشد وطا واقوم قیلا . ان لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا . سوره مزمل آیه 2

سبح و تسبیح غیرازستایش وتسبیح به معانی پاک کردن هم هست

 ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 5 تیر 1396 | 03:53 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم