حضور و ظهور

مدام می جویمتان
هرلحظه درمن می ریزیید
ما همین جاییم پیش تو
نمی بینی !
لکن لیطمئن قلبی را چه کنم
حضوری بایدم اکنون

مابندگان حضوروظهوریم وگرنه این همه بی تابی برای چه ؟ جهان آینه تجلی خدا و اولیائش می باشد . خدا خود را به اولیائش درزمان بسته شدن خاکشان نمایاند وآن سوال مشتاق تجلی درآن عالم بود وقتی پا به این دنیا گذاشتند دیگرعالم همه اش تجلی پروردگارشان بود اما ما مانده ایم تا روز تجلی . خواهد آمد

تولد حضرت معصومه س بردوستداران واقعی اش مبارک


وقتی درنظرمی اورم روزی که امام رضا راهی ایران ومشهد شد . حزن وشادی بردلم می نشیند .گویا مامون می خواست خود را درامان بدارد ازچی ؟ ازکی ؟ ازبهترین بندگان خدا ؟! یعنی امام رضا ؟! براستی چرا آنقدرمی ترسید ؟ آخراینها که بردوست ودشمن لطف دارند و دارای جودی وکرمی بی علتند . پس ترس اینها بواقع برای چه بود ؟ مامون مکار چند هدف داشت : اول آنکه می خواست امام را ازخانواده و قوم خویش جدا کند تا سدکند راه امام را برای هدایت مردم چون فکرمی کرد مسلما او درغربت منزوی خواهد شد دوم اینکه بااینکارمیخواست خانواده ی امام را به ایران بکشاند وهمه را قتل عام کند . دامی درست کرد و نقشه ی خود را عملی کرد بسیاری از فرزندان ونوادگان پیامبرتا پایشان به ایران رسید را تعقیب کرده ، یکی یکی انها را کشت .دیدن بعضی ازامام زاده ها درکوه وکمرها و راههای صعب العبورحکایت ازین موضوع دارد که انان برای دورماندن ازاسیب مامون ولشکریان وجاسوسانش پناهده ی کوهها شدند یا شهید شدند یا درشرایط سخت زندگی جان دادند . نام امامزاده محمد را دربسطام شنیده اید ؟ او فرزندامام جعفرصادق بود که عده ای خدانشناس ریختند و درحالی که نوجوانی بیش نبود او را شهید کردند . نام امامزاده محمد وابراهیم محروق را شنیده اید درنیشابورکه انها را دراتش سوزانیدند؟ براستی چرا حضرت معصومه درقم و حضرت امام رضا درمشهد ؟ باید نگذاشته باشند خواهر درکنار برادرباشد و جلوگیری کرده باشند از بودن انها باهم دریکجا . آری ظلم ظالمان آنان را ازهم جدا وشهید کرد . ایا فقط مامون باعث شد که امام رضا به مشهد بیاید ؟ درست است که مامون بانقشه ی شوم خود امام را به مشهد کشاندو درحبس خانگی نگه داشت وبعد او را به شهادت رساند اما حکمت خداوندی براین بود که تشیع باوجود امام درایران پا بگیرد و پایه اش محکم شود ومشهدجایی باشد که ازانجا پیوند بخورد باقیام ولی عصرع . بیاد دارم که امام خمینی مشهد را خیلی دوست داشت وبه ان سفارش می کرد .
مشهد !ای قبله ی من ازکودکی تا به حال وتاقیام مهدی موعود ع دوستت می دارم . زمستان می رود وچهره ظلم رسوا می شود همچنان که شد و روزطلوع خواهد کرد وما هستیم با یک عالمه شادی بی حد وحصر.
***

واما همیشه این کوه قاف برایم سوال بود که چیست ؟ قصه ها بافته بودند سخنها ساخته بودند داشتم قرآن را مطالعه می کردم به مشکلی برخوردم من معمولا به سه منبع اینجورموقع ها رجوع می کنم : «سیب پرتابی» دکترمحمودفتوحی شگفت اوراست درتفسیرقرآن و تفسیرعلامه طباطبایی و فرهنگ جامع عربی به فارسی . رفتم سراغ کتاب دکترفتوحی دیدم یک شعردارد به اسم «جغرافیای شعور »انجا به کوه یا قله قاف اشاره کرده . کوه مرابیاد اسم وکلمه حق انداخت درقران و ق بیاد سوره ق درقران . بَه چه دیدم ! بسم الله الرحمن الرحیم . ق . والقرآن مجید . بل عجبوا ان جاء هم منذرمنهم فقال الکافرون هذا شی عجیب . ماتم برد حالا شما بروید شعردکترفتوحی رابخوانید شاید پی ببرید به مضمون آیه . این کوه قاف همان کلمه ی خدا واسم اوست که فقط دردست پیامبران واولیای انهاست . که خدا باان قران را محکم کرده . واین ( قران ) درقیامت لوح لوح می شود برما عرضه می شود . خیلی حرف دارد این سوره . خیلی ذوق زده شدم وقتی به عمق این معنا رفتم صید عجیبی بود .شاید وقتی تمام ان را گفتم وشعردکترراهم توضیح دادم  .

*****

برای توضیح سوره فیل باید به این موضوعها درقرآن اشاره می شد: سه قسم مردم ، کلمه حق  واشاره های دیگرخدا به حیوانات دیگر ، برابرهای دیگر اصحاب فیل ، کید ومکرخدا ، سنگ وگل درقران . من خیلی مختصرآن را اوردم خیلی زیاد است .برای توضیح سوره و روشن شدن مطلب همین مقدارکافی است . مقدمه بپایان رسید جمع بندی مطلب درابدیت بعدی

اصحاب فیل درقرآن همان گروه شوم یامشئمه هستندکه دارای کلمه اندوباان فسادبپا می کنندقرآن به انان فاسق ، کافر، مشرک ، مترف ،ملاء ومستکبرو ...می گوید

هریک ازین اسامی به دلیلی ویا دلایلی است .کافرندبخاطراینکه روی حقیقت پرده می اندازند، مشرکندبخاطراینکه هم تولیدکننده شرکند یعنی نام را ناپاک اداره می کنند هم بجای پرستش خدای واحد بدنبال پرستش غیراویند.فاسقند یعنی درحدگذرنده اند؛ میزانهای الهی را رعایت نمی کنند .مترفند وملاء وصاحب فیل یعنی سرمایه دارهایی ( کلمه )هستند که فقط بفکررفاء خود ودارودسته ی خودشان هستندبعبارت دیگر منفعت طلب ورفاء طلبند

مترف

واذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول قددمرنا ها تدمیرا. سوره الاسراء آیه 15

ملاء

وقال الملاء من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الاخره واترفناهم فی الدنیا ماهذا الابشرمثلکم یاکل مماتاکلون منه ویشرب مما یشربون . مومنون 64

سوره ها و آیاتی که استعاره از کلمه حق واسم اعظم خداست . البته دربعضی ها به جزء آن که فرشته ها می باشند و یا به هردو اشاره دارد .البته که این اسامی علاوه به معنای حقیقی واین معانی ؛ دلالتهای دیگری نیزدارند . البته من باب مثال به چندمورداشاره کرده ام ایات بسیاری دراین مورد درقرآن آمده است خداوندمتعال کلمه واسم خودش و فرشته ها را به اسامی پرندگان ، حیوانات ، گیاهان و جمادات نامبرده است برحسب موضوع ودلالت. درآینده اسمای متعددخدارا درقران هربارمی اورم واین که کجا به خود اسم یاکلمه اشاره دارد  یا به فرشته ها که اجزاء ان هستند رامشخص می کنم

انعام -جبال - دواب - ماء

الم تران الله من السماء ماء فاخرجنا ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جددبیض وحمرمختلف الوانها وغرابیب سود. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه کذالک انما یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. سوره فاطر28

*   من بااین ایه خاطره ی شیرینی دارم. با اشاره ی عزیزی  به این آیه دریایی ازمعارف قران به رویم باز شد تا باد چنین بادا

هدهد

وتفقدالطیرفقال مالی لااری الهدهدام کان من الغائبین .لاعذبنه عذابا شدیدا او لااذبحنه او لیاتینی بسلطان مبین فمکث غیربعیدفقال احطت بمالم تحط به وجئتک من سبابنبایقین. سوره نمل آبه 20

 اسب - استر- خر

والخیل والبغال والحمیرلترکبوها وزینه ویخلق مالاتعملون سوره نحل آیه 77

وانظرالی حمارک ولنجعلک . آیه للناس . بقره 259

اسب

واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم وآخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم وماتنفقوا من شی فی سبیل الله یوف الیکم وانتم لاتظلمون . انفال 58

طیر

و ورث سلیمان داودوقال یاایهاالناس علمنا منطق الطیرواوتینا من کل شی ان هذا لهوالفضل المبین وحشرلسلیمان جنوده من الجن والانس والطیرفهم یوزعون . سوره نحل آیه 16

مورچه

وحشرلسلیمان جنوده من الجن والانس والطیرفهم یوزعون حتی اذااتواعلی وادالنمل قالت نمله یاایهاالنمل ادخلوا مساکنکم لایحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لایشعرون . نمل 17

زنبورعسل

واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجرومما یعرشون . نحل 67

ماهی

وذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدرعلیه فنادی فی الظلمات ان لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین . سوره انبیا ایه 87

واذقال موسی لفتاه لاابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا . فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذسبیله فی البحر سریا . سوره کهف 59

فالتقمه الحوت وهوملیم . فلولا انه کان من المسبحین . سوره صافات 141

بقره

قالواادع لنا لیبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسرالناظرین .بقره 69

ومن الابل اثنین ومن البقراثنین قل آلذکرین ....سوره انعام 144

غنم - نعجه

اذ دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم  بیننا بالحق ولاتسطط واهدنا الی سواء الصراط ان هذا اخی له تسع وتسعون نعجه ولی نعجه واحده فقال اکفلینها وعزنی فی الخطاب . سوره صاد آیه 21

وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذنفشت فیه غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدین . سوره انبیا 77

شتر

واذاالعشارعطلت . تکویر3

والی ثموداخاهم  صالحا قال یاقوم اعبدوالله مالکم من اله غیره قدجاء تکم بینه من ربکم هذه ناقه الله لکم آیه فذروها تاکل فی الارض الله ولاتمسوها بسوء فیاخذکم عذاب الیم .... سوره اعراف 73

افلا ینظرون الی الابل کیف نصبت . سوره غاشیه 18

ادامه داردتاریخ : دوشنبه 2 مرداد 1396 | 12:19 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم