فصل درو
واقتربت الساعه وانشق القمر.سوره قمرآیه 1

وقتی ماه دونیم می شود
دوداس می شود
 دردو دست من
تقصیرکیست جنگ نرم ؟
کشاورزی که آتش زده بمالش
وگرنه من برای نان آمده ام
نه آن

***
دراین بحرمعلق
بااین زورق سوراخ
غرق هم بشوم غرق توام
وچه زیباست
پارو زدن به هوای تو!


***
شب بوها

شب را نمی بینم
چون تو هستی

واماپیشترگفته شدکه جن موجودی خیالی و موهوم نیست با آن اوصاف که دراذهان عموم است همین را داشته باشیدکه یکی ازمصادیق جن درقرآن همان صاحبان کلمه خبیثه وشجره خبیثه اندتوضیح آن به استناد آیات خواهد آمدبه امیدخدا

یااباصالح

هربارمی آیم پشت پنجره به دو
می بینم باز هم این لوگو
last seen a long time ago
بازهم جمعه است ودلتنگی تو

واما قرآن مراسخت شیفته ی خود کرده . ای کاش حضوری بود تادرکناراساتیدواقعی اش براحتی یادمی گرفتم ای مهدی می بویم ترا می بوسم ترا هرکجا که هستی ای صالح فرزندصالح
درسوره ی اصحاب کهف وقتی داستان خضرنبی ع را با حضرت موسی ع می خوانیم مطالب بسیاری برما معلوم می شود .بعدازظاهرداستان که قصه ای است تمثیلی برمی خوریم به اولین لایه داستان اینکه وقتی به فردی برخوردی که او راازنظرعلم برتریافتی واو را عبدصالح خدا دانستی درکاراو چون وچرا نکن صبورباش یکی یکی حکمت کارهایش برتو آشکارخواهد شد چه بگویم ازین حدیث که زبان قاصراست . بماند لایه های دیگری که ازآن دریافتم که همه اش برحق ودرست است . درسوره جن آیه 1 می خوانیم :قل اوحی الی انه استمع نفرمن الجن فقالوا اناسمعناقرآناعجبا.که دیگران هم قرآن را شگفت خواندند. باشد جن چیست وکیست درقرآن برای بعد. من درآبدیت های قبل اززبان استادغفاری بدون نقداینجا این مطلب راگذاشتم .پاره ای ازسخنان ایشان درست بود اینکه جن یک موجود خیالی وموهوم نیست امااشتباهات زیادی نیزداشتندان شاء الله به استنادقرآن می آورم آنچه قرآن فرموده است


بهشت من

نهری جاری وصدای قناری :
پلی می زنم به هوایت
اینجا بهشت است

***
واما ظاهرداستان قوم لوط اززبان قرآن درذیل آمده است .ازآنجایی که خداوندمتعال درقرآن می فرماید : ولقدیسرناالقرآن للذکرفهل من مدکر. سوره قمرآیات 31و39
ماقرآن را برای یادآوری وپندوعبرت آسان کردیم پس آیا پندگیرنده ای هست ؟

قرآن ازاستعاره ها ومجازها وتمیثلهای فراوان  استفاده نموده تا ما بتوانیم قرآن را درک کنیم وبقول خودش ؛ قرآن را آسان کرده برای ما .و مکرر فرموده است برای درک وعبرت وپند  ازهرگونه مثال استفاده  کرده ایم . حال هرداستانی درقرآن یک ظاهردارد وباطنهای فراوان گاهی بعضی ازعناصروپاره ای ازقسمتهای داستان منطبق است با ظاهرآن درحالی که  برواقعیتی فراترازآن هم اشاره دارد . همانند داستان اصحاب فیل . شرح وتوضیح آن باآیات مربوطه خواهد آمدخبردادن فرشته ها به عذاب قوم لوط به حضرت ابراهیم ولوط ع

حضرت لوط ع یکی ازپیامبران خدا ، هم عصر و برادرزاده حضرت ابراهیم ع می باشد .

درقرآن آمده است وقتی که فرشتگان آمدند تا مژده ی تولدحضرت اسحاق وبعداو حضرت یعقوب را به ساره و حضرت ابراهیم بدهند؛ همسرپیامبرآن را پدیده ای عحیب خواند بخاطر اینکه حضرت ابراهیم وخود ، هردوپیربودند. فرشته هاوقتی چنین دیدند فرمودند هیچ چیزازخداعجیب نیست وخدارحمت وبرکاتش رابرشمااهل بیت می فرستداوستوده وبزرگواراست . درهمینجا فرشته ها به عذاب قوم لوط حضرت ابراهیم را بشارت دادند حضرت ابراهیم ازآنان خواست که این عذاب رابراین قوم نفرستند که آنها به حضرتش گفتنداین فرمان خداونداست وبرگشت پذیرنیست . حضرت به آنان گفت آخرحضرت لوط درمیان آنان است  فرشته ها به وی گفتندتونگران نباش ما حضرت لوط و  خانواده اش را نجات خواهیم داد جز همسرش که ازکافران است ودرهمین موقع همین فرشته ها برحضرت لوط نازل شدند واین خبررانیز به او دادند


واما داستان قوم لوط


قوم لوط چنان که قرآن می فرماید قومی بودند که به کارهای زشت رو می آوردند همانند پیشینیان خود یکی ازکارهای زشت آنها این بود که  ازجهت شهوت به سمت مردها می رفتند بجای اینکه ازراه سرشتی وطبیعی به سراغ زنها بروند وخدااین عمل را بسیارنکوهیده و وعده ی عذاب داده . وقتی فرشته ها  به خانه حضرت لوط وارد می شوندحضرت لوط آن روز را روزی سخت وکارها را پرازگره می بیند . قوم گمراه لوط با دانستن اینکه عده ای زیبارو به خانه ی حضرت لوط آمدند بشتاب به سمت خانه ی او روانه می شوند   وبه او می گویند تو حق نداشتی غریبه ها را به خانه ات بیاوری وازاو می خواهند که میهمانان خود را تحویل آنان بدهد که حضرت  لوط ازآنان مشفقانه می خواهد تا دختران اورا بگیرند وازدواج کنند وآبروی او را جلوی مهمانانش نبرند اما آنان میگویند ما میلی به دختران تو نداریم مهمانانت رابه ما تحویل بده حضرت بسیارناراحت می شود فرشته ها اورا آسوده خاطرکرده  گفتندناراحت ونگران نباش ماازطرف خداآمده ایم و دست آنان به تو نخواهد رسید پاره ای ازشب تو وخانواده ات بدون اینکه به پشت سرخود نگاه کنید ازشهرخارج شوید فقط زن خود را باخودنبرید که او ازبازماندگان خواهد بود  . و وعده خدا تحقق یافت و قومش دچارعذاب شدند وباران بلا برآنان باریدن گرفت درحالی که حضرت لوط با خانواده اش - بجز زنش - نجات یافتند 


توصیف خدا ازقوم لوط :

ظالم ، گمراه ، مجرم ، مفسد ، فاسق ، تکذیب کننده پیامبران ، مسرف ، جاهل، منکر، شک کننده


عذاب نازل شده برقوم لوط :

وامطرنا علیها حجاره من سجیل منضود

رجزا من السماء

وامطرناعلیهم مطرا فساء مطراالمنذرینتاریخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 | 02:51 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم