عیدغدیربرعشاق واقعی امیرمومنان امام علی بن ابیطالب ع مبارک

واما به مناسبت عید غدیرلازم دیدم دراین صبح دنیا این خطبه امام راشرح وتوضیح دهم قبلا فقط ترجمه کرده بودم وبه

اشاره ای بسنده .
به امیدخدادرابدیت بعدداستان حضرت آدم را دنبال می کنم

خطبه 138 امام علی ع درمورد کیفیت ظهورامام ع - نهج البلاغه فیض الاسلام ص 424

یعطف الهوی علی الهدی اذا عطفوا الهدی علی الهوی ،

برمی گرداند هوای نفس را به هدایت ورستگاری .زمانیکه هدایت را به هوای نفس تبدیل کرده اند

و یعطف الرأی علی القران اذا عطفواالقران علی الرأی .

وبرمی گرداندرأی رابرقرآن زمانیکه قرآن را بررأی مبدل کرده باشند

نکته : امام ازنظامی صبحت می کندقبل ازظهورامام عصرکه کج است ودیووار می چرخد ، براساس شناختهای درست عمل نمی کند ، به سمت نور، یعنی هدایت نمی رود، راه به گمراهی طی می کند . وانسانها میزانِ قرآن وحق ودرست نیستند . اولیای شیاطین بجای اینکه قرآن را سرلوحه ی کارهای خود قراربدهند کتابهای خود را که پراست ازهواهای نفسانی میزان نظام قرارمی دهند ودنیا رابدهدایت می کنند وانسانهارا بسمت گمراهی میکشانند شیطان صفت به پیش می برند

حتی تقوم الحرب بکم علی ساق بادیا نواجذها،

تااینکه جنگ وخونریزی برشما روی می آورد ،  دندانهایش را آشکارمی کند

 مملوء ه اخلافها:آن جنگ فراگیراست (همه را فرامی گیرد)

 حلوا رضاعها : شیردادنش شیرین است

 علقماعاقبتها: ودرآخرکارتلخ وبدمزه

نکته : امام ع نظام را به شتری تشبیه می کند- همانطورکه بعداخواهدآمد - که راکبانش جنگ طلبند واین موضوع درابتدا آنها را راضی وخشنود نگه می دارد اما درآخرتلخی وناکامی برایشان به ارمغان می آورد

الاوفی غدوسیاتی غدبمالاتعرفون -

آگاه باشید درآینده واقع خواهدشد و می آید فردادباچیزیکه نمی شناسید

نکته :امام ع به وقوع پیشامدی نا آشنا هشدارمی دهد که حتما خواهد آمد

یأخذالوالی من غیرهاعمالها علی مساوی اعمالها: حکمرانی می آید غیرطایفه ی جنگ ( اهل جنگ نیست ) وبازخواست می کندکارگزاران جنگ طلب را ازاعمال وکرداربدشان

نکته : ازخصوصیات بارزی که امام ع برای اما م عصرقائل می شود اینکه : 1-مشی ومنش امام عصرراجنگ طلب نمی داند 2-کارگزاران وحکام را بخاطراعمال وکردارزشتشان بازخواست می کند

 وتخرج له الارض افالیذکبدها : وبیرون می آورد زمین دفین هایش رابرای او

 وتلقی الیه سلمامقالیدها: و می افکند وتسلیم می کندکلیدهایش رابسوی او

نکته : همانطورکه امام ع ذکرمی کند تمام اسرارجهان دردستان او قرارمی گیرد ( زمین اشاره به کلمه برترخدا و کلیدها اشاره به اسمای فعال خداست که نزدشیطان صفتان است )

 فیریکم کیف عدل السیره : پس کیفیت عدالت گستری را به شما می نمایاند

 یحیی میت الکتاب والسنه . زنده می کند کتاب ( قرآن را ) و سنت پیامبرص را

نکته : امام عصردین جدیدی نمی آورد بلکه روح قرآن را زنده می کند . قرآن را احیاء می کند

کانی به قدنعق بالشام :

گویی می بینم من اورا (سردمداران جنگ را ) که درشام (سرزمین ریگ های سیاه ) بانگ می زند

 وفحص برایاته فی ضواحی کوفان :

وبا پرچم هایش دراطراف کوفه می گردد

نکته : شام وکوفه دوشهراست به لحاظ جغرافی اما امام فراترازآن می گوید - گرچه به آن دوشهرنیزنظردارد- شام درلغت به معنی سرزمینی با ریگهای سفید و سرخ وسیاه ویادست چپ قبیله وکوفان یعنی ریگ توده سرخ . امام اشاره به این موضوع داردکه آن حکام جنگ طلب که دارای کلمه اند باپرچمهایشان که به رنگ های سیاه و سفید و سرخ می باشد به مردم حمله ور می شوند .ریگ دراینجا اشاره دارد به واحدکلمه که فرشته هاهستند ورنگ آنهاست فرشته هایی که میزان حق نیستند یعنی افرادی که باکلماتشان به راههای تباهی می روند  . این افراد باهمین رنگ به مردم همین سرزمینها حمله می کنند

فعطف الیها عطف الضروس :

پس روی میآورد بسوی آن مانند شترسرکش بدخو

نکته : شترهمانند قرآن استعاره ازاسم وکلمه خداست ؛اسم فعال او

وفرش الارض بالرؤس :

وفرش می کندزمین را باسرها

 قد فغرت فاغرته : دهانش گشاده است (برای بکام مرگ بردن )، وبکام مرگ می برد

وثقلت فی الارض وطاته :

وگامش درزمین سنگین

 بعیدالجوله:

حمله اش دور ودراز

 عظیم الصوله :

وهیبتش سخت

 والله لیشردنکم فی اطراف الارض

به خداقسم شمارادراطراف زمین می پراکند

 حتی لایبقی منکم الاقلیل کالکحل فی العین

تااینکه باقی نماندازشمامگراندکی مثل سرمه درچشم

نکته : این کلمه نه تنها چرخانندگانش به آن دوشهرروی می آورند وباآن پرچم ها به جنگ وخونریزی می پردازند بلکه تمام زمین را گرفتارجنگ وخونریزی می کنند تازمان درازی.  تااینکه انقدرازهردسته وگروهی می کشندتا اندکی ازمردم می مانندالبته این اندک چندنفر منظورنیست بلکه نسبت به اول جنگ اندک می شوند. یعنی افراد درکلمه تنک می شوند آن جنگل وسیع ؛ به زمینی بادرختان کم می ماند. امام تشبیه می کند کاراینها را به ریختن سرمه درچشم . وقتی سرمه را داخل چشم بریزیم سفیدی آن بصورت نقطه نقطه نمایان می شود . درقرآن خدا یکی ازعلائم شروع قیامت را می فرماید : واذاالکواکب انتثرت.سوره انفطارآیه 2 . یعنی وقتی که ستاره ها ( انسانها) پراکنده شوند یعنی همین سخن مولا

فلاتزالون کذالک

پس سختی وبیچارگی همواره برقرارخواهدماند

 حتی تؤوب الی العرب عوازب احلامها

تااینکه برگرددبسوی اعراب عقلهای پنهانشان

نکته : این سخن مولا همان برگشت نظام است بسوی قرآن وزنده شدن قرآن  و رستگاری که دراول فرمودند.

فالزمواالسنن القائمه :

پس ملزم شویدبه سنتهای پایدار

 والاثارالبینه :

ودلیل های روشن

 والعهدالقریب الذی علیه باقی النبوه

وپیمان نزدیک که تمام نبوت برآن استواراست

 واعلموا ان الشیطان انمایسنی لکم طرقه لتتبعواعقبه .

وبدانیدهماناشیطان راههای خودرابرای شماآسان می نماید تابجای قدمش گام نهاده ازاو پیروی کنید

نکته : امام درآخرهمه را به راه راست که همانا راه نبوت است دعوت می کنند

نتیجه :

1-تمامی دنیا به ظلم وخلاف عدل و قرآن اداره می شود

2-امام نظام رابه قانون الهی که راه راست وعقل سلیم ورستگاری است برمی گرداند

3-امام عصرفردی صلح جو وازحکام جوروزورنیست فرمانش به عدل وراستی ودرستی است

4-امام عصرازظالمان حساب پس می گیرد وآنها را بازخواست می کند

5-امام عصرکلمه برتررا دارد وبواسطه آن به تمام رمز ورازجهان هستی دست می یابد

6-امام عصربه تمام کلمات صاحبان کلمه ظالم دست می یابد

7-مولا نظام جنگ طلبِ زمان امام عصررابه شتربدخوتشبیه می کندکه حمله اش دورودرازاست ازشام وعراق شروع می شود وکل کلمه یا کل جهان رادربرمی گیرد ومردم بسیاری ازهرطبقه خاص وعام را می کشد

8-امام حکام جوروجنگ طلب را افراددست چپ قبیله یا همان اصحاب شمال معرفی می نمایندلفظ شام به معانی متعدداشاره دارد

9-افرادی که جنگ می کنند پرچم های انها باسه رنگ سیاه و سفید و سرخ است . پرچمها می تواند باسه رنگ جدانیزباشد یا هرسه رنگ . کلمه رایات یعنی پرچمها وکلمات شامات (ریگ سیاه وسفید وسرخ )وکوفان ( توده ریگ سرخ ) به رنگهانیزاشاره دارد

10-  افرادمردم درقبل اززمان ظهورامام عقلهایشان دارای روپوش وپنهان است

11-امام آوازجنگ طلبان رابه صدای کلاغ تشبیه می کند (نعق )که هم اشاره به کلمه ی آنها که شؤم است می کند وهم اینکه صدای زاغ بدشگون است .امام ابتداآن را می گویدکه بگوید جنگ خواهند و کشتارمی کنند

12-باعلائم ونشانه هایی که امام علی ع داده اندداریم به قیام امام عصرنزدیک می شویم . این علائم منطبق باعلائم قیامت نیزهست . پس میتوان نتیجه گرفت قیام امام عصرباقیامت مقارنند

***
...
سرانجام 
درساحل آبگیری خشک
درصحرایی تشنه
عمارت دریایی ازکلام
به اتمام رسید

دریایی درآسمان
که هیچکس نمی تواندازآن جرعه ای بنوشد

بیچاره پسران خاک
تشنه میان دریای کلام

قسمتی ازشعر «تبعید » دکترمحمودفتوحی ازکتاب سیب پرتابی

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سوره مائده آیه 3 

***

ترجمه کلمات مرتبط بامتن :

کوفه : ریگ توده سرخ یاهرریگ توده سنگریزه آینه ، شهرمعروف عراق

کوفان :ریگ توده انبوه درهم ازنی و چوب

عطف الیه : میل کردبسوی او//نعق : بانگ کردزاغ

شام : شهرهایی درسوریه ، دست چپ قبیله یانامیده شده بنام سام بن نوح زیرابه لغت سریانی شین است ویازمین آن شامات است یعنی سفید ، سرخ ، سیاه مشتق است از شامه به معنی خال

شؤم : فال بد ، بدفالی ،شتران سیاه

رایه : علم - علامت//ضواحی : آشکارو وهویدا//ضروس :ماده شتربدخو

رؤس : رأس ، سر، سرهرچیز ، سرور //فغر: گشاده دهان//وطأت : جای قدم وتنگی ، گرفتگی سخت

صوله : صول ، بزرگی ، قدرت ، قهر، غلبه//شرّد:رانده گردانیداو را ، رمیده گردانید او را ، پراکنده کرد

کحل : سنگ سرمه ، سرمه ، مال بسیار

جَول : گله گوسفندبسیار، لشکربزرگ ، گروه شتران واسبان ، یاسی یا چهل اسب وشتر، بزکوهی بزرگسال ، نوعی درخت ، کوه ، گردو غبار

جولا: برآمدن درجنگ//مملوء : زکام زده ، پر//حلوا، حلو:شیرین ، جمیل و خوش روی

علقم : حنظل ، هرچه تلخ باشد ، آب سخت تلخ//افالیذ: دفینه، گنج//کبد: جگر، میانه ی آسمان ، رنج وسختی

مقالید: قلد ، کلید ، گنجینه ، دفینه//أوب : برگشت ، ابروباد، بسرعت

عوازب : عزب ، زن مرد ، شتر، دورشدن ، پنهان گردیدن//احلام ، حلم ، حلوم : آهستگی ، بردباری ، صبر، عقل

سنی : آسان کردن//فرش : گسترد//سنی : آب کشی کرد
تاریخ : جمعه 17 شهریور 1396 | 12:27 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم