تبلیغات
طارق - داستان حضرت آدم : مهلت خواستن ابلیس ازخدا
واماعلی ع را می شناسم مردی که لرزه براندام منافق وکافرمی انداخت 25 سال باقلم وقدم به مبارزه آشکارونهان باطاغوتهاپرداخت و23سال اوراخانه نشین کردندسکوت کرد ونکرد.زینب را می شناسم زنی که وقتی گام برمی داشت ووقتی فریادمی زدهمه را بیاد مولایم علی ع می انداخت او زینت پدربودوباعث افتخاراو . من تازینب بودن فاصله ها دارم امامولایم علی وخواهرم زینب است .دلم فریادمی خواهد ورسواکردن گستاخان.  آری «اشیاء گستاخی » می کنند ومن چرانمی توانم زینب باشم ؟!
زمانی بوددرغربت بسیاردلم گرفته بودازعزیزانم مدت زمان طولانی دورافتاده بودم شبی عزیزی را بخواب دیدم .بامن سخنها گفت بازدیشب همان اتفاق افتاد.آری «خواب یک تجربه است» من دیگرخواب و بیداریم یکی شده همه تجربه .تابادچنین بادا

 ***

مهلت ابلیس تاروزقیامت ازجانب خدا

قال انظرنی الی یوم یبعثون:گفت : مهلت بده مراتاروزی که برانگیخته خواهندشد

 قال انک من المنظرین : گفت براستی تو ازمهلت داده شدگانی

اعراف 13

نکته : شیطان تاروزبرانگیخته شدن مهلت می خواهدازخداوخدابه او می گویدترامهلت می دهم

علی لئن اخرتن الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الاقلیلا: گفت : آیا چه دیدی ازکسی که برمن برتری دادی . اگرتاروز قیامت مهلتم دهی قطعافرزندانش را جز اندکی ریشه کن خواهم کرد. اسراء 63

نکته : شیطان تاروزقیامت مهلت می خواهد

وان علیک اللعنه الی یوم الدین .و همانا برتو لعنت تاروزدین

 قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون .گفت : پروردگاراپس مهلت بده مراتاروزقیامت

قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم .فرمودپس بدرستی که تو ازمهلت داده شدگانی تاروزمعلوم

حجر36

نکته :

1-خدابه شیطان می گویدبرتو لعنت است تاروز دین

2-شیطان ازخداتاروزبرانگیخته شدن مهلت می خواهد

3-وقتی شیطان ازخدا می خواهدتاروزبرانگیخته شدن به او مهلت دهدخدا به او می فرماید به تو مهلت می دهم تاروزمعلوم، یعنی تاقیامت نه تاآخرت (روزدین دراینجامنظورآخرت است یعنی جهان ابدی )

وان علیک لعنتی الی یوم الدین: و برتو لعنت من بادتاروزدین

 قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون : گفت پروردگارا پس مهلت بده مرا تاروزقیامت

 قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم : فرمودپس قطعا تو ازمهلت داده شدگانی تاروزمعلوم

سوره ص 78

 نتیجه گیری ازآیات فوق :

ابلیس مهلت میخواهد تاروزرستاخیز و خدا به او می گوید ترا مهلت می دهم تاروزمعلوم ولعنت من برتوست تاروزدین .

خدادراینجا وقتی می خواهد دونوع آدم را بگوید پای ابلیس را بمیان می کشد . خداابلیس را ازخاک اولیا بیرون کرد. اما ابلیس چرامهلت می خواهد ؟ برای اینکه بگذارد درخاک بقیه بماند وخدا قبول کرد وابلیس خوداذعان داشت که همه فرزندان آدم را گمراه می کنم جز پاکان . نکته قابل توجه درآیات فوق این است که یکبارشیطان به خدا می گوید مراتاروزبرانگیخته شدن مردم یعنی قیامت مهلت بده خدا می فرماید: ترامهلت می دهم تاروزقیامت ؛ باردیگرشیطان می گوید مرا تاروزقیامت مهلت بده ؛ می فرماید تاروز معلوم مهلت می دهم . ولعنت من برتوست تاروز دین .  چه فرقی است بین این پرسشها ؟ خدا وقتی شیطان را مهلت میدهد تاروزقیامت یعنی اینکه دست تو تاآن روزبازاست تو می توانی مردم را به گمراهی ببری . اما وقتی ازخدادرجای دیگرمی پرسد مراتاروزقیامت مهلت بده به او می فرماید ترامهلت می دهم تا روزمعلوم .چرا؟ چون درست است درقیامت دست شیطان کوتاه است ودست اورا خدا می بندد اما نظامی که شیطان صفتان آن را پایه ریزی کردند تازمان آخرت یا روز دین پابرجاست هنوزنظام بهشتی نشده هنوزبه آخرکلمه اندکی مانده و تا آن موقع خطرگمراهی برای ما هست وهست .اما بعدازآن دیگرنه . یعنی درجهان آخرت همه خاک وجودشان پاک چون اولیا می شود

ادامه دارد...


تاریخ : دوشنبه 20 شهریور 1396 | 09:34 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم