یاحسین ع

مارا به بوی توبه قتلگاه می برند

واما ما همیشه لاله بوده ایم

***

دراین بحرمعلق
بااین زورق سوراخ
غرق هم بشوم غرق توام
وچه زیباست
پاروزدن به هوای تو

***

تهدید ابلیس به گمراه کردن مردم

قال فبمااغویتنی لاقعدن لهم : گفت : به سبب اینکه مرابه بیراهه افکندی من هم برای گمراه کردن آنها حتما می نشینم

صراطک المستقیم: بر راه راست

 ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن الایمانهم وعن شمائلهم ولاتجداکثرهم شاکرین : سپس ازپیش رو وازپشت سرشان وازطرف راست وازطرف چپشان برآنها می تازم وبیشترشان را شکرگزارنخواهی یافت

قال اخرج منها مذمومامدحورا: گفت : خارج شوازآن نکوهیده وورانده شده

لمن تبعک منهم لاملان جهنم منکم اجمعین : قطعا هرکه ازآنان ازتو پیروی کندجهنم راازهمه شماپرخواهم کرد

اعراف 14

نکته : 

1-ابلیس خود را گمراه می داند. یعنی درحدفرشته ها نمی داند. استانداردنمی داند

2-ابلیس گمراهی خود را ازخدا می داند

3-ابلیس راه گمراه کردن آدمیان را نشستن برراه راست می داند (وقتی فرشته ها استانداردنباشندومیزان نباشندمی شوندابلیس یعنی نورمی شودناروانسان بواسطه این نادرستی آنها گم وگمراه می شود)

4-ابلیس برای گمراه کردن مردم ازهرراهی وارد می شود. ازتمام راهها به مردم راه پیدا می کند

5-خدا می گوید که ازآتش بیرون برو .درحالی که نکوهیده وورانده شده ای . ابلیس وقتی ازاتش بیرون برود آن آتش دیگر آتش نیست بلکه نور است

6-شرط اینکه آتش نور شود اینکه ابلیس نباشد اما وقتی باشد آن فردمی شود پیرو آتش و خدا می فرماید پیروان ترا ازجهنم پر می کنم

نتیجه : وقتی نورکه برمیزان الهی است وفرشته و پاک است ودرراه راست می باشد کج شود دیگرنورنیست ؛ می شود ابلیس. برای همین ابلیس می گوید که برراه راست می نشینم و آنها را ازهرطرف محاصره می کنم وتواکثرآنها را شکرگزارنخواهی یافت  . خدا به وجودراههای مختلف درکلمه جهت گمراه کردن مردم اشاره دارد.یعنی کلمه ظرفیت وتوانایی آن را داردکه بواسطه راههای مختلف به گمراهی ببرد ومردم گمراه شوند

علی لئن اخرتن الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الاقلیلا: گفت : آیا چه دیدی ازکسی که برمن برتری دادی . اگرتاروز قیامت مهلتم دهی قطعافرزندانش را جز اندکی ریشه کن خواهم کرد

 قال اذهب فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا:فرمودبرو هرکس ازآنان ازتو تبعیت کندمسلما جهنم سزایتان خواهدبود که کیفری تمام است .

واستفزرمن استطعت منهم بصوتک :وازایشان هرکه راتوانستی باآوای خودتحریک کن

واجلب علیهم بخیلک ورجلک وشارکهم فی الاموال والاولاد: وباسواران وپیادگانت برآنان بتازوباآنان دراموال واولادشرکت کن وبه ایشان وعده بده

وعدهم ومایعدهم الشیطان الاغرورا. وشیطان جزفریب به آنها وعده نمی دهد

نکته : آیات بالا فراگیربودن عمل شیطان رادراموال (کلمات آدم غیراولیا) واولاد (خودفرزندان آدم غیراولیا) نشان می دهد . خدا کارشیطان را فریب می داند

اسراء 63

قال رب بمااغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین: گفت پروردگارابه سبب آنکه مراگمراه ساختی من هم زینت می دهم برای ایشان گناهانشان را و هرآینه گمراه می کنم همگی ایشان را

حجر33

قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین: گفت پس به عزت تو سوگند که همگی راقطعا ازراه به درمی کنم

سوره ص 77

غوی : گمراه شد و نومیدگردید / غاوی - غاوون : ملخ ،گمراه ،نومید،  دیو

نتیجه :

1-   ابلیس گمراه بودن خود را ازخدا می داند

2-   ابلیس تهدید می کندکه برراه راست خدا می نشیندومردم را می فریبدخدادراینجا می گوید به او برو بیرون ازآتش بودنت  یعنی تو درراه راست من نمی توانی این کارراکنی

3-   ابلیس می گوید من زینت می دهم برای مردم گناهانشان را

4-   ابلیس خداراعزیز می خواند وبه عزت او قسم یاد می کندکه افرادرا گمراه می کند

5-   خداازابلیس می خواهدباهمه  ی امکاناتش واردکارشودبا لشکریان پیاده وسواره ( باکلمات خدا و انسانها)

6-   خداتهدید می کندقطعا تمام پیروانت را واردجهنم می کنم

7-   ابلیس تهدید می کندکه تمام ذریه آدم را تاقیامت ریشه کن می کنم مگرتعدادکمی

نکته : ابلیس خدا را قبول دارد به عزت او قسم می خورد گمراهی خود را ازخدامی داند. زیرامشیت الهی است که شیطان باشدتا مردم آزمایش شوند وخودشان به خودشان نمایانده شده (سوره کهف آیه )

چه کسانی را ابلیس نمی تواند گمراه کند ؟

ان عبادی لیس لک علیهم سلطان : درحقیقت ترابربندگان من تسلطی نیست

وکفی بربک وکیلا: وحمایتگری پروردگارت بس است

اسراء 64

الاعبادک منهم المخلصین .مگر بندگان پاکان ازایشان را

 قال هذاصراط المستقیم . فرموداین راهی راست است

ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین . قطعا ترابربندگان من تسلطی نیست مگرکسانی ازگمراهان که ازتو پیروی کنند

 وان جهنم لموعدهم اجمعین .و قطعا دوزخ وعدگاه همه آنها ست

حجر35

الاعبادک منهم المخلصین : مگر بندگان خالص ترا

قال فالحق والحق اقول : فرمود پس حق است وحق را می گویم

لاملان جهنم منک : قطعا پرخواهم کرددوزخ را ازتو

وممن تبعک منهم اجمعین: و ازهرکسی که تبعیت کندترا

سوره ص 77

نتیجه :

1-   گمراه کردن ابلیس به معنای تسلط برآنها نیست خدا یک بار بطورکلی همه ی بندگان را می گوید

2-   ابلیس اذعان می دارد که من همه  ی افرادآدم را گمراه می کنم بجزبندگان مخلص خدارا که همانا پاکان می باشندوخداحرف او را تایید می کند می گوید این راه راست است وبربندگانم تسلطی نداری بجزکسانی که پیرو گمراهی باشند

3-   خداخودابلیس و پیروان او را داخل درجهنم می داند

 

چه فرقی بین ابلیس و پیروان او دارد؟

لاملان جهنم منک : قطعا پرخواهم کرددوزخ را ازتو

وممن تبعک منهم اجمعین: و ازهرکسی که تبعیت کندترا

سوره ص 77

ابلیس همان ناخالصی است که درخاک است همان بعدشیطانی انسان که اورا وسوسه کرده و بسوی بدی می کشاند، همان که خدا خواست این بُعدبماند واین ظرفیت درانسانها باشد. واما فرشته همان بُعد توحیدی انسانها ست که توسط شیطان پوشیده می شود برای همین هم خدا، ابلیس را کافرمی داند وبه اولیای شیطان هم می گوید کافر؛ حال فرق فرشته وابلیس همانطورکه قبلا گفتم این است که   اگر فرشته ازحدخودپایین بیاید دیگرقادربه نشان دادن حق نیست روپوشی می شود برای حق وراه درست وراه خدایی . می شود ابلیس ؛ می شود شیطان  . بخاطرهمین است که خدااو را گمراه ، برتری طلب ، کافر، سرکش و فاسق می نامد. خدابواسطه ی پیامبرانش به کمک انسانها می آید تاآنها را بسمت بُعدفرشتگی آنها یعنی نورببرد . تاهرانسانی ببیند چگونه برخورد می کند با این موضوع می آید یا نمی آید ؟چقدرمتمایل می شود به سمت نور؟ چقدرمتمایل می شود بسمت کجی یا شیطان ؟  به کدام سمت می رود وتمایلش بیشتربه کدام سمت است .همان است که خدا به خفت موازینه و ثقلت موازینه اشاره می کند . البته خدا همه ی اینها را می داند وبه همه ی احوال بندگانش ازقبل ازآفرینش وقوف کامل دارد این آزمایش یا فتنه را گذاشته تا هرکس خود را ببیند وروزی که بیدارشوند باآگاهی بسمت رشد بروند و پاک شوند . بجزاولیا وانبیا بقیه  درمحل این آزمایش قرارمی گیرندالبته انبیا واولیاهم آزمایش شده اند آزمایش وابتلا آنها مربوط است به عالم ذر

ادامه دارد...


تاریخ : پنجشنبه 23 شهریور 1396 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم