واما سوره جن را بحول وقوه الهی شرحش را تمام کردم پیشترگفتم که برای شرح داستان حضرت لوط ع وقومش بایدبه ابتدای خلقت آدم بروم وبعددرموردفرشته ها صحبت کنم قبل ازفرشته ها باید سوره  ی جن را می گفتم اولی که می خواستم به شرح آن بپردازم گفتم یاالله مددی چطوربگویم اماوقتی شروع کردم قلم چون آب روان شد تابادچنین بادا
قول دادم درموردمباهله درقرآن بحث کنم نرسیدم ولی سعی می کنم هرچه زودتراین موضوع را توضیح دهم وبه زنده ی جاویددیگرکه حضرت مسیح ع می باشدبااستنادقرآن که به جریان مباهله ربط داردبپردازم
***
واما اسیرغربتم ازعزیزترینهایم دورم ، گاهی دلم هوای مادرم را می کند یکدل سیرباهش حرف بزنم وهی قربان صدقه ام برودیابنشینم پیش پدربیمارم برایم قصه های شاهنامه ازحفظ بگویدویا...اماحالم خوب است . وقتی که مشکلات برسرم آوارمی شود؛وقتی که اشکهایم بی اختیارسرازیرمی شود؛وقتی بشدت دلم می سوزدلبخندمی زنم ویادسوره مدثرمی افتم ، یادزینب س می افتم ؛خجالت می کشم ازاین همه ناشکیبایهایم به خدا می گویم حالا تو ببخش ، من انسانم باظرفیت کم؛ توندیده بگیر.یادم باشه درموردمباهله بعداصحبت کنم

 عاقبت آدم وهمسرش چه شد ؟

قلنااهبطوامنهاجمیعا: گفتیم هبوط کنیدازبهشت همگی

فامایاتینکم منی هدی : پس اگربیایدهدایتی ازمن

 فمن تبع هدای فلاخوف علیهم ولاهم یحزنون : پس هرکسی پیروی کردهدایت راپس خوف وبیم وناراحتی برای اونباشد

والذین کفرواوکذبوابایاتنا: وکسانی که کافرشدندآیات مارا

اولئک اصحاب النارهم فیهاخالدین . :آنان یاران آتشندودرآن جاویدان

بقره

فامایاتینکم منی هدی: پس اگربرای شماازجانب من رهنمودی رسد

 فمن اتبع هدای فلایضل ولایشقی : هرکس ازهدایتم پیروی کندنه گمراه می شود ونه تیره بخت

ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا: وهرکس ازیادمن روبگردانددرحقیقت زندگی تنگ خواهدداشت

ونحشره یوم القیامه اعمی : وروز رستاخیز او را نابینا محشورمی کنیم

قال رب لم حشرتنی اعمی وقدکنت بصیرا:می گویدچرامرانابینامحشورکردی باآنکه بینا بودم

 قال کذلک اتتک آیاتنافنسیتهاوکذلک الیوم تنسی : می فرمایدهمان طورکه نشانه های ما برتوآمدو آن را به فراموشی سپردی امروزهمان گونه فراموش می شوی  

طه

نتیجه :

1-آدم وزنش وشیطان ازبهشت رانده می شوند

2-خدامی فرماید من راهنماوهدایت گربرای شما می فرستم هرکس ازهدایتم پیروی کندسعادت مند می شودهرکس روی بگرداندزندگی او سخت می شود وبه جهنم می رود

3-روزحشرگمراهان کورمحشورمی شوند.اولیای شیاطین یاوارثان کلمه خبیثه کلمه خودراازدست می دهند. چشم درقرآن استعاره ازکلمه نیزهست

آیا خدا، شجره ممنوعه را دربهشت قرارداد؟چراخدا بااینکه میدانست آدم وزنش موردوسوسه شیطان قرارخواهندگرفت وازبهشت هبوط خواهندکردآن را درکلمه قرارداد؟ 

خداشجره ممنوعه رادر بهشت قراردادزیراهمانگونه خودبه حضرت محمد ص می فرماید : وماجعلناالرویاالتی اریناک الافتنه للناس : وقرارندادیم رویایی را که به تو نمایاندیم مگر امتحان برای مردم

والشجره الملعونه فی القرآن : ودرخت لعنت شده درقرآن را

ونخوفهم فمایزیدهم الاطغیاناکبیرا: وما بیم می دهیم ایشان را پس نمی افزایدایشان را مگر سرکشی بزرگ ( جز برطغیان بیشترشان نمی افزاید). سوره اسراء

خدااشاره دارد به اینکه شجره ملعونه راجزفتنه برای مردم قرارندادیم. خدا با آفریدن این درخت وقراردادن آن درکلمه ی خودخواست مردم را بیازماید وبه خود بنمایاند او می دانست که آدم دارای اراده ای استوارنیست وگول شیطان را خواهد خورد :

  ولقدعهدناالی آدم من قبل فنسی: وبه یقین پیش ازاین باآدم پیمان بستیم وفراموش کرد

 ولم نجدله عزما: وبرای او عزمی استوارنیافتیم

سوره طه

وصف شیطان ویارانش

افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی : آیا بجای من او وذریه او راسرپرست خود می گیرید

وهم لکم عدوبئس للظالمین بدلا.وحال آنکه ایشان برای شمادشمنند وچه بدجانشینی است برای ستمکارانند

مااشهدتهم خلق السموات والارض : آنان رانه درآفرینش آسمانهاوزمین به شهادت طلبیدم

ولاخلق انفسهم وماکنت تتخذالمضلین عضدا. ونه درآفرینش خودشان ومن آن نیستم که گمراه گران راهمکارخودبگیرم

سوره کهف

نکته :

1- شیطان یاابلیس یاهمان آتش (جن ) یاناخالصی درخاک آدم نوع اول واستانداردنبودن ومیزان نبودن شناختها درکلمه وپایین بودن مرتبه فرشته هاست واولیای شیطان یعنی کسانی که کلمه خبیثه را دارندودیگران را بواسطه آن به گمراهی می برند وشناخت نادرست به مردم می دهندکه خداآنها را جن هم می نامد.ذریه شیطان همان نسلی که ازآنان پدیدمی آید

2-خداشیطان را دشمن وجانشین بد می داندوپیروان آن را ظالم وگمراه می خواند

فسجدوا الاابلیس ابی واستکبر:پس سجده کردندآدم رافرشته ها مگرابلیس که خودداری کردوکبرورزید

وکان من الکافرین:وبودازکافران

بقره 33

نکته :خداشیطان را کافرومستکبرمی داند

 والذین کفرواوکذبوابایاتنا: وکسانی که کافرشدندآیات مارا

اولئک اصحاب النارهم فیهاخالدین . :آنان یاران آتشندودرآن جاویدان

بقره 38

نکته :خداپیروان شیطان را کافرودروغگوویاران آتش می خواند

فسجدالملائکه کلهم اجمعون الاابلیس : پس سجده کردند فرشته ها همه شان مگرابلیس

استکبروکان من الکافرین : کبرورزیدوازکافران بود.

 سوره ص

نکته : خداابلیس رامستکبروکافرمی داند

فمایکون لک ان تتکبرفیها:پس ترانرسد اینکه درآن تکبرکنی

فاخرج انک من الصاغرین : پس خارج شو. براستی تو ازخوارشدگانی

اعراف

نکته : خداابلیس را متکبروخوارشده می داند

قال فاخرج منها: فرمودپس خارج شوازآن

فانک رجیم : پس همانا تو رانده شده ای

حجر

نکته : خداابلیس رارانده شده می خواند

قال یاابلیس مامنعک ان تسجدلماخلقت بیدی: فرمودای ابلیس چه چیز ترامنع کردبه اینکه سجده نکنی انچه را بادست خودم خلق کردم

 استکبرت ام کنت من العالین: آیا تکبرورزیدی یا ازبرتری جویانی ؟

سوره ص

 قال اخرج منها مذمومامدحورا: گفت : خارج شوازآن نکوهیده وورانده شده

حجر

نکته : خداابلیس را برتری طلب ومستکبرمی داندورانده شده ونکوهیده خطاب می کند

ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین . قطعا ترابربندگان من تسلطی نیست مگرکسانی ازگمراهان که ازتو پیروی کنند

 وان جهنم لموعدهم اجمعین .و قطعا دوزخ وعدگاه همه آنها ست

اعراف

نکته : خداپیروان ابلیس را گمراه می داند

نتیجه :

خداابلیس رادشمن و جانشین بد ، برتری طلب ، متکبر، مستکبر، کافروگمراه می داند ونکوهیده ، رانده شده وخوارشده خطاب می کند

خداپیروان شیطان را کافر،دروغگو، ظالم ، گمراه ویاران آتش می خواند

قیامت آدم وفرزندان آدم درکجاست ؟ وچگونه است ؟

خدا می فرماید :

قال فیهاتحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون: گفت درزمین زندگی می کنید و درآن می میرید وازآن خارج می شوید  

شمادرزمین زنده می شویدودرآن می میریدوازآن خارج می شوید(خروج هم به معنای انسان زنده ای که قیامت براو وارد می شودوبپا می خیزدهم فردی که مرده وزنده می شودمیباشد ) . یعنی برخلاف سخنان عده ای مغرض که خدارانیز باورندارندونمی توانندباورکنندکه تمام مرده ها زنده می شوند وباجسم قیامت برآنان واردمی شودو می گوید حشرانسانها روحانی است نه جسمانی واینگونه دلسردی درمردم ایجاد می کنند خدا می گوید اززمین خارج می شوید یعنی باهمین جسم برمی گردید

ادامه دارد..
تاریخ : شنبه 25 شهریور 1396 | 06:24 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم