شرح وتوضیح سوره جن(قسمت اول )

قل اوحی الی انه استمع نفرمن الجن فقالوااناسمعناقرءاناعجبا

بگو: به من وحی شده است که تنی چندازجنیان گوش فراداشتند.پس گفتندبراستی ماشنیدیم قرآنی شگفت آور

یهدی الی الرشدفآمنابه ولن نشرک بربنااحدا

به راه راست هدایت می کندپس به آن ایمان آوردیم وهرگزکسی راشریک پروردگارمان قرارنخواهیم داد

وانه تعالی جدربنامااتخذصاحبه ولاولدا. واینکه او پروردگاروالای ماهمسروفرزندی اختیارنکرده است

وانه کان یقول سفیهناعلی الله شططا. وآنکه کم خردما، درباره خداسخنانی یاوه می سراید

واناظنناان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا. وماپنداشته بودیم که انس وجن هرگزبه خدادروغ نمی بندند

وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا

ومردانی ازآدمیان به مردانی ازجن پناه می بردندوبرسرکشی آنهامی افزودند

وانهم ظنواکماظننتم ان لن یبعث الله احدا. وآنهاآن گونه که پنداشته ایدگمان بردندکه خداهرگزکسی رازنده نخواهدگردانید

نتیجه :

نفر:گروه مردم ، گروهی که ازیک دیگرگریزنددرجنگ یابکاری پیش آیند، گروه مردم ازسه تاده تا .واحدشمارش شتروانسان  

طبق تعریف نفرهم به انسان ازسه تاده تا میگویندهم واحدشتراست می دانیم که شتردرقرآن استعاره ازکلمه یااسم فعال خداست پس می توان به این نتیجه رسید که : 

دراینجا خدابه دوموضوع می پردازد:

1_کلمه ای که پاک نیست وبرعدل نمی چرخد

2_کسانی که این کلمه رادارند

اینجامیتوان نفرراافراددارای کلمه گرفت یاخودکلمه به اعتبارافرادش/ مخاطب خداپیامبراست

طرف خطاب پیمبربرای رساندن خبر، کل مردم اعم ازجن (صاحبان کلمه خبیثه) است ومردم عادی

خدادراینجااززبان جنها اشاره به این موضوع داردکه هم کلمه ای که افرادجن دارندقابلیت این راداردکه به انسانها شناخت درست بدهداگرخوب بکاررودچرا؟ازکجامعلوم است ؟ 1-ازاینکه به شگفت بودن قران اقرارکرده اند2- به اینکه قرآن انسانها رابه به سوی رشدهدایت میکندوایمان به آن وقبول وحدانیت خداوقرارندادن شریک برای او3-خلاف حق راقبول ندارند4-دروغ برخدارانمیپذیرند5- استفاده نابجاازکلمه راگمراهی میدانند5-پناه بردن برغیرخداراجایزنمیدانندهمه اینهایعنی اینکه میتوانندباکلمه خودنظام رابه سمت درست پیش ببرند. یعنی کلمات شیاطین هم می تواندشناخت درست را به ما بدهدوقابلیت این رادارد.اقرارهای بالا، اقرارکلمه است یعنی کلمات آنهاایمان پذیراست

میتوان البته این سخنان را به جنیان هم نسبت دادالبته درعالم ذرچون خدادرقران آنان رامومن دراول وپیمان شکن دربعدمی داندیعنی گل آنها قابل هدایت است وایمان و برگشت پذیراست ازگناه چون آدم

وانهم ظنواکماظننتم ان لن یبعث الله احدا. وآنهاآن گونه که پنداشته ایدگمان بردندکه خداهرگزکسی رازنده نخواهدگردانید

وقتی سخن به اینجا می رسدمامی توانیم به دونتیجه مهم برسیم:

ایادرحقیقت این آیه خطاب چه کسی به چه کسی است؟

آیه می فرمایدایشان گمان کردندهمانطورکه شماپنداشتیدکه هرگزخدابرنمی انگیزدکسی را

اگربگوییم جنیان خطاب به جنیان دیگرباشدکه درست نیست چون پیامبرداردنقل قول میکندوجنیان دارندایمان خودرابیان میکنندبه پیامبر

اینجا پیامبریاخداکلام جنیان یاکلمه راقطع کرده و ایمان آنهارازیرسوال می بردزیراقبول مسئله بعث راازسوی آنهاردمیکندبالفظ هرگز

اگرنفرراجنیان بگیریم؛وقتی جنیان میگوینددربالاکه مامومنیم درحقیقت مومن نیستندهمانطورکه پیشینیان آنهامومن نبودند

پیامبربه مردم جن می گویدشماایمان به بعث نداریدهمانطورکه پیشینیان شمانداشتند

یعنی این کلمه این ظرفیت رادارداماهرگزبه راه درست نمیروندگذشته همین جوربوده حالا هم همین است

اگرماسخن جنیان رادرعالم ذربگیریم پس بعث راهم میشودامدن رسول گرفت هم وجودقیامت

اگرسخن جنیان رامربوط به حال بگیریم دیگرنمی شودازبعث مبعوث شدن پیامبران گرفت چون معنانداردزیراازقبل هم پیامبرانی امده اند

وانالمسناالسماء فوجدناهاملئت حرساشدیداوشهبا. ومابرآسمان بالارفتیم وآن راپرازنگهبانان تواناوتیرهای شهاب یافتیم

نکته : دراینجا جنیان (یاگروهی ازفرشته های درکلمه یاخودافرادی ازجن ) می گویندمابرآسمان بالارفتیم یعنی باکلمه ای که داریم وصل شدیم وخواستیم خبربگیریم از آسمان وبه اسرارمخفی آن پی ببریم اما آن را پرازنگهبان های توانا وسخت یافتیم به لغت پر(ملئت) توجه کنید .

واناکنانقعدمنهامقاعدللسمع فمن یستمع الان یجدله شهابارصدا

ودرآسمان برای شنیدن ، به کمین می نشستیم اکنون هرکه بخواهدبه گوش باشد، تیرشهابی درکمین خودمی یابد

نکته :اگربه معنای آیه توجه کنیم می بینیم جنیان می گویند:

وماهمانا می نشستیم برآن آسمان جایی برای گوش دادن پس هرکس اکنون گوش بدهد شهابی درکمین خودمی یابد یعنی اینکه اصلا نمی توان ازعالم بالااستراق سمع کرد

باتوجه به دوآیه این سوال برای ما پیش می آید که آیا قبلا امکان استراق سمع درآسمان بوده الان نیست یا ازاول نبوده اگربه آیه اول نگاه کنیم لفظ ملئت را خدامی آورد درقرآن یعنی پربوده ازنگهبان آن هم چه نگهبانی ؟ نگهبانانی توانا وسخت پس موضوع استراق سمع بکلی منتفی می شود خدامی خواهدمارابه این نکته برساندکه این که نه تنها الان بلکه همان موقع هم امکان استراق سمع نبوده است این زیبایی کلام قرآن است که موضوعی را بیان کرده بعدآن را پس گرفته تادوموضوع را باهم بگوید اگررجوع کنیم به سوره صافات آیه 5 خدامی فرماید : انازیناالسماء الدنیا بزینه الکواکب . وحفظا من کل شیطان مارد. لایسمعون الی الملاء الاعلی .یقذفون من کل جانب . دحوراولهم عذاب واصب . الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب .دراینجا منظورازکواکب پیامبران واولیای خدانیزهست خدابه معصوم بودن آنها ودسترسی نداشتن شیطان به آنها اشاره دارد ونتوانستن شیطان به دست یافتن ملاء اعلی یا کلمه برترخداکه آنهایند وکلمه ی دست آنها. اینجا خدابطورکلی گفته که به آسمان بالا شیاطین یا جنیان  نمی توانند دست پیداکنندگذشته وحال وآینده نداردازبدوخلقت چنین بوده است .

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 3 مهر 1396 | 01:34 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم