یااباصالح
اینجا بهشت است
بین دودریا
-مجمع البحرین -
وعطرتو
واما شرح وتوضیح زوج بودن فرشته ها راتمام کردم به حول وقوه الهی .تاابدیت آن ، شعر«کاش چشم ها دوتا نبود» ،« نام دخترخدا » ، «نام » ،« جغرافیای شعور» استاددکترمحمودفتوحی را نگاهی بیندازیدچون به بحث مربوط است


شام غریبان ماسحرندارد ؟

آن همه گستاخی ها نتیجه اش سحری است که درآنیم واما به ظهرمی رسیم ظهری که آفتاب بشدت می تابد لبهاتشنه ، وجانها می رسدتاحلقوم ، وبازآنجاست که حسین می آید باقلم وقدم و عباس می آید وعلی اکبر می آید وزینب می آید وعلی می آید و خمینی می آیدودریا می آیددریای شیرین وماراازدوزخ تشنگی می رهاننداین مهربانانی که روی آنها شمشیرکشیدیم مارا می رهانندازدوزخ اعمال . شفیع ماخواهند شدوخوش بحال آنکه حسابش آسان باشدوزودتربه سوی آنان برود
ماخواهیم آمد
زیراازآن سیب خورده ایم
حسن یوسف رابه ارث برده ایم
مامی آییم
خداکندزودبیاییم
خداکندبیاییم
خداکندسیب خورده باشیم
خداکندخوبی یوسف را به ارث برده باشیم

***
واما قمربنی هاشم یا عباس ع

نامش رادرهمه جا برجسته می بینیم حتی برجسته ترازامام حسین ع؛  مولا وسرورحضرت عباس ع به گفته ی خودش
حضرت عباس براستی چه کسی بود؟
وقتی که فاطمه س راشهیدکردند علی ماند وفرزندانی که کوچک بودند آن خانه احتیاج به یک زن ومادرداشت لاجرم مولای مظلوم به خواستگاری زنی به اسم فاطمه رفت زنی بسیارمومن ومودب بطوری که هروقت علی نام او را که فاطمه بود می آورد شرمگین می شد که جای زهراست درخانه ی علی ع وتمام وجودش می لرزیدکه مباداخاطربچه های زهرابایادمادرشان مکدرشود.آری ابوالفضل عباس دردامان چنین زنی پرورش یافته بودبااینکه برادرش شمر بود 
وقتی دایی ظالمِ عباس  ، شمرازاو درکربلا  خواست دست ازامام حسین برداردروی ترش کرد ازاو وگفت راه من راه حسین است وتاآخر فداکاریش را نشان داد ودروقت شهادتش ، امام حسین ع بربالینش بسیارگریست . عباس ، عباس شد(ازعبس وروی ترش کردن ) بخاطراینکه به کفروشرک روی ترش کرد وجانب حق رفت واقعا ماچقدرعباسیم ؟!

یا حسین شهیدع

واما داریم به تاسوعا وعاشورا نزدیک می شویم ؛ وقتی که خورشیدنورانی راسربریدندوتمام فرشته های عرش خداوندی برآن گریستند؛ روزی که قسی ترین مردم فرزندان پیامبرص راشهیدکردند وبهترین های خدارابه اسارت بردند ؛وقتی که بغض ها درگلوها شکست وقتی که ...

این روزها مرامی برد به بسطام، به کودکی هایم ، به روزهایی که پدرم درتکیه خدمت می کرد برای امام حسین ع ، وقتی که پای رفتن داشت دردسته سینه زنی امام حسین ع ، سینه وزنجیر می زد ، این روزها اشک مرا درمی آورد،این روزها بیادغربت خودم می افتم ،این روزها بیادمادرم می افتم ، این روزها راباید بیاد داشته باشم ،این روزها به من می گوید عاشوراپایان مصیبت ماست این روزها به من می گوید هرچه معصیت بزرگترباشد طوفانش بزرگتراست . الیس الصبح بقریب

***

شرح وتوضیح سوره جن (قسمت سوم )

وان المساجدللله فلاتدعوامع الله احدا

ومساجدویژه خداست پس هیچکس راباخدامخوانید

نکته : مسجددرقرآن استعاره ازاسم خداست قرآن پیشانی که محل سجده است را استعاره ازاسم خودبکاربرده است . دراینجا قرآن دارد به ما تذکرمی دهد که درکناراسم های فعال خدا غیرخداوبتها را شریک وی قرارندهیم وفعال مایشاء فقط خدارا بدانیم ودرکاربردکلمه اش ،آنان که دارای کلمه هستندجوری بکارنبرندکه شرک آورباشد وجن یاشناخت نادرست یا غیراستانداردتولید کند

آیه فوق درپایان آیات مربوط به جن تاییدی است براینکه خداازابتدای سوره تااین آیه درموردکلمات فعال خود(مساجد)وکارکردآنها وکسانی که این کلمات را دارندسخن می گوید(فلاتدعوامع الله احدا).

ماهیت  وکارجن

وخلق الجان من مارج من نار. الرحمن 15تا74

ولقدخلقنا الانسان من صلال من حمامسنون والجان خلقناه من قبل من نارالسموم واذقال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمامسنون . فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فعقوا له ساجدین فسجداالملائکه کلهم اجمعون .الاابلیس ابی ان یکون مع الساجدین قال یاابلیس مالک الاتکون مع الساجدین قال لم اکن لاجدلبشرخلقته من صلصال من حمامسنون قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنه الی یوم الدین . حجر27

خدادرقرآن باتوجه به آیات فوق جن را ازآتش می داند نه ازنور؛ همانطورکه بحث آن درداستان حضرت آدم آمد . گفته شد جن همان فرشته است که استانداردنیست ؛ مرتبه ی آن ازنورپایین تراست ؛ قادرنیست به ماشناخت درست بدهدودَم یا روپوشی شده برای شناخت درست ما ؛ افکارمارابه درستی هدایت نمی کند وبه سوالهای ماودرخواست های ما جواب درست نمی دهدهمین است که مارابه اشتباه می اندازد ومانمی توانیم به درستی بعضی ازامورپی ببریم این شناختها که ماهیت آن ناراست نه نور؛ به گونه های مختلف مارابه انحراف می برندکه به تعدادی ازآن اشاره می کنم :

1-تعریف دقیق نمی دهد

2-واقعیتی را درماکم یازیاد می کندبطورغیراستاندارد

3-درشناخت های درست ما ایجاد شک می کندتامابه یقین نرسیم

4-بین شناخت های درست ما درنگ وفاصله می اندازدتاما به نتیجه درستی نرسیم

5-شناخت های نادرست را شبیه درست به ما نشان می دهدومارابه اشتباه انداخته به گمراهی می برد

6-شناخت درست را درموقعیت درست وبجا بکارنمی بریم

4-چون این موضوع درهمگان اتفاق می افتد-غیرازپاکان- اگربه شناخت درستی برسیم باهم برای کاربردآن هماهنگ نیستیم .اتفاق نظردرموردکاری حتی نمی تواند به انجام درست وکامل کاربینجامد

7- ناهماهنگی درافرادباعث سوء تفاهم درافرادمی شودوهرکس برداشت متفاوت می کند وجنگ وبحث ودعوا بین مردم اتفاق می افتد

8-مارابسوی رشد آن جورکه باید باشدبه پیش نمی بردوماهمیشه درهمه زمینه ها دچارنقصیم

9-دراجسام ماوضع همین جوراست بیماریها ومرگ ومیرها به همین خاطراست

10-درهرچه واردشودآن را دچارنقصان می کند ازجامدات ومایعات و گازها . تمام کمی ها وکاستی ها ناشی ازآن است

نتیجه : بخاطرهمین است که درجهان آخرت که جهان پاکی هاست ماپیوسته زنده وبدون حزن واندوه وبیماری هستیم و دارای هوش فوق العاده ؛ باتوجه به آیات وروایات .درسوره ی الرحمن به وجوددوبهشت درجهان آخرت اشاره داردهم بهشت مادی وهم بهشت معنوی

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 7 مهر 1396 | 05:56 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم