لحظه دیدارنزدیکست
واما درنیمه خرداد امام خمینی فرمودند :منتظرم ،یعنی اینکه داردوعده ی خدا نزدیک می شودوقبل ازاینکه جان به جان آفرین تسلیم کنندگفت :لحظه دیدارنزدیکست غم نخورید می آیدوعده ی خدا .ومن باهمه ی سختی ها چقدرخوشحالم چون می بینم وعده ی خدا را ؛که داریم به آن نزدیک می شویم . آری لحظه ی دیدارنزدیکست .آنقدرنزدیک که وقتی برسدمثل این سالهایی که طولانی برمن گذشت ومن فکرکردم خواب دیده ام می آید «ببینند وندانند» چه شوقی دارد ! به آن روزی فکرمی کنم که می خواهم اولین دیدارم دیدارپدرباشد یعنی خمینی عزیز؛آن کس که الفبای اسلام رادرقلبم کاشت وقتی فکرمی کنم غرق شادی می شوم وقتی بروم ودستهایش راببوسم

واما درادامه بحث انواع شرک وجواب پرسش های قبل ؛ به شرح تعدادی ازآیه های مربوط به آن بسنده کرده ام گرچه هربار ممکن است درآن مطلبی تکراری باشد امازوایای دیگری ازبحث برماروشن می شود :

ولاتجعل مع الله الهاآخرفتلقی فی جهنم ملومامدحورا. وباخدای یگانه معبودی دیگرقرارمده وگرنه حسرت زده ومطروددرجهنم افکنده خواهی شد

نکته : اینجا خداازدوشرک انسانها رابرحذرمی دارد: 1- شرک به خود یعنی  ما دوخداودوخالق برای جهان هستی قائل نشویم 2-ایجادشرک درکلمه که مهربانی خداراپوشش می دهد ومردم را به دردسروسختیها می اندازد

هردوشرک ، قرین آتش است هم درقیامت باید جوابگوبود ودردوزخ خواهیم سوخت . هم کلمه ی کسانی که بدبکارببرند می ریزد و می سوزد وآن را ازدست خواهند داد

جهنم ونارهم سوختن فرد را می گوید درآتشی که نفس را می سوزاند هم آتشی است که کلمه را ریزش می دهد ومحو ونابود می کند باصطلاح می سوزاند همان اصطلاحی که درمورد ایمیل خودمی گوییم:  مثلا ایمیل خودراسوزاندم یاکارت اعتباری من سوخت .درآنجا خدا بواسطه کلمه پاکان ؛ کلمه اشقیا رامی سوزاند

افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذمن الملائکه اناثا انکم  لتقولون قولاعظیما.

آیاپروردگارتان شمارابه پسران اختصاص داده وخودازفرشتگان دخترانی برگرفته است حقاکه شماسخنی بس بزرگ می گویید

نکته : دراینجا خدا سخن مشرکان را دراینکه فرشته های کلمه خدا ،دخترباشد و فرشته های  کلمه ی آنها پسررانقد می کند و آن را یاوه می داند

ولقدصرفنافی هذاالقران لیذکروا.

وبه راستی مادراین قرآن گونه گون بیان کردیم تاپندگیرید

نکته : آیه بالا هم تذکرمی دهد که من به شکل های مختلف به این موضوع پرداخته ام تاشما مطلب را درک کنید

 ومایزیدهم الانفورا. وآنان راجزنفرت نمی افزاید

قل لوکان منه الهه کمایقولون اذالابتغواالی ذی العرش سبیلا

بگواگرچنانکه می گویندبااوخدایانی بوددرآن صورت حتمادرصددجستن راهی به سوی صاحب عرش برمی آمدند

نکته : خداشرط جستن راهی به سوی عرش  راه یافتن شیطان به آن  یا همان بودن شیطان درآن می داند (درسوره صافات آیه 6 به بعدخدااین را غیرممکن می داند ) . دراینجا خدا دلیل می آورد که خدای دیگری یا جن نه درذات خود است  نه درکلمه خود که عرش اعلی یا کلمه برترخوداوست که پاکان درآنندووکلمه پاکان نیز است .چون راهی ندارندپس شرک وجودندارد . چون خودمشرکان می دانند که راهی ندارند پس نباید شرک بورزند

 سبحانه وتعالی عما یقولون علواکبیرا .

اوپاک ومنزه است وازآنچه می گویندبسی والاتراست

نکته : توضیح همان است که دربالا گفتم

 سوره اسراء   40

ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 12 مهر 1396 | 09:46 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم