منظورخداازمونث بودن فرشته ها چیست ؟ چرا خداوجودفرشته های مونث را درکلمه ی پاک خودنفی می کند؟
چه ارتباطی بین جن وآتش ودختربودن فرشته هاست ؟
 آیا فرشته ها زوجند؟


فاستفتهم الربک البنات ولهم البنون . پس ازمشرکان جویا شوآیا پروردگارت رادختران وآنان راپسران است

نکته : اینجا عقیده مشرکان را بنابردخترداربودن کلمه خود زیرسوال می برد وپسربودن کلمه آنها را نیز

ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون. یافرشتگان رامونث خلق کردیم و آنان شاهدبودند؟

نکته : اینجا بطورکلی نفی می کند مونث بودن فرشته  ها را

 الاانهم من افکهم لیقولون ولدالله وانهم لکاذبون . آگاه باش که اینان ازدروغ پردازی خودقطعا خواهندگفت خدافرزندآورده درحالی که ایشان قطعا دروغگویانند

نکته : خدادراین آیه نفی جزء داشتن ونفی صدورفرشته را ازذات خود می نماید وقتی جزء نداشته باشد(فرشته درذات اقدسش نباشد) پس بحث مذکرومونث بودن فرشته ها درذات اقدسش معنا نداردومنتفی است

نتیجه : درآیات بالا ابتداخداترجیح دادن دختررابرپسربنابه اعتقادمشرکان زیرسوال می برد بعداصلا دختربودن فرشته هارازیرسوال می برد بعدداشتن فرزندراازسوی خود نفی می کند یعنی اینکه نه تنها پسررابه دختربرنگزیده بلکه دختربودن فرشته ها را زیرسوال برده ونفی می کندبعد بکلی داشتن هرفرزندی رابرای خود نفی می کند.

اصطفی البنات علی البنین مالکم کیف تحکمون. آیا خدادختران را برپسران برگزید ؟شما را چه شده است ؟ چگونه داوری می کنید ؟

نکته :تکراراین موضوع دراینجا موضوع جدیدی است که خدابه آن می پردازدوآن  دخترداربودن خود(کلمه برترخود) که همانا وجود ناپاکی درکلمه برترخوداست را زیرسوال می برد .

 افلا تذکرون . آیا پندنمی گیرید ؟

ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین . یادلیلی آشکاردارید ؟ پس اگرراست می گویید کتابتان را بیاورید

نکته : خدا ازمشرکان بخاطراین عقیده شان دلیل می خواهد

وجعلوابینه وبین الجنه نسبا. ومیان خدا وجن پیوندی قراردادند

نکته : دراین آیه بطورروشن منظورخود را ازفرشته دختریاجن درکلمه پاک خود بیان می دارد و وجود جن را درکلمه خودش نفی می کند  

ولقدعلمت الجنه انهم لمحضرون . وحال آنکه جنیان نیک دانسته اند که احضارخواهند شد (قیامت برآنان واردخواهد شد)

نکته : خدا به این نکته اشاره می کند که جن درکلمه ی پاکش -کلمه پاکان - وجود ندارد زیرامشرکان (جنیان )خوب می دانند وعلم دارندکه قیامت  درآنها ودرکلمه ناپاک آنها واقع می شود ( واذاالوحوش حشرت : وحوش همین ناخالصی درنظام است ، همان فرشته های غیراستاندارد ، همان فرشته های سرکش یاجن که درقیامت جمع کرده می شوند، همین مردمی که این فرشته هاباعث شناخت نادرست  آنها می شوند وباعث پرسش آنها )

 سبحان الله عمایصفون الاعبادالله المخلصین. منزه است خداازآنچه وصف می کنند مگربندگان پاک خدا

نکته : خداخود را منزه می داند ازاینکه اینکارراکرده باشد زیراکلمه انبیا کلمه ی پاک است . دراینجا با ایه الا عبادالمخلصین به سه موضوع اشاره می کند 1- چون صحبت از احضاربود گفت که فقط بندگان پاک من احضارنمی شوند . 2- خداوجود فرشته مونث ویا زوج بودن فرشته ها را درفرشته های پاک قبول دارد یعنی اینکه می تواند فرشته زوج باشد ومونث باشد(بحث آن خواهدآمد) و پاک باشد دیگراینجا جن راازدخترجدا می کند کلمه عباد هم برفرشته (وجعلواالملائکه الذین هم عبادالرحمن اناثا)اطلاق می شود هم برانسان

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 15 مهر 1396 | 01:29 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم