نتیجه : پس می توان ازآیات148  به بعدسوره صافات به نتایج ذیل رسید:

1-خدادختررامعادل جن گرفته ووجودآن را درکلمه پاک خود نفی می کند. ازاحضارجنیان وفرشته های نارکلمه آنها میتوان بطورضمنی به این نتیجه رسید که خداجنیان رادارای دخترمی داند

2-ازاحضارنشدن بندگان پاک خود وعدم نسبت کلمه ی آنها به جن ،میتوان به این نتیجه رسیدکه کلمه ی آنها دخترنیست

3-خداتوصیف بندگان خودرا ازفرشته ها به اینکه بگوینددختراست اجازه داده زیراآنها گفتارشان پاک است وشرک نمی آورد

4-خداوجود فرشته مونث ویا زوج بودن فرشته ها را درفرشته های پاک قبول دارد یعنی اینکه می تواند فرشته زوج باشد ومونث باشد و پاک باشد دیگراینجا جن راازدخترجدا می کند کلمه عباد هم برفرشته (وجعلواالملائکه الذین هم عبادالرحمن اناثا)اطلاق می شود هم برانسان

آیاتی که برزوج بودن کلمه وفرشته ها دلالت دارد:

والسما‌‌ء بنیناهابایدوانالمسعون .والأرض فرشناهافنعم الماهدون . ومن كل شی ء خلقنازوجین لعلكم تذكرون . سوره ذاریات ٤٦

وآسمان رابه قدرت خودبرافراشتیم وبی گمان ماوسعت دهندگانیم  وزمین راگسترانیده ایم وچه نیکوگسترندگانیم . وازهر چیزی دوگونه آفریدیم امیدکه شماعبرت گیرید

نتیجه :

ومن كل شی ء خلقنازوجین:

شئ درقرآن به معنای کلمه خدانیزمی باشد(کلمه زن وکلمه مرد)

یعنی اینکه کلمه خداهرچه باشد زوج است هم خود کلمه وهم فرشته هایش زوج های مختلف دارند.

 هم کلمات زوجندکلمه زن وکلمه مرد. اولیای زن واولیای مردهرکدام کلمه دارند و جنیان هم زن هستند کلمه دارند هم مردندو کلمه دارند (سوره مسدبه ابی لهب وزنش اشاره داردو درداستان آدم وحوا که زوجند وهردوصاحب کلمه ) . کلمه اولیای خدا پاک است وکلمه اشقیاناپاک است و منظورخداازدختردرکلمه اینان همان جن  وآتش است

أولم یروا الی الارض كم انبتنافیهامن كل زوج كریم. إن فی ذلك لایه وماكان أكثرهم مومنین . إن ربك لهوالعزیزالرحیم. سوره شعراء ٦

مگردرزمین ننگریسته اندکه چه قدردرآن از هرگونه جفت‌های زیبارویانیده ایم قطعادر این عبرتی است وبیشترشان ایمان نمیآورندودرحقیقت پروردگارتوهمان شکست ناپذیرمهربان است

انبتنافیهامن كل زوج كریم

نکته : زوج کریم می توانداستعاره از انبیاواولیاوپاکان اززن ومردنیزباشدمثل فاطمه ع وعلی ع وفرزندان انبیاواولیاباشد

افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناهاوزیناهاومالها من فروج ومددناهاوالقینافیهارواسی واتینافیهامن کل زوج بهیج . سوره ق 7

آیا ننگریسته اندبه آسمان سرشان که چگونه آن راساخته ایم وزینتش داده ایم وبرای آن هیچ گونه شکافتگی نیست . وزمین راگستردیم ودرآن لنگرهافروافکندیم ودرآن ازهرگونه جفت دل انگیزرویانیدیم 

بهیج : شادو نیکو

 سبحان الذی خلق الازواج کلهامماتنبت الارض ومن انفسهم وممالایعلمون . سوره یس 36

پاک خدایی است که ازآنچه زمین می رویاندوازخودشان وازآنچه نمی دانندهمه را زوج آفرید

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 16 مهر 1396 | 10:37 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم