ولقدصرفنافی هذاالقران لیذکروا.

وبه راستی مادراین قرآن گونه گون بیان کردیم تاپندگیرید

نکته : خداوندمتعال درآیه فوق ( سوره اسراء آیه 40 ) تذکرمی دهدکه درقرآن موضوعات مختلف را به گونه های مختلف عنوان کردیم تاشما بهتردرک کنید 


ادامه مبحث مذکرومونث بودن فرشته ها درقرآن درسوره ای دیگر

والذی خلق الازواج کلها. وهمان کسی که جفت ها را یکسره آفرید

نکته : خدا به آفرینش زوجها وجفتها توسط خودش اشاره می کند

وجعل لکم من الفلک والانعام ماترکبون . وبرای شماازکشتیها ودامها وسیله ای که سوارشوید قرارداد

نکته : کشتی درقرآن استعاره از اسم فعال خدانیزهست . و انعام استعاره از فرشته هانیزهست

 لتستوا علی ظهوره ثم تذکروا نعمه ربکم اذا استویتم علیه. تابرپشت آن قرارگیریدپس چون برآن برنشسستیدنعمت پروردگارخودرایادکنید

وتقولواسبحان الذی سخرلناهذاوماکنامقرنین . وبگوییدپاک است کسی که این رابرای مارام ومارایارای آنها نبود

واناالی ربنالمنقلبون . و به راستی که ما به سوی پروردگارمان بازخواهیم گشت

نتیجه : همان طورکه پیشترآمدهم کلمه های فعال خدا زوج است هم فرشته ها آیات بالاهمین موضوع را بیان می کندبه شکلی دیگر

وجعلواله من عباده جزءا ان الانسان لکفورمبین . وبرای او بعضی ازبندگان راجزئی قراردادند.به راستی که انسان بس ناسپاس آشکاراست

نکته : دراین آیه خدا جزء را ازخودنفی می کند . عباد یعنی بندگان یعنی فرشته گان . یعنی خدامثل کلمات خودجزء ندارد . فرشته ندارد . خداخودکلمه ای است که جزء ندارد فرشته ندارد وجودش دارای جزء نیست . لفظ کفورمبین بعدازآن اشاره به این است که انسانی که جزء برای خدا قائل می شود بسیارپوشاننده ی حقیقت و حقیقت خداوندی است  

ام اتخذممایخلق بنات واصفاکم بالبنین .آیا ازآنچه می آفریندخوددخترانی برگرفته وبه شما پسران را اختصاص داده است ؟

نکته : خدا با رد داشتن فرشته دروجوداقدسش به بحث درمورددخترو پسر بودن فرشته ها ومذکرومونث بودن کلمه ی برترساخته دست خودش که همانا کلمه اولیا وانبیاست پرداخته است .

حال با توجه به این آیه چرا خدامسئله دخترو پسربودن فرشته ها را مطرح کرده وخواسته دخترداشتن خود رانفی کرده وترجیح آن را مطرود دانسته و پسرداربودن مشرکان را زیرسوال برده

 واذابشراحدهم بماضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. وهوکظیم . وچون یکی ازآنان را به آنچه به رحمان نسبت می دهد خبردهندچهره ی او سیاه می گردد درحالی که خشم وتاسف خودرافرومی خورد

نکته : غیرازمعنای ظاهری قرآنکه درزمان پیامبرازداشتن دخترکراهت داشته وآن را زنده بگورمی کردند خداداردموضوع مهم دیگری راگوشزد می کند اینجا همانطورکه مسئله جزء داشتن خود و وجودفرشته رادرذات خود(ذات باری تعالی ،خود کلمه ای است که فرشته ندارد )نفی کرده ادامه آن این مسئله راعنوان کرده یعنی مذکرومونث بودن فرشته ها .

دراینجا خدا می گوید وقتی به آنان مژده ی دختردارشدن را می دهم - همان که برای من میخواستند و می دانستند - صورتشان ازناراحتی سیاه می شود وخشم خود را فرو می خورند

اومن ینشوافی الحلیه . وهوفی الخصام غیرمبین . آیاکسی که درزروزیورپرورش یافته ودرهنگام مجادله بیانش غیرروشن است

نکته : خدادخترداربودن خود را که همانا دختربودن فرشته های اسم برترخود است  رد می کند به این دلیل که درزر وزیورپرورش یافته وبیانش غیرروشن است . یعنی اینکه چطورممکن است فرشته های پاک من درنظامی باشند که جن زده است ؟ بیان غیرروشن درمجادله یعنی اینکه نظامی وکلمه ای که شناخت روشن ودرست ندهد یعنی اینکه کلمه پاکان جن نداردو کلمه ناپاکان است که جن دارد ( خدافرشتگان دختررا معادل جن گرفته ) 

وجعلواالملائکه الذین هم عبادالرحمن اناثا. وفرشتگانی راکه خودبندگان رحمانندمادینه پنداشتندآیا درخلقت آنان حضورداشتند؟

نکته : خدا بندگان خدای رحمان رامعادل فرشته ها گرفته توضیح پیشترآمد. و مونث بودن آنها را رد می کند

شهدواخلقهم ستکب شهادتهم . گواهی ایشان به زودی نوشته

ویسئلون وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم مالهم بذلک من علم ان هم الایخرصون.

وپرسیده خواهندشد ومی گویند اگررحمان می خواست آنها رانمی پرستیدیم آنان به این دانشی ندارندوجزحدس نمی زنند

نکته : کارمشرکان را خدا به قیامت وا می گذارد

 ام آتیناهم کتابامن قبله فهم به مستمسکون . آیا به آنان پیش ازاین کتابی داده ایم که بدان تمسک می جویند

نکته : ازآنان جواب مستند می خواهد خدا 

 بل قالوااناوجدناآباء ناعلی امه واناعلی آثارهم مهتدون.  بلکه گفتند ماپدران خود را برآیینی یافتیم وماپیگیری ازآنان راه یافتگانیم

نکته : تنها دلیل مشرکان پیروی کورکورانه ازگذشتگان است

 وکذلک ماارسلنامن قبلک فی قریه من نذیرالاقال مترفوهااناوجدناآباء ناعلی امه واناعلی آثارهم مقتدون .

نکته : همیشگی بودن استدلال مشرکان رابه پیامبربازگو می نماید

زخرف 17

ادامه بحث درآینده دخترخاص یا آیه ی خدادرقرآنتاریخ : پنجشنبه 20 مهر 1396 | 02:52 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم