به مناسبت سال اقتصادمقاومتی

ما محتاج یک تکه نان نیستیم

که ازدهان گنجشکها بگیریم

یاکریم ها برایمان دانه می آورند

فردانیزروزدیگری است

وتو چه می دانی این کریم ها کیستند؟!

برای شرح وتوضیح داستان قوم لوط درقرآن باید «اهل » درقرآن وداستان داروی داوودع را توضیح دهم . به امیدخدا بعدازتمام شدن مبحث دخترخاص درقرآن

ادامه دخترخاص درقرآن قسمت سوم

سوره مدثر:

یاایهاالمدثر. قم فانذر. وربک فکبر. وثیابک فطهر. والرجزفاهجر. ولاتمنن تستکثر. ولربک فاصبر.

نکته : آیات بالا خطاب خدابه دوفرداست : 1-پیامبرخدا ص که ازاو می خواهدبرخیزدوهشداردهد ولباس خودراپاک کند که همان روپوش روی کلمه ی برترخداست کلمه ای که نظام هستی برآن بسته شده واسمهای فعال دیگرخداکه دردست مشرکان است برروی آن سواراست.  کلماتی که چون لباسی شده برروی آن .  خدا به پیامبرص خطاب می کندکه برخیزاسم برترمرا پاک کن  2-فردی که درآخرزمان بدنیا می آید خدا به اوچون پیامبرمنذرمی گوید اتصال آیات به آیه ی : فاذانقرفی الناقور. باعث تایید این سخن است . فرق صورباناقوراین است که صوردروقتی نواخته می شود که کل مردم رابیدارکند وقیامت برپا شود اما ناقورقبل از قیامت زده شده وتنها آیه ی خدا را بیدارمی کند ورستاخیزاو زودترازهمه شروع می شود . منقرچاه کوچک پرآب را هم می گویند . همان کوثراست که خدا به آن  خیرکثیریاکوثر می گوید(کثر: بسیار، شکوفه ومیوه درخت خرما) همان که استادمحمود فتوحی  ازآن به «نهال پرشکوفه بلور» یادمی کند هم آن که متعلق به اولیا ست . قبلا توضیح داده ام که استادباایجازخاص خود هم به آیه ی مونث خدااشاره داردهم به کلمه ی پاک اولیا؛ البته که آن آیه خاص خدا بواسطه ی همان اسم برترخدا هدایت شده وواسطه ی آنهاست درپاک کردن کلمه برترخدا همان هدهد وپوپراستاد درشعر«نامه ای به پوپر» که نامه رسان حضرت سلیمان است وخبرازخورشیدپرستان برای حضرتش می آورد . همان که استاد در« چشمهای شکسته»  اورا آینه ای می داند درپیشانی من اولیایی ؛ آینه ای که خورشید یاهمان اسم اعظم خداخودرا درآن می شوید وپاک می کند همان اسمی که جهان برآن قراردارد و کلمات ناپاک برروی آن سواراست وخدا درسوره اعلی درآیه 1 به پیامبرمی فرماید سبح اسم ربک الاعلی . حال درآخرزمان این آیه خدایا دخترخاص ؛ بوسیله انبیا اسم برترخداراپاک می کند( اسمی که رونوشتی ازآن دردست اولیای خداست )این چاه کوچک پرآب (منقر) یا کوثردختری است ازنسل فاطمه س و امام علی ع ومهدی ع که درآخردنیا باعث قطع نسل جنیان شده وکلمه های فعال آنها را می گیرد وپاک می کند وسرانجام زمین ازآن صالحان می شود انا اعطیناک الکوثر. فصل لربک وانحران شانئک هوالابتر

ابتریعنی کسی که دیگرنسلی ازاوبدنیا نمی آید یانسلش قطع می شود وادامه پیدانمی کند جایگاه اسم این دخترِپیامبروعلی وفاطمه ومهدی درکلمه ؛ جاییست که دیگرنمی گذاردنسلی ازجنیان بوجودبیاید . خدابه پیامبرمی گویدمابه توکوثریعنی فاطمه س ودختری ازاولادفاطمه راعطاکردیم

 فذلک یومئذیوم عسیر. علی الکافرین غیریسیر. ذرنی ومن خلقت وحیدا. وجعلت له ملا ممدودا. وبنین شهودا. ومهدت له تمهیدا. ثم یطمع ان ازید. کلا انه کان لایتنا عنیدا. سارهقه صعودا. انه فکروقدر. فقتل کیف قدر. ثم قتل کیف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم ادبرواستکبر. فقال ان هذا الاسحریوثر. ان هذا الاقول البشر. ساصلیه سقر. وماادریک ماسقر. لاتبقی ولاتذر. لواحه للبشر. علیها تسعه عشر. وماجعلنا اصحاب النارالاملائکه وماجعلنا عدتهم الافتنه ...

نکته : توضیح کامل ایات سوره را دراینده خواهم داد اما اگرشعر«دایره آفتاب»  استادرابخوانید بابیانی شیوا ومتقن وموجزآن را توضیح داده اند:

دایره آفتاب : دایره ای روی خاک کشیدند / تاآن جادوی بزرگ /دراین دایره ی کوچک / اتفاق افتدوافتاد/ آفتاب وماه وآب را / باملاحت گندم / دراین دایره ریختند/ مارابخودنمی گذارد/ این تصویر/ هم می ترسیم که بخوانیم / هم می ترسیم که نخوانیم / مارارهانمی کند/ این صورت / نادیدن این آفتاب / مثل دیدنش محال است

نکته : دایره ای روی خاک کشیدند / تاآن جادوی بزرگ /دراین دایره ی کوچک / اتفاق افتدوافتاد

دایره ی آفتاب همان سقراست همان اسمی است که کلمه های فعال مشرکان را می سوزاند

جادوی بزرگ : همان کلمات شیاطینندکه شناخت درست به ما نمی دهند .درموردجادوبودن این کلمه سخن بسیاراست به امیدخدا درآینده به آن خواهم پرداخت

دایره ی کوچک و دایره ی آفتاب ؛ همان آیه خداست همان«  دابه »است که کلمات مشرکان دراو می افتد .دراصل همان رونوشت کلمه برترخداست که زمین به آن بسته شده . با آن می شود دوتا زمین یعنی دوتا کلمه.  بخاطرهمین قرآن یکی ازعلائم نزدیک شدن قیامت را شکاف آسمان وگسترش زمین نام می برد :

اذاالسماء انشقت . واذنت لربها وحقت واذاالارض مدت . والقت مافیها وتخلت

نکته : آیات فوق اشاره به شکاف آسمان یعنی کلمه وگسترش زمین (: دایره ای روی خاک کشیدند / تاآن جادوی بزرگ /دراین دایره ی کوچک / اتفاق افتدوافتاد/...)وبیرون دادن هرچه درآن است یعنی ازبین رفتن کلمات شیاطین

ساصلیه سقر. وماادریک ماسقر. لاتبقی ولاتذر. لواحه للبشر

آیات فوق درست برابرسخن استاداست :

مارابخودنمی گذارد/ این تصویر/ هم می ترسیم که بخوانیم / هم می ترسیم که نخوانیم / مارارهانمی کند/ این صورت / نادیدن این آفتاب / مثل دیدنش محال است

وماهی الاذکری للبشر. کلا والقمر. والیل اذ اذبر. والصبح اذا اسفر. انها لاحدی الکبر. نذیراللبشر... سوره مدثر

نکته : ضمیر مونث هی برمی گردد به سقر یعنی اینکه این سقرپندی است ویادآوری است برای بشر بعدازاآن قرآن سخن قبلی خودرا رها می کند سخن جدیدی را شروع می کند هم جدید  است هم حکم قبلی را درآن به نوع دیگری بیان می دارد . قسم به ماه می خورد وشب وقتی که پشت می کند و صبح وقتی آغاز می شود درست همینجا می فرماید همانا آن یکی از آیات بزرگ ماست چی ؟ باز« ها » ضمیرمونث است یعنی همان سقرکه ذکرش رفت بعدمی فرماید این یکی ازآِیات بزرگ ماست یعنی آن هشداردهنده آن آیه ی بزرگ ما.  بعدآن قیامت را می آورد که هم تذکرداده باشد که یک قیامت بعدازشب داریم همان قیامت آیه خود (دخترخاص)که خودش وقیامتش هشداری است برای همه که بدانیدقیامت تحقق خواهد یافت.  یک قیامت هم بعد آن می آید (درسوره نمل ادامه آیه 81خداقیامت دوم را نیزمتذکرمی شود )و صفات هردوقیامت یکی است ؛اول ازشب دنیا  به صبح می رویم (قیامت دخترخاص )بعدقیامت دیگرکه خدابه آن روزمی گوید

حالا تاریخ آن چه وقت است ؟

برای جواب به این پرسش بهتراست به خطبه 138مولا علی ع نظری بیفکنیم که پیشترتوضیح دادم

یا به شعر«جنگل سوال »استاد محمودفتوحی .
ادامه دارد...


تاریخ : جمعه 28 مهر 1396 | 12:36 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم