تبلیغات
طارق - ادامه دخترخاص درقرآن قسمت چهارم

   به یاددارم اوایل انقلاب زمانی صحبت ازسیدمصطفی خمینی شد،آن فرزندگرانقدرامام عزیزمان ؛ می گفتندکه وقتی خبررحلت فرزندگرانمایه امام را به ایشان دادندفرمودند :رحلت ایشان ازاالطاف خفیه الهی بودمن آن زمان نوجوانی بیش نبودم اصلا نمی توانستم این صبرواستواری وی رادرک کنم همش می گفتم براستی امام چرااین راگفتندفرزندبه این خوبی تربیت کردند، اوراناجوانمردانه ساواک شهیدکرد یعنی ایشان بخاطرشهادتش این راگفتند؟ یعنی هرکس شهیدبشود بایداین را گفت ؟ اصلا نمی توانستم امام عزیزرادرک کنم تااینکه بیادآوردم سخن زینب س که دربارگاه یزیدگفت : مارایت الاجمیلا وبازبیادسوره تکاثرافتادم ؛ دریایی است خوداین سوره به تنهایی . انقدربرایمان ازقرآن کم گفته اند که وقتی می خوانیم بظاهری می رویم مبهم  . به امیدخدادرحدتوان بعدااین سوره راتوضیح خواهم داد . آری پیامبران واولادآنها نعیمندوای به روزی که رنج وسختی و شهادت برای آنها پیش بیایدنقصانی پیدا می شود که درست کردن آن غیرممکن است واین نقصان درکارکسانی بوجودمی آیدکه دست خودرا به گناهان این چنینی آلوده می کنند صلوات بفرستیم به روح آن سه نعمت های خدا ،امام عزیزو دوفرزندش سیدآقا مصطفی وسیداحمدآقا

 براستی امام چه دیده بود؟

ادامه دخترخاص درقرآن قسمت چهارم

گفته شددرآبدیت قبل سقردرسوره مدثرآیه بزرگ خدا یا دخترخاص است وی هشداره دهنده است زیرا؛ بعدآن خداقیامت را می آورد که هم تذکرداده باشد که یک قیامت بعدازشب داریم همان قیامت آیه خود (دخترخاص)که خودش وقیامتش هشداری است برای همه که بدانیدقیامت تحقق خواهد یافت.  یک قیامت هم بعد آن می آید (درسوره نمل ادامه آیه 81خداقیامت دوم را نیزمتذکرمی شود )و صفات هردوقیامت یکی است ؛اول ازشب دنیا  به صبح می رویم (قیامت دخترخاص )بعدقیامت دیگرکه خدابه آن روزمی گویدد. بعدذکرشب وقسم خوردن به ماه (دخترخاص )  خدادرقرآن درموردقیامت توضیح می دهد

حالا تاریخ آن چه وقت است ؟

برای جواب به این پرسش بهتراست به خطبه 138مولا علی ع نظری بیفکنیم که پیشترتوضیح دادم یا به شعراستاد محمودفتوحی :

جنگل سوال :

زمانی که خورشید / درتشت نارنجی غرب فرومی پاشدازهم / به روی پلک سیاهم / دودریای نارنج وآتش / روان است /زمانی که خورشید/ فرومانده وخسته / درتشت خون می نشیند/ دراندیشه ی نقره ای رنگ مهتاب هستم / که ازجای آن گمشده / ناگهان اژدهای سیاهی / به شکل سوال بلندمهیبی / به روی افق های نارنجی پلک من / می نشیند/ دوچشمم پرآتش / وبرسطح نارنجی عصر/ دوجنگل سوال است / دوجنگل سوالات عریان و بی برگ / دوجنگل سوالات آغازتامرگ

نکات :

1-خورشیدودریا استعاره ازکلمه فعال خداست . (دودریا یا مجمع البحرین ، دریای اشقیا ودریا ی اولیا که دریکجا قرارمی گیرند)

2-نارنجی استعاره ازسوال است (استادکلیداین معنارادرشعربه رنگ سوال خودگذاشته )

3- نارنج وآتش هردواستعاره ازسوال است . آتش نام گرفته بخاطردوزخ سوالها

4- پلک سیاه یعنی چشمی (کلمه ) که درشب بسرمی برد

5-مهتاب : آیه خدادرنزدیکی قیامت

6-فروپاشیدن : انحطاط ، ورشکستگی

7- غرب : جهان غرب ، مغرب کلمه یاهمان کلمه اشقیا

8- مهتاب : آیه خدا

9-اندیشه نقره ای رنگ مهتاب : کارمهتاب بیرنگ کردن وپاک کردن است ، اشاره به پاک کردن کلمه خداتوسط وی دارد

10-اژدهای سیاه : بروزقیامت درآیه خدا ، همان اصطلاح دخان مبین قرآن

 فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین . یغشی الناس هذا عذاب الیم . ربنااکشف عناالعذاب انامومنون . انی لهم الهم الذکری وقدجاء هم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون . اناکاشفوا العذاب قلیلا انکم عائدون . یوم نبطش البطشه الکبری انامنتقمون . سوره دخان 8

نکته : افتادن کلمات جنیان درهرزمانی ازآدم تاحال توسط پیامبران واولیای ظاهروپنهان خدا صورت می گرفته است . اشاره خدابه دخان مبین همین امررامتذکرمی شوداما بطشه الکبری ؛ همان دابه واولادرسول است که وجودش باواسطه وفیض امام عصرباعث ریزش شدید کلمات کفار(دخان مبین ) وپاک شدن آن از اسم برترخدا می شودخداآن روز را روزانتقام خود می گوید .

ونیز: سوره نحل 44

11- سوال مهیبی : همان که خدا درباره ی قیامت می گوید: لااقسم بیوم القیامه ولااقسم بالنفس لوامه . یعنی سوال بسیار

12-گمشده : آیه خدا رااستادگمشده می گوید زیراما تاقبل ازقیامتمان خوابیم درک وشناخت درستی ازخدا وجهان نداریم دراصل ضال وگمراهیم وقتی قیامت برما وارد می شود چشمهای ما بازمی شودوپرده ها کنارمی رود ومازنده وبیداریم به تعبیرقرآن.  ان شاء الله آیات آن را درآینده خواهم آورد

نتیجه : استادخبرازواقعه ای می دهند : وقتی که کلمه اشقیا درست درغرب کلمه وهم جهان غرب ازهم می پاشد وازبین می رود. کلمات فعال خدا بسیاراست درست یکی ازآنها مقارن بافروپاشی غرب ازهم می پاشددرحالی که شب است . درمجمع البحرین اتفاقی می افتد. می رود به سمت قیامت ودرهمین موقع درکلمه خونریزیهای فراوان وماندگاررخ می دهد درست همین زمان آیه خدابرمی خیزد وقیامتش شروع می شود واو پرازسوال می شودسوالهایی ازجانب اولیا وسالهایی ازجانب نظامی که درآن است واین زمینه ای برای فراهم آمدن درستیهای بسیاری دراو می شودهمان که درقیامت برای همه اتفاق می افتدحالا چرااینگونه می شود؟ زیرابابیداری خودتندترهم کلمه ی خداپاک شودوهم آیه ای باشدبرای بینندگان تا ببینند قیامت را وعبرت بگیرند .این شعراستاد محمودفتوحی ودیگراشعارایشان دراین خصوص بن مایه هایی از ، داستان سفرحضرت  موسی و  جوان به مجمع البحرین را نیزدارد البته نکات بیشتری دراین شعراست که بعدابه مناسبت موضوع به آن خواهم پرداخت

ادامه دارد...


تاریخ : شنبه 29 مهر 1396 | 11:15 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم