بادعطرترا آورد

نرخ گلاب شکست

دربهارم ، بهارقرآن وتوچه می دانی ازاین بهار؟!

حس می کنم خوشبخت ترین انسان روی زمینم

خدارابه آنچه به من داده سخت شاکرم

ادامه دخترخاص درقرآن قسمت ششم

سوره طارق

والسماءو الطارق . وماادراک مالطارق . النجم الثاقب . ان کل نفس لماعلیهاحافظ . فلینظرالانسان مم خلق . خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب . انه علی رجعه لقادر. یوم تبلی السرائر. فماله من قوه ولاناصر. والسماء ذات الرجع . والارض ذات الصدع . انه لقول فصل . وماهوبالهزل . انهم یکیدون کیدا. واکیداکیدا. فهل الکافرین امهلهم رویدا.

سوگندبه آسمان وآن کوبنده . وتوچه دانی که  آن کوبنده چیست ؟ . آن ستاره نافذ . هیچ کس نیست مگراینکه نگاهبانی براوگماشته شده است . پس انسان بایدبنگردکه ازچه آفریده شده است . ازآب جهنده ای خلق شده ازصلب مردومیان استخوانهای سینه زن بیرون می آید .  براستی که اوبربازگردانیدن انسان بخوبی تواناست . آن روز که رازها فاش شود. پس انسان را نه نیرویی ماندونه یاری . سوگندبه آسمان بارش انگیز. سوگندبه زمین شکافدار. درحقیقت قرآن گفتاری قاطع وروشنگراست وآن شوخی وهزل نیست . آنان دست به نیرنگ میزنند.ومن هم به نوعی دیگرچاره اندیشی می کنم . پس کافران رامهلت ده وکمی آنان رابه حال خودواگذار

نکته :خداقسم می خورد به آسمان (کلمه فعال خدا) وکوبنده ی آن که همان آن ستاره ی پرنفوذاست ؛ دراسم فعال خدانفوذ می کندوآن را می ریزد.درآخرسوره ازچاره اندیشی کفارمیگوید وچاره اندیشی خود؛ وازپیامبرخود، رسول اکرم ص می خواهدکه صبورباشد زیرادرقیامت آنهارا با آن چاره اندیشی که بنده ی خاص خوداست به عجز درخواهد آورداشاره خدا به رجع و تبلی السرائرکه حکایت ازقیامت می کند

خاطره :

واما روزی که مشغول نوشتن پایان نامه ام بودم رفتم پیش استادفتوحی تاآن را نشان استاد بدهم تارسیدم استادگفتند: « یوم تبلی السرائر» ومن ازاینکه استاددرابتدابی هیچ سخنی این آیه را خواندندبه فکرفرو رفتم . من که سخت شیفته قرآن بودم لحظه ای رفتم به حال آن روز. سخت روزی ومبارک روزی است

افمن الذین مکرواالسیئات ان یخسف اللله بهم الارض اویاتیهم العذاب من حیث لایشعرون . او یاخذهم فی تقلبهم فماهم بمعجزین . او یاخذهم علی تخوف فان ربکم لرؤف رحیم . سوره نحل 44

آیا کسانی که تدبیرهای بد می اندیشندایمن شدندازاینکه خداآنان را درزمین فروببردیاازجایی که حدس نمی زنندعذاب برایشان بیایدیادرحال رفت وآمدشان آنان را بگیردوکاری ازدستشان برنیاید؟ یاآنان رادرحالی که وحشت زده اندفروگیرد؟ هماناپروردگارشمارؤف ومهربان است

نکته : خسف همان ریزش کلمه ی فعال خداست ؛ کلمه ای که دردست کافران است

واینک به قسمتی ازشعراستاد محمودفتوحی نظری بیفکنیم :

تندیس هوس : .../ وقتی خدا/حوصله ی سوال های پدرم رانداشت /تو را به شکل پرسشی بی جواب

دردوچشم او گذاشت / ازآن پس /تورا می ستایم /ای نیمه ی سرگردان من / .../تورامی ستایم /ای آسمانی ترین فریب /ای مقدس ترین ترفند

نکته : وقتی که آدم غیراولیایی کلمه خداراعلی رغم هشدارهای خدابد بکاربردوشجره ملعونه بوجود آمدونظام جهان هستی دارای خلل وکجی شد ؛ خداراه برگشت را به او یاد داد، امابواسطه این کار وی کلمات وافراد ناپاک بوجودآمدندآدم خودوفرزندان خودرادرخسران دید(شعرتبعید استاد)دراین وقت این سوال برایش پیش آمدکه چطورمی شوداین نظام را به حالت اولش برگرداندخدااین دختررابصورت نامی مبهم وگنگ به اونشان دادویادآورشد . استادوجوداین دختررا آسمانی ترین فریب و مقدس ترین ترفند می نامند(شعرتندیس هوس )

ادامه دارد...

***

واما جام زهر

امام بعدازپذیرش قطعنامه فرمودند:جام زهررانوشیدم ومن چهادیدم ازاین سخن امام خمینی عزیزهمان که استادفتوحی نیزدرشعر« مرداب » خودکه بعدازرحلت امام خمینی وپایان جنگ یعنی تابستان 68 به آن اشاره دارنددرداستان ایوب ع به آن خواهم پرداخت به امیدخدا

تاریخ : جمعه 5 آبان 1396 | 11:57 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم