توجه :درآیه ی ذیل آمده است که :

اناسخرناالجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق .

تسخیرکوهها برای داوود ع به این معناست که کل کلمات مسخروی بوده اند هم کلمات کفار(یسبحن بالعشی یعنی غرب کلمه ) وهم کلمه خودش که کلمه برتراست (والاشراق یعنی شرق کلمه این شرق  هم فضایی است که خودش درآن است وپاکان درآنند هم کلمه آنها که کلمه برترخداست درداستان ذوالقرنین توضیح خواهم داد) . جبال شامل همه کلمات می شود

والطیرمحشوره کل له اواب.یعنی فرشته های تمام کلمات تحت فرمان او بودند

ادامه شرح داوری داوودع قسمت دوم

مامی دانیم خدایک کلمه را   100 هم می گوید وکلماتش را ده دهی می نامد.واذاالعشارعطلت (سوره تکویر). گوسفنددرکلمه فعال خداهمان فرشته هایند. اگراسم فعال خدارابه 100تقسیم کنیم هرواحدآن می شودیک فرشته یا یک دسته فرشته دراینجا فردشاکی وفرددیگرهردودارای کلمه اندودرنظام شریکندمنتهی فردغیرشاکی 99قسم سهیم است وفردشاکی یک قسم . حال فردغیرشاکی به اومی گویدتویک قسمت خودت راهم بده به من تامن سرپرست همه نظام باشم  .غالب آمدن درسخن اشاره داردبه اینکه 99 قسم نظام زیرسلطه اوست و قلم او برطیف وسیعی ازکلمه تاثیرمی گذارد .داوودع به فردشاکی می گوید آن کسی که میخواهدیک گوسفندترابگیردظالم است واین کاراورا تجاوزازحق میداندومی گویدهرکس این کارراکندمتجاوزاست وبیشترشریکان معمولا به هم ستم کرده مگرکسی که ایمان آورده وعمل صالح انجام دهدواینگونه افرادهم  خیلی کمند

حال اگربه ظاهرنگاه کنیم می بینیم داودازروی عدل وانصاف حکم کرده ولی بعدازحکمی که داده می بینیم  خدامسئله استغفاروتوبه داوودرامطرح می کندوبخشودن وی را چرا؟

مگرداودبدقضاوت کرده بودیااشتباهی ازاو سرزده، او که طرف مظلوم را گرفته ؟

این داستان درحقیقت نمایشی است که خداترتیب داده تابه ما بیاموزاند

دراینجا چندنکته راخدامی خواهدبه مایادبدهد

1. خدامی خواهدبگویداین نظام بواقع تمامش دست برادراول(غیرشاکی یا کفار) است وبایدباشدیعنی همه نظام بسته گروه اول است آنها سرپرست همه نظامندگروه دوم همان یک سهم راهم ندارند

دوطرف دعوا یکی صاحبان کلمه خبیثه اند که تا قیامت به آنان مهلت داده شده تانظام راسرپرستی کنند واین امتحانی برای انهاست وطرف دیگرپیامبرانندکه یک سهم ازنظام دارندچون آنها دراصل شاهدوناظرندبرکارآنها اماحق دارندبوقت نامه بزنندوازظلم بی حدوحصرآنهاجلوگیری کرده وپنهانی باکلمه خودانهاراوادارکنندحق مظلومان  رابدهندوازراه ظلم وفسادبرگردند

البته دراصل این یک قسمت هم در دست گروه اول(مشرکان) است فقط برای تدبیرکارها می توانندواردشده وبه اصلاح نظام بپردازندداوودخودنیزازگروه دوم (شاکی )است برای همین خدامی گوید : بعداین حکم داوود ازخدا طلب بخشش کرده وتوبه نمود

2. فرق کافرباغافراین است که کافرسرپوش می گذاردروی حق اماغافرازسخن درست خودمی گذردبرای خیربیشتر. خدامی گوید داوودتوبه کردوطلب بخشش کردیعنی ازسخن درستی که زده بودبرگشت گفت همه گوسفندان مال گروه اول بایدباشد

3.حال اگرجای دوگروه راعوض کنیم یعنی 99 تایی ها پیامبران واولیا ویکی ها گروه کلمه خبیثه باشند بازهم درست است زیرادراول خدامی گویدکل فرشته ها مسخرداودبودندواودرسخن وحکم راندن اول بودیعنی درحقیقت پیامبران غالبندبرنظام .گروه دیگر(مشرکان)بظاهرسرپرست همه نظامندچون همانطورکه میدانیم کلمه پاکان برتراست اگرچه یک سهم دارنداماباهمین یک سهم می توانندکل نظام رابدست گرفته وتغییردهندومشرکان راوادارکرده ازظلم وستم خودبکاهند

ومن یعص الله ورسوله فان له نارجهنم خالدین فیهاابدا. حتی اذاراوامایوعدون فسیعلمون من اضعف ناصراواقل عددا.سوره جن آیه 24

وهرکس خداوپیامبرش رانافرمانی کندقطعا آتش دوزخ برای اوست وجادوانه درآن خواهندماندباش تاآنچه راوعده داده  می شوندببینندآنگاه دریابندکه یاورچه کسی ضعیف تروکدام یک شماره اش کمتراست

در صورت عوض شدن جاها (صورت دوم بحث )برگشت داودازحرف خود وطلب بخشش یعنی رعایت حق خودیعنی اعتراف به حقانیت پیامبران وسرپرست بودن واقعی آنهامی باشد.  بازهم داوودع برای سخن بهترازحرف قبل خود برمی گردد امابرای اینکه ما گمان بدبه پیامبرنداشته باشیم فوری خدااورامقرب درگاهش می نامدوخلیفه خوددرزمین معرفی میکندوتذکروی به دوری ازهوادرواقع تذکری است به ما .ونکته ی دیگراینکه  داودبعدازاینکه برادری که 99 تاگوسفندداشت راظالم می خواندطرف دعوا رابه ایمان وعمل صالح دعوت میکندیعنی هرجوربگیریم داودع بعنوان یک نقش است نه اینکه بواقع داوری بوده باشدکه بدقضاوت کرده باشدزیراهرجورنقش را عوض کنیم می بینیم او ایمان به خدا وعمل صالح را مدنظرداشته . ودرابتدای داستان خداتمام صفات پیامبری رابرای او شمرده واورا داوربه حق می داند: عبدنا. ذالاید. سخرناالجبال معه .شددناملکه . اتیناه الحکمه و فصل الخطاب

ودرآخرهم اوراازمقربان خودودارای عاقبت نیکومی داند

قضاوت داودع درصورت اول ازروی عدالت بوده وقضاوت داوددرصورت دوم گذشتن ازحق خود

ازهردوحکمی که داده برگشته تابگوید1. درواقع نظام همه اش دردست مشرکان است 2. تابگویدنظام بظاهردردست مشرکان است.

ولقدآتیناداودوسلیمان علما .وورث من کل شی ان هذالهوالفضل المبین . وحشرلسلیمان جنوده من الجن والانس والطیرفهم یوزعون . سوره نمل 15

ولقدآتیناداودمنافضلایاجبال اوبی معه والطیروالناله الحدید. سوره سباآیه 10

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 16 آبان 1396 | 12:30 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم