تبلیغات
طارق - پایان داوری داوود ع درقرآن-ادامه اهل درقرآن

نمیدانم ازکدام نقطه می آیی

وازکدام مناره اذان می گویی

فقط می دانم ازهرجا که قیام کنی

ازهرقدمت چشمه ی ایمان می جوشد

مسیح درقدس

والیاس براطلس هستی

وخضرازکویر

ترالبیک می گویند

ومن چادرسفیدم رامی پوشم

واولین نمازجمعه ام را به تواقتدامی کنم

پایان داوری داوود ع درقرآن

وداودوسلیمان اذیحکمان فی الحرث اذنفشت فیه غنم القوم وکنالحکمهم شاهدین . ففهمناسلیمان وکلا آتیناحکماوعلماوسخرنامع داودالجبال یسبحن والطیروکنافاعلین وعلمناصنعه لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فهل انتم شاکرون . سوره انبیا78

وداوودوسلیمان رایادکن هنگامی که درباره آن کشتزار- که گوسفندان قوم شب هنگام چریده بودند- داوری می کردندوماشاهدداوری آنان بودیم . پس آن رابه سلیمان فهماندیم وبه هریک حکمت ودانش عطاکردیم وکوهها راباداوودوپرندگان به نیایش واداشتیم وماکننده این کاربودیم . وبه داودفن زره سازی آموختیم تاشماراازخطرات جنگتان حفظ کندپس آیاشماسپاسگزارید؟

گوسفند: فرشته ها

نفشت فیه غنم القوم : گوسفندان قوم شب هنگام درآن چریده بودند

شب هنگام : یعنی زمانی که در کلمه شب بود ومردم همه درخواب بودندداوود وسلیمان شاهد وداوربودند. دراینجا خدا هم به دانایی وداشتن علم داوود وسلیمان درعدم اشاره داردهم به زمانی که ازعدم بیرون آمدند اشاره داردچون یکبارداوری آنها را می گوید بعدباردیگرفقط سلیمان را می آورد یعنی بعدبه دنیا آمدنش است که می گوید به سلیمان فهماندیم (سلیمان پسرداووداست )بعددوباره می گوید به هردو علم وحکمت دادیم وهمه فرشته ها مسخرداوودبودند:

ففهمناسلیمان وکلا آتیناحکماوعلماوسخرنامع داودالجبال یسبحن والطیروکنافاعلین وعلمناصنعه لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فهل انتم شاکرون. سوره انبیا78

ادامه اهل درقرآن

2.افرادتحت سرپرستی پیامبران اعم ازکفارومردم

وامراهلک بالصلاه واصطبرعلیها. لانسلک رزقانحن نرزقک والعاقبه للتقوی .سوره طه 132

واذکرفی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعدوکان رسولانبیا .کان یامراهله بالصلاه والزکوه وکان عندربه مرضیا . سوره مریم 55

 ودراین کتاب ازاسماعیل یادکن زیراکه اودرست وعده وفرستاده ای پیامبربود. وخاندان خودرابه نمازوزکات فرمان می دادوهمواره نزدپروردگارش پسندیده بود

نکته : درسوره هاوآیات فوق اهل پیامبران همان مردم وی می باشندیعنی کسانی که باید پیامبرپیام خدارابه آنها ابلاغ نمایداعم از کافرو مسلمان . زیرانحوه خطاب خدا به پیامبرکه می  گویدای پیامبراهل خودرا امرکن به نمازو زکات این امرکلیت را درابلاغ رسالت می رساندواهل یعنی مردم پیامبر. غیرپاکان راهم شامل می شودچه مشرکان چه مردم عادی

 ونوحا اذنادی من قبل فاستجبناله فتجیناه واهله من الکرب العظیم .ونصرناه من القوم الذین کذبوا بایتناانهم کانواقوم سوء فاغرقناهم اجمعین . انبیا 76

ونوح راآنگاه که ازپیش نداکردپس مااورااجابت کردیم و وی رابااهلش ازبلای بزرگ رهانیدیم واورا دربرابرمردمی که نشانه های مارابه دروغ گرفته بودندپیروزی بخشیدیم چراکه آنان مردم بدی بودندپس همه ایشان راغرق کردیم

نکته : اهل دراینجا مردمی است که دعوت نوح ع را پذیرفته وتحت هدایت وسرپرستی حضرتش بودندازفامیل وغیرفامیل  زیراپیامبران واولیای خدا ولایت دارندبرمردم پس مردم می شونداهل او

 حتی اذاجاء امرناوفارالتنورقلنااحمل فیهامن کل زوجین اثنین واهلک الامن سبق علیه القول ومن آمن وماآمن معه الاقلیل وقال ارکبوافیهابسم الله مجراهاومرساهاان ربی لغفوررحیم وهی تجری بهم فی موج کالجبال ونادی نوح ابنه وکان فی معزل یابنی ارکب معناولاتکن مع الکافرین . قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لاعاصم الیوم من امرالله الامن رحم وحال بینهماالموج فکان من المغرقین و قیل یاارض ابلعی ماء ک ویاسماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامرواستوت علی الجودی وقیل بعداللقوم الظالمین ونادی نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین . قال یانوح انه لیس من اهلک انه عمل غیرصالح فلاتسئلن مالیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین . قال رب انی اعوذبک ان اسئلک مالیس لی به علم والاتغفرلی وترحمنی اکن من الخاسرین . سوره هود40

نکته :اهل دراینجا هم به معنی سرپرست همه مردم  و هم به معنی  خانواده نزدیک او یعنی فرزندنوح است اما خداپسرنوح را ازاهل او ندانسته زیراصرف پدربودن نوح ع  اهل بودن فرزندنافرمان  اورا تایید نمی کندخدافرزندنافرمان اوراازشجره رسول نمی داند ازااصحاب یمین نمی داند  این آیات نشان می دهد فرزندنش نه ازپاکان بوده (یانوح انه لیس من اهلک انه عمل غیرصالح) ونه ازشجره آنهاتنها فرزنددنیایی او بوده

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 18 آبان 1396 | 12:24 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم