گروه ها درقرآن :

 خدادرسوره واقعه انسانها را به سه گروه تقسیم می کند

1.پاکان 2.گروه دست چپ یاعالمان پیمان شکن 3. اصحاب دست راست

ازواجا ثلاثه را میتوان گروههای سه تایی معناکردباتوجه به مثال خودقرآن درهمین سوره . میتوانداین معناهم باشدکه انسانهاتقسیم می شوندبه زوجهایادوتاییهای(ازواجا) سه گانه(ثلاثه ) البته بازدرهمین تقسیم بندی همان سه دسته بوجود می آید سه دسته فوق :

ولی : ولی - یمین

ازشجره طیبه ، ولی متولدمی شودیعنی فرزندان پاک

ازشجره طیبه ، اصحاب دست راست بدنیا می آیدیعنی فامیل نزدیک آنان که ازمردم عادیند

یمین(دست راست) : یمین - ولی

ازاصحاب دست راست ولی بدنیا می آیدیعنی پاکان

ازاصحاب دست راست یمین بدنیا می آیدفامیل دورونزدیک پاکان یعنی مردم عادی

شِمال(دست چپ) : شمال - یمین

ازاصحاب شِمال عالمان پیمان شکن یا اصحاب دست چپ بدنیا میآید

ازاصحاب دست چپ مردم عادی بدنیامی آید امااینها تحت امرشدیدمشرکانندفرزندان درجه دوم به بعدآنهایند دردنیاکافرانندودرقیامت عذابشان شدیدتراست اما بخشیده خواهندشد

حال ممکن است ازاولیافرزندی بدنیا بیایدکه جزواصحاب شمال است این چگونه است مثلا فرزندنوح ع ؟

خدادرکلمه خوددوشجره گذاشت : شجره طیبه وشجره ملعونه ازشجره طیبه اولیا واصحاب دست راست بوجودمی آید ازشجره خبیثه اصحاب دست چپ . بحث انتقال ژنها درقرآن هست . حال ممکن است که ازیک ولی یک اصحاب شِمال بدنیا بیایداودراصل پدردنیایی اوست نه ازشجره طیبه

وقتی می گوییم ازشجره یعنی ازاصل او ، خدابه نوح ع می گویدفرزندسرکش تو ازاهل تونیست یعنی ازدرخت توو گروه تونیست نوح فقط پدردنیایی فرزندش بودازشجره طیبه نبودبرای همین فرزندش بسمت پیامبربرنگشت وایمان نیاورد

مثال دیگرعبدالمطلب پدربزرگ پیامبرص دارای دوگروه فرزندبودگروهی چون عبدالله ، حمزه ، ابوطالب ازاولیا بودند

گروهی مثل ابوجهل وابولهب ازشیاطین؛ درحقیقت گروه دوم ازشجره اونبودندبلکه عبدالمطلب فقط پدردنیایی آنهابود

آیاامکان داردکه پدراولیا ازمشرکان باشد؟

خیرپدراولیا یا ازاولیاست یا ازاصحاب یمین

نکته : کسی که دردنیا کاربدی می کند و ازعمل زشتش پشیمان می شود وسعی می کندبه گناه بازنگردداین بازگشت یعنی اینکه اوازدسته گروه یمین است حالا می خواهد هردینی داشته باشد

توجه : بحث گسترده ودقیق آن باتوجه به آیات باشدبرای بعد، به امیدتوفیق الهی

ادامه اهل درقرآن

3.گروه دست چپ یااصحاب شِمال

 یاایهاالذین آمنواقوا انفسکم واهلیکم ناراو قودهاالناس والحجاره علیهاملائکه غلاظ شدادلایعصون الله ماامرهم ویفعلون مایومرون . سوره تحریم 4

ای کسانی که ایمان آورده ایدخودتان وکسانتان راازآتشی که سوخت آن مردم وسنگهاست حفظ کنید: برآن فرشتگانی خشن وسختگیرگمارده شده اند. ازآنچه خدابه آنان دستورداده سرپیچی نمی کنندوآنچه راکه مامورندانجام میدهند

یاایهاالذین آمنوا: خطاب خداوندبه تمام مردم ازجن (دارندگان کلمات خبیثه) وانس (مردم عادی )می باشد. البته خطاب اصلی به دارندگان کلمات خبیثه است چون امورمردم بدست آنهااداره می شودواما چراخدالفظ مومن رادرمورداینها هم بکارمی برد؟ 1- قرآن کتاب رشداست میگویدای ایمان آورندگان یعنی ایمان بیاورمن ایمان تراقبول دارم 2- کفارومشرکین صاحب علم دراول بخداایمان آورده وخداراقبول داشته اندبعدروی برگردانده وپیمان شکسته اند

3- مشرکان وکافرین ظرفیت پذیرش ایمان رادارنداماخودنمی خواهند

اهلیکم  : انسانهاهمانطورکه قبلا گفته شدسه دسته اند:پاکان ، اولیای شیاطین ، مردم عادی . ازشجره اولیای خداافراددست راست یایمین بوجودمی آیدوازشجره اولیای شیطان افراددست چپ . دست راستی ها گروهیندکه سرپرستشان پاکانندودست چپی ها اولیای شجره خود. هرکدام به گروه خودتسلط دارندالبته هرگروه می تواننددرگروه دیگرتاثیربگذارنداماهرگروه به افرادگروه خودتسلط بیشتری دارندتاقیامت وضع چنین است بعدمردم ازهردوگروه مطابق اشتباهات خودعذاب پرسش برآنهاواقع شده پاک شده به بهشت میرونداما کسانی که دارای کلمه خبیثه هستندبعدقیامتشان واردجهنم اصلی می شوند. دراینجا اهل گروه اولیای شیاطین می باشند

وقودهاالناس والحجاره :  پاکان لشکرپنهان آنها فرشته ها (سنگ ) وانسانهای دست راست هستند( البته اسمهای آنها هم دراصل پیکهای الهی وفرشتگانند). هرانسانی درکلمه بطوری که خودنمیداندبااسم خودواژه بارمی برداگرجزولشکرپاکان باشدخیروبرکت وشناخت درست اگرجزوگروه شیاطین باشدکجی وناراستی . وقتی پاکان بالشکرخودبه کلمه نفوذمی کننددرتمام کلمه فرشتگان خودرامی برندوبه اصلاح نظام کمک میکنندناراستی هارااصلاح می کنندوکلمه رابسمت رشد پیش میبرندوپاک میکننداین آتشی می شودبرای کافران  (کلمه آنها را می سوزاند)وبه گرفتاری ومشکلات می افتند درهمین دنیا(برگشت اعمالشان به خودشان) و  دوزخ پرسش درآنهابوجودمیایددر قیامت(بخاطرکارهای زشتشان) وبه بخاطرهمین خدامی گویدنفسهایتان واهلتان رابه گناه آلوده نکنیدتابه عذاب دچارنشوید.درشرح داستان قوم لوط بیشتربه این موضوع خواهم پرداخت

ملائکه غلاظ شداد: خدامی گویداینها درحقیقت فرشته هایی سخت گیرندوازجانب پروردگارمیایندوآنچه خداامرکرده انجام میدهندوتخطی نمیکنند

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 20 آبان 1396 | 12:28 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم