ادامه قسمت دوم

فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب . قالت یاویلتی ءالد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشی عجیب . قالوا اتعجبین من امرالله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت انه حمیدمجید .فلما ذهب عن ابراهیم الروع وجائته البشری یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب .یاابراهیم اعرض عن هذاانه قدجاء امرربک وانهم آتیهم عذاب غیرمردود

نکته :  ازابتدای شروع داستان ابراهیم وفرشته ها خدا می فرماید : ولقدجائت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام . خداورودفرشته هایش رابه نزدابراهیم ع روایت می کندبعدمکالمه بین فرشته ها وابراهیم صورت می گیردگاهی خودراوی می شودگاهی فرشته هاخود، با ابراهیم وهمسرش گفتگومی کنندتا می رسدبه آیه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب دراینجاوقتی می خواهدبشارت تولداسحاق وبعداویعقوب را بدهدمی گوید پس بشارت دادیم اورا(ساره را) این بشارت را ازجانب خودوفرشته ها می دهدبازوقتی همسرش می گویداین پدیده ای عجیب است (چون ازنظرطبیعی هیچ کس درزمان پیری نمی تواند بچه دارشود) بعدفرشته هامی گویندآیاتعجب می کنی ازامرخدا؟حال چه ربطی بین اینهاست؟

درست است که این خبربشارت وعذاب ازجانب فرشته های نظام شرک آلوداست . اما همانطورکه گفته شدپیامبروساره می بینندکه کارقوم لوط به آخررسیده وکلمه آنهاخواهدریخت ودرکلمه جدیدمشرکان خداامرخودراتعبیه کرده به اینکه ابراهیم فرزندی بدنیا بیاوردبطورغیرطبیعی یعنی درزمان پیری خودوهمسرش . خدادرحقیقت می خواهدقدرت خودرانشان بدهدعلی رغم کارشکنی مشرکان واین مسئله توسط تلاش وکوشش اولیاوعلم وحکمت خدادادی آنها حاصل می شود. برای همین هم خدادراینجا خواست خودش وامرخودش وحصول این کاردرنظام مشرکان را تذکرمی دهد . درواقع ساره دارداین موضوع را می بیندکه بواسطه تلاش آنها وفرشته های آنها هم کلمه مشرکان پاک می شودهم درنظام بعدی امری شگفت به وقوع می پیونددیعنی تولدفرزندش درزمان پیری . گرچه آنهانمی خواهندکه قوم لوط نابودشونداماچون راهی برای نجات آنهاندارنداین اتفاق خواهدافتادوقتی خدا می گوید : یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب .یاابراهیم اعرض عن هذاانه قدجاء امرربک وانهم آتیهم عذاب غیرمردود لفظ یجادلنایعنی  ماباابراهیم بحث کردیم درموردقوم لوط یعنی تلاش اولیای خداوفرشته های آنهاکه همانا ازکلمه برترخداصادرمی شودبرای نجات فرشته های قوم لوط رامی رساند.یعنی ابراهیم نمی خواهداین امرواقع شودوداردسعی می کندنشودبرای همین می گوید که وی صبورودلسوزوبرگشت کننده است بسوی کاربهترالبته که این مهربانی او برخاسته ازمیل ومهربانی خداونداست اماآیه بعدمی گویدبه او گفتیم که عذاب حتمی است این دوگانگی خبرفرشته ها وقتی ازجانب پیامبرخبرباشدیعنی خداو پیامبرراضی به عذاب نیستندوقتی ازجانب نظام یعنی اینکه خودعامل عذاب خودهستندوخداهم راضی است وحکم خداونداست زیراراهی برای برگشت نگذاشته اندپس بایدعذاب شوند

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1396 | 02:17 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم