قاصدک
من مانده ام ویک هوا قاصدک
این ده دهی هاچراسهم مرانمی دهند
آسمان ابری است ؟
ماهم !این غیبت ، این انتظار
خلاصه بگویم بارانیم

واما شرح انحراف قوم لوط رانوشتم ،دارم شرح چگونگی عذاب برقوم لوط را می نویسم بزودی به امیدخداآبدیت می کنم
***
واما زندان

حصارها برای شما چوب های پوسیده اند چون مهم جان است که آزاد باشدودرفضای لایتناهی الهی قدم بزند. این منم که بایدبنالم دراین دنیای دون که زنجیره های نامرئی مرابه درون خود می کشند؛ براستی زندان میشوددنیای کسی که بخواهدمومن باشدوبماند. وقتی قفست را می شکنی ، وقتی پرمی کشی بسوی نور؛ تازه می فهمی اسارت چه جهنمی است تازه می فهمی تو یعنی چه کسی ، تازه می فهمی ولی را و ولایت ترا؛ تازه می فهمی بیداری وزندگی یعنی چه ؛ تازه می فهمی درخواب هم کسی بودکه بالای سرت نشسته بودوسرود بیداری زمزمه می کرد. شهادت پدراولیای آخرالزمان رابه پنج تن زنده وجاویدع تسلیت می گویم 
***
حسن یوسف

چه زیباست وقتی دخترت برایت هدیه ای می خردو چه زیباست وقتی می داندتو چه دوست داری فاطمه ام روزتولدم برایم یک گل حسن یوسف خریدوقتی گل رادردستانش دیدم چشمانم برق زدازشادی .وقتی اینگونه مرا دیدخیلی خوشحال شد گفت می دانستم این گل را خیلی دوست داری گفتم من وقتی سنی نداشتم چندتای آن را خریده بودم درچندرنگ همه رنگهایش زیبابودهرکدام یک جور. می دانید بهشت ، بهشت است هرمنزلش که باشی یادم باشدسخن مولایم امام علی ع رادرموردبهشت ومقامهای بهشت توضیح دهم
***
لقد خلقناالانسان فی کبد
واما کبد ؛ وچه رنجی می برد انسان
باای ذنب قتلت ؟
خیلی ازرنجهایی هست  که می بریم و نمی دانیم وامابزرگترین رنج ، رنج دانایی است بدانی وببینی وساکت بمانی !
 شهادت بسیاری ازمردم مسلمان را درمصربه پنج تن زنده وجاویدع تسلیت می گویم.

آبدیت بعدی: انحراف قوم لوط
1. انحراف قوم لوط درکلمه
2.انحراف قوم لوط درجامعه (انحراف اخلاقی)

دارم شرح وتوضیح موضوع بالارامی نویسم دراولین فرصت آبدیت می کنم


***

تولددرمن چنان درخشید

که صبح راباهمه کودکیم دیدم

یادش بخیرپارسال همین موقع یعنی اول آذر، روزتولدم حرکت کردم به سمت مشهدبرای پابوس امام عزیزم چه حالی دارد وقتی پشت دربهشت باشی ومنتظر، تاامام دررابرویت بازکندوخوش آمدبگوید

ادامه قسمت دوم را این باردرسوره حجرببینیم :

سوره حجرآیه 50

ونبئهم عن ضیف ابراهیم .وازمهمانان ابراهیم به آنان خبرده

نکته : خداداستان راباخبرمهمانهای ابراهیم شروع می کند

 اذدخلوا علیه فقالوا سلاما قال انامنکم وجلون . هنگامی که براو وارد شدند وسلام گفتند . گفت : ماازشمابیمناکیم

نکته : دراینجا دیگربحث گوساله بریان را پیش نمی کشدبلکه فقط واردشدن آنها رابرابراهیم ع بیان می کندآن هم بالفظ مهمان نه رسول به معنای فرشته . وقتی مهمانها برپیامبرواردمی شوند براو سلام می کنند؛ این نشانگراین است که این مهمانهافرشته های تحت امرابراهیم هستند. امادرجواب ابراهیم ع به آنهاسلام نمی دهدبلکه به آنها می گوید ماازشما می ترسیم براستی ابراهیم چرا این حرف را می زندوچرادرجواب دادن می گوید ما ازشما می ترسیم نمی گوید من می ترسم

جواب : خدامی خواهد به مابفهماندکه :

1.این نظام ، نظام مشرکان است ؛ نظامی است که به انحراف رفته .زیراابراهیم درجواب می گوید ماازشما می ترسیم بجای اینکه جواب سلام آنها را بدهد. این برخوردوی هم دلخوری پیامبررامی رساندهم بیگانه بودن با آنان را وهم دلواپسی ازآنها دارد چرا؟ چون وقوع فاجعه ای را درآنها می بیند

2. لفظ « ما » این نکته را می رساندکه پیامبردرداخل نظام قلم زده واین فرشته های اویندکه دراین نظام دچارترس شده اندزیراهم ازجانب مشرکان درمعرض تهدیدند(مشرکان درکمینندکه اسم آنها را که همان کلمه برترخداست بدست بیاورند)هم اینکه کارآنها به وقوع فاجعه ای تمام می شود و هم حس می کنندباافرادی غریبه روبروشده اند چون خودپاکندوآنهابسیارآلوده  

3.لفظ وجلون قرینه است برای مهمانها که آنها فرشته های نظام  مشرکانند

 قالوا لاتوجل انا نبشرک بغلام علیم .گفتندمترس که ماتورابه پسری دانامژده می دهیم

نکته : دراینجاهمانندسوره هودآیه 70 به بعد فرشته ها به پیامبرمی گویندنترس مابشارت تولدفرزندی دانایعنی صاحب کلمه را به تو می دهیم

قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبرفبم تبشرون . گفت : بااینکه مراپیری فرارسیده است بشارتم می دهید ؟ به چه بشارتم می دهید

نکته:  درداستان قبل سوره هودآیه 70 به بعدهمین مکالمه بین ساره وفرشته ها رخ داد

قالوا بشرناک بالحق فلاتکن من القانطین .گفتندماتورا به حق بشارت می دهیم پس تو ازناامیدان مباش

قال ومن یقنط من رحمه ربه الاالضالون .گفت : چه کسی جزگمراهان ازرحمت پروردگارش نومید می شود؟

قال فما خطبکم ایهاالمرسلون .گفت ای فرشتگان ( دیگر)کارتان چیست ؟

 قالوا اناارسلنا الی قوم مجرمین . گفتند ما به سوی گروه مجرمان فرستاده شده ایم

الاآل لوط اناالمنجوهم اجمعین .مگرخانواده لوط که ما قطعا همه آنان رانجات می دهیم

 الاامرئه قدرناانهالمن الغابرین . جز زنش راکه مقدرکردیم او ازبازماندگان است

نکته : اگرخوب به آیات بالانگاه کنیم مکالمه بین ابراهیم وفرشته هااززمان بشارت وی به فرزنددارشدن به صورت پرسش وپاسخ ادامه می یابد تا خبرعذاب قوم لوط چرا؟

جواب : زیراخدامی خواهد به ما بگویددراینجادوموضوع هست به آن دقت کن :

1.این نظام به این شکل وبه این فرمی که درآمده خبرازوقوع حادثه ای می دهدوآن هم بشارت تولد پیامبری دیگراست وهم خبروقوع عذاب قوم لوط

2. اینکه درواقع این دیدپاک پیامبراست وباعلم وحکمتی که دارداین واقعه را می بیند نه اینکه آن فرشته ها بواقع خبرواقعه را می دهند . دوطرفه بودن این سخن وپرسش کردن ازجانب پیامبراین موضوع را می ساند

3.قرآن برای اینکه ماپیامبرخدارا غیرمطلع وغیرمومن ندانیم حرف اخر رااززبان ابراهیم بیان کرده یعنی اقرار وی به ایمان : قال ومن یقنط من رحمه ربه الاالضالون

فلماجاء آل لوط المرسلون . قال انکم قوم منکرون . قالواجئناک  بماکانوا فیه یمترون .

پس چون فرشته ها نزدخاندان لوط آمدند. لوط گفت شما مردمی ناشناس هستید . گفتندبلکه برای تو چیزی آورده ایم که درآن تردید می کردند

واتیناک بالحق وانالصادقون .وحق را برای تو آورده ایم وقطعا ماراستگویانیم

نکته : دراینجافرشته ها،همان مهمانهای حضرت ابراهیم ع هستند اگربه آیات قبل خوب نگاه کنیم درابتدای ورود برابراهیم  سلام کردند وپیامبروفرشته هایش گفتندماازشما می ترسیم . گفته شد چون نظام، نظام مشرکان بود ، فرشته های آنها بصورت بیگانه وخوف انگیزبتصویرکشیده شده است واین بخاطرانحراف زیادآنها ازمیزانهای الهی بود. دراینجا هم وقتی لوط ع آنها را می بیند به آنها می گوید من شما را نمی شناسم . واین قرینه ای است که اینها ناپاکندو  بسیارمنحرف . حال مکالمه بین لوط ع وفرشته های مشرکان که حامل پیام عذاب قوم لوطند درست مثل مکالمه ابراهیم بافرشته های آنان است به اینکه نظام بدفرم شده است و پیامبرباعلم وحکمتی که دارد ،می بیندکه سرانجام آنها چه خواهد شد وباید دربرابراین فساد چه کند

ازاینجا به بعدموضوع مهمانهای پیامبرتغییرجهت می دهد. گفته شدکه نظام درواقع بسته گروه مشرکان است وآنها برنظام تسلط کامل دارندوپیامبران شاهد وناظرنظامندو قتی که مشرکان نظام رابه انحراف زیاد بکشانندآنهانامه زده وبه اصلاح آن خواهند پرداخت دراینجا فرشته های پیامبران می شوندمهمان نظام . اما ازجایی که آنها کلمه برترخداوندرا دارند وهمه فرشته ها رام اویندوتوانایی اصلاح تمام نظام را دارند فرشته های مشرکان می شوند مهمان آنها . اگربه قضیه خوب نگاه کنیم اصلا همه فرشته ها اهل اوینددیگرمهمان وغیرمهمان نداریم خدابه تناسب محل وموقعیت نقشهای آنها را عوض می کند تا به ما بیاموزاند 

 فاسرباهلک بقطع من الیل واتبع ادبارهم.پس پاسی ازشب خانواده ات را حرکت بده و خودت به دنبال آنان برو

 ولایلتفت منکم احد.وهیچ یک ازشما نباید به عقب بنگرد

 وامضوا حیث تومرون .وهرجا به شما دستورداده می شود بروید

وقضینا الیه ذلک الامر.واوراازاین امرآگاه کردیم

ان دابرهولاء مقطوع مصبحین .که ریشه آنها صبحگاهان بریده خواهدشد

نکته : موضوع عذاب قوم لوط رادرجای خودبه آن خواهم پرداخت

وجاء اهل المدینه یستبشرون .ومردم شهرشادی کنان روی آوردند

نکته :ازاینجا داستان شکل دیگری به خود می گیرد. اهل شهریعنی فرشته های نظام مشرکان که بواسطه آنان قلم زده شده ، خدا آن نظام را مدینه وقریه می نامد

قال ان هولاء ضیفی فلاتفضحون .لوط گفت اینان مهمانان منندمرارسوا مکنید

نکته : این گفتگوازطریق قلم وفرشته های آنها صورت می گیردمشرکان قلم زدندکه فرشته های لوط رادستگیرکرده و به اسم کلمه آنها دست پیداکنندولوط می بیندکه آنها بسمت نامه ی او وفرشته های او گسیل شدند . به آنها می گوید اینها مهمانهای مننددراینجا مهمان ، فرشته های خوداوهستند(اطلاق مهمان برفرشته های لوط است )زیراگفته شدکه چون مشرکان بواقع تسلط تام برکل نظام دارندفرشته های پیامبرمثل مهمان برای آنها می شوندالبته ازقبل فرشته های پیامبردرنظام بوده انداما چون اینها جدیدند و آمده اند تادوباره به مردم شناخت داده و نظام را اصلاح کننددراین صورت هم جدیدندهم مهمان . لوط به فرشته های آنها می گوید مرارسوا نکنید یعنی : 1.ازکلمه من به متولیان خودخبرندهید ، مرا لو ندهید . آیه بالا هشداری است که به فرشته ها می دهد برای اینکه درحقیقت آنها اهل او هستندوبه وفاداری آنها را سفارش می کندالبته این نوع سخنوری قرآن است خدا می خواهد به ما بگویدکه اینها دردست پیامبرندهرگزاورا لو نمی دهندکلمه برترخدادرنظام شرک آلود هرگز لو نمی رود . درآیات دیگرقرآن به این موضوع اشاره شده بعدابه آن خواهم پرداخت .درسوره قمرآیه 35 بصورتی دیگر به آن اشاره می کند : ولقدراودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم . یعنی فرشته های مشرکان می خواستندبه اسم فرشتگان لوط دست پیداکنندماچشم آنها راکورکردیم

2.خواهان کاربهترباشید؛ چون فرشته های پیامبرپاکندآنها ناپاک وپیامبر ازطرفی متولی نظام است می خواهد رفتاری درست باپذیرش فرشته های پاک ازخودنشان دهندوحرکت کنند به سمت رشد وخواهان تعالی باشند

واتقواالله ولاتحزون .وازخداپرواکنیدومراخوارمسازید

نکته : آنهاراازخدا می ترساندوازآنها می خواهد بااین کارخوداوراخوارنکنند ونظام را پست نکنند

قالوا او لم ننهک عن العالمین . گفتندآیا توراازمردم بیگانه منع نکردیم

نکته : فرشته های مشرکان به اومی گویندکه آیا ماتراازبیگانگان نهی نکردیم . گفته شدکه مشرکان فرشته های لوط رابیگانه می دانندزیرامعتقدندکل نظام برای آنهاست وازطرفی اینها تازه به نظام واردشدندبرای کارجدید وشناخت بیشتر

قال هولاء بناتی ان کنتم فاعلین. گفت اگرمی خواهید انجام دهید اینان دختران منند

نکته : چون درواقع نظام درتسلط مشرکان است تاقیامت ؛ ابتدالوط ، فرشته های خودرا مهمان می نامداماوقتی که فرشته های مشرکان که زبان خودآنهایندبه لوط ع می گویندچرا بیگانه رابه نظام آوردی می گویداینها بیگانه نیستنداینها دختران منندیعنی این نظام تنها مال شما نیست مال من هم هست یادرحقیقت مال من است واینها دختران منندبیگانه نیستند. اگرشما می خواهیداین دختران من مال شما . پیامبربه فرشته های خوددخترمی گوید چون فرشته های پاک او وقتی درنظام مشرکان وارد می شوندپاک وخالص مثل قبل ازورودنیستنداما خیلی خوبندبعدبه آن خواهم پرداخت

 لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. به جان تو سوگندکه آنان درمستی خودسرگردان بودند

نکته : خدابه جان پیامبرش سوگند می خوردکه آنان انسانهایی مرددندوسرگردانند وقادرنیستند صلاح خودراتشخیص دهند .

ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 1 آذر 1396 | 01:04 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم