تبلیغات
طارق - ادامه انحراف قوم لوط
ادامه انحراف قوم لوط

ودر سوره نمل 54 می فرماید :

ولوطااذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون . ائنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون . فما کان جواب قومه الاان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون فانجیناه واهله الاامراته قدرنا ها من الغابرین وامطرناعلیهم مطرا فساء مطرالمنذرین .

ولوطااذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون .

نکته : درآیات فوق هم بازخدانکات قبل رامتذکرمی شود ؛ به اینکه هرشناختی زوج مخصوص به خود را دارد تا درقلب استوارشوداگر نباشد موجب گمراهی ونقصان درانسان می شود وبه کج راهی می رود ودچارگرفتاری می شود . اینها به غیرازاینکه برای هرشناختی زوج آن را نمی آوردند(اتاتون الذکران من العالمین. وتذرون ماخلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون) بلکه آن شناختی را که انسان باید داشته باشد به اینکه ازراه طبیعی بایدبازنها معاشرت نماید را نه تنها درانسان قرارنمی دادندبلکه راه آن شناخت را به سمت میل به مردان منحرف می کردند  درنتیجه مردان جامعه را به این عادت زشت مبتلا می کردند.

ودر سوره اعراف آیه 80 می فرماید:

ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ماسبقکم بها من احدمن العالمین انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وماکان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون .

انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء . بل انتم قوم مسرفون

شهوه : خواهانی تن ، آرزو ، دوست داشتن وخواستن

نکته :آیه فوق بیانگرمیل مشرکان است به اینکه شناختها را زوج نیاورند. خدا آنان راقومی اسرافکارمی داند. گفتیم هرکمی درکلمه ایجاد آتش می کند وزیاده روی درقوانین الهی است . وقتی شناختها را کم بدهند یعنی زیاده روی کردند ازراه درست ونقصان بوجودآوردند وازطرفی بااینکارخودجامعه رابه سمت انحراف اخلاقی می کشاندندبه اینکه :

انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء . بل انتم قوم مسرفون

یعنی شماراه شهوت را درمردان قرارمی دهید بجای زنان وآنچه خدا برایتان خلق کرده را رها می کنید

 ائنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون .

نکته : خدااین قوم را نادان می داند زیرا:

1.    هر کجی درکلمه باعث عذابی جسمانی (بوجودآمدن بیماری)و روانی درانسان می شود(نابسامانیهای فکری وروانی)

2.      چون خداکوچکترین کجی را درکلمه بی پاسخ نمی گذارد باعث ریختن کلمه آنان نیزخواهد شد (بعدا به آن خواهم پرداخت ) به همین علت است که هرچه پیکهای آنها بارگناه بیشتری را حمل کنند وقوع عذاب الهی درآن شدیدتروبیشترمی شود؛ این بودکه خداوقوع عذاب را برای این قوم حتمی اعلام کرد

ادامه دارد...


شکستن سد
وقتی که تو پنج تن ع رافرامی خوانی
وششمی بارانی است
بی گمان این سیل به سمت شکستن سد
پیش می رود
سدیاجوج وماجوج

وامامباهله
یادم باشدکه جریان مباهله راشرح دهم
خاک برسرمی شوید
مدام آسمانتان برسرتان خراب می شود
به نفرین دچارید
وقتی که پیامبرص
نفرین می کند
وکرده است وتمام فرشتها
آمین گفته اندتاریخ : جمعه 10 آذر 1396 | 07:39 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم