این چشم آبی ها به شط رنج می روند
مواظب پیاده ها باش 
شاه و وزیربه تاریخ پیوست 
چه گستاخ قدس راپایتخت 
اباطیل می کنی
***

میلاد پیامبرمهربانی ، اسوه اخلاق نیک یعنی محمدمصطفی ص وفرزندمطهرش امام جعفرصادق ع را به پیشگاه پنج تن زنده وجاویدع تبریک وتهنیت می گویم

مومنان عیدمبارک

خورشید فلک ، یارمَلَک ، نورافلاک

آری تو باشی  به حق مایه لولاک

***
ادامه شرح انحراف قوم لوط قسمت چهارم
 

توجه : چراهرشناخت باید زوج باشد؟

گفته شدبرای اینکه اگرزوج نباشدیعنی دوتاازهرشناخت نباشدقلب ما آن راتایید نمی کندچرا؟ زیرادرنظام جن زده شناختهای ما پوشش خورده برای همین علمای مشرک راکافرمی گویندزیراهم برای خودبرروی حقیقت سرپوش می گذارندهم روی شناختهای درست مردم . اگرما دراین فضا نبودیم چون پاکان ازبدو تولدبدون درس و آموزش همه چیز را می دانستیم اماچون دراین فضای آلوده بدنیا می آییم مابایدازبدو تولد آموزش ببینیم تا درست را ازنادرست  تشخیص دهیم یعنی درستی ها را بیاد بیاوریم. شناخت درماهست بدون اینکه بدانیم. حال پیامبران بادادن یک شناخت درست دیگربه ما آن را درما یادآورمی شوند وما آن را بیاد می آوریم برای همین خدا قرآن راذکر می گوید یعنی بیاد آورنده

الیس منکم رجل رشید

رجل رشید اشاره دارد به :

1.خودعالمان فاسدقوم لوط که پیامبربه آنها می گوید آیا بین شما فردی که رشد یافته وفهیم باشد نیست ؟

2.منظورفرشته های قوم لوط است ؛ منظورپیامبراین است که چرافرشته های شما اینقدرپستندوکمند؟

قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق:

جواب قوم لوط این بودکه مارابادخترانت کاری نیست تو خودت می دانی ماچه می خواهیم

نکته : قرآن برای اینکه انحراف اخلاقی قوم لوط راهم به تصویربکشد جواب قوم لوط رااینگونه می گویدکه ما بادختران تو کاری نداریم ومنظورنظرمانیستندتو خودت می دانی که ما چه میخواهیم . ظاهرداستان این می نمایدکه آنها مهمانهای پیامبررامی خواهند وآنها پسربودند به نظرقوم منحرف لوط . اما چنین نیست ؛ دراصل آنها خواهان این نبودند که فرشته های پیامبربه نظام شناخت درست بدهند راه را برآنها بسته بودندتاباورودفرشته های پیامبرکلمه او را ،یا به تعبیرخود آنها رجال او را صید کنند خدادراینجا به زبان قوم لوط فرشته های کلمه پیامبرراکه شناخت وراستی می آورند، دخترگفته واسم فعال کلمه او را مردگفته تاما قاطی نکنیم . مهمانها همان فرشته های قوم لوط بودند بواقع،  نه فرشته های پیامبر.برای همین پیامبردختران یعنی فرشته های خود را پیشنهاد کرد وآنها پیشنهادپیامبرراردکردندزیراهدفشان صیدکلمه او بودکه بابستن سخت نظام می خواستند به آن دست یابند

قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم مانرید .قال لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید.قالوا یالوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسرباهلک بقطع من الیل ولایلتفت منکم احداالاامراتک انه مصیبها مااصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب .فلما جاء امرنا جعلنا علیها سافلها وامطرنا علیها حجاره من سجیل منضود . مسومه عندربک وماهی من الظالمین ببعید .

وانک لتعلم مانرید .

نکته : یعنی اینکه تو می دانی ما کلمه ترامی خواهیم نه فرشته های ترا

قال لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید

مصدراوی ومصدرمیمی ماوی که ماضی اوی ومضارع یاوی ازآن گرفته شده به معنای چسبیدن ومنضم شدن به چیزی است وچون به باب افعال می رود معنای منضم کردن به آن را می دهد گفته می شود فلان آواه الیه ویا یووبه الیه یعنی فلانی آن شخص ویا آن چیزرامنضم به خودکردوکلمه رکن به معنای هرچیزی است که ساختمان بعدازبنیان برآن تکیه دارد(مانندستون وپایه )

لوان لی بکم قوه : باء حرف جر سببی است وجمله راچنین معنامیدهدمن به سبب شما یعنی به اینکه مردی رشید ازشما را منضم وهمکارخودکنم ندارم تااوبه یاری من قیام کندوشرشماراازمن دفع نماید. تفسیرالمیزان ج 10 صص510 و511

نکته : آیه بالا وشرحی که علامه طباطبایی داده است ، نشان می دهد که نظام بشدت توسط قوم لوط بسته شده وفرشته های پیامبربسختی می توانندبروند وبه فرشته های قوم لوط چسبیده وزوج شوند تاکلمه ازانحراف شدید برهد

ادامه دارد...


تاریخ : چهارشنبه 15 آذر 1396 | 02:11 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم