چگونگی عذاب قوم لوط وعاقبت لوط ع وافرادمومن قسمت دوم

وامطرنا علیها حجاره من سجیل منضود .

مطر: باران /امطرهم الله : خدابرآنها عذاب بارانید

کلمه سجیل بطوری که درمجمع البیان آمده به معنای سجین یعنی آتش است راغب می گوید : سجین به معنای سنگ وگل به هم آمیخته است واصل آن بطوری که گفته اندفارسی بوده بعدها عربی شده است ومنظورش اشاره به قولی است که گفته اصل این کلمه سنگ گل بوده است . بعضی دیگرگفته اند: این کلمه ازسجل گرفته شده که به معنای کتاب است ، گویا که درآن سنگ ریزه ها چیزی نوشته شده که مستلزم عمل اهلاک بوده وبعضی دیگرگفته اندازکلمه اسجلت گرفته شده که به معنای ارسلت است

وظاهرااصل درهمه معانی مذکورهمان ترکیب فارسی معرب است که معنای سنگ وگل را می رساندوسجل به معنای کتاب نیزاازآن گرفته شده چون بطوری که گفته اند : رسم براین بوده که نوشته ها ومطالب رابرسنگ می نوشته اند که برای همین ساخته می شده آنگاه ازباب توسعه دراستعمال کتاب راهم سجل نامیدندهرچندکه ازجنس کاغذمی بودکلمه اسجال به معنای ارسال نیز ازهمین اصل گرفته شده است وکلمه نضدبه معنای نظم وترتیب است وکلمه (مسومه ) اسم مفعول ازباب تسویم تفعیل است وتسویم به معنای این است که چیزی را ، علامت گذاری کنی . تفسیرالمیزان ج 10 صص515 و516

منضود ازنضد: رخت واثاث برهم نهاده یابرگزیده آن ، تخت ، ابرمتراکم ، بزرگی آبائی

شترماده فربه

سجیل :سنگ وگل ، نصیب، سخت ازهرچیز/ سجل : چک بامهر، عهدوپیمان ومانندآن ، نویسنده

مسومه :نشان وعلامت ، نشان مردچرب 

نکته : چون خداکلمه خودرادریا ، آب ، ابرهم می نامدفرشته های خودرا باران هم می نامد لفظ باراندن عذاب باصطلاح فروریختن عذاب است که بهمین خاطراستفاده شده وقتی می فرمایدبرآنها بارانی ازسنگ وگِلهای نشانداربارانیدیم یعنی فرشته هایی که دارای کدهای مخصوص وهدفداربودرافرستادیم و دقیق نشانه گرفتیم تاعذاب را برآن قوم مسرف بفرستیم

گفته شد درشرح آیه 80 به بعد سوره هود:

فاسرباهلک بقطع من الیل ولایلتفت منکم احداالاامراتک انه مصیبها مااصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب .فلما جاء امرنا جعلنا علیها سافلها وامطرنا علیها حجاره من سجیل منضود

فاسرباهلک بقطع من الیل

نکته : فعل اسرحرکت درشب را می رساندوآیه ولایلتفت منکم احداالاامراتک به دوموضوع اشاره می کندباتوجه به آیه قبل ، هم حرکت اهل لوط رادرشب کلمه می رساندبه نظام مشرکان ، هم ترک کردن وحرکت اهل لوط ع را می رساند درشب به سمت ترک صحنه عذاب و زن دراینجا هم به کلمه مشرکان اشاره دارد هم به کلمه پیامبر  . خدا به لوط می فرماید برو با اهلت و زنت(کلمه ات ) درشب کلمه بطوری که کسی از مشرکان نفهمندوبرنازل کلمه آنهافرودبیاوقالب آنها را زیرو رو کن یا تغییربده وبسمت هدایت برگردان زیراقالبهای آنها وچینش آنها همان راههایی بود که قوم لوط برای پلیدی بکاربرده بودنداین باران ازجهتی کارکردفرشته ها واهل پیامبربودوازطرفی عملکردخودقوم بودکه بصورت عذاب برای آنها درآمد(بعدادر موردچگونگی آن توضیح خواهم داد)آیه امطرناعلیهاحجاره من سجیل منضودهمان آمیختگی قبل را می رساند«ها» ضمیرمونث است برمی گرددبه زن یا امراه دراینجاتغییرودگرگونی برکل کلمه واردشده درحقیقت پیامبربرای فرشته های خوددرنظام جا بازکرد(دگرگون کرده وتغییرداده )وقالبهای زشت قوم لوط رادرهم ریخته است  وکلمه آنها ریزش کرده وازنظام پاک شده

حالاچرااین فرشته ها هدفمندونشانداربودند؟

چون درست به اهداف ازپیش تعیین شده بروند وکاری را انجام دهندآنطورکه خدامقدرکرده . این تعیین هم دوگانه است وشامل هردوکلمه می باشدهم فرشته های پیامبرهدفداربوده هم فرشته های مشرکان هدفمندبوده که خودعذاب خودرارقم زدند(شرح آن بعداخواهدآمد)

وماهی من الظالمین ببعید . سوره هود 70به بعد

نکته : خدامتذکرمی شودکه ظلم نتیجه اش به عذاب الهی ختم می شود

حالا این مضمون را درسوره ها وآیات دیگربنگریم :

قال رب انصرنی علی القوم المفسدین ولماجائت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا انامهلکوااهل هذه القریه ان اهلها کانواظالمین .قال ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه واهله الاامراته کانت من الغابرین ولما ان جائت رسلنا لوطا سی ء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لاتخف ولاتحزن انا منجوک واهلک الا امراتک کانت من الغابرین انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء بماکانوا یفسقون ولقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون. سوره عنکبوت 25

قالوا انامهلکوااهل هذه القریه ان اهلها کانواظالمین .قال ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه واهله الاامراته کانت من الغابرین

نکته : دراینجا وقتی خبرعذاب قوم لوط به ابراهیم می رسد (ابراهیم خودآن را درچینش بد نظام می بیند) . ابراهیم ع به فرشته هامی گوید: لوط ع هم درهمان شهر(لفظ شهرهم به کل کلمه مشرکان ونظام آنها اطلاق می شودهم به محدوده ی جغرافیایی که لوط ع واهل وی ومشرکان زندگی می کردند اطلاق می شود هم به فرشته ها وکلمه لوط که درآن نظام بودندهم مردم وی واهل وی که درکلمه ونظام بودند) است آیا براو واهلش چه می آید خداباایجاد این پرسش هم نگرانی پیامبررانسبت به لوط ع و افرادش نشان می دهدهم می خواهد بعدازآن به ما نکاتی را بیاموزد دراینجاست که فرشته ها جواب می دهند که ما لوط را بااهلش نجات می دهیم قرآن بااین نوع سخنوری دارد خاطرنشان می کند که لوط ع و افرادمومن ودست راستی وهرکسی که قبول برگشت می کرد و می شد را نجات می دهیم وکلمه او هم که بعبارتی اهل او می شوند وفرشته های او می شوندنجات می یابند دراینجا آیه : قالوا نحن اعلم بمن فیها همان بینش  لوط ع است که سرانجام را می بیندبه نجات خود واهلش

لننجینه واهله الاامراته کانت من الغابرین

منظورازامرات دراینجا چه کسی است ؟

1.زن لوط ع جزو افرادی بوده است که به لوط ایمان نیاورده یا آن زمان به گمان خودراه خودرا درست دانسته وبه دلیل نداشتن شناخت کافی به اشتباه رفته است . گفته شد درقرآن ایجاز فراوان است  قرآن هم به ظاهرامراشاره می کندو هم معانی عمیق می آورد :

ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح وامرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصاحین فخانتاهما فلم یغنیناعنهما من الله شیئا وقیل ادخلا النارمع الداخلین . تحریم 9

 2. زن گفته شد که کلمه مشرکان می باشد مسلما با کلمه آنها فرشته هایشان ومردم دست چپی هم بوده اند زیرالشکرآنها مثل پیامبران ازمردم وفرشته ها هردو هستند البته اینجابه این معنی بکاررفته ولی اگرآمیختگی دونظام را مدنظرداشته باشیم می شودکل نظام را درنظرگرفت که بظاهردردست مشرکان است

3.زن می تواند اهل پیامبرباشد همانطورکه زن لوط ازاهل اوست جزو خانواده اوست یعنی  افرادی که پیامبرنتوانست آنها را برگرداند ونجات دهد چه افرادی ازشجره خود که دست راستی هستند چه افراد دست چپی . لفظ غابربه معنی بجامانده ولفظ غبریعنی درنگ کرد وغبارگرفت یعنی افرادی که پوشش خورده بودند بطوری که نتوانستندباپیامبربرگردند

توجه : مشرکان وقتی بخواهند کلمه پیامبران را شکارکنند کل نظام را بسته بطوری که تعدا دزیادی ازافرادرادروضعیت مرگ ازهردوگروه قرارمی دهند گروه دست راست را دروضعیت مرگ قرارمی دهند برای اینکه کاررابرای پیامبرسخت کرده وآنها را بسیج کرده تابرای نجات افراد خود آمده ودرآنجا نه تنهاکلمه آنها را به دام انداخته وشکارکنند بلکه اهل اورا بکشنداما افراد دست چپ را دروضعیت مرگ قرارمی دهند زیرااگر وضع برعکس شد ونتوانستند کلمه را شکارکنند بامرگ افرادخود کلمه خود را نجات دهند اما همیشه اینگونه بوده که پیامبران تعدادی ازافراددست راستی راازمرگ رهانده اندو تعدادی را نتوانسته اند نجات دهند چون سختی کارومهلت خدا برای آنها اینگونه رقم می خورد(لفظ غابرین همین موضوع را می رساندیعنی پوشش خورده ها وغبارگرفته ها ) وبه همین سبب است که بامردن افرادپیامبرکلمه مشرکان هم می رود چون آنها باعث خیردرنظام بوده اند(درشرح سوره تکاثربه آن خواهم پرداخت ) وازطرفی تعدادی ازافراد دست چپی نجات یافته اند توسط پیامبران و تعدادی هم کشته می شوند زیراخودمشرکان ازپیش اینگونه قلم زده اند اما همیشه کلمه پیامبران رسته است وهرگز نتوانسته اند به آن دست یابند وبعدآن نظام ازنظرشناخت درست اصلاح شده است

انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء بماکانوا یفسقون ولقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون

رجز: پلیدی ، بت پرستی ، شرک ، طاعون ، عذاب

نکته : لفظ رجز هم عذاب را می رساند هم پلیدی را یعنی اینکه درواقع خودبرخودعذاب را فرستادند یعنی خود اینگونه قلم زدند وحزم کارخود آنها بود خداکه برکسی پلیدی نمی فرستد منتها باتدبیرپیامبرو ورودبموقع فرشته هایش نظام جوری رقم خوردکه لوط واهلش نجات یافته وعذاب خودآنها برخودشان باریدن گرفت؛ بشارت دهنده های عذاب رادیدیم که فرشته های مشرکان بودند

ونیزسوره صافات آیه 133 ، سوره نمل 54 ، سوره شعراء 160، سوره انبیا 71، سوره اعراف 80، سوره ص

این مبحث ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 26 آذر 1396 | 02:29 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم