گوساله سامری وقتی صدا می کند

کبوتران حرم خودرا به در ودیوارمی زنند

بابا کجایی ؟

***

وقتی گوساله آهنی نفس می کشد

وتوسامری هستی

اینجاهوا برایم کم است

بگذریم آنقدری به چهل سالگی نمانده است

«شراب طعم شیردارد درمهتاب »

***

 چگونگی عذاب قوم لوط وعاقبت لوط ع وافرادمومن قسمت سوم

ببینیم سوره حجرآیه 50 را درموردعذاب قوم لوط  :

قال فما خطبکم ایهاالمرسلون .گفت (ابراهیم )ای فرشتگان ( دیگر)کارتان چیست ؟

 قالوا اناارسلنا الی قوم مجرمین . گفتند ما به سوی گروه مجرمان فرستاده شده ایم

الاآل لوط اناالمنجوهم اجمعین .مگرخانواده لوط که ما قطعا همه آنان رانجات می دهیم

 الاامرئه قدرناانهالمن الغابرین . جز زنش راکه مقدرکردیم او ازبازماندگان است

نکته : خدالفظ تقدیررابرای  باقی ماندن زن لوط بکارمی برد زیرا خدا حکیم است وهمه چیز را بادقت اندازه گیری کرده تاهمه اموربه  اندازه ودرست پیش برود ودرنتیجه جهان  بسمت بهشت ابدی برود ؛ حال دراین راه عده ای می میرند و عده ای نجات پیدا می کنند .همه اندازه های خداوند حکیم است دراینجا زن لوط راگمراه نمی خواند بلکه غبارگرفته ودرنگ کننده یعنی کسی که صاحب شناخت نبوده معرفی می کند.گمراه بوده اماازگمراهان واقعی نبوده است مثل پسرنوح که خدا به او می گوید ازاهل تو نیست 

فلماجاء آل لوط المرسلون . قال انکم قوم منکرون . پس چون فرشته ها نزدخاندان لوط ع آمدند. لوط گفت شما مردمی ناشناس هستید .

فلماجاء آل لوط المرسلون

نکته : گفته شدفرشته های بشارت دهنده عذاب بر قوم لوط فرشته های مشرکان بودندآیه قال انکم قوم منکرون این موضوع را تایید می کندزیراپیامبرفرشته های خودرا می شناسدالبته دراینجا قرآن ازدید پیامبربیان می دارد . وقتی که فرشته های مشرکان به پیش خاندان لوط ع (یعنی فرشته های پیامبر) آمدندبه نظر، بیگانه آمدند.  مواجهه دودسته فرشته بااین بیان اشاره  داردبه اینکه  فرق بسیار است بین این دودسته فرشته .به عبارتی فرشته های قوم لوط آنقدرغبارگرفته و گمراه بودند که به دیدفرشته های پیامبرغریبه آمدند. دراینجاقرآن می خواهد به ما بگویدکه این فرشته ها به میزان الهی نبودندوگرنه پیامبرهم فرشته های خودرا می شناسدهم فرشته های مشرکان را . لوط به فرشته های مشرکان می گویدشماقومی بیگانه هستیدیعنی اینکه شباهتی به فرشته های من نداریدفرشته هایی هستیدگمراه . بازدراینجا خدا باچرخش ضمایربین مفرد وجمع هم دیدپیامبررانسبت به نظام می رساندهم برخورد دودسته فرشته راباهم به نقدمی گذارد. درابتدابیان می داردکه  فرشته هاآمدند(فرشته های مشرکان) به پیش آل لوط (فرشته های پیامبر) ضمایرجمع است (جاء دراصل فعل جمع است درابتدای جمله وقتی فاعل جمع باشد فعل را مفردمی آورند فاعل مرسلون است وجمع ومفعول آل لوط است واسم جمع  )وفعل بعدی را قرآن مفردمی آورد (قال فعل مفرداست فاعل آن لوط است ومفرد)می فرماید: قال انکم قوم منکرون .یعنی لوط ع به آن فرشته ها گفت شما مردمی بیگانه هستیدبقولی من شمارانمی شناسم . بعدمکالمه بین پیامبروفرشته های مشرکان ادامه پیدامی کند

 قالواجئناک  بماکانوا فیه یمترون .

گفتندبلکه برای تو چیزی آورده ایم که درآن تردید می کردند

واتیناک بالحق وانالصادقون .وحق را برای تو آورده ایم وقطعا ماراستگویانیم

فاسرباهلک بقطع من الیل واتبع ادبارهم.پس پاسی ازشب خانواده ات را حرکت بده و خودت به دنبال آنان برو

 ولایلتفت منکم احد.وهیچ یک ازشما نباید به عقب بنگرد

وامضوا حیث تومرون .وهرجا به شما دستورداده می شود بروید

وقضینا الیه ذلک الامر.واوراازاین امرآگاه کردیم

آیات بالا  دونکته راگوشزدمی کند:

1.درست است که این فرشته های مشرکانند باپیامبرسخن می گویندواورا راهنمایی می کنندامابواقع این پیامبراست  بانگاه به آنها می بیندومیداندچکارکند.درحقیقت دید اوست

2. علم وحکمت پیامبرازجانب خداست. وتمام کارهای آنها به دستوروراهنمایی خوداوست

ان دابرهولاء مقطوع مصبحین .که ریشه آنها صبحگاهان بریده خواهدشد

دابر:تابع ، آخرهرچیز واصل او ، تیری که ازنشانه گذرد، تیرمحروم درقمار ، بنابرزمین نرم ، طاقهای بنا

نکته : منظورازصبح ، صبح کلمه است یعنی نزدیک افتادن کلمه کفار

این مبحث ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 28 آذر 1396 | 11:00 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم