داستان عذاب قوم لوط درسوره ذاریات ادامه قسمت قبل

 فاخرجنامن کان فیهامن المومنین .

نکته : قابل توجه است که دراینجا ماباید مومن را  فرشته های پیامبربگیریم . درسوره جن گفته شدکه فرشته ها درنظام مشرکان دارای دسته بندی مختلفند . دراصل همان شناختهای ما هستندکه گروه بندی شده ، وقتی پیامبران فرشته های خودرا به نظام مشرکان می فرستنددرقالب نظام آنها به درجه های مختلف تقسیم می شوندزیرانظام دارای قوام درست وبرمیزان الهی نیست البته آنها تمام سعی خودرامی نمایندتاقالبها را نزدیک میزان الهی نماینداماچون نظام بسته ی آنهاست دراین امرکاملا موفق نیستندتاروزقیامت . به همین خاطرشناختها، دارای مراتب مختلف می گردندازخوب تابدبدشکل می گیرد.  فرشته هایی ازپیامبران که شناخت وسخن خوب ودرست  به مردم می دهند  اینهاسخن مستقیم وحضوری خودپیامبران  است یافرشته های آنها درقالب بهتری جایگیرشده اند،عده ای دیگرمثل گروه قبل نیستنداما بدهم نیستندراه گشایندیک عده هم گنگ ومبهمندانسان باآن بجایی نمی رسد . یک عده هم انسان را به گمراهی می برندوازمیزان الهی بسیاردورند(این دودسته بهره ای ازفرشته های پیامبران نبرده اندبخاطرقلم کفار.). حال باتوجه به همین شناختهاانسانها به گونه های مختلف دسته بندی شده اند. وقبول وپذیرش این شناختهاازطرف انسانها متغیراست . درواقع انسانها باتوجه به دریافت بیشتریاکمتراین شناختهابه درجات وطبقات مختلف ازلحاظ ایمان یاشناخت درست وهوش تقسیم می شوند(خواه مسلمان باشنداعم ازشیعه وسنی یا مسیحی ویهودی یا بت پرست ).درهرحال همه ی این انسانها تسلیم فرشته های پیامبرانند البته که پیامبران مدام قالبهارادرست کرده وبه آنهایی که شناخت کم رسیده ،باردیگری که نامه می زنندشناخت می دهند.به این دسته مسلمان می گویند . اما دسته ای اصلا پذیرای فرشته های پیامبران نیستنددرست است فرشته های پیامبران درکل نظام جاریند  اما چون لشکرگروه مشرکانندآنها تسلط بیشتری برافرادخودداشته واین شناختهارا به لشکرخودداده امابرعکس،یعنی درجهت منافع وسیاستهای خود. برای همین به آنها افراددست چپ می گویندوخدااولیای آنها را طاغوت گفته که آنها راازروشنایی به سمت تاریکی می برند(شناختهای درست آنهاکه حاصل زحمت پیامبران است را درجهت بد استفاده می کنند) .قرآن به آن دسته ازانسانهاکه قبول برگشت می کنند ازاشتباه خودوپذیرامی شوندفرشته های پیامبررامسلمان می گوید یعنی تسلیم شده (یخرجونهم من الظلمات الی النور). وتنهامصداق این اسم ،گروه  افراد دست راستی یامردم گروه شجره طیبه هستند

فماوجدنافیهاغیربیت من المسلمین

نکته : خدادرآیه بالامی فرمایددراین شهرفقط یک خانه بودکه مسلمان بودنداین یعنی چه ؟ درداستان داوری داوودع توضیح دادم که سهم پیامبران ازنظام یک قسمت است . یعنی یک دسته یاگروهی که ازشجره ی خودآنهاکه برآنهاتسلط بیشتری دارندومرتب برگشت می کنند به سمت خداوپیامبروتسلیم فرشته های آنها می شوندو مسلمانند.حال فرقی نداردکه شیعه باشندیاسنی یامسیحی یا یهودی یابت پرست درحقیقت تسلیم فرشته های پیامبرند.بسمت خوبی می روندبه فطرت برمی گردندخدابه اینها مسلمان می گویدکه نسبت به افرادنظام مشرکان خیلی کمند؛ یک قسمت ازصد قسمت می باشند. خدادراینجا نمی گوید که مثلا ما مسلمانان را نجات دادیم زیراهمانطورکه گفتم ممکن است فرد مسلمانی یا غیرمسلمانی که همیشه تسلیم قلم پیامبران می باشدوازلشکراو یعنی دست راستی هاست نتوانسته باشدباقلم پیامبرازحیطه عذاب بیرون آمده باشدزیرامشرکان با حیله ها وترفندهای گوناگون طوری قلم می زنندولشکرآنها را دروضعیت مرگ قرارمی دهندکه برای پیامبرامکان پذیرنیست همه ی لشکرش را نجات دهد زیراکارها چنان به هم گره می خوردکه نجات برخی ازافرادغیرممکن می شودواین نیست جز بخاطرمصلحتهای بیشماری که برای همگان دراین جهان وجودداردامابااین کشته ها وویرانی های نابحق ، مشرکان به گرفتاریهای مختلفی دچارمی شونداولین آن ریزش کلمات آنهاست . درآیه قبل گفته شدکه قرآن ذکرکرده مومنان را ازعذاب نجات دادیم یعنی کلمه پیامبروفرشته های او. مسلما بانامه ای که برای بارآخرپیامبرزده ؛ گشایش بسیاری برای مردم خودوغیرخودآورده ، وآنچه را توانسته باخودازمعرکه بیرون برده دراینجا همراه فرشته ها به تبع مردمی مومن وکافر(افراددست چپی ) بوده اندبرای همین گفته مومنان را نجات دادیم یعنی فرشته های پیامبروهرکسی راکه آن فرشته ها باخودبردند.البته که سهم مسلمانان (افراددست راستی )دراین امربیشتراست چون پذیرش هم شرط است

وترکنافیهاآیه للذین یخافون العذاب الالیم. سوره ذاریات 23

نکته : ذکرونشانه های آن داستان هم درکلمه وجودداردهم کفارآن را درنامه های خوددارندمنتهاایمان نمی آورند

حالاببینیم عذاب قوم لوط را دراین آیات :

کذبت قوم لوط بالنذر. انا ارسلنا علیهم حاصباالا آل لوط نجینا هم بسحرنعمه من عندناکذلک نجزی من شکرولقدانذرهم بطشتنافتماروا بالنذرولقدراودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذرولقدصبحهم بکره عذاب مستقرفذوقوا عذابی ونذر ولقدیسرنا القران للذکرفهل من مدکر.
 سوره قمرآیه 33

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 7 دی 1396 | 12:37 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم