واماذخیره یاتوشه آخرت

 هرگزنمی توانی این معنارادرک کنی  وقتی که به تو می گوینداعمال ونیاتت ذخیره ی اخرت می شودیعنی چه تاباچشم نبینی . هرگزنمی توانی درک کنی عمل به قرآن وسخن اولیا دراین دنیاچقدرفایده داردبرای دنیای دیگرت تا درآن دنیا به چشم نبینی ؛هرگز  نمی توانی درک کنی این معنا راکه سخنان پاکان چه ذخیره ی خوبی است برای آخرتت وچقدربدردت می خورد در آن دنیاتاآن را به چشم نبینی بیاییدتادیرنشده خوبی ذخیره کنیم ،باورکنیدضررنمی کنیم 

حالاببینیم عذاب قوم لوط را دراین آیات :

کذبت قوم لوط بالنذر. انا ارسلنا علیهم حاصباالا آل لوط نجینا هم بسحرنعمه من عندناکذلک نجزی من شکرولقدانذرهم بطشتنافتماروا بالنذرولقدراودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذرولقدصبحهم بکره عذاب مستقرفذوقوا عذابی ونذر ولقدیسرنا القران للذکرفهل من مدکر.
 سوره قمرآیه 3

نتیجه :

ازآیات بالا به این نتایج می رسیم :

1.قوم لوط هشدارها را دروغ پنداشتند(کذبت قوم لوط بالنذر)این یعنی چه ؟

گفته شد پیامبربه آنان گفت بیایید برای رهایی خودفرشته های مرا بگیرید آنان نه تنها ازاین کاراعراض کردند بلکه پیامبررا تهدید کردند. لازم به ذکراست برابرزیاده روی ها ی مشرکان درکلمه بواسطه پیامبران خبر وهشدار می آید و آنان می بیننداما  نه تنها توجه نمی کنند بلکه با آن به مجادله برمی خیزند(فتماروا بالنذر)؛ یعنی نگاه می کنندتا ازکدام راه بروندهم گرفتارنشوند هم کلمه پیامبران را صید کنندو باز به همان سیاستهای خود برسند ونظام را بسمت فساد پیش ببرند:

تماری : اصرارکرد برجدال ، طرف رابه شک انداختن است


ولقدانذرهم بطشتنافتماروا بالنذر

2.آل لوط را نجات دادیم یعنی چه کسانی ؟
انا ارسلنا علیهم حاصباالا آل لوط نجینا هم بسحرنعمه من عندناکذلک نجزی من شکر

نکته : پیشترگفته شدکه نجات یافته هاهمه کسانی بودندکه توانستندبانامه ی پیامبروفرشته های اوبیرون بروندیاازحیطه عذاب خارج بشوند. دراین آیه قرآن می فرماید: عذاب رابرایشان نازل کردیم مگربرخاندان یاخانواده لوط. خانواده یا آل لوط همان اهل وی که دردرجه اول فرشته های او می باشندیاکلمه او وهرکسی که باآن کلمه خارج شد. این موضوع را قرآن گونه گونه بیان نموده همانطورکه مفصل توضیح دادم بطورکلی قرآن دردرجه اول اشاره به نجات پیامبروکلمه ی پیامبردارد،درمرحله بعدمردم مسلمان را می گویدزیرااهل اسلام وتسلیمندمگرآن دسته که بسختی پوشش خورده اند، درمرتبه ی آخرازافراددست چپ زیرا رحمت پیامبرشامل همه مردم می شودهمه را خانواده خودمی دانندبطوری که قرآن دربسیاری ازجاها ذکرمی کندمثلا فرستادیم بسوی قوم عادبرادرشان هودرا(سوره اعراف 65)

3.خدا می گوید :قوم لوط رابارانی ازسنگ بارانیدیم . البته همانطورکه گفته شد نتیجه کارزشتشان بودکه به آنان برگشت وخودگرفتارقلمی شدند که زده بودنداینجا خداخودرا عامل عذاب آنان می داند زیراباعلم وحکمتی که  به اولیائش داده، سرانجامشان به عذاب  منتهی شد و لوط ع با اهلش نجات یافتند

انا ارسلنا علیهم حاصباالا آل لوط نجینا هم بسحرنعمه من عندناکذلک نجزی من شکرولقدانذرهم

حاصب:بادسخت که سنگریزه وخاک آورد، ریزه های برف ویخ که ازهم ریزد، ابریکه برف ویخ بارد، سنگریزه

نکته : خدامی گوید: برآنان سنگ  ریزه نازل کردیم یا بادی فرستادیم که خاک وسنگریزه آوردگفته شد سنگ همان فرشته ها هستندخداکلمه فعال خودراخاک وزمین هم می نامد

4.خدا می فرماید چشمهای مشرکان راپاک کردیم یا محو کردیم (ولقدراودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم)یعنی اینکه نتوانستندفرشته های مشرکان کدفرشته های پیامبرراببینندکورشان کردخدا وردپای آنان را پاک کردزیراآنان آمده بودندکه کام بگیرندازفرشته های پیامبریعنی آمده بودند کلمه او را یارجال او را صید کنند

5.خدا می فرماید عذابی سخت گیرنده وپایدارفرستادیم  

شکرولقدانذرهم بطشتنافتماروا بالنذر

بطشناازکلمه بطشه به معنای گرفتن ودستگیرکردن باشدت است /بطش :حمله کردبراو، وسخت گرفت اورا. تفسیرالمیزان ج 19 ص 133

همان که خدا درسوره مدثرمی فرماید : وما ادریک ماسقر.لاتبقی ولاتذر

واستادمحمودفتوحی درشعر«دایره آفتاب »می فرماید :

مارابخودنمی گذارد/این تصویر/هم می ترسیم که بخوانیم /هم می ترسیم که نخوانیم

مارارهانمیکند/این صورت /نادیدن این آفتاب /مثل دیدنش محال است

نکته : لازم به ذکراست اشاره قرآن به سقرواشاره استاد به دایره آفتاب غیرازمعانیی که پیش ازاین دربحث « دخترخاص » توضیح داده شد؛این موضوع را نیزمی رساندکه کیفیت وعملکردنامه ی اولیاء خدادرنظام مشرکان بطورکلی همیشه اینگونه بوده است که دروقت عذاب یعنی ریختن کلمه کفارریزشی سخت به وقوع می پیونددکه هرگز مشرکان نمی توانند جلودارش باشند.سخت گیرنده وپایداراست :

ونذرولقدصبحهم بکره عذاب مستقر

6.درکل داستان گفته شدکه قرآن با نوع سخنوری خاص خود که مبنی برایجاز مبتنی برفصاحت وبلاغت بی نظیراست به گونه ای مطالب را بیان نموده که ما بتوانیم بخوبی درک کنیم وبه معانی گوناگون دست یابیم . اینکه مثلا بارانی ازسنگ وگل برآنها بارانیدیم . یا بارانی ازگِلهای نشانداروهدفمند و... یا اصطلاحات دیگرمثلا شب و صبح و... دراصل نه این است که سنگ یا گل برقوم نادان فروریخته است بلکه عذابی بوده که هم کلمه ی آنها را دربرگرفته هم خودآنها را؛ برای همین است که قرآن می فرماید : مابرشما قرآن را آسان کردیم :

ولقدیسرنا القران للذکرفهل من مدکر

یعنی اینکه بااین نوع حرف زدن خواستیم شما بهتربفهمید

 پایان داستان قوم لوطتاریخ : شنبه 9 دی 1396 | 07:24 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم