شرح وتوضیح سوره تکاثر

بسم الله الرحمان الرحیم

الهاکم التکاثر. حتی زرتم المقابر.کلاسوف تعلمون . ثم کلاسوف تعلمون . کلالوتعلمون علم الیقین . لترون الجحیم. ثم لترونها عین الیقین . ثم لتسئلن یومئذعن النعیم .

تظاهربه بیشترداشتن شمارا غافل داشت . تاکارتان به گورستان رسید. نه چنین است زوداکه بدانید.هرگزنه چنین است اگرعلم الیقین داشتید. به یقین دوزخ رامی بینید. سپس آن راقطعابه عین الیقین درمی یابید. سپس درهمان روزاست که ازنعمت پرسیده خواهیدشد

الهاکم التکاثر.

الها فعل ماضی باب افعال ریشه آن لهواست

الهاکم : مشغول کردشمارا

مکاثره : چیرگی نمودندونبردنمودنددربسیاری مال

کلمه تکاثرومکاثره که اولی مصدرباب تفاعل ودومی باب مفاعله است هردوبه معنای آن است که جمعی درکثرت مال واولادوعزت بایکدیگرمبارات ومفاخره کنند

تفسیرالمیزان ج 20 ص 600

حتی زرتم المقابر.

زرتم المقابر:زیارت کردید قبرها را

ودرمعنای مقابرگفته جمع مقبره است به معنای محل قبر.تفسیرالمیزان ج 20 ص 600

الهاکم التکاثر. حتی زرتم المقابر

نکته : الهاکم التکاثر: یعنی مشغول کردشماراکوشش کردن دربدست آوردن مال زیادتااینکه به زیارت یادیدارقبرها رفتید یعنی چه ؟

گفته شد که مشرکان دارای کلمه ، نظام را به ظلم وزیاده روی ازقوانین الهی قلم می زنندوبرای بدست آوردن کلمه پیامبران به هرراهی می روند وبرای اینکه نظام خودرا باسیاستهای شرک آلودهمواره به پیش ببرندوکلمه خودراحفظ کرده وچندروزبیشتربه سلطه خودبرمردم مستضعف ادامه دهندبه حیله ها وترفندهای گوناگون متوسل می شوندوقتی که به مقصودخودنمی رسنددست به کشتارمردم دست راستی وحتی مردم خود می زنندتاکلمه خودرا چندصباحی بیشترحفظ کنند، خدادرقرآن به آن اززیارت یا دیدارقبرها یعنی جای مرگهانام می بردیعنی اینکه آنها می بینندکه ازگروه دست راستی ، کدام اسم ها دارای خیروبرکت بیشتردرنظام می شود آن اسم را پاک می کنندازکلمه (می کشند). گفته شد لشکرپیامبران ازفرشته ها واسامی انسانهای شجره خودآنهاست به همین خاطر،آن اسم ها را دروضعیت مرگ قرارداده جنگها ومرگ ومیرها بوجود می آورندتا به گمان باطل خودهم ازرشدنظام جلوگیری کرده هم بارکلمه خودرا کم کنند. خداآنها را ازاین کارنهی کرده ومی فرماید: زیاده خواهی شما دربدست آوردن مال بسیار(مال دراینجا همان بارکلمه وماندگاری کلمه است ) چنان شمارا مشغول به خودکرده است که بسراغ جای مرگها رفته تاببینیدباکشتن ومرگ آدمهاچگونه می توانید مال بیشتری ذخیره کنید . ازآنجایی که قرآن ایجازداردهم به مرگ مردم اشاره دارد هم به ازعدم بیرون نیامدن مردم ؛ زیرامشرکان با حساب وکتاب خودتخمین می زنند که چگونه ازکلمه استفاده کنند که ولیی بدنیا نیاید یا ازدست راستی ها کمترفرزندبدنیا بیاید . جای قبرها هم وجوداسم درحافظه کلمه را می رساندهم اسمهایی که درقید حیاتند . اگربه شعر «جنگل سوال » دکترمحمودفتوحی خوب نگاه کنیم به همین نکته هم اشاره دارد:« وقتی خورشید / وامانده وخسته /درتشت خون می نشیند / دراندیشه ی نقره ای رنگ مهتاب هستم /...». دراینجا استادازدیداولیای خداداردنگاه می کند. همانطورکه قبلا گفته شددونظام دریک نظام است . وقتی مشرکان به کشتارمردم قلم می زننداولیای خدا ازقبل چاره اندیشیده ومواظبندکه آنها نظام را بسمت نابودی نبرندامادروقتی نظام چنان پوشش می خوردکه نمی تواننددنیا را بدون خونریزی پیش ببرنددراینجاناچارمی شوندبه صبرکردن وانتظاربرای نامه ی بعد،که کلمه آنهاراریزش دهنداین خونریزی ها زمینه ای می شودکه درنامه بعدبیشترمشرکان بلغزند-بعداتوضیح خواهم داد- حال این واماندگی شامل دوخورشیداست ( خورشیداولیاوخورشیدمشرکان ، ایجازفوق العاده درشعراستاد ) یعنی اینکه بعضی ازوقتها،اولیاچاره ای جزسکوت  ندارند وناچارند شاهدخونریزیها باشند؛ مشرکان هم وقتی می بینندکه تنهاازراه خونریزی به خواسته های پلیدشان می رسندخون بپامی کنندواین نیست مگراینکه سراغ جایگاه اسمها یاجای مرگها می روند

کلاسوف تعلمون . ثم کلاسوف تعلمون .

نکته :خدا این عقیده وباورآنها را رد کرده وتاکید بسیاری نموده است به اینکه شمانمی دانید چه می کنید به ظاهرکارنگاه می کنید . لازم به ذکراست چون آنها به راز اسمها وقوف کامل ندارندبه اشتباه رفته ونابودی خود را زودتررقم زده ودچارریزشهای فراوان شده اند. لازم به ذکراست که بهتراست به شعر« راز» دکترمحمودفتوحی نگاهی داشته باشیدبه این موضوع نیزاشاره کرده اند. به امیدخدادرآینده شرح خواهم داد

کلالوتعلمون علم الیقین .

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 11 دی 1396 | 03:58 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم