وقتی که عطرسیب درخانه ام می پیچد

بازهم هوای تومی کنم

می دانم می آیی

باعطرنرگس ها

مصور

ای موسی

چه نقشهاشستی وشکستی

تامانقاشی خداراببینیم

بزودی باداستان تولدحضرت مریم درقرآن بروزم

وقتی دختری مبارک بدنیا می آیدوه چه زیبا!


وامادیوارکج

کج نسازید ، کج کارنباشید، به سراغ راه مستقیم خدا برویدتاکارتان به درستی پیش برودآیاساختمانی دیدیدکه پایه اش را کج بسازندونریزد؟ لابدمی گویید خب هست مثلا یکیش برج پیزا. خب این مثالها رابرای این می آورندبگویندکج هم می شودساخت . اماببینیم آخرکاررا،بعدآن یک نمونه هم نمی یابیم باشدتابیاید

وامادارم داستان زکریا ویحیی پیامبرومریم ع وعیسی پیامبررادرقرآن برای شرح آماده می کنم ، برای آبدیت های بعد

کلالوتعلمون علم الیقین .

نکته : خدااین غفلت آنها را که برای بدست آوردن مال بیشترسراغ جای مرگها می روندرانتیجه ندانستن غیب وندیدن آنها باچشم بصیرت وپاک می داند ؛ اولیائش چون دارای علمی یقینی هستندوازغیب خداوند آنها را مطلع کرده است رازاسمها را دانسته وکارمشرکان را تباه می دانند دکترمحمودفتوحی درکتاب سیب پرتابی نیزعلت ندیدن رازکبوترآسمانی را غبارچشمهای آنها می داندودانستن آن رازرامنوط می کندبه شکستن غبارچشمهایعنی جهان آخرت

 لترون الجحیم.

نکته :این آیه را با آیه قبلش می توان دوصورت خواند البته علامه طباطبایی هردوصورت آن را ذکرکرده اما وجه دوم راپذیرفته :

1.اگربه علم یقین حقیقت امر را ببینیدشمارا اززیارت مقابرباز خواهدداشت . سوگندمی خورم که بزودی جحیم راخواهیددید. مرادازرویت ، دیدن آن درقیامت است . این درصورتی است که ما لترون الجحیم را آیه جدید بگیریم

2.مرادازدیدن جحیم دیدن دردنیا وقبل ازقیامت وبه چشم بصیرت است . این قول علامه طباطبایی می باشد. باتوجه به این معنامی شود: شماچون علم یقینی نداریدیاغیب نمی دانیدوبه سراغ جای مرگها می رویدقطعادوزخ راخواهید دیددرهمین دنیا. دوزخ دراینجا همان سوختن کلمه مشرکان ونزول عذاب است

 آیه 17 سوره مدثردرست همین معناراافاده می نماید: سارهقه صعودا . انه فکروقدر. فقتل کیف قدر. ثم قتل کیف قدر...ساصلیه سقر. وماادریک ماسقر. لاتبقی ولاتذر. لواحه للبشر. علیهاتسعه عشر.وماجعلنااصحاب النارالاملائکه وماجعلناعدتهم الافتنه ...ومایعلم جنودربک الاهووماهی الاذکری للبشر

سقردراین آیات همان جحیم است . خدادراینجا به اندازه گیری مشرکان بانظرتحقیروشماتت نگاه می کندکه ای مشرکان چگونه اندازه گیری می کنیدبه باطل وکج که راه نادرست برویدهمانا کارشما به دوزخ ختم خواهدشدودرپایان به آنها می گویدکه تعدادفرشته های دوزخ راکه لشکرخداوندهستند شما نمی دانیددوزخ دراینجا هم دوزخی است که کلمه آنها را خواهدسوزاندهم قیامت است که خوددرآن به عذاب دچارخواهندشداین ندانستن آنها به علم الیقین همان ندانستن اندازه های خدا وتعدادملائکه دوزخ می باشددراین دنیا وقبل قیامت .اما می توان لترون الجحیم را ازقبل جدامعنا کردواینگونه خواندکه براستی شما علم ومعرفت ندارید. یاغیب نمیدانیدکه ازروی غفلت سراغ جای مرگها می روید ی(رازاسمها را نمی دانید) پس سوگندمی خورم هرآینه می بینیددوزخ رایادردوزخ آن را به چشم یقینی می بینید.ازآنجایی که قرآن ایجازداردومعانی گوناگون بدست می دهد می توان هردو معنا را گرفت امااین چشم یقینی حاصل نمی شودمگردرقیامت یعنی درقیامت به چشم یقینی خواهید دیدکه چطورسراغ جای مرگها رفتن شمارابه دوزخ بردهم خودتان راهم کلماتتان را .همانطورکه دردنباله آیات صحبت ازاین موضوع می نماید

ثم لترونهاعین الیقین

نکته : ضمیرمونث « ها» برمی گردد به جحیم یعنی دردوزخ شمابه چشم یقین این موضوع را مشاهده می کنید

 ثم لتسئلن یومئذعن النعیم .

نکته : پایان سوره مسئله پرسش ازنعیم را می نمایدیعنی اینکه شمادردوزخ قیامت به چشم یقینی این موضوع را مشاهده خواهیدنمودوازنعمتهاازشما پرسش خواهد شد

حالامنظوراز نعیم دراینجاچیست ؟

گفته شد که اولیای خدادارای لشکرهایی ازانس وفرشته هستندکه وقت قلم زدن وبرای رساندن پیامهای حاوی روزی وحیات وشناخت درست ازآنها استفاده کرده ونظام را رو به رشد برده وبه اصلاح آن می پردازند. نعیم درمرحله اول آنهاهستندکه نامه زده وقائمندبه اوامرالهی ودرمرحله دوم افرادشجره آنهاهستندکه مسئول توزیع این نعمتها می باشندبه تمام کلمه وباعث خیرو وبرکت وازدیادنعمت درکلمه می شوندبواسطه اسم وجایگاه خوددرکلمه . اما مشرکان برخلاف توصیه های خدا به گمان اینکه بخواهندبارکلمه خودرا حفظ کرده یااینکه ماندگاری بیشتری داشته وجامعه ای فاسد بسازنداقدام به کشتن این شجره کرده ومرگ آنها را رقم می زنندکه خدامی گوید به آنها دراشتباهیدبعداخواهیددیدکه چطوراشتباه کرده وخودرابه سمت نابودی برده اید اینها باعث خیروبرکت شما بودندولی شماازسرزیاده خواهی آنهارابه سمت مرگ بردیدوازشما پرسیده خواهدشدکه براستی چه کردید بااین نعمتهایی که خدا به شما دادکه همانا اولیای او ولشکراو هستندآیه ذیل به این موضوع اشاره دارد:

یاایهاالذین آمنوااذکروانعمه الله علیکم اذجائتکم جنودفارسلناعلیهم ریحاوجنودالم تروها وکان الله بماتعملون بصیرا. سوره احزاب 8

واما موضوع « نعیم » درروایت :

ودرتفسیرقمی به سندخودازامام جمیل ازامام صادق ع روایت کرده که گفت : به آن حضرت عرضه داشتم معنای آیه « لتسئلن یومئذعن النعیم » چیست ؟ فرمود: این امت بازخواست می شودازنعمت رسول الله وسپس ازنعمت ائمه اهل بیتش . تفسیرالمیزان ج 20 ص 605

پایانتاریخ : پنجشنبه 14 دی 1396 | 03:12 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم