واماتعلیم پیامبران

خدادرقرآن به پیامبرمی گوید زبانت راتامن نگفتم حرکت مده برای قرائت قرآن ( لاتحرک به لسانک لتعجل به...سوره قیامت ). ومی گویدماقرآن رابه زبان پیامبرگفتیم یعنی اینکه قرآن وسخن آنها همان زبان پاک آنهاست همان زبان خداست وقتی می گویدزبانت راحرکت نده یعنی نامه نزن درنظام چرا؟بخاطراینکه نظام شرک آلوداست وروپوش خورده بایدمرحله مرحله پیش بروی ودرذهنها پایه وستون درست کنی تاشناختها ماندگارشودآنها طبق الگوی خداپیش می روندوگرنه همه پیامبران  تمام قرآن راقبل ازنزول این قرآن مجلد می دانسته اند امابرای ابلاغ بایدآرام آرام بادستورخدا پیش بروند.

وامافایده ی علم ودانش آموزی

اگرمابه سراغ قرآن که اصل فطرت است  وکتابهایی که بظاهرخوبندومطالب خوب برویم وروی آن کارکنیم پیامبران واولیای خدا باتوجه به خوانده های ماشناختهای درست را درمانه تنها تثبیت کرده بلکه درستی های بیشتری هم برای ما می آورند.

چراتصمیم به شرح قرآن گرفتم ؟

 گفته شد ،مقداری قرآن می دانستم هربارمی خواستم بنویسم اماشک وتردیدبه اینکه بنویسم یانه مراازاینکاربازمی داشت تااینکه روزی ، نزداستادگرانقدرقرآنم رفتم اوبه من گفت نتیجه تحقیقاتت رابنویس واجازه نوشتن دادحال می بینم مطالبی می دانستم ووقتی هم روی مطلبی تحقیق می کنم درهای بیشتری به روی من باز می شود.خداراشاکرم ازتوفیقی که هربار به من می دهدوسپاس فراوان  دارم ازاساتیدی که به من قرآن آموختند

برگردیم به سوره فیل

بسم الله الرحمن الرحیم

الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل . الم یجعل کیدهم فی تضلیل . وارسل علیهم طیراابابیل . ترمیهم بحجاره من سجیل . فجعلهم کعصف ماکول

درشرح داستان قوم لوط گفته شد که عذاب قوم لوط نتیجه مکروکردارخودشان بودابراهیم ولوط پیامبرنه تنها خواهان کمک به آنها بودند بلکه هشدارها به آنها دادندامابه قتل وکشتارمردم ووبستن نظام به وضع ناگواراقدام کردندهم کلمه آنهاریخت هم عذاب برآنها نازل شد. چیدمان این داستان بظاهرمشخصتراست ازداستان اصحاب فیل به اینکه آنها خودعامل عذاب خودشدندومکرآنها به خودشان برگشت زیرا:

1.درداستان عذاب قوم لوط ؛ خدابیشتراززبان فرشته هاوپیامبرروایت می کند

2.به جزئیات بیشترپرداخته شده است

اما درداستان اصحاب فیل  شروع داستان اینگونه است : ای پیامبرندیدی خدایت چه کردبااصحاب فیل مکرآنهارادرهلاکت قراردادوپیکهایی باکدهای مخصوص که حامل عذاب بودندراهدفمندفرستادوآنها راچون علف جویده وریزریزکرد(بواسطه پیکهایاپرندگان )

همانطورکه می بینیم ازاول تاآخرراوی خداونداست  واززبان خود خبرمی دهد گرچه اشارات وقرینه هایی هست که وجوددوکاریعنی اولیاء ومشرکان رادرآمدن عذاب بیان می داردخدابااین نوع بیان خواسته عجزمشرکان را به تصویربکشدچگونه ؟ هم راوی خودشده هم ابابیل را درتقابل فیل آورده

حال قرینه هایی که بیان می داردعذاب آنها نتیجه مکروکیدخودمشرکان بوده وباقلم خوددچارعذاب شده اندچیست ؟

1.درآیه الم یجعل کیدهم فی تضلیل

اصحاب فیل هم برخودمشرکان اطلاق می شودهم برفرشته های آنها . خدامی فرماید: مکرآنها را به خودشان برگرداندم یعنی کیدآنهارادرانحرافشان یادرنابودیشان قراردادم . مکرکردندبکشندمن آنهاراواگذاشتم به کارخودشان

2.وارسل علیهم طیراابابیل .ترمیهم بحجاره من سجیل

ارسل یعنی نامه زد یافرستاد. چه کسی ؟ ربک یعنی پروردگارت یعنی چه کسی ؟ یعنی کلمه برترت که بااجازه وسخن خودخداست (باواسطه پیامبرش ) وتو درآن پرورش کردی وترامی آموزاندیعنی خودم که صاحب آن هستم یعنی خدای یگانه ( خداازطریق کلمه ساخته خودش باآنها سخن می گویدنه بیان مستقیم بعددراین باره خواهم گفت ) . دراینجا همانندداستان لوط دوکلمه راخداعامل عذاب مشرکان معرفی می کندفعل ترمی رامونث می آورد(گفته شد خدافرشته ها را بنابه موقعیت مذکریا مونث می آورد ، چون نظام شرک آلوداست بافرشته ها معامله مونث کرده فعل «ترمی » راآورده یعنی دونظام عامل عذاب هستند همانند «زن لوط » درداستان قوم لوط که شامل هردوکلمه بود  امامشمولین عذاب رامشرکان معرفی می کندبا ضمیر«هم » که این ضمیرهم برخودمشرکان دلالت داردهم برفرشته های آنان .گفته شده که طیراابابیل همان فرشته ها هستنددراسم فعال خداکه خدادراینجا هم فعل را«ترمی » آورده هم «جعل » درفجعلهم کعصف مأکول .هم مونث وهم مذکرتاهم به فرشته ها اشاره کندهم به اسم فعال خود.

درشرح داستان ذوالقرنین خواهم گفت که خدااین نظام رابرقاعده وقانونی قرارداده که تخطی ازآن باعث نزول بلاوعذاب می شودبرای همین می گویدمکرآنهارادرهلاکت قراردادم یعنی اگرانهابخواهندازقوانین پیروی نکنندمرگ به همراه آن خواهندآورداماآنان باتوجه به اینکه شناخت دارند ازقوانین خدابرای رسیدن به نیات شوم خودتخطی می نمایندوبلا را خودبرسرخودنازل می کنند

می خواستم داستان تولدحضرت مریم ع را آبدیت کنم ازآنجایی که این داستان پیوندداردباداستان زکریای پیامبرگفتم هردوراآماده کرده بعدقسمت به قسمت آبدیت نمایم

 تاریخ : پنجشنبه 21 دی 1396 | 03:23 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم