چه بی پروا سلمان رشدی می شوند
اماما !جای توخالی نیست
این پرچم رابااشک وخون نگه داشته ایم
***
اینجاشیپورهانفخ صورنمی کنند
مردم درگورمی کنند
اینجاخنده ها ضحاک است
خطرناک است
اما من می خندم به همه ی اینها
وقتی که رقص آب منشورآزادی می آفریند
ومهتاب پرده ی شب را می درد

واما مریم مقدس
تولدمریم ،این مولودمبارک راباموضوعهای زیر بروز می کنم کلا دارم شرح داستان مریم وعیسی ع وزکریاع ویحیی ع رادرقرآن می نویسم وبه مرورآبدیت خواهم کرد
***

داستان تولدحضرت مریم ع

ماجرای پیش ازتولدمریم ع وکفالت او

- درعدم(خلق اول - خلق ثانی )

- درشکم مادر

تولدحضرت مریم ع

کفالت زکریاع

 ماجرای پیش ازتولد- درعدم وکفالت او

واذقالت الملائکه یامریم ان الله اصطفاک وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین . یامریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین . ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وماکنت لدیهم اذیلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وماکنت لدیهم یختصمون . سوره آل عمران 37

وهنگامی راکه فرشتگان گفتندای مریم خداوندتورابرگزیده وپاک ساخته وتورابرزنان جهان برتری داده است ای مریم فرمانبرپروردگارخودباش وسجده کن وبارکوع کنندگان رکوع نمااین ازاخبارغیب است که به تووحی می کنیم ووقتی که آنان قلمهای خودرامی افکندندتاکدام یک سرپرستی مریم رابه عهده گیردنزدآنان نبودی و وقتی بایکدیگرکشمکش می کردندنزدشان نبودی .

واذقالت الملائکه یامریم ان الله اصطفاک وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین .

نکته : آیه بالابه این نکات اشاره دارد:

1.مریم ع ازاولیای خدا بوده زیرابه او وحی می شده(واذقالت الملائکه ...)

2.مریم ع برگزیده ی خدا وازپاکان است (ان الله اصطفاک وطهرک)

3.به سبب ولی بودن وازپاکان بودن اززنان دیگرجهان برتراست(زنان غیراولیاء)

4.گفته شدکه درقرآن زن به معنای کلمه مشرکان است پس خداکلمه اوراازکلمه مشرکان( زن ومرد آنان )  برترنیزمی داند(اصطفاک علی نساء العالمین )

یامریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین .

نکته : آیه بالابه این نکات اشاره دارد:

1.ایستادن درنمازوسجده ورکوع کردن غیرازمعنای ظاهری ، صاحب قلم بودن مریم ع رامتذکرمی شود

2.رکوع کن با رکوع کنندگان یعنی اینکه با جماعت نماز بخوان ؛ بادیگراولیاء همکاری کن برای گرداندن نظام واصلاح آن

ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک

نکته : خداخبرداستان ولادت مریم رابه پیامبرمی دهد(ازغیب به او خبرمی دهد) چراخداخبرراغیبی می گوید ؟ ببینیم آیات بعدرا:

وماکنت لدیهم اذیلقون اقلامهم. ایهم یکفل مریم وماکنت لدیهم یختصمون

یلقون اقلامهم یعنی قرعه زدن یاقلم زدن .

 قرآن می فرماید: وقتی که قرعه می انداختندبرای اینکه کدامشان سرپرست مریم باشندتودرنزدشان نبودی ووقتی با هم کشمکش می کردندتودرنزدشان نبودی

منظورقرآن ازآیه بالاچیست ؟

ضمیر« هم» درآیات بالابرمی گرددبه فرشته ها خدادرقرآن گاهی برای فرشته ها ضمیرمونث می آوردگاهی مذکر.درآیات بالا قرآن به دوموضوع اشاره دارد:

1.خلق اول

خدادراینجا داردبه ما این نکته رامتذکرمی شود؛ زمانی که کلمه هستی را خلق کردم وخواستم آدم رابیافرینم دوشجره درنظرداشتم : شجره طیبه وشجره ملعونه . آن زمان درکلمه وبین فرشته های کلمه جنگ وجدالی بودبرسراسمها که کدام اسم درکدام شجره قرارگیردوقتی درآیه قبل می فرمایدکه ملائکه به مریم گفتندکه خداترابرگزید وپاک کردیعنی اینکه ازهمان نخست آفرینش به فرشته ها گفت که خاک مریم راپاک کرده واورادرزمره شجره طیبه وازپاکان قراردهید ومریم جزوپاکان شد. خدادراینجا به پیامبرمی گویدتودراین زمان حضورنداشتی یعنی چه ؟ یعنی اینکه من قصدخلقت داشتم به این که دوشجره بیافرینم داشتم اسمهارابه دوقسمت تقسیم می کردم واسم مریم رادرشجره طیبه قرارمی دادم توهنوزنبودی بخاطراینکه خدامی خواهدترتیب خلقت رابه مابگویدالبته که این ترتیب ذهنی است . خدایکباره همه راخلق کرد.خلقت محمدص بعدخلقت مریم بوده است

2.خلق ثانی

وقتی هرموجودی بخواهدازعدم بیرون بیایددوگروه اهل قلم درآن دخیلند: گروه اولیاء وگروه کفاردراینجا خدااین نکته را متذکرمی شود؛آن زمان که قراربوداسم مریم ازعدم بیرون بیایدومادرش اورا ابستن شوددوگروه فرشته هاباهم درکشمکش بودند برای سرپرستی او یعنی چه ؟ مسلماکفارنمی خواستندبرای اینکه مریم ع راازعدم خارج کنند سرپرستی او را بعهده بگیرندبلکه  می خواستنداسم اورانزدخودودرکلمه بپوشانندتابدنیا نیاید اما ازآنجایی که اولیاء مراقب گروه خودوشجره خودهستندبافرشته های مشرکان به نزاع برخاسته واوراازعدم خارج کرده وسرپرست اوشدند. ومراقب بودندتابدنیا بیایدخدابه پیامبرمی گویدتو درآن زمان حاضرنبودی زیرابواقع تولدمریم پیش ازتولد محمدص بودبایداین نکته را درنظرداشت خدامی خواهدبا این آیه ردکند سخن آنانی را که روح پیامبران وائمه راازابتدای خلقت تاقیامت بیداروشاهد می دانندزیراقبل ازتولد، آنان درعدم هستندیعنی درکلمه و بعدازرحلت باز تمام اطلاعات وجودی آنان درکلمه ی اولیاء ذخیره شده  ( خدادرقرآن می فرمایدملائکه روح را توفی می کنند یعنی بطورکامل می گیرند) برای بازگشت درقیامت؛  بعبارتی درحالتی مثل خواب یابیهوشی بسرمی برندوهیچ ارتباطی بادنیای خارج ندارند.این آیه مسئله احضارارواح رانیز رد می کند

حال چراخدا درمورددوم یعنی خلق ثانی مسئله کفالت مریم را عنوان می کند ؟

گفته شدکه هدف قرآن این است که بگویدسرپرست پاکان و آورنده ی آنان ازعدم خوداولیاهستندنه مشرکان زیرامریم ( اسم وکلمه مریم )زمانی که  ازعدم بخواهد بیرون بیایدهنوزمتولدنشده ، حتی مادرش به او آبستن نشده پس پدرمریم زنده بوده وکفیل ظاهری نمی خواسته است می دانیم که مریم هم دخترعمران پیامبراست وهم مادراو ازاولیاء است - درآیات بعدی توضیح بیشترخواهم داد- پس آنها هم می توانستند برای  خروج اسم اوازعدم تاتولدش کفیل مریم باشند .منتهی چون صحبت ازکفیل می شوداین آیه با آیه کفالتش با زکریا پیوندمی خورد ودرذهن این تصورایجاد می شودکه منظورکفالت بعدازتولدمریم است درحالی که چنین نیست امازکریا بعدازتولدناچارکفالت ظاهری مریم را بعهده می گیرد  بخاطراینکه درزمان بدنیا آمدن ، مریم پدرش راازدست داده بودودرجامعه حتما بایدبرای دخترسرپرستی باشدتاشأن ومقام او حفظ شودوکسی جرأت نکندمتعرض او شودوهم اینکه درتقدیربوده است بدون شوهر به عیسی پیامبرآبستن شود

 پیش ازتولد - درشکم مادر

اذقالت امرات عمران رب انی نذرت لک مافی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. سوره آل عمران 31

چون زن عمران گفت پروردگاراآنچه درشکم خوددارم نذرتوکردم تاآزادشده باشدپس ازمن بپذیرکه تو خودشنوای دانایی

اذقالت امرات عمران رب انی نذرت لک مافی بطنی محررا

نکته : وقتی همسرعمران به مریم آبستن شد نذرکردکه فرزندش آزاده باشد یعنی چه ؟

یعنی اینکه مادرمریم ازخداخواست تافرزندش ازپاکان ویا اولیاء باشدمثل مردم عادی بسته نظام واسیرنظام نباشد

فی بطنی یعنی چه ؟

خداکلمه را بطن ورحم هم می نامد-بعدابه استنادقرآن توضیح خواهم داد- چون قرآن ایجازفراوان داردهم به ظاهرامراشاره دارد هم به باطن آن . چون مادرهمیشه حامل فرزنداست پس قرآن غیرازاشاره به ظاهرامرباگفتن «فی بطنی » به باطن امریعنی درون کلمه ی مادرمریم  که کلمه اولیاء است هم اشاره نموده است . گفته شدمادرمریم همسرعمران ازاولیاء بودوصاحب کلمه اودرکلمه خوددید(البته چون آنها غیب می دانندازقبل می دانسته ؛ این نوع سخنوری قرآن برای این است که خانه های ذهن ماراتقسیم کند)که فرزندی بدنیاخواهدآوردگفت خدایااورامحرریعنی آزادورها قراربده

 فتقبل منی انک انت السمیع العلیم .

نکته : مادرمریم ازخدامی خواهدکه دعایش را قبول کند

تولدحضرت مریم ع وکفالت اوبا زکریا

قل اطیعواالله والرسول فان تولوافان تولوافان الله لایحب الکافرین . ان الله اصطفی آدم ونوحاوآل ابراهیم و آل عمران علی العالمین . ذریه بعضهامن بعض والله سمیع علیم . اذقالت امرات عمران رب انی نذرت لک مافی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم . فلماوضعتهاقالت رب انی وضعتهاانثی والله اعلم بماوضعت ولیس الذکرکالانثی وانی سمیتهامریم وانی اعیذهابک وذریتهامن الشیطان الرجیم فتقبلهاربهابقبول حسن وانبتهانباتاحسناوکفلهازکریا کلمادخل علیهازکریاالمحراب وجدعندهارزقاقال یامریم انی لک هذاقالت هومن عندالله ان الله یرزق من یشاء بغیرحساب . آل عمران 31

بگوخداوپیامبررااطاعت کنیدپس اگررویگردان شدندقطعاخداوندکافران رادوست ندارد. به یقین خداوندآدم ونوح وخاندان ابراهیم وخاندان عمران رابرمردم جهان برتری داده است . فرزندانی که بعضی ازآنان ازبعضی دیگرندوخداوندشنوای داناست . چون زن عمران گفت پروردگاراآنچه درشکم خوددارم نذرتوکردم تاآزادشده باشدپس ازمن بپذیرکه تو خودشنوای دانایی . پس چون فرزندش رابزادگفت پروردگارامن دخترزاده ام وخدابه آنچه او زاییده داناتربودوپسرچون دخترنیست ومن نامش رامریم نهادم و اووفرزندانش راازشیطان رانده شده به تو پناه می دهم .پس پروردگارش وی راباحسن قبول پیرشدواورانیکوبارآوردوزکریاراسرپرست وی قرارداد.زکریا هربارکه درمحراب براو واردمی شدنزداوخوراکی می یافت گفت : ای مریم این ازکجابرای توآمده است ؟ اودرپاسخ گفت این ازجانب خداست که خدابه هرکس بخواهدبی شمارروزی میدهد.

ادامه دارد...
تاریخ : یکشنبه 24 دی 1396 | 04:09 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم