وقتی که علی ع را درمسجدکوفه

ازپشت خنجرزدند مرادی ها

چه جای تعجب که تو سلمان رشدی باشی

وبگویی مگرعلی ع هم نمازمی خواند

 بعدازتولد حضرت مریم ع

فلماوضعتهاقالت رب انی وضعتهاانثی والله اعلم بماوضعت ولیس الذکرکالانثی وانی سمیتهامریم وانی اعیذهابک وذریتهامن الشیطان الرجیم فتقبلهاربهابقبول حسن وانبتهانباتاحسناوکفلهازکریا. سوره آل عمران 32

فلماوضعتها

نکته : آیه فلماوضعتها مواردزیررا متذکر می شود:

1.وقتی مادرمریم به کلمه نگاه کرد(نذرت لک مافی بطنی محررا).« ها »دروضعتها به کلمه اولیااشاره داردگاهی خدابه کلمه وفرشته ها باضمیر«ها» خطاب می کندگاهی ضمیر«ه» را می آورددراینجا چون می خواهدهم ولادت مریم رابگوید هم دیدوکارمادرمریم را ضمیر« ها » راآورده . فعل وضعت دراینجا درمعنای القی یعنی افکندونهادمی آید؛ وضعتها: کلمه را بکاربرد، افکند ، درآن دیدوباآن نامه زد.

 2.وضعتها: مریم رابدنیاآورد                                                           

3.مادرمریم خوداسم مریم را درنظام قرارداد( با نامه خود) تابدنیابیاورد

اگربخواهیم «ها»  راکلمه (مادرمریم ) بگیریم اینگونه می شود:

پس وقتی که مادرمریم باکلمه دید و نامه زد(وضعت ها) گفت خدایابراستی که من افکندم یا قراردادم آن اسم را( بواسطه کلمه )زن یامونث درنظام

اگربخواهیم «ها» را کلمه مریم بگیریم چون مریم خودکلمه مونث است  اینگونه می شود:

 آن کلمه را (که مریم باشد) درنظام ، زن قراردادم (باکلمه خودم )

قالت رب انی وضعتهاانثی

نکته : مادرمریم وقتی فرزندخودرادختردیدگفت خدایافرزندم دختراست. خدابااینگونه سخن گفتن مادرمریم ،هم دیدماراوسیع کرده هم می خواهدبه موضوع مهم اخلاقی که اکثراگریبانگیرجامعه انسانی امروزاست بپردازد.وبه آنانی که مسئله تساوی حقوق مردو زن رامطرح کرده ودین اسلام رابه گونه ای درذهنها نشان داده اندکه زن دراسلام ارزش کمی داردوقابل قیاس بامرد نیست جواب بدهد

والله اعلم بماوضعت

نکته : این آیه هم قبل راازبعدجداکرده ، هم پیوندپنهانی باآن برقرارکرده . وقتی مادرمریم می گوید من دختربدنیاآوردم خدامی گوید: خداداناتراست به اینکه توچه بدنیاآوردی یاچه قراردادی درنظام . براستی خداچرااین سخن را می گوید ؟ به خاطراینکه ذهن مارابه تفکرواداردتا به جوابهای گوناگون برسیم :

1.مادرمریم فرزندی آزاده می خواست ( ازاولیاء باشد )بنابراین تا درذهنها جانیفتدکه تنها مردها می توانندازاولیاباشند

2.تادرنظرمردم ظاهربین به فرزنددختربه چشم حقارت ننگرند

3.تابگویداین دخترحامل پیامبری می شودبامعجزات فراوان

4.ازمریم پیامبری بدنیامی آیدکه اوشجره ای می شوددارای فرزندانی پاک، مومن ومسلمان

ولیس الذکرکالانثی

نکته : وخدا داناتراست به آنچه مادرمریم قراردادوپسرمثل دخترنیست  یعنی چه ؟

والله اعلم بما وضعت :

و خدا داناتراست به آنچه نهادکلمه ی مادرمریم .

این سخن می تواند ستایش خداوند باشد از زبان مادرمریم که خدابهترمی داندکه چکاری بهتراست . یااینکه بخوانیم خدابهترمی داندبه آنچه مادرمریم باکلمه اش درنظام قراردادواین آیه راسخن خدابدانیم

حال باتوجه به قبل وبعدآن را بخوانیم :

1.مادرمریم می گوید آن کلمه یا اسم را مونث قراردادم اگرماجمله را تمام شده بدانیم و آیه « والله اعلم بماوضعت » را سخن خدابگیریم؛  درجواب سخن مادرمریم می گوید: خدابهترمی داند که تو چه قراردادی ویابدنیاآوردی ،و آیه بعد : ولیس الذکرکالانثی ادامه سخن خداباشد: وپسرمثل دخترنیست  -درمقام تحسین -زیرا می گوید پسرمثل دخترنیست نه دخترمثل پسرنیست یعنی دختربهتراست

2.می توان آیه والله اعلم بماوضعت راسخن مادرمریم ع گرفت به اینکه مادرمریم وقتی کلمه را می بینددرمقام ستایش خدااین سخن را بیان می داردیعنی اینکه تویی که دانای آَشکار ونهانی چه گوهری بدنیا خواهد آمد ولیس الذکرکالانثی ؛ ادامه سخن مادرمریم باشد معنا می شود: وخداداناتراست به این تولد ، پسرمثل دخترنیست . بازهم درستایش کارخدا وبدنیاآمدن دخترباشد

3.می توان آیه والله اعلم بماوضعت راسخن خدا گرفت وازلیس به بعدراسخن مادرمریم گرفت معنای آن می شود: خداداناتراست به آنچه وضع کردی ای مادرمریم ومادرمریم می گوید: خدایاپسرکه مثل دخترنیست یعنی چرا دخترشد؟زیرااوازخدا«ولی » می خواست

4.والله اعلم بما وضعت راسخن خداومادرمریم دانست ناظربه این معنا که : خدا بهترمی داندکه این کلمه چه نامی را درنظام قرارداد زیراگفته شد که بین مشرکان و اولیاء برسرکفالت مریم بحث وجدل بودومشرکان میخواستندباعلمی که دارندنام را درکلمه خودنگاه داشته ونگذارندازعدم بیرون بیایداما مادرمریم آن نام را درنظام قراردادبدون اینکه مشرکان بدانندچه نامی است وکاربه تولد مریم ختم شد

نتیجه : قرآن دراصل می خواهد به ما بفهماندکه به ظاهرکارنگاه نکن پسرودختربودن ملاک نیست یک دخترهم می تواند ازپاکان باشد - درشرح داستان مریم وعبادات او بیشترتوضیح خواهم داد- خدا می گوید پسرمثل دخترنیست نمی گوید دخترمثل پسرنیست ، اگربه این دقیقه نگاه کنیم واشارات فراوان موضوع درکل ، به این نتیجه می رسیم که قرآن یک تفضیل تساوی بکاربرده . اگرمادرمریم گفته من ازتو می خواهم فرزندی آزاده بدنیابیاورم ازاین طرف وقتی می بینددختراست می گویدپسرنیست یعنی چرا دختر؟ ازاین طرف برای برتری دادن دختر، سوال وتعجب مادرمریم را اینگونه مطرح می کند، پسرکه مثل دخترنیست نمی گویددخترکه مثل پسرنیست یااین فرزندچرادخترشده وازطرفی هم دانایی خدارابه تولداین فرزنددختربیان می دارد

این آیات باتوجه به ظاهروباطن امرمارابه این نتیجه می رساندنه تنها دربیان رسالت هیچ فرقی بین دختروپسرنیست بلکه اصلا بین هیچ دختروپسری هم تفاوت نیست . امابصورت پوشیده بیان نموده زیراهمانطورکه می بینیم زنان اولیاء ومردان اولیاء ، هردو به کارپنهان وآَشکارهدایت وارشادمردم می پردازندامادرابلاغ وحی همواره مردان آنهایندکه سردمدارانند . بخاطرحفظ حرمت مقام زن وزشتیهایی که درجامعه ممکن است مشرکان بوجودبیاورند

وانی سمیتهامریم

نکته : ضمیر«ها» برمی گرددبه کلمه یاانثی . قابل توجه است که اولیاء چون کلمه دارندآنهاراکلمه هم خطاب می کنندبخاطراینکه این کلمه دختراست قرآن هم ، لفظ انثی رابکاربرده وهم با ضمیر« ها» به کلمه وانثی اشاره کرده است .مادرمریم می  گویدآن  کلمه یاآن دختری که درنظام قراردادم یابدنیا آوردم (بعدامتولدمی شود) نامش را مریم گذاشتم

وانی اعیذهابک

 وذریتهامن الشیطان الرجیم

نکته : دردعای مادرمریم برای مریم این دقیقه را می بینیم که مادرمریم ازخداخواسته که مریم وذریه اورا؛ -یعنی نسلی که ازاومتولدمی شود-ازشیطان حفظ نمایداین یعنی چه ؟اینکه اوراونسل اوراازپاکان قراردهد

فتقبلهاربهابقبول حسن وانبتهانباتاحسنا

نکته : آیه بالابه چندموضوع اشاره دارد :

1.ضمیر«ها» درتقبلهابرمی گردد به مادرمریم ومعنایش می شود؛ خدایش دعای اورابه خوبی پذیرفت یعنی همانطورکه مادرمریم دعا کرد . خدانیزدعای اوراپذیرفت وآیه انبتهانباتاحسنا توضیح دعای مادرمریم را می دهدبه اینکه «ها» درانبتها برمی گردد به مریم یعنی هم مریم وهم شجره یادرخت اورادرخت نیکویا طیبه قرارداد

2.ضمیر«ها» درفتقبلها برمی گردد به مریم یعنی اینکه خدااورابه نیکویی پذیرفت .آیه وانبتهانباتاحسنا» تکمیل کننده قبلش می شودیعنی آن اسم نهاده شده راخداازاولیاء قرارمی دهدوباردارشد مریم را مادرش همانگونه که خواست یعنی ازپاکان .رویانیداورا: همان آبستن شدن مادرمریم می شود زیراهمیشه اول اسم فردبه نظام واردمی شود بعدمادربه آن آبستن می شود . بعبارتی  مریم درحالی بدنیا می آید که ولی است 

3.ضمیر«ها»درفتقبلها برمی گرددبه مریم یعنی خدامریم رابه نیکویی قبول کردوآیه وانبتهانباتاحسنامعنای آن می شودوازمریم شجره ی نیکویعنی شجره طیبه بوجودآمدیارویانید

توجه : شگفتی قرآن دراین است که مامعانی فراوان ازآن می گیریم .قرآن  درعین ایجازوزیبایی زیاد  مطالب گوناگونی رابه ما یادمیدهد

تولدحضرت مریم ع وکفالت اوبا زکریا

وکفلهازکریا. سوره آل عمران . 32

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 26 دی 1396 | 02:33 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم