شرح داستان حضرت زکریاو یحیی درقرآن

بزودی به امیدخداآبدیت می کنم

تابادچنین بادا

***

واما سیلی

بیادنیاوریدزینب را بااسارت

بیادنیاورید زینب را باشهادت اهل بیتش

بیادنیاورید زینب را با کربلا

بیاد نیاورید زینب را با شام آخر

بیادنیاوریدزینب را با غربت

بیادبیاورید زینب را باعلی ع

بیاد بیاورید زینب را باصبر

بیادبیاورید زینب را با

«مارایت الاجمیلا»

بیاد بیاورید اکنون را

تولد عقیله بنی هاشم یعنی زینب کبری س دخت رسول اکرم ص را به پنج تن زنده و جاویدع وشجره طیبه تبریک وتهنیت می گویم

 برگ زرین

وقتی که شکوفه ها یک سبدبرایم بهارمی آورند

لابلای آن عطرگل یاس غوغامی کند

واینک برگی زرین ازاستادارزشمندم جناب آقای دکترمحمودفتوحی

کتاب جدید ایشان ؛  درآمدی برادبیات شناسی 

برادب دوستان وخانواده ی گرانقدرش مبارک

لطفاروی لینک کلیک نمایید . لینک آن درسمت راست وبلاگ هست

کاروند پارسی

تولدحضرت مریم ع وکفالت اوبا زکریا(بعدازتولد)

وکفلهازکریا. سوره آل عمران 32

نکته : همانطورکه پیشترگفته شد زکریای پیامبربعدازبدنیاآمدن مریم بعلت فوت پدرمریم سرپرستی ظاهری اورابعهده گرفت زیرا درجامعه برای حفظ شأن زن وجودیک سرپرست مردلازم می آید  بخصوص که بعدا قراراست مریم بدون شوهردارای فرزندشود.زکریاع شایستگی این کفالت راداشت هم پیامبربودهم فامیل نزدیک حضرت مریم ع

ولی بودن حضرت مریم ع

حضرت مریم به استنادآیات ذیل ازاولیاء وپاکان است واهل قلم :

1.واذقالت الملائکه یامریم ان الله اصطفاک وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین .

2.یامریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین . سوره آل عمران آیه 37

نکته : توضیح آیات بالادرداستان پیش ازتولدمریم ع داده شد

3.اذ قالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهافی الدنیا والاخره ومن المقربین .سوره آل عمران 27

نکته : خدامریم ع راازمقربین می دانددرسوره واقعه می بینیم :والسابقون السابقون اولئک المقربون .فی جنات النعیم . مقربین درگاه الهی اولیاء وپاکانند

4.ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجهافنفخنافیه من روحناوصدقت بکلمات ربهاوکتبه وکانت من  القانتین. تحریم 12

نکته : آیه احصنت فرجهاهم به پاکدامنی وهم به پاکی (ولی بودن ) مریم ع اشاره دارددرسوره کهف دروصف اصحاب کهف (اولیای خدا)قرآن می فرمایدمابه گوشهایشان زدیم(فضربناعلی اذانهم فی الکهف سوره کهف 10) این اصطلاح است به اینکه آنها درنظامی دیگرندوگوش که محل ورودخبراست درآنهابسته است . دراین نظام زندگی می کننداماازاین نظام تغذیه نمی شوند ؛ شناخت نمی گیرند یعنی راه ارتباطی آنها بااین نظام دراولیاء بسته است بعبارتی می شنوندامادرست می شنونددچاروسوسه نمی شنوندشناختهای آنها وسیستم فکری آنهاازعالمی دیگراست اگربه شعر«ظرف پرسش » دکترمحمودفتوحی نگاه کنیم می فرمایند:

گوش ها رابه خاک سپردیم / تااسیرحادثه وحدیثی نشویم / چشم ها رامچاله کردیم / که گرفتارشعبده ی تماشانباشیم / دماغ هارابه سرب مذاب بستیم / که شیفته بویی نشویم / واین عهدمابود/تااین قسمت شعر، استادازمن اولیایی سخن می گویدکه ازکلمه برترتغذیه می کنند.شناختهای اوازنظام دیگرمی رسد

درآیه احصنت  فرجها . یعنی ازوقتی خدااورادرنظرگرفت .خاک اورا ازپاکان قرارداد وراه منفذاو به نظام مشرکان را بست ؛ دورش دیوارکشید ؛حصارگرفت . یابقول استادفتوحی گوش ها را به خاک سپردیم / تااسیرحادثه وحدیثی نشویم .قرآن درباره ی حضرت مریم همین مضمون رامتذکرمی شود: احصنت فرجها  یعنی راه ارتباط بادنیاراحفظ کرده بوددراصل خدابرای او بسته بودتااسیروسوسه نشوددراین نظام . چون مریم کلمه بودوکلمه ای پاک . «ها » درفرجهااشاره داردبه کلمه یعنی کلمه اش راه ورودبه دنیای مارانداشت

ونیز: سوره انبیاآیه 89

5.وکفلهازکریا کلمادخل علیهازکریاالمحراب وجدعندهارزقا قال یامریم انی لک هذاقالت هومن عندالله ان الله یرزق من یشاء بغیرحساب .سوره آل عمران آیه 32 به بعد

نکته :قابل توجه است که زکریا ع پیامبربود؛ قرآن می فرمایدهروقت زکریا درمحراب برمریم ع واردمی شدنزدمریم رزقی می دیدوازمریم می پرسیداین رزق ازکجاست ؟ مریم به وی می گفت ازنزد خداهماناخدابه هرکه بخواهدروزی بی حساب می بخشد. گفته شد محراب غیرازمعنای ظاهری که محلی است درمسجد، به صعوداولیای خداتوسط کلمه یاقلم زدن آنها اشاره دارد هرگاه کسی باکلمه اش صعودکندوقلم بزندتادرحال مشاهده نظام باشد  ، می گوینددر محراب است زکریاع داردمی گویدکه هروقت باکلمه ام ورودپیدامی کردم به نظام می دیدم که مریم  قلم زده است وفرشته های خودرابه نظام فرستاده ( رزق همین معنی را دارد) البته این نوع سخنوری قرآن است یعنی مریم اهل قلم بوده وازپاکان است . رزق بی حساب هم مخصوص پاکان است

داستان حضرت زکریا ویحیی درقرآن
ادامه دارد...


تاریخ : پنجشنبه 28 دی 1396 | 04:12 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم