عطرامام ع
خیلی که دل تنگ می شوم ، خیلی که دلم می گیرد، تصویرامام خمینی راروبروی خودم می گذارم نگاه می کنم ، تمام غمهای دنیاراازیاد می برم عجب آرامشی می دهدبه من ! مردان خدااین چنینندبوی بهشت می دهند
امروزبنری ازامام دیدم واقعاماندم ازاین همه خباثت درتصویرنشان میدادکه امام درحال غرق شدن است .شماکمترازآنید که بخواهیدزحمات امام راهدردهیدبقول امام خمینی عزیزامریکاهیچ غلطی نمی تواندبکنداین پرچم خواهدماندتاروزی که پرچمدارش امام عصرع شود
واماسماور

مادربزرگم ازصدای سماورمی ترسیدبااینکه چای راخیلی دوست داشت می گفت سماورکه صدا می کنددلم می لرزد، حال دانستم چرامادربزرگم ازصدای قل قل سماورمی ترسیداما من هرگزازقل قل سماورنمی ترسم همانطورکه ازگوساله سامری نمی ترسم:
وقتی ساعتها به ابتذال حرکت می کنند
چشم ها ثانیه هارامی بلعند
تاامیدی بدرخشد
***
سرچشمه نشسته ام
گل واژه هارامی شویم
تایک سبدغزل ناب
برایت هدیه بیاورم

   ***

طلب فرزندکردن زکریا درپیری : بشارت خدابه زکریابه تولدیحیی ع                       

وانی خفت الموالی من وراء ی

وبراستی که من می ترسم ازسرپرستان بعدازخودم

نکته : این آیه اشاره داردبه اینکه :

1.بایدچندپیامبرباهم درزمانها باشندتانقص درنظام برای پیشبردهدفهای متعالی ورشدبشریت پیش نیاید

2.هرپیامبری باعث بوجودآمدن پیامبری دیگروازدیادشجره طیبه می شود

توجه : زکریا نمی گویدبعدازمن فرزندی نیست ومن ازنداشتن فرزند بعدازخودمی ترسم می گویدازسرپرستان بعدازخود می ترسم . سوره طه آیه 24: قال رب اشرح لی صدری ویسرلی امری واحلل عقده من لسانی . یفقهوا قولی واجعل لی وزیرامن اهلی هارون اخی اشددبه ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیراونذکرک کثیرا.انک کنت بنابصیراقال قداوتیت سولک یاموسی ولقدمنناعلیک مره اخری . حضرت موسی ازخدامی خواهدبرادرش هارون رادستیاروکمک کارش قراربدهدبرای اینکه امرهدایت مردم وپاک کردن کلمه مشرکان سریعتروبیشترشودقرینه آن دراین آیه :کی نسبحک کثیراونذکرک کثیرا می باشد.مسلمادرزمان زکریای پیامبراولیای دیگری بوده انداما چون زکریابه سن کهولت رسیده  است ازخدا می خواسته که «ولی » دیگری بدنیا بیایدتاهم نسل او (شجره طیبه )حفظ شودهم جای خالی اورا پرکندتاکمک کاراولیای دیگرباشد

وکانت امراتی عاقرا

عاقر:زن نازا، ریگ توده بلند، مردیکه اورافرزندنشود، ریگ که هیچ نرویاند، زن بی نظیرو بی عدیل

نکته : آیه بالابه نکات ذیل اشاره دارد:

1.زنم نازاست یعنی کلمه قدرت تولیدفرزندمراندارد(بطورطبیعی انسان عقیم بچه دارنمی شود) . زن اینجا یعنی کلمه یانظام مشرکان . یکی ازمعانی عاقریعنی ریگ که هیچ نرویاند؛ گفته شدکه سنگ و گل به فرشته ها هم درقرآن اطلاق می شودبه اعتباراینکه خدااسم فعال خودراخاک و زمین هم می نامد

2.زن دراینجازن زکریامی باشد که قدرت باروری ندارد.

3.خدادرقرآن می فرمایدمابه هرکس بخواهیم دخترمی دهیم یا پسریاهردو وهرکه رابخواهیم عقیم می کنیم . این موضوع شرح زیادی می طلبد. خدادرقرآن گونه گونه به آن اشاره کرده امابطورمجمل می توان آن را درسوره طارق درخلقت انسان دید.ان شاء الله بعدبه آن خواهم پرداخت. گفته شد دکترمحمودفتوحی درشعر«حسن یوسف» و«پیچک ها» آن را توضیح داده اند.

 دراینجا طبق وضع موجودنظام که مشرکان آن را پیشبرده بودنداسم فرزندزکریاازعدم بیرون نمی آمده تامادرش به اوباردارشود، همسراو به این سبب عقیم بوده است

فهب لی من لدنک ولیا

نکته : زکریا دعامی کندکه خدایا به من فرزندی عطا کن که ولی باشد، ازپاکان باشد، پیامبرباشد

یرثنی ویرث من آل یعقوب

نکته : زکریا چون خودش پیامبربوده وهمسرش ازصالحین ،ازخانواده حضرت یعقوب ، دخترپیامبر، دردعا این نکته راذکر می کند

ببینیم این معنارادرسوره انبیاآیه 89:

وزکریااذنادی ربه رب لاتذرنی فرداوانت خیرالوارثین. فاستجبناله  و وهبناله یحیی واصلحناله زوجه انهم کانوایسارعون فی الخیرات ویدعوننارغباورهباوکانوالناخاشعین .

 وزکریا راهنگامی که پروردگارخودراخواندپروردگاررامراتنهامگذاروتو بهترین ارث برندگانی پس اورااجابت نمودیم ویحیی رابدوبخشیدیم وهمسرش رابرای اوشایسته کردیم زیراآنان درکارهای نیک شتاب می نمودندوماراروی رغبت وبیم می خواندندودربرابرمافروتن بودندوآن که خودراپاکدامن نگاه داشت وازروح  خویش دراودمیدیم واو پسرش رابرای جهانیان آیتی قراردادیم . این است امت شماکه امتی یگانه است ومنم پروردگارشماپس مرابپرستید

واصلحناله زوجه انهم کانوایسارعون فی الخیرات ویدعوننارغباورهباوکانوالناخاشعین

واصلحناله زوجه

نکته : اصلحناله زوجه : زوجش را برایش صالح گردانیدیم . یعنی زوجش رابرایش ازصالحان قراردادیم .بعبارتی همسرزکریاازصالحان وپاکان بود. زوج هرپیامبری چون ازنفس خوداو، ازکلمه ی خودش می باشدپس اونیزازصالحان است  چون زکریا ، صالح است دراینجا خداهمسراصلی اورا دراین دنیا ازصالحان قرارداده است ،زوج یاهمسراصلی هرپیامبرکه ازنفس او بوجودآمده  ممکن است ازصالحین باشد دردنیا وآخرت ؛ یادردنیا ازصالحین نباشداماحتما ازشجره طیبه یا دست راستی هاست که دراخرت جزو صالحین می شود.

انهم کانوایسارعون فی الخیرات: ضمیر«هم » برمی گردد به زکریا، یحیی وهمسرزکریاکه همان مادریحیی است . قرآن بیان می دارد که آنها درانجام عمل خیرسریع وکوشا بودند.همان معنای والسابقون السابقون .اولئک المقربون رابیاد میآورد

ویدعوننارغباورهباوکانوالناخاشعین: صفات دیگرشان : بارغبت دعوت حق را لبیک می گفتند، ازخدامی ترسیدند، و فروتن بودند درمقابل دعوت خدا

 واجعله رب رضیا

نکته : دعای بالاتاییدسخن قبل است

یازکریاانانبشرک بغلام اسمه یحیی

نکته :خدادربرابرتقاضای حضرت زکریامی فرماید: ترابه پسری به اسم یحیی بشارت می دهیم ، انانبشرک

نکته : خدافعل بشارت راجمع می آوردزیراخودبواسطه فرشته هااین خبررامی دهدچون می خواهد بگوید همه  کارها به امرخوداوست پس می گویدانانبشرک .درحقیقت این نگاه زکریاست به کلمه اش و به نظام مشرکان که تولدیحیی رامحقق می بیند

 لم نجعل له من قبل سمیا.

نکته : باتوجه به اینکه قبل ازاین آیه ، قرآن فرموده ، همسرزکریاعقیم بوده یعنی درنظام ، کلمه او بواسطه مشرکان نبوده .می فرماید : قرارندادیم  برای او اسمی ؛ یعنی مشرکان ازاین اسم خبرندارند؛ یااین اسم درنزد مشرکان نیست .درحقیقت رازی بوده بین او وخداکه اگرمشرکان خبرداشتندبازهم تلاش کرده تاپیامبرش ازعدم بدنیانیاید

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 17 بهمن 1396 | 05:36 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم