خانه ی خدا

وقتی ترادعامی کنم

تبسمت چه زیباست دلبندم!

میگویی فرشته های نگه دارنده ؟

می گویم ابابیل

عبدالمطب بازبگواین  خانه خدایی دارد


بشارت تولدیحیی ع قسمت سوم

 قال رب اجعل لی آیه  قال آیتک الاتکلم الناس ثلاث لیال سویا

قال رب اجعل لی آیه 

نکته : گفت پروردگارا قراربده برای من نشانه ای یعنی چه ؟

جواب : یعنی ای خدا روال کاررابرای من بگو .دراصل قرآن بااین نوع سخنوری می خواهد به ما آموزش دهدکه زکریا چه کرد وگرنه او خود می دانست .

 قال آیتک الاتکلم الناس ثلاث لیال سویا : خداوند گفت : سه روز بامردم سخن نمی گویی درحالی که ازنظرسلامت مشکلی نداری ؛ یعنی چه؟

ما می توانیم دومعناازاین آیه بگیریم :                       

سوی :راست وبرابر، استوار،سالم بااعتدال وتمام خلقت

1.لاتکلم الناس : سخن گفتن صاحبان عقل را خدا نطق می نامداما وقتی بخواهندپیامبران بافرستادن فرشته هایشان درنظام به مردم شناخت درست بدهند قرآن واژه تکلم را می آوردیعنی ای زکریا سه شبانه روز قلم نزن درحالی که کاررابه استواری وراستی قلم زده ای یعنی کاررامحکم کرده وازنظام رفته ای

2.سه روز بامردم سخن نمیگویی درحالی که سالم هستی .مشکلی درسخن گفتن تو نیست نه درخودت نه درکلمه ات (نقصی درکلمه ی تونیست)

منظورازثلاث لیال یا سه شب چیست  ؟

جواب : گفته شدکه خداکلمه را به وقتهای گوناگون تقسیم می کندازقبیل : شب ، صبح ، روزو...شب درقرآن غیرازاطلاق آن برکل زمان دنیا یعنی تاوقتی که هنوزقیامت نیامده است ، به جزء آن که قسمت آخرکلمه فعال خدا، زمانی که کلمه ،باصطلاح پیرشده وتاریزش اسم خدازمانی بیش نمانده هم اطلاق می شود . گفته شدکلمه صدقسمت داردوبه آن ده دهی هم می گویندیعنی هربارده تا ده تابکاربرده می شودوقتی خدا می گویدسه شب قلم نزن یعنی درسه قسمت آخرکلمه که می شودسی تا، دیگرقلم نزن .یعنی الان قلم بزن- زیراباوصفی که داده درست همان موقع است -بعدازاینکه قلم زدی صبرکن تاسه قسمت آخرشب بگذرد یعنی سی تا.

درآیات قبل آمده بود: وکانت امراتی عاقرا وقدبلغت من الکبرعتیا. لفظ کبرحاکی ازپیری نظام است ولفظ عتیاانحراف زیاد آن رابیان می کند.بدنبال آن آیه  : الاتکلم الناس ثلاث لیال سویا آمده به  اینکه کلمه خیلی خیلی پیرنشده یا به انتها نرسیده . زیرا می گوید سه شب قلم نزن .حالاکه سه قسمت ازده قسمت کلمه مانده یاسی درصد آن مانده قلم بزن.

سوره آل عمران آیه 37 این معنا را تایید می کند:

رب اجعل لی آیه قال آیتک الاتکلم الناس ثلاثه ایام الارمزاواذکرربک کثیراوسبح بالعشی والابکار.سوره آل عمران 37

ثلاثه ایام یعنی سه قسمت ازآخرکلمه (قرینه : پیری کلمه دراین آیه :قال رب انی یکون لی غلام وقدبلغنی الکبروامراتی عاقرسوره آل عمران 37 ). یوم درقرآن غیرازمعنی روزبه دوره یا قسمتی اززمان نیزاطلاق می شودباتوجه به اینکه درآیه سوره مریم آیه 9به شب اشاره کرده ودراین آیه به سه روز یعنی همان سه قسمت ازآخرکلمه یعنی سی تای آخر 

فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم

نکته : آیه بالابه قلم زدن ونامه زدن زکریای پیامبراشاره دارد.

منظورازقومه  چیست ؟

جواب : گفته شدکه اولیای خداباکلمه خودنامه زده وبااهل خودیاشجره خودفلک را حرکت می دهندباتوجه به اینکه فرشته هایشان به کل نظام فرستاده می شودو دونظام دریک نظام است. قوم به موارذیل اطلاق می شود:

1.فرشته های کلمه برتر

2.فرشته های پیامبرباافرادخودیعنی دست راستی ها

3.کل کلمه یاکلمه مشرکان (تمام افرادوفرشته های داخل نظام )

پیامبرنامه زدوکلمه را ترک کردپس وحی کردبه آنها

فاوحی الیهم ضمیر«هم » به چه کسانی برمی گردد:

درمرتبه اول به اهلش که فرشته هایش ودست راستی هاهستنداماچون درحقیقت همه به نوعی تسبیح خدامی گویندوکلمه راپاک می کنندمی تواندبرکل کلمه اطلاق شود(یسبح لله مافی السموات ومافی الارض ) ولی مسئولیت اصلی به دوش شجره خودشان ، شجره طیبه می باشدحال بنگریم این معنارادرسوره آل عمران آیه 37:

رب اجعل لی آیه قال آیتک الاتکلم الناس ثلاثه ایام الارمزاواذکرربک کثیراوسبح بالعشی والابکار.

سخن رمزی  پیامبریادآورآن قسمت از داستان قوم لوط می باشدکه فرشته ها به او گفتندشبانه بااهلت حرکت کن وکسی را متوجه نکن .دراینجا قرآن این معنا را متذکرمی شودکه نامه بزن جوری که کسی متوجه نشودتوچکارمی خواهی انجام دهی یعنی هشداری به آنهانده ویادکن خدایت  رابسیاروپاک کن شبانگاه وصبح .

 ان سبحوابکره وعشیا

نکته :سبحوایعنی ای فرشته ها پاک کنید  نظام رادرتمام اوقات . صبح وشب کل وقت را می رساندیعنی درتمام روز و پیوسته .

خدابه زکریا می گوید سه قسمت اخرشب را نامه نزن  آیه : ان سبحوابکره وعشیا .می خواهد به ما بفهماند، درست است که زکریا دیگرنامه نمی زندامافرشته های او تانامه مجددااو که صبح کلمه هست حضورداشته و به پاک کردن کلمه ودادن شناخت درست مشغولند .همین معنارابنگریم درسوره آل عمران آیه 37:

الارمزاواذکرربک کثیراوسبح بالعشی والابکار.

اذکرربک کثیرا: شدت ، توالی وفرم کاررامتذکرمی شود

ادامه دارد...

 تاریخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 | 03:39 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم