پایان شرح سوره زلزله

وقال الانسان مالها

انسانها می پرسندبراستی چه اتفاقی افتاده ؟

این پرسش باتوجه به بیرون آمدن اثقال 5 گانه گوناگون می گردد:

1.وقت ریزش کلمه می پرسندچه اتفاقی افتاده؟ مشرکان آن راسحرمستمرمی دانند

2.وقت بدنیاآمدن دابه الارض می گوینداین چیست مگرمی شود؟ مشرکان کاراوراپدیده ای عجیب دانسته وبه طبیعت نسبت می دهند

3.وقت قیامت دابه الارض که قبل ازقیامت است می پرسندچه اتفاقی افتاده ؟ مشرکان کاراو راسحری مستمرمی دانندوبازهم همان نظررادرمورد او دارند

4.وقت ظهورمهدی ع ودیگراولیای ازنگاه پنهان بازمی گویندچه اتفاقی افتاده ؟مشرکان بین مردم اختلاف ایجاد می کنند

5.وقت قیامت بازحیرانندوازخودمی پرسندچه اتفاقی افتاده؟

یومئذتحدث اخبارها

ضمیر« ها » دراخبارها برمی گرددبه زمین (ارض مونث مجازی است )

زمین اخبارش رامی گوید یعنی چه ؟

1.اگرخوب به آیه 81سوره نمل بنگریم می بینیم که دابه الارض بامردم سخن می گوید پیشترگفته شدکه دابه الارض دراصل آیه خداست .اولیای  زنده وغایب بواسطه او نامه زده وفلک را می چرخانندواوپیک آنهاست (شعر« نامه ای به پوپر»استادفتوحی نیزبه این نکته اشاره دارد)پس خبرهاازجانب اوهم منتشرمی شود

2.اگرزمین راکلمه مشرکان بگیریم خوداهل زمین (دونظام دریک نظام )خبرهارامنتشرمی کنندبااینکه  امردرکلمه مشرکان  جاری می شوددرروزظهورمهدی ع ودیگراولیاگفتارآنهاتوسط  خودمردم ترویج می شود

3.درست است اولیای خدادارای دریای دیگرنداما وقتی حضوری سخن می گویندکلمه آن را می گیردوبه مردم بازپخش می کنددرشرح سوره جن گفته شد.درآن روز5 تن اولیای غایب ازنظر،وقت ظهوربامردم سخن می گویندوزمین یاکلمه فعال خداسخن وخبرهای آنهارابه مامی رساند

4.اگرحدیث کردن یاسخن  گفتن زمین را مختص به قیامت کنیم همان حشروحوش وقیامت کلمات وبرخاستن فرشته هاست وزوج شدن نفسها که پرسش درونی هرفردازخوداست

بان ربک اوحی لها

 خدا سخن گفتن زمین را ازجانب خودمی داند  . خدابه زمین وحی کردیعنی چه ؟

درست است که نامه های بدمشرکان واشتباهات پی درپی آنهاکاررابه زلزله های مهم می کشاندامابواقع این تلاش اولیای خداتوسط کلمه برترخداوسرپرستی خودآنهاست که به زلزله های مهم منجرمی شود دراصل نفخات کلمه برتراست که موجدوموجب آن است وخبرها الهام خداونداست .خداباآوردن این آیه هم قبل رابه بعدپیوندزده هم آن راجداکرده .

اماپیوندآن باقبل وبعد: پاک شدن کلمه ولوح لوح شدن آن برای اهل قلم ازابتدای آفرینش آدم تابه حال اتفاق افتاده سوره مدثر می فرماید: وماادریک ماسقر، لاتبقی ولاتذر.لواحه للبشروسخن استادفتوحی درشعر«دایره آفتاب » .../ مارابخودنمی گذارد/این تصویر/هم می ترسیم که بخوانیم هم می ترسیم که نخوانیم / مارارها نمی کند/این صورت/نادیدن این آفتاب / مثل دیدنش محال است ؛ همین معنارامتذکرمی شود(دربحث دخترخاص درقرآن شرح داده شد). اماهمانطورکه گفته شداینجا خدابواسطه آوردن لفظ «زلزله » خواسته  است به مواردخاص آن نیزاشاره نمایدبخاطرهمین بعدازآن مسئله پیش ازقیامت وزمان قیامت راعنوان کرده

یومئذیصدرالناس اشتاتا

کلمه صدورکه فعل یصدرازآن مشتق شده است به معنای برگشتن شترازلب آب بعدازرفتنش بدانجاست .وکلمه اشتات مانندکلمه شتی جمع شتیت است که به معنای متفرق است . تفسیرالمیزان ج 20ص 583

نکته : پیشترگفته شدکه خدااسم فعال خودرادرنظام مشرکان «شتر» هم می نامد

وقتی که انسانهابصورت گروه گروه از آب ( اسم فعال خدا) بیرون آورده می شوندیعنی چه ؟

یعنی دروقت قیامت که مرده ها زنده شدند وزنده ها بیدارشدندگروه گروه ازاسم فعال خدابه سمت پاکی توسط اولیای خداکشانده می شوند.اینجا نقطه ای اززمان درقیامت  است که گروه گروه کلمه خداوکارکردآن را به چشم خودمی بینند

لیروااعمالهم

چراخدامردم راازکلمه مشرکان(آب ) بیرون می اندازد؟

تااینکه اعمال وکردارخودرامشاهده کنندزیراتاوقتی که کلمه احاطه کامل برآنها داردآنهاهمانندانسان درخواب نمی  توانندآنچه برخودمی گذرد راخوب ببیننددرحقیقت کارکردکلمه ونقشهای گوناگونی راکه می زندوتاثیرآن رادرزندگی خودمی بینند که چطوربواسطه مشرکان به خطا رفته اندوچطوربواسطه اولیای خداهدایت شده اند شعر«جنگل سوال» استادفتوحی به این مورد نیز اشاره دارد:دوچشمم پرآتش / وبرسطح نارنجی عصردوجنگل سوال است /دوجنگل سوالات عریان وبی برگ / دوجنگل سوالات آغازتامرگ

فمن یعمل مثقال ذره خیرا

خدافعل « عمل » را مضارع آورده بخاطراینکه همه چیز را درهمان زمان می بینندچه آنچه درگذشته انجام داده اندچه همان موقع انجام می دهند

ومن یعمل مثقال ذره شرایره

کلمه مثقال به معنای  هروسیله ای است که باآن وزنهارامی سنجندوکلمه «ذره» به معنای آن دانه های غباراست که درشعاع آفتاب دیده می شودالبته این کلمه به معنای مورچه های ریزریزنیزمی آید.تفسیرالمیزان ج 20ص 583

ذره : همان فرشته ها یاالواحی است که برانسان عرضه می شود.خدا به کلمه خودمورچه هم می گویدباتوجه نسبت آن به کلمه مشرکان

خدالفظ ذره رابیان می کندزیراانسان ریزریزمی بیند.یابه عبارتی : لواحه للبشریعنی لوح ، لوح می شودبرای انسان

هرفردذره ای خیرو شرکه انجام دهدمی بیند یعنی چه ؟همان کارهایی که بواسطه دونظام دریک نظام انجام گرفته خیراولیاکه به مردم رسیده وشرمشرکان وآنچه درزندگی برای آنها رقم خورده است ؛ هرفردخود، ریزریز مشاهده می کندیابرای او لوح لوح می شودازگذشته تاپایان قیامت

سوره آل عمران آیه 30تقریباهمین معنارابه گونه ای دیگرمتذکرمی شود

 تاریخ : سه شنبه 15 اسفند 1396 | 04:21 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم