ازشهادت تاتولدراه درازی نبود

هنوزاشکهایم راپاک نکرده بودم

توگفتی غم آخرمان باشد

«الیس الله بکاف عبده »

ومن گفتم مومنم

امروزکه روز تولددخترپیامبرص ومادرتو بود

دانستم که این درباب المراداست

داستان زندگی حضرت عیسی ع

1.تولد ( خلق اول -خلق ثانی -پیش ازبدنیا آمدن- بدنیا آمدن )

2.پیامبری ، معجزات

3.حواریون

4.عیسی پسرخدانیست(ردغلووشرک دردین)

5.کشته  نشدن عیسی ع ، ظهورعیسی ع پیش ازقیامت

6.مثل هم بودن پیامبران ازنظردرجه ایمان وتقرب به خدا

7.لسان پیامبران ولسان قرآن

8.مباهله

سوره مریم آیه 15 به بعد

داستان تولدحضرت عیسی ع :  خلق اول -خلق ثانی - باردارشدن مریم ع - بدنیا آمدن

واذکرفی الکتاب مریم اذانتبذت من اهلهامکاناشرقیا . ودراین کتاب ازمریم یادکن آنگاه که ازکسان خود، درمکانی شرقی به کناری شتافت .

واذکرفی الکتاب مریم.

توای پیامبرذکرکن درکتاب مریم رایعنی چه ؟

کتاب درقرآن درمعنی :

1.قرآن 2.نامه

 وقتی خدابه پیامبرمی فرماید: تودرکتاب مریم راذکرکن باتوجه به معانی بالامی شود:

1.ای محمدص شرح داستان مریم رااینگونه که می گویم درقرآنی که برای مردم می آوری ذکرکن. زیراقرآن یکباره ازبدوتولدبه محمدص نازل شده ، امازمان ابلاغ قرآن وچگونگی قرائت آن باامرخدابتدریج صورت گرفته

2.ذکرکن : بیادبیاور.یعنی ای محمدقرآنی  راکه درخاطرداری بیاورودرذهنهاجایگیرکن؛ بیادمردم بیاور

3.اگرکتاب رانامه بدانیم خداداردبه پیامبرمی گویددرنامه ای که می زنی شرح حال مریم را به همین ترتیب بگو. خدادراینجا به فرم وچینش نظام درنامه محمداشاره می کند. البته صاحبان علم لدنی آن رامی توانند بینند

اذانتبذت من اهلهامکاناشرقیا

انتبذ:کناره گزید

نکته : اهل دراینجابه معنی کل نظام مشرکان می باشددراصل اولیاصاحب خانه اند

مکانا شرقیا

خدامحل طلوع کلمه پاک خودرامشرق می نامد .  قرآن می گوید : مریم دورشدازاهلش ورفت به مشرق یعنی محل طلوع خورشیدوجای اصلی ومنبع نور. این سخن قرآن به این موضوع اشاره داردکه اولیای خدابواسطه دریای خودبدنیا میایندیاباکلمه خودواردنظام می شوند

فاتخذت من دونهم  حجابا فارسلناالیهاروحنافتمثل لهابشراسویا. قالت انی اعوذبالرحمن منک ان کنت تقیا.

 ودربرابرآنان پرده ای برخودگرفت پس روح خودرابه سوی او فرستادیم تا به بشری خوش اندام براونمایان شد. مریم گفت : اگرپرهیزگاری ، من ازتو به خدای رحمان پناه می برم .

واتخذت من دونهم حجابا

«هم » دردونهم برمی گرددبه اهل یعنی فرشته های نظام

یعنی بین مریم وفرشته های نظام که غبارگرقته اندوجن زده حجاب بود(مرج البحرین یلتقیان بینهمابرزخ ولایبغیان )یعنی داخل آنهانبودیعنی کلمه ی پاک مریم بود.

فارسلناالیهاروحنا: خدامی گوید: فرستادیم به سوی مریم روحمان را(یعنی بااین اوصاف بودکه خداازروحش به مریم دمید)

آیه فوق دومعنارامتذکرمی شود:

1.فرستاده شدن روح خدابه سوی مریم برای خبردادن

2.خدا باامرخودفرشته هارابرای باروی مریم فرستاده است ضمیرفاعلی ومفعولی "نا" این موضوع راتبیین می نماید

سوره نساءایه 171 این معناراتاکیدمی نماید:

یااهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم ولاتقولواعلی الله الاالحق انماالمسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته القاهاالی مریم وروح  منه

نکته :آیه «کلمته القاها الی مریم » همان فارسلناالیهاروحنامی باشد

 خدادراین آیه ضمن اینکه به کلمه بودن عیسی اشاره دارد« وکلمته » . به چگونگی باردارشدن مریم هم اشاره می کند القاهاالی مریم : ضمیر« ها» درالقاها برمی گردد به «کلمت » یعنی کلمه عیسی یاخودعیسی که خدا یا « رب » مریم افکندبسوی مریم یادرکلمه مریم که کلمه پاکان است قراردادتااودرنامه خودبه نظام بفرستد وبه او بارورشود وعیسی همان روح اوست روح خداست یاازکلمه خدابوجودآمده وحیات یافته است

ونیز: سوره آل عمران آیه 27

توجه : بحث غلو وشرک دردین ونزاعی که برای تولدعیسی ع مشرکان بوجودآوردندرادرجای خودتوضیح خواهم داد

ونیز نگاه کنیم درمورددمیدن شدن روح خدا به مریم سوره انبیا آیه 89، سوره تحریم 12

فتمثل لهابشراسویا

خدامی گوید: من روحم رابسوی مریم بصورت  یک انسان درست اندام یعنی انسان کامل وبه اعتدال فرستادم

نکته : خداپاک بودن فرستاده خودراتاکیدمی کند.بعدتوضیح خواهم داد

گفته شدبرای اینکه  مابتوانیم مطلب رابهتربفهمیم ومعانی بیشتری بدست بیاوریم .قرآن مثالهای گوناگون می آوردواشکال سخن را تغییرمی دهد حال اینجا ارسال رسول خودرابه شکل بشربیان نموده است آیا ارسال رسل به سوی پیامبران به شکل بشراست ؟ چرا ؟

جواب : نه همانگونه که گفته شدبخاطراینکه خداخانه های ذهن ماراتقسیم کندتامامطلب رابهتربفهمیم این مثال را زده.  هربارکه مثالی می آورد بعداین تصویرراازذهن ماپاک می کنددربحث باروری مریم بیشتردراین موردتوضیح خواهم داد

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 18 اسفند 1396 | 06:19 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم