تولدعیسی ع قسمت دوم

قالت انی اعوذبالرحمن منک ان کنت تقیا.

مریم گفت : اگرپرهیزگاری ، من ازتو به خدای رحمان پناه می برم

نکته : گفته شدقرآن برای چگونگی باردارشدن مریم آدرس کلمه مریم رادرابتدامی آورد(اذانتبذت من اهلهامکاناشرقیا)حال چراوقتی این آدرس رامی دهد مریم درمقابل این بشریاکلمه یاروح پاک خداسخن بالارامی گوید

اگربه موضوع باردارشدن مریم خوب نگاه کنیم چون مریم بدون شوهرباردارشده قرآن سمت کلام رامتوجه عفت ، حیا وآبروی مریم گرفته ؛ چه کسی که به ظاهرقران نگاه می کندچه به باطن آن ، بداندکه خدااوراپاک ،عفیف ،باحیا وباآبرومی داند

بخاطرهمین وقتی قران میگویدماروح خودرابه شکل انسانی کامل ازهرنظرفرستادیم مریم گفت : انی اعوذبالرحمن منک . یعنی ازتو به خدای رحمن پناه می برم آیه : ان کنت تقیا مارابه بحث دراین مورد دعوت می کندبراستی چرا مریم اینگونه سخن گفته  من ازتو به خدای رحمان پناه می برم اگرتو پرهیزگارباشی ؟

1.مریم ازیک طرف عفت وپاکی خودرااعلام می کند(پناه بردنش بخدا ازبشری که بسوی او آمده ) ازیک طرف آن بشری که براو نمایان شده رابه تقوا وپاکی می خواندوخدارابه او متذکرمی شود

2.درحقیقت بااین فرم سخن قرآن می خواهد به مابگوید: حیاوعفت مریم درست شبیه پرهیزگاری طرف مقابلش بودهردو درحقیقت پاک بودند

3.مریم بااین گونه سخن گفتن می خواهد بگویدکه میداند انسانی که براو واردشده درحقیقت فرشته ای پاک است

 4.مریم می خواهد بگوید: ای خداازتوبه خودت پناه می برم چون پرهیزگارم .مریم درمقام ادب وستایش پرودگارخود این سخن گفته

قال انماانارسول ربک لاهب لک غلامازکیا. قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرولم اک بغیا .

گفت من فقط فرستاده پروردگارتوام برای اینکه به تو پسری پاکیزه ببخشم . گفت چگونه مراپسری باشدباآنکه دست بشری به من نرسیده وبدکارنبوده ام ؟

قال انماانارسول ربک .

نکته : باتوجه به آیه فتمثل لها بشرا سویا؛ روح خداهمان فرشتهای پاک تحت امرخداهستند

لاهب لک غلام زکیا

برای اینکه به تو فرزندپسری پاک ببخشم

نتیجه : باتوجه به آیه : قال انماانارسول ربک: این رسول خداوندخبردهنده به مریم ع است وباتوجه به آیه : لاهب لک غلام زکیا. امرفرزنددارشدن بواسطه این رسول نیزانجام می شود

قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر

ازابتدا ، قرآن می گوید: فارسلناالیهاروحنا. فتمثل لهابشراسویا

خداروحش را به شکل بشری به اعتدال یاانسانی کامل بسوی مریم فرستاد. «بشراسویا» یادآورانسان کامل یااولیاء می باشدازطرفی خداکلمه خودراچون همراه وزوج اهل قلم است ، بشرهم خطاب می نمایدچون اینجا تخصیص خورده به« بشراسویا» پس کلمه ی پاک است ؛باموضع گیری مریم نسبت به این رسول خداذهن مارامی برد به این سمت که مریم زنی بسیارپاکدامن ودرستکاربوده است(قالت انی اعوذبالرحمن منک ان کنت تقیا) .بعدخداباآوردن آیه : قال انماانارسول ربک لاهب لک غلام زکیا.رسالت رسول خودرابیان می دارد. اما باآیه قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی یک پیوندویک مفارقتی باقبل برقرارمی نمایدحال ببینیم چگونه ؟

1.مریم بدون شوهرباردارخواهدشدرفع هرگونه باروری مریم بواسطه فردی .صحه گذاشتن برعفت وپاکدامنی مریم ع

2.ضمن اینکه مریم بواسطه کلمه برترباردارمی شود. اصلا کلمه ای هم بااوتماس نگرفته چون مریم درجواب رسول خداوند، حتی تماس آن رسول به شکل بشرراازخود نفی می کند

3.چون خداواژه تمثل رابکاربرده اینجامیخواهدآن واژه رااذهن بزدایدبه اینکه نه تنها اصلا بشری اورامس نکرده یابااوارتباط برقرارنکرده بلکه به شکل بشرهم کسی بااوتماس نگرفته

4.درحقیقت مریم بواسطه کلمه برترداردمی بیندوبرای ما چگونگی بارورشدنش راشرح می دهد

ولم اک بغیا.

باغی : طلب کننده ، جوینده 

« ولم اک بغیا » سخن قبل راتاییدوتبیین می نماید.می فرماید: نه تنها بشری مریم را لمس نکرد( بشراعم ازکلمه ی شخصی  یاانسانی  )  بلکه وی نیزطالب وجوینده این موضوع نبود

توجه :خداباآوردن آیه قال کذلک و قال ربک هوعلی هین مواردفوق (سخن مریم ع ) راتایید می کندحال بنگریم به دنباله ی آیات :

قال کذلک قال ربک هوعلی هین

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 21 اسفند 1396 | 01:24 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم