انتظارفرج ازنیمه خردادکشم

براستی چراامام خمینی ع انتظارفرج راازنیمه خرداداعلام کرد؟

شجره طیبه برکت ونعمتندبرای این دنیاوقتی مشرکان اقدام به کشتن وآزارواذیت آنهانمایندخداعذابش رابرآن قوم می فرستدیکی ازآن عذابهاپاک شدن کلمه آنهاست وهمین کاررابه قیام وقیامت نزدیک می کند.

امروزازهمسرم پرسیدم اگرامام مهدی ظهورخودرااعلام نمایدتو ازکجا می فهمی که او مهدی پسررسول اکرم ص است ؟ فکری کردوگفت نمی دانم . گفتم خدااین مشکل راحل کرده گفت چطور؟گفتم به نظرتو چرا عیسی ع همچون دیگراولیا حضورروشن وآشکارنداردواززمانهای بسیاردورزنده است ؟ گفت : حکمت خداونداست گفتم چرا خدا اورا یکی ازآنها انتخاب کرد؟ گفت نمی دانم . گفتم تنهاعیسی ع پیامبری است که مرده ها رازنده می کرد وازگِل پرنده می ساخت . اگرعیسی ع بیایدچون معجزه داردمردم اوراباورمی کنند بعداو دیگران رامعرفی می کند.گفت: راست می گویی من به ذهنم نرسیده بودچه جالب ! به او گفتم به نظرتو حضرت عیسی ع چه کسی رازنده می کند؟ گفت نمی دانم . گفتم  به نظرمن دارای این شروط است : 1.ازصالحین است 2.مردم دنیا همه اورامی شناسندتامردم بدانندوبه عیسی ایمان بیاورند3.درهمین عصرزندگی کرده باشد4.ازرحلتش زیادنگذشته باشد. فکری کرد ولبخندی زد

قسمت سوم تولدعیسی ع

قال کذلک قال ربک هوعلی هین

گفت : چنین است .گفت پروردگارتو که آن برمن آسان است

نکته : کلاشرح آیه ازقال کذلک وقال ربک هوهین تقریباهمانندشرح داستان زکریا وبشارت تولدیحیی است

قال کذالک

گفت اینچنین است چه کسی گفت ؟

1.روح خدایافرشته هاییکه برمریم واردشدندتابه اوفرزندپسری ببخشند

گفت رسول اینچنین است می شودکه ای مریم بشری ترالمس نکرده باشدیاباتو تماس نداشته باشدوتو دارای فرزند پسری شوی .

« قال کذلک»  نشان می دهدکه این رسول مامورابلاغ وحی بوده درواقع کلمه ی دیگری نبوده که مریم رابارورنمایدزیراتاییدمی کندکه مریم بدون تماس یالمس بشریاکلمه ی دیگر، دارای فرزندمی شود .درواقع  این کلمه مریم است که به او خبرمی دهدواورانیزبارورمی کندزیرازوج خودوفرزندخودرادارد

2. مریم گفت

اگرقال ربک راسخن مریم یا دید مریم باتوجه به کلمه اش بدانیم می شود؛ گفت مریم یاکلمه ی مریم که اینچنین است می شودکه من صاحب فرزندی شوم بدون اینکه بشری مرالمس کرده باشد یابامن تماس گرفته باشد زیراآن برای کلمه برترکه کلمه پاکان است آسان است یاکلمه مشرکان باکلمه پاکان موافق وسازگارمی شودچون کلمه برتراست

چگونه می شودوقتی فعل قال مذکراست ما آن رامنتسب به مریم بگیریم ؟

این قسمت ازجواب درست مشابه داستان بشارت قران به زکریا برای تولد یحیی می باشددرانجاگفته شدکه زکریاوقتی پرسیدچگونه برای من باشرایطی که دارم فرزندی خواهدبود؟ دوقول گفته شدکه خداگفت : این چنین است یعنی می شودقول دیگرخودزکریاتحقق امررادیدخودپرسیدوخوداقرارکردیعنی دیدکه خواهدشد. حال دراینجاچون خدامی خواهدجانب عفت مریم حفظ شوداین تاییدرابعدپرسش مریم باقال می اورد. نمی گویدقالت کذلک می گویدقال کذلک . یعنی رسول  گفت این کار می شودقول دوم مریم گفت می شودمریم گفت یعنی کلمه مریم گفت کلمه پاکان گفت . گفته شدبرحسب موردخدابافرشته ها گاهی معامله مذکرمی کندگاهی مونث. قال کذلک یعنی فرشته های کلمه مریم گفتندیعنی مریم گفت یعنی مریم دیدمریمی که خودکلمه است ودرکلمه پاک بسرمی برد

قال ربک هوعلی هین

قال ربک یعنی چه کسی گفت ؟

اگرقال ربک راسخن رسول بدانیم معنای آن می شود:

رسول گفت این چنین است .پروردگارتو گفت : این کاربرای من آسان است

یاپروردگارت گفت :کلمه مشرکان با من سازگارمی شودوعیسی ع بدنیا می آید

اگرقال ربک راسخن مریم یا دید مریم باتوجه به کلمه اش بدانیم می شود: گفت مریم یاکلمه ی مریم که اینچنین است می شودکه من صاحب فرزندی شوم بدون اینکه بشری مرالمس کرده باشد یابامن تماس گرفته باشد زیراآن برای کلمه برترکه کلمه پاکان است آسان است یاکلمه مشرکان باکلمه پاکان موافق وسازگارمی شودچون کلمه برتراست

خدادراینجاداردبابیان خاص خودمی گویدمریم داردبواسطه کلمه خودامرفرزنددارشدن خودرابدون شوهرمحقق می بیند

حال ببینیم همین معنارادرسوره آل عمران 45:

اذقالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهافی الدنیاوالاخره ومن المقربین ویکلم الناس  فی المهدوکهلاومن الصالحین . قالت رب انی یکون لی ولدولم یمسسنی بشرقال کذلک  الله یخلق مایشاء اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون .

دراین سوره ، مریم وقتی بشارت فرزنددارشدن خودراازفرشته ها می شنود (اذقالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم)می گوید: قالت رب انی یکون لی ولدولم یمسسنی بشر.باتوجه به سوره مریم آیه 15 ؛« اذقالت الملائکه»  دراینجاهمان «انارسول ربک »می باشد درآنجا مریم ع بعدازبشارت رسول ، مخاطبش مستقیمارسول می شودامادراینجا مخاطبش پروردگارش (قالت ربِ). درحقیقت فرشته ها واسطه بین خداومریم هستندچون خدامستقیم باپیامبران سخن نمی گوید.فرشته ها ازطرف خدابشارت فرزنددارشدن مریم رابه وی می دهندومریم به آنها می گوید: ای پروردگارمن .رب دراینجا همان کلمه برتریاکلمه مریم است البته می توان خدای یگانه هم گرفت هردومصداق داردچون ازطریق کلمه برتر خداهم باآنهاسخن می گوید هم آنها باخداوهم تمام کارهای آنهاراخدا توسط  کلمه  برترسرپرستی می کند

قال کذلک الله یخلق مایشاء :

آیه بالاراهمانندسوره مریم آیه 15میتوان به دو شکل خواند:

1.رسول (فرشته ها ) گفت اینچنین است یعنی می شود؛ ای مریم بدون اینکه بشری ترالمس کرده باشددارای فرزندی پسرشوی خداخلق میکندهرچه را بخواهد(ازطرف خداپیام دادند).

2.پروردگارش گفت : اینچنین است خداخلق می کندهرچه رابخواهد

3.مریم یا کلمه مریم گفت اینچنین است می شودکه دارای فرزندشد بدون اینکه بشری مریم را لمس کرده باشد.درحقیقت مریم دارد می بیند وپرسش مریم ازفرشته ها ظاهری است تاچگونگی امرخدارابیان نمایدآیه «الله یخلق مایشاء » دربیان تحسین کار خداوپس گرفتن سوال خودوایمان به قطعی بودن امرخد است

اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون :خدا چگونگی امررا توضیح  می دهدبه اینکه هرگاه امری را بخواهدجاری کندفقط می گوید بشو پس می شود

آیه: قالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر وآیه:  اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون آن تصویرذهنی راکه روح خدا بصورت بشری برمریم واردشدرا پاک می کند

ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 23 اسفند 1396 | 11:58 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم