واما عید

داریم به پایان سال 96 نزدیک می شویم ، برای من سال 96یک بیداری شگفت انگیزبود. امام علی ع می فرمایدعیدما روزی است که درآن معصیت نباشدوبقول امام خمینی ع روزی که درآن گناه نباشدآن روزایام الله است . روزها وسالها به اعتباراعمال ما قدرومنزلت می یابندبیاییم برای خودمان دعای حضرت مسیح ع را دراین پایان سال زمزمه کنیم :

اللهم ربناانزل علینامائده من السماء تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین .سوره مائده 108

آمین یارب العالمین

قسمت پنجم تولدعیسی ع

قالت یالیتنی مت قبل هذاوکنت نسیامنسیا. فناداهامن تحتهاالاتحزنی قدجعل ربک تحتک سریا. وهزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطباجنیا.فکلی واشربی وقری عینا. گفت : ای کاش ، پیش ازاین مرده بودم ویکسرفراموش شده بودم . پس اززیرتو(بواسطه کلمه تو )چشمه آبی پدیدآورده است . وتنه درخت خرمارابه طرف خودبتکان تابرتوخرمای تازه فروریزد. وبخوروبنوش ودیده روشن دار.

قالت یالیتنی مت قبل هذاوکنت نسیامنسیا

نسیامنسیا: برای وقتی است که اسمی درکلمه برترباشد وتوسط مشرکان وکفارروپوش بخوردوبه نظام واردنشود وآن فرد بدنیا نیاید

نسی : هرچیزحقیروناچیزکه بایدفراموش شود، چیزی غیرقابل اعتنا

نکته : وقتی اسم یاکلمه عیسی درنظام مشرکان محقق وجایگیرشد ؛ تولدعیسی قطعی شد مریم ع ، این ولی خداازسرناراحتی و ترس ازسرزنش مردم بخاطراینکه پسری بدنیامی آورد که پدری برای او نیست  گفت : کاش مرده بودم واین روز را نمی دیدم کاش فراموش شده بودم وبدنیا نیامده بودم

فناداهامن تحتهاالاتحزنی قدجعل ربک تحتک سریا.

سری :جوی آب ،شریف ورفیع

 آیه بالابه این نکات اشاره می نماید:

1.نادی ها من تحت ها یعنی اینکه کلمه فعال خدا(کلمه برتر)به او بطورپنهانی (تحت ها) به مریم گفت : نگران این کارنباش پروردگارتو بطورغیرآَشکارومخفی برای تو چشمه ای روان می کندتاغم تراکه تهمت مردم به فرزنددارشدن بدون شوهراست بزدایددراصل مریم داردمی بیندکه باوجودمشکلی که درپیش دارداماخدامشکل اورابخوبی حل می کند

2.خدابه مریم گفت بطورپنهانی که کلمه تو شریف وبلندمرتبه است پس جای نگرانی نیست درااینجاقدرت کلمه برترراخدا به تصویرمی کشد

3.درحقیقت خداداردبه ما این نکته راگوشزدمی کندکه پیامبران واولیای خدامی تواننددرگهواره سخن بگویند(قدجعل ربک تحتک سریا)زیراکلمه آنهابرتروتوانمنداست حال چراهمه سخن نمی گویند؟ بخاطراینکه آنها معمولا  بخاطرمصلحت هایی کارهایی که  خلاف عقل مردم عادی است انجام نمی دهند

وهزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطباجنیا

هزی : تکان دادن به شدت

جنی:چیده شده ، چیزی رامی گویندکه دردم چیده شده باشد

رطب : خرمای پخته ورسیده

نکته : آیه بالااشاره داردبه نکات ذیل :

1.ای مریم نامه بزن وفلک را سخت بچرخان تابرای تو فرزندی بیاورد

2.ای مریم نامه بزن واین فلک یانظام مشرکان را بشدت بچرخان وتغییربده تا این درخت خشک بارآورشودبه فرزندت

3. ای مریم نامه بزن واین فلک یانظام مشرکان را تغییربده زیادتا تو به عیسی بدون شوهربارورشوی زیرابدون وجودپدردرنظام مشرکان راهی نیست برای تولد فرزندی

فکلی واشربی وقری عینا

نکته : خدامی گوید: باین فرصتی که بواسطه نامه تو بوجودمی آیدتوباردارشو ( یعنی می شوی )

فاماترین من البشراحدافقولی انی نذرت للرحمن صومافلن اکلم الیوم انسیا .

پس اگرکسی ازآدمیان رادیدی بگوی : من برای رحمان روزه نذرکرده ام وامروزمطلقاباانسانی سخن نخواهم گفت

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 29 اسفند 1396 | 01:33 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم