قسمت هفتم تولدعیسی ع

فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهدصبیا. قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وجعلنی مبارکااین ماکنت واوصانی بالصلوه  والزکوه مادمت حیا.وبرابوالدتی ولم یجعلنی جباراشقیا. والسلام علی یوم ولذت ویوم اموت و یوم ابعث حیا

فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهدصبیا.

مهد: گهواره ، زمین هموار

صبیا: کودک تازه بدنیا آمده ، شریف ومهتر

نکته :سیرداستان تولدعیسی اینگونه بودکه مریم ع بعدازاینکه اسم عیسی ع را درزنجیره نظام بصورت ناشناس قرارداد(نامه زد) ، بعدنظام راترک کردوقرارشدکه تاقسمتی اززمان (الیوم ) نامه نزند.بعدوقتی مریم باردارشدواسم عیسی درنظام مشخص شددوباره مریم ، به نظام نامه زد(فاشارت الیه ). اگربه ظاهرداستان نگاه کنیم به نظرمی آید «صوم» مریم تابعدازمشخص شدن اسم عیسی هم ادامه داردلفظ اشارت الیه این موضوع رادرذهن تقریرمی نماید درحالی که درست برعکس است لفظ اشارت الیه بواقع نامه زدن مریم را نشان میدهدحال ببینیم :

مریم ع  وقتی که فرزندش مورد انکارقوم کافرقرارگرفت وباتهمت وسرزنش آنها مواجه شد طبق فرمان خدا به سوی عیسی اشاره کرد. کفاربه او گفتند: چگونه باکسی حرف بزنیم که درگهواره وکودکی شیرخواره می باشد

می توان آیه فوق را به دوصورت خواند:

1.مریم نامه زدبه نظام مشرکان ونظام را ترک کردواعلام کرد که بعدمن عیسی باقلم خودنامه خواهدزد(فاشارت الیه )وکفاربه او گفتند: چگونه با کودکی که تازه متولد شده است سخن بگوییم یعنی نامه بزند نامه اورا ببینیم

2.مریم نامه زدبه نظام مشرکان وجواب قوم کافررادادبه اینکه این کودکی که من به او باردارم یعنی درشکم من است . صبیا یعنی مهتراست ، جایگاه او درنظام مشخص است( فی المهدصبیا یعنی درنظام مشرکان یاهمان زمین همواراومهتروکارگزاراست ) وخودگواه خوداست که ازصالحان وپاکان است . زیرابعدازآن عیسی خودرا پیامبری صاحب کتاب وازپاکان معرفی می کند .آیه : والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیاقرینه ای است براینکه خودگواه خوداست

3.اگرماقوم رامردم معمولی بگیریم وصفت تکلم را برآنان اطلاق نماییم دراینجاوقتی به مریم تهمت می زنندمریم اشاره می کندبه عیسی درگهواره ؛ مردم به او می گویندچگونه باطفلی درگهواره (فی المهدصبیا یعنی کودک شیرخواردرگهواره)سخن بگوییم ؟ دراینجا خداصفت تکلم راازجانب عیسی نمی آوردمی گوید : قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیاو...  یعنی به حقیقت عیسی درگهواره سخن گفت و پیامبری خودرااعلام کردوازمریم رفع تهمت نمودهمان که خدابه او وعده داده بودکه شما چون کلمه برترو تواناهستید، پس نگران آینده نباش و«چشمه » همین سخن گفتن عیسی ع (فناداهامن تحتهاالاتحزنی قدجعل ربک تحتک سریا)درنظام مشرکان بود. هیچ بچه ی تازه بدنیا آمده قدرت سخن گفتن درگهواره ندارداماچون عیسی پیامبراست وکلمه برترخداست سخن گفت

  وجعلنی مبارکااین ماکنت واوصانی بالصلوه  والزکوه مادمت حیا.وبرابوالدتی ولم یجعلنی جباراشقیا. وهرجا که باشم مرابابرکت ساخته وتازنده ام به نمازوزکات سفارش کرده است . ومرانسبت به مادرم نیکوکارکرده و زورگوونافرمانم نگردانیده است

 وجعلنی مبارکااین ماکنت واوصانی بالصلوه  والزکوه مادمت حیا.

نکته : آیه بالا وجودعیسی ع وپیامبران را بابرکت می داندهم ازنظرمادی هم معنوی .زیراآنان بواقع نمازگزاران واقعیندچه درپرستش خداوندوچه کارباکلمه شان . لفظ زکات هم به  خیر مادی وهم معنوی آنها اشاره دارد.زیراآنان آشکارو پنهان با قلم وقدم خودبه مردم روزی مادی ومعنوی می بخشندهم راه درست زندگی را به مردم نشان می دهندهم ازمال وثروت خودبه آنان کمک می کنندهم بواسطه  کلمه خود آنهاراهدایت کرده وهم پنهان زمینه روزی رابرایشان فراهم می کنندوازراههای  گوناگون به مردم روزی می رساننددرحالی که مردم اصلا نمی دانند

وبرابوالدتی ولم یجعلنی جباراشقیا

نکته :آیه بالانکات ذیل را متذکرمی شود:

1.به مادرم نیکویی می کنم و نسبت به او زورگووسنگدل نیستم منظورازمادر، مریم ع است .

2.منظورازنیکی کردن به مادر، همکارنیک بودن برای مادروهمراه نیک بودن برای وی است یعنی برای اصلاح نظام ، بامادرم (مریم )همکاری می کنم ( هردوازاولیای خداوندند). همکاری عصیان گروسنگدل نیستم

3.منظورازوالدت کلمه اش که کلمه پاکان یارب اوست می باشد کلمه ای  که درآن پرورش یافته است . باکلمه ام خوبی می آورم وعصیان گروسنگدل نیستم .

والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت و یوم ابعث حیا. 

ودرودبرمن روزی که زاده شدم وروزی که می میرم وروزی که زنده برانگیخته می شوم .

نکته : مرگ وزندگی وتولد را درداستان زندگی زکریا ویحیی ع شرح دادم . حضرت عیسی ع برخودسلام می فرستدبرروزی که بدنیاآمد(ازخلق اول تاورودش به دنیای مادی) وبرزمانی که می میرد(ورودازخلق اول به خلق ثانی وورودازخلق ثانی به دنیا). چون حضرت عیسی تاقیامت زنده است و قیامت براولیای خداوارد  نمی شودپس عیسی ع مرگ ازدنیا به عدم را ندارد و مرگ ظاهری یعنی بیدارشدن ازخواب دنیا را هم ندارد.پس بر وجودمبارکش  این دو مرگ واقع نمی شود. بحث بعث درموردایشان بدنیاآمدن حضرت است . قرآن برای بدنیا آمدن اولیا  می گوید بدنیا می آیندزنده یعنی کلمه اندوآیه یوم ابعث حیا این معنارانیزمتذکرمی شودکه عیسی مسیح درزمان قیامت زنده است یعنی هم زنده است هم خواب نبوده که زنده یابیدارشود

نکته : چراحضرت عیسی به خودسلام می فرستد؟

1.اشاره مریم ع به سوی عیسی وقتی که به او بارورشده وجایگاهش درنظام مشخص است به اینکه  وی ازپیامبران است .آیه : قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا .دراصل سخن مریم ع است داردعیسی رامعرفی می کندبه اینکه ببینیداین اسم درکلمه شمایک کلمه پاک است واوصاف پیامبری براو جاریست . آیه والسلام ... یعنی خودم معلومم.  خود ، خودراتایید می کنم کلمه من درنظام شماجزوصالحان قراردارد. کلمه عیسی وقتی درنظام قرارگرفت ؛ بخودی خودمعلوم بود

2.عیسی ع برخودسلام می فرستدزیراهرپیامبری چون ازطرف خدافرستاده می شودشایسته سلام ودوروداست دراصل داردوجودش رابه اینکه خدا اورابه پیامبری برگزیده تایید وتصدیق می کندوخوشبختی خودرااعلام می نماید

3.عیسی ع برخودسلام می فرستدتابگوید بخاطراینکه شأن خدایی داردنفس خودراخوارنمی کند.اول خودرابه اینکه نافرمان وسنگدل نیست مردم را آگاه می کندوسپس برخودسلام فرستاده درکمال فروتنی

4.عیسی برخودسلام می فرستدچون خودکلمه برتراست ورب او خدای یگانه می باشدبواقع  برخداسلام می فرستدیعنی برکلمه خودش سلام می فرستدکه درآن پرورش می یابد

ادامه دارد...

آبدیت بعدپیامبری ومعجزات حضرت مسیحتاریخ : پنجشنبه 9 فروردین 1397 | 11:38 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم