عیسی وپیامبری

1.صفات پیامبری

اذقالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهافی الدنیاوالاخره ومن المقربین .سوره آل عمران 45

آیه فوق صفات ذیل را درعیسی ع تقریرمی نماید:

1. عیسی پسرمریم ع کلمه است یعنی دارای عقل است . ازاولوالالباب است

2.عیسی مسیح دردنیاوآخرت فردی شایسته وازمقربین است

باخداعهدوپیمانی استواردارد:

واذاخذنامن النبین میثاقهم ومنک ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی ابن مریم واخذنامنهم میثاقاغلیظا .احزاب 7

وهنگامی راکه ازپیامبران پیمان گرفتیم وازتو وازنوح وابراهیم وموسی وعیسی پسرمریم وازآنان پیمانی استوارگرفتیم

نکته : پیامبران باخداپیمان وعهدی استواردارندازپیمان شکنان نیستند

ونیز: رجوع شودبه شعر«ظرف پرسش» دکترمحمودفتوحی پاراگراف اول

عیسی ومریم آیه خداو دارای مقامی رفیع و ازپاکانند:

وجعلناابن مریم وامه آیه وآویناهماالی ربوه ذات قرارومعین . مومنون 50

وپسرمریم ومادرش رانشانه ای گردانیدیم وآن دورادرسرزمین بلندی که جای زیست و آب زلال بودجای دادیم .

وجعلناابن مریم وامه آیه

نکته :پیامبران واولیای خداآیات الهیندزیراباخوددلایل آشکارمی آورند

ونیز: آل عمران 48، بقره 86

وآویناهماالی ربوه ذات قرارومعین

ربو، ارباء : پشته ، تپه ، بلندی ، جماعت مردم

ربو:فزون شد ، نشو ونمانمود

معین : آب روان وزلال

نکته : عیسی ومریم دارای مقامی رفیع وازپاکان هستند

ونیز: ویکلم الناس من المهدوکهلاومن الصالحین

عیسی باروح القدس تایید شده

اذقال الله یاعیسی ابن مریم اذکرنعمتی علیک وعلی والدتک اذایدتک بروح القدس.تکلم الناس فی المهدوکهلا.  مائده 109

ایده : قوت ونیرو داداورا

نکته : ایدتک بروح القدس یعنی ترادرکلمه برترقراردادم وتراباآن همراه کردم. ابزارکاربه تو دادم

ونیز: بقره  86

2.زمان پیامبری

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 17 فروردین 1397 | 10:33 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم