حیاط اندرونی

رقص درویشانه ؛

سماع کاجهادرهوهوی بادها

***

 زمان پیامبری عیسی ع

2.زمان پیامبری

یکلم الناس فی المهدوکهلا ومن الصالحین .آل عمران 46

پیامبری عیسی قبل ازتولد

حضرت عیسی وقتی درکلمه مشرکان نمودارشد(مهد: زمین همواردرداستان ذوالقرنین درمورداینکه خدانظام رازمین هموارمیگوید شرح خواهم داد)بامردم سخن می گفت  یعنی اینکه خودگواه بودکه پیامبراست  . (شرح آن درقسمت هفتم شماره 2تولدعیسی آمد: مریم نامه زدبه نظام مشرکان وجواب قوم کافررادادبه اینکه این کودکی که من به او باردارم یعنی درشکم من است ؛ مهتر(صبیا)است ، جایگاه او درنظام مشخص است( فی المهدصبیا یعنی درنظام مشرکان یاهمان زمین همواراومهتروکارگزاراست ) وخودگواه خوداست که ازصالحان وپاکان است . زیرابعدازآن عیسی خودرا پیامبری صاحب کتاب وازپاکان معرفی می کند .آیه : والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیاقرینه ای است براینکه خودگواه خوداست)

پیامبری عیسی درگهواره

حضرت عیسی درکودکی یادروقتی که درگهواره بودبامردم سخن می گفت گفته شد یکلم الناس یعنی اینکه پیامبربه نظام فرشته هایش را می فرستددرچه وقت ؟ دروقتی که در«مهد» بودیاکودکی شیرخواره بیش نبود: یکلم فی المهد(فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهدصبیا. قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا . سوره مریم 25)

پیامبری عیسی تاقیامت

حضرت عیسی درزمان کهولت پیامبربودونامه می زندبه نظام

یکلم الناس فی المهدوکهلا

چراقرآن می گویدعیسی ع درگهواره و زمان کهولت بامردم سخن می گوید .مسلماهرکسی درزمان پیری حرف می زند؟

جواب : خدابااین فرم سخن گفتن می خواهدمارابفکروادارد و به مفاهیم بیشتراشاره کند:

1.سخن گفتن تنها به معنای حرف زدن نیست بلکه معنای دیگری نیزدارد و آن نامه زدن است

2. می دانیم حضرت عیسی درسنین جوانی ازنظرها غایب شده خداهم می خواهدبه زنده بودنش اشاره کندهم عمرطولانیش

سخن گفتن عیسی ع درگهواره وزمان پیری این نکته رامتذکرمی شودکه اززمان تولد تاقیامت ، فرشته های او درنظام مشخص است . هرپیامبری قلم خاص خودراداردفرشته های هرپیامبری کدمخصوص خودرادارد-درحالی که همه ازدریای پاک تغذیه می شوند-حضرت عیسی  بلحاظ جغرافیایی مشخص نیست که درکجاساکن است وکسی جزاولیای خدا،اورابخاطرپوششی که خداداده نمی تواند ببینداماوقتی قلم می زندفرشته های اودرنظام  معلوم ومشخص است

حضرت عیسی ع ازجمله اولیای زنده تاقیامت است درقسمت کشته نشدن عیسی ع شرح خواهم داد

ونیز: مائده 109

ومن الصالحین

نکته : دربحث صفات پیامبری شرح داده شد

 قالت رب انی یکون لی ولدولم یمسسنی بشرقال کذالک  الله یخلق مایشاء اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون .

نکته : شرح داده شددرقسمت دوم ،سوم وچهارم تولدعیسی ع

ویعلمه الکتاب والحکمه والتوریه والانجیل .

3.نشانه های پیامبری

3 .1.به عیسی وحی می شود

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان .صف 163

ماهمچنانکه به نوح وپیامبران بعدازاووحی کردیم به تو وحی کردیم وبه ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وحی نمودیم

3 .2.خدابه عیسی کتاب ، تورات وانجیل وحکمت راآموخت

ویعلمه الکتاب والحکمه والتوریه والانجیل .

نکته : آیه بالاخبری است که خدابه مریم ع می دهدونکات ذیل رامتذکرمی شود:

1.خدابه عیسی کتاب رامی آموزاند

کتاب درقرآن دومعنای مترادف دارد: همین قرآنی که الان دردسترس ماست ومجلداست2.کاربااسمهای فعال خدا؛ هم کلمه برترخودوهم کلمه مشرکان

2.خدابه عیسی تورات وانجیل رامی آموزاند.

خدابرای روشن کردن ذهن مردم ،هرپیامبری راکه می فرستداعلام می کندکه اوکتاب پیامبران قبل رانیز می داند.تامردم پیامبران قبل به اوایمان بیاورند.خدابه مقتضای هرزمان کتابی فرستاده .اماتمام اولیای خداقرآن را میدانسته ومی دانند.شرح بیشترآن درقسمت لسان قرآن ولسان پیامبران می آید

3.خدابه عیسی ع «حکمت » را می آموزاندیعنی طریقه ی نامه خواندن ونامه زدن

ونیز:مائده 109

3 .3.عیسی تصدیق کننده ی تورات است و کتاب اوانجیل است ؛ انجیل ؛تصدیق کننده ی کتاب پیش ازخود(تورات ) وبعدازخود(کتاب :قرآن )است.پندواندرز، نورو هدایت ، وباعث خیرو رحمت وتألیف قلوب می باشد

وقفیناعلی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقالمابین یدیه من التوریه وآتیناه الانجیل فیه هدی ونورومصدقالمابین یدیه من التوراه وموعظه للمتقین . ولیحکم اهل الانجیل بماانزل الله فیه ومن لم یحکم بماانزل الله فاولئک هم الفاسقون. مائده 46

وعیسی پسرمریم رابه دنبال آنان  درآوردیم درحالی که تورات راکه پیش ازاوبودتصدیق داشت وبه اوانجیل راعطاکردیم که درآن هدایت ونوری است وتصدیق کننده تورات قبل ازآن است وبرای پرهیزگاران رهنمودواندرزی است . واهل انجیل بایدبه آنچه خدادرآن نازل کرده داوری کنندوکسانی به آنچه خدانازل کرده حکم نکنندآنان خودنافرمانند.

ومصدقالمابین یدی من التوریة

نکته :آیه فوق مواردذیل رااشاره می نماید:

1.عیسی ع به تورات ایمان داردوآن راکتاب خداوندمی داند(مصدقالمابین یدیه من التوراه)

2.لفظ« من » درمن التوریه بیانگراین معناست که عیسی ع همه توراتی که دردست مردم است قبول نداردزیراتحریف شده است

آتیناه الانجیل فیه هدی ونورومصدقالمابین یدیه من التوریه وموعظه للمتقین

آیه بالانکات ذیل رامتذکرمی شود:

1.خدابه عیسی کتاب انجیل راداد

2.انجیل هدایت کننده ونوراست یعنی باعث رشدمعنوی ومادی انسانها وجامعه ی انسانی می شود

3.انجیل تصدیق کننده ی آن بخش ازتورات است که تحریف نشده (لفظ «من » این نکته راتبیین می نماید)

توجه: مصدقالما بین یدیه من التوریه دوباردراینجا آمده باراول تصدیق وتایید خودعیسی ع را می رساندباردوم تایید وتصدیق انجیل را

4.انجیل پندواندرزاست برای کسانی که می خواهندهدایت شوند(پرهیزکاران )

ونیز:آل عمران 49، صف 6، حدید27

وقفینابعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه رافه ورحمه.حدید27

نکته : کسانی که ازانجیل پیروی نماینددردل آنهامهربانی وعطوفت بوجومی  آید

ولیحکم اهل الانجیل بماانزل الله فیه ومن لم یحکم بماانزل الله فاولئک هم الفاسقون

نکته :خدابرای عمل واجرای قوانین ،درزمان پیامبری عیسی ع انجیل رامعیارقرارداده وهرکس به آن عمل نکندفاسق است

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 19 فروردین 1397 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم