4.عیسی ع پیامبرقوم بنی اسرائیل است

ورسولاالی بنی اسرائیل

ونیز: صف 6،زخرف 57

5.امرخدا به عیسی

شرع لکم من الدین ماوصّی به نوحاوالذی اوحیناالیک وماوصّینابه ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیمواالدین ولاتتفرقوافیه کبرعلی المشرکین ماتدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. وماتفرقواالامن بعدماجاء هم العلم بغیابینهم ولولاکلمه سبقت من ربک الی مسمی لقضی بینهم وان الذین اورثواالکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب .شوری 13

ازدین آنچه راکه به نوح درباره آن سفارش کردبرای شماتشریع کردوآنچه رابه تو وحی کردیم وآنچه راکه درباره آن به ابراهیم وموسی وعیسی سفارش نمودیم که دین رابرپاداریدودرآن تفرقه اندازی مکنیدبرمشرکان آنچه که ایشان رابه سوی آن فرامیخوانی گران میآیدخداهرکه رابخواهدبه  سوی خودبرمی گزیندوهرکه راکه ازدرتوبه درایدبه سوی خودراه می نماید.وفقط پس ازآنکه علم برایشان آمدراه تفرقه پیمودندبه صرف حسد(دشمنی )میان همدیگرواگرسخنی ازجانب پروردگارت تازمانی معین پیشی نگرفته بودقطعامیانشان داوری شده بودوکسانی که بعدازآنان کتاب رامیراث یافتندواقعادرباره ی اودرتردیدی سخت اند

شرع لکم : پیداکرد برای شما راه را

شرعه ، شرع: راه پیداو آشکارخداوندبربنده گان ، راه راست

ماوصینابه ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیمواالدین ولاتفرقوافیه

نکته : امرخدابه پیامبران :

 1.اقامه یابرپاداشتن دین

2.تفرقه نکردن دردین( دراصل پذیرای تفرقه دردین نشدن)- تفرقه دردین رابعداشرح می دهم -

وماتفرقواالامن بعدماجاء هم العلم بغیابینهم

نکته : آیه فوق نکات ذیل راتبیین می  نماید:

1.تفرقه افکنان بواقع مشرکانند

2.تفرقه افکندن دردین توسط مشرکان ازروی علم وآگاهی است

3.بعدازاینکه پیامبران برای جامعه خوبی می آورندآنها به بدی اقدام می کنند

ولولاکلمه سبقت من ربک الی مسمی لقضی بینهم

نکته : خدادرآیه فوق مهلت خودرابه مشرکان متذکرمیشود وگرنه قیامت رازودترازآن مقررکرده برپا می کرد

وان الذین اورثواالکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب

نکته :خدامشرکان رادرشکی سخت میداند

6.بشارت دهنده پیامبری محمدص است

واذقال عیسی ابن مریم یابنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقالمابین یدیّ من التوریه ومبشربرسول یاتی من بعدی اسمه احمدفلماجاء هم بالبینات قالواهاسحرمبین ومن اظلم ممن افتری علی الله الکذب وهویدعی الی الاسلام والله لایهدی القوم الظالمین. صف 6 وهنگامی راکه عیسی پسرمریم گفت ای فرزندان اسرائیل من فرستاده خدابه سوی شماهستم تورات راکه پیش ازمن بودتصدیق می کنم وبه فرستاده ای که پس ازمن می آیدونام او احمداست بشارتگرم پس وقتی برای آنان دلایل روشن آوردگفتنداین سحری آشکاراست وچه کسی ستمگرترازآن کس است که باووجودآنکه به سوی اسلام فراخوانده می شودبرخدادروغ می بنددوخدامردم ستمگرراراه نمی نماید

ومبشربرسول یاتی من بعدی اسمه احمد

نکته : عیسی ع بشارت دهنده ی پیامبر بعدازخود ، محمدص است

ایه فلماجاء هم بالبینات قالواسحرمبین مخاطبش به چه کسی اشاره داردضمیر «هم »مرجعش کیست ؟

حرف فا تقسیم می کندمخاطب رابه دوگروه هم حکم قبل رادربعدقرارمیدهدهم ازقبل جدا می کندببینیم معانی را:

1. ای پیامبربیادآروقتی راکه گفت عیسی پسرمریم ای بنی اسرائیل براستی من پیامبرخدایم بسوی شما درحالی که تصدیق می کنم تورات راآنچه که بین دودست من است وبشارت می دهم پیامبری که بعدمن می آید؛ اسمش احمداست پس وقتی آورد(عیسی) ایشان (قوم عیسی )رادلایل روشن ، آن آیات راسحری آشکارگفتند

 2. ای پیامبربیادآروقتی راکه گفت عیسی پسرمریم ای بنی اسرائیل براستی من پیامبرخدایم بسوی شما درحالی که تصدیق می کنم تورات راآنچه که بین دودست من است وبشارت می دهم پیامبری که بعدمن می آید؛ اسمش احمداست پس وقتی می آورد(احمد) ایشان (قوم احمد )را دلایل روشن مشرکان  آن آیات راسحری آشکارمی گویند

ومن اظلم ممن افتری علی الله الکذب وهویدعی الی الاسلام والله لایهدی القوم الظالمین

آیه بالااشاره داردبه این موضوع که:

1. مشرکان ادعای مسلمان بودن می کنندودرعین حال به خدادروغ می بندند

2. خدادین عیسی ع ومحمدص رااسلام میداند

3.خداقوم ظالم راهدایت نمی کند

7.معجزات عیسی ع


ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 22 فروردین 1397 | 02:05 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم