وامامبعث
چه نعمت بزرگی هستی تو ای پدرمومنان !اگرتونبودی من کجای زندگی بودم ، کجای انسانیت واخلاق خوب،کجای مهربانی ، کجای وجود؟اگرتونبودی این دنیا نغمه خوشی نداشت ، همه زندگی سراسررنج بود«لقدخلقناالانسان فی کبد»تودوچشم وزبانم شدی .واژه های پاک ازلبانت تروایدوبرلبهایم قرارگرفت تاتوانستم دوروزه ی دنیاراباهمه ی سختیهایش ،باعاقبت خوب سپری کنم .توچون پدری مهربان ومن چون کودکی که هیچ ازالفبای زندگی نمی دانددست مرادرتمام مراحل زندگی گرفتی وخداچه روزهایی رابه ماهدیه دادروزهایی که پیامبران راآورد. من این عیدبزرگ رابه  پنج تن زنده وجاویدع ومومنان واقعی تبریک وتهنیت می گویم
مومنان عیدتان مبارک باد
 

7.معجزات عیسی ع (اثبات پیامبری )

حال برگردیم به سوره آل عمران آیه 45 به بعد:

ورسولاالی بنی اسرائیل انی قدجئتکم بایه من ربکم

توجه :تااینجاخدابه پیامبر ص داستان بشارت تولدعیسی وپیامبری اورابه مریم  متذکرمی شود امایکباره صورت داستان تغییرمی کند ازحالت روایت به حالت حضورمستقیم عیسی (متکلم وحده )  چرا؟

قرآن بااینگونه بیان  می خواهد به مابگوید  -باتوجه به شرحی که درقبل آمد- مریم همزمان  بابشارت تولدعیسی از سوی فرشته هاتحقق امرخداراحتمی دانست وپیامبری اورادرآینده دید و می دانست .

انی قدجئتکم بایه من ربکم

منظورعیسی ع ازآوردن نشانه یا آیه ازسوی خدابرای قومش چه بودآن آیات کدام است؟

ورسولاالی بنی اسرائیل انی قدجئتکم بایه من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئه الطیرفانفخ فیه فیکون طیراباذن الله وابری الاکمه والابرص واحی الموتی باذن الله

1.سخن گفتن درگهواره -شرح داده شد

2.خلق پرنده ازگل

طین : گل وخاک ،سنگ وشن ، اسم فعال خدا/طیر:پرنده ، فرشته ها

خلق کردن : ازعدم بیرون آوردن وجان بخشیدن ،آفرینش ، ساختن

 هیئت :شکل وظاهر، کالبد

انی اخلق لکم من الطین کهیئه الطیرفانفخ فیه فیکون طیراباذن الله

اینکه حضرت عیسی می فرمایدخلق می کنم برای شماازخاک به شکل پرنده پس می دمم درآن پس بااجازه خداپرنده می شودیعنی چه ؟

اگرخلق کردن را به معنای ساختن بگیریم وطین را به معنای گِل معمولی وطیررا به معنای پرنده معنای آیه می شود:

براستی من می سازم ازگل شبیه شکل پرنده پس می دمم درآن (منظورازدمیدن کاربرداسم خداوگفتن اینکه ای گل پس پرنده بشو) پس می شودپرنده ای با اجازه ی خدا

اگرخلق کردن رابه معنای آفرینش وازعدم بیرون آوردن بگیریم و طین رافرشته هایااسم فعال خدا و طیررافرشته ها بگیریم  معنای آیه می شود:

براستی من خلق می کنم ازاسم فعال خدا( با کلمات خودنقش می زنم یاطرحی می ریزم درکلمات مشرکان ) چیزی شبیه پرنده ؛ پس می دمم درآن (باکلمه خودبه آن می گویم بشو) پس پرنده می شودبااجازه خدا یعنی نقش من درنظام مشرکان جان می گیرد وبه پرواز درمی آیدوکل نظام راتحت تاثیرقرارمی دهد

 توجه :خدالفظ طین رابرای این بکاربرده تا مارابه این نکته رهنمون کندکه فرشته های عیسی درکلمه مشرکان به حرکت درمی آیند

حضرت عیسی خلق رادرحقیقت به خاک (کلمه مشرکان)نسبت نمی دهد خاک فقط ظاهرکاررادرست می کندبخاطرهمین می گویدپس درآن می دمم یعنی کلمه دردست مشرکان فقط یک وسیله است کاراصلی توسط اولیاء صورت می گیرد، درضمن به این نکته اشاره داردکه فقط اولیای خدایندکه می توانندبه گل جان بدهندپرنده بشودنه غیرآنها

لفظ به اذن الله این نکته را متذکرمی شودکه اولیای خدابااجازه ودستوراو ونوراومی توانندازگل پرنده بسازندیاکلمه رابه حرکت درآورند. کلمه پاکان دارای قدرت فوق العاده است . اگرپیامبری آن قدرت رااعمال میکندتحت سرپرستی خداست خدابه اومی گویداینکارراانجام بده یانده لفظ باذن  الله این مطلب راتاکیدمی کند

توجه : داستان پیامبری عیسی ع ومعجزات وی درسوره مائده آیه 108 به بعدتقریبا شبیه  سوره آل عمران 45 به بعد آمده است .باتوجه به اینکه تکرارهای قرآن همیشه برای تاکید ، تبیین وآوردن مفهوم وسبکی  جدیداست درسوره آل عمران 45 به بعد خدابه مریم بشارت تولد عیسی(اذقالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهافی الدنیاوالاخره ومن المقربین...) و خبرپیامبری او رادرآینده بامعجزات فراوان می دهدوگفتگو بین مریم ، ملائکه وخداصورت می گیرداما درسوره مائده خداخود، باعیسی ع سخن می گوید(اذقال الله یاعیسی ابن مریم اذکرنعمتی علیک وعلی والدتک ...)وپیامبری وی ومعجزات اورا یادآورمی شود. قرآن ، بااین کارغیرازتغییردرسیاق سخن مارابامفاهیم دیگری آشنا می کند حال ببینیم تفاوت دومطلب را :

انی قدجئتکم بایه من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئه الطیرفانفخ فیه فیکون طیراباذن الله. وابری الاکمه والابرص واحی الموتی باذن الله سوره آل عمران 46

نکته: درآیه فوق باذن الله درآخرآیه بعد«طیرا»و«الموتی» آمده است

اذتخلق من الطین کهیئه الطیرباذنی فتنفخ فیهافتکون طیراباذنی وتبرئ الاکمه والابرص باذنی واذتخرج الموتی باذنی. سوره مائده 109

نکته : دراین آیه باذنی (به اذن خدا) بعد«الطیر»و«الابرص »و«الموتی »آمده است

فرق بین دوآیه بالادراین است که :

آیه اول ،مخاطب فرشته ها عیسی ع می باشد . خلق  پرنده ازگِل به عیسی نسبت داده شده البته  به دستور خدا امادرآیه دوم خداخود، عیسی راموردخطاب قرارمی دهد بخاطرهمین کارعیسی را، کارخودمی داند بواقع باذنی دروسط وآخرآیه این موضوع را گوشزد می نماید ببینیم معنا را :

ای عیسی بیاد آروقتی را که خلق می کنی ازگل شبیه پیکریا شکل پرنده به دستورمن یعنی توپیکرتراشی نه خالق . خالق واقعی منم . پیامبران موجودات راازکلمه خدا فقط بیرون می آورند و به موجودات جان می بخشنداماآن کس که بواقع آن تعریف وآن موجود را درعدم خلق کرد وگذاشت خدای یگانه است درادامه آیه قرآن می فرماید: فتنفخ فیهافتکون طیراباذنی . اینجابرای اینکه مانقش پیامبران رادرجان بخشی موجودات ازیاد نبریم وآنان راموثردرخلقت بدانیم خدا به عیسی می گوید پس تو درآن شکل می دمی پس می شود پرنده

3.وابری الاکمه

کمه :نابیناوشب کورگشت، برگردیدعقل

برء :پاک وبیزارشدازعیب وقرض وغیره

نکته :باتوجه به معانی لغات، آیه بالابه موارذیل اشاره دارد:

1.عیسی ع نابیناراشفامی داد

2.عیسی ع کلمه راپاک می کرد ازعیب

3.عیسی ع به مردم شناخت درست می دادآنان راازنابینایی ونادانی می رهاند

4.عیسی ع چون تابعدازقیامت زنده است مردم وکلمه مشرکان راازهرعیبی پاک می کند

4.والابرص

ابرص:پیس اندام /برص: بیماری پیس ازفسادمزاج

برصه : خانه جن ، محلی که درریگستان گیاه نرویاند

تبریص : سرتراشیدن ، رسیدن باران برزمین پیش ازشیارکردن

نکته : باتوجه به معانی فوق ایه بالادارای معانی ذ یل می باشد:

بیماری پیس راشفامی داد

کلمه رابارورمی کرد

کلمه راپاک می کرد

5.واحی الموتی باذن الله :

عیسی ع مرده هارازنده می کرد. فقط اولیای خداباکلمه خودمی توانندمرده رازنده کنند

طبق تعریف قرآن ،کارعیسی ع زنده کردن همه ی مواردی است  که مرگ برآنها اطلاق می شود

درسوره مائده 108 خدامی فرماید:

یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذااجبتم قالوا لاعلم لناانک انت علام الغیوب . اذقال الله یاعیسی ابن مریم اذکرنعمتی علیک وعلی والدتک اذایّدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهدوکهلاواذعلمتک الکتاب والحکمه والتوراه والانجیل واذتخلق من الطین کهیئه الطیرباذنی فتنفخ فیهافتکون طیراباذنی وتبرئ الاکمه والابرص باذنی واذتخرج الموتی باذنی

واذتخرج الموتی باذنی

خارج کردن مرده ها عبارت از :

1.بیرون آوردن کسانی که مرده اند ازعدم

2.دمیدن درصوروبیدارکردن مردم ازخواب دنیا درزمان قیامت(بعث یابرانگیختن )

3.زنده کردن مرده ها

خداباتوجه  به : یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذااجبتم قالوا لاعلم لناانک انت علام الغیوب. اذتخرج الموتی باذنی را آورده تاخروج مرده ها یاقیامت مرده ها راگوشزد نماید والا هردوآیه (واحی الموتی باذن الله ، اذتخرج الموتی باذنی) مصداق های یکسانی دارند

نکته : همه پیامبران قادرند تمام معجزات عیسی ع را انجام دهند منتهی خداطبق حکمت ومصلحت لازم دانسته حضرت عیسی تنها پیامبری باشدفردی راکه مرده ، زنده کندوازگل پرنده بسازدوبه آن جان بدهد

6.وانبئکم بماتاکلون وماتدخرون فی بیوتکم

انبئکم بماتاکلون رابایدانبئکم بماتاکلون فی بیوتکم خواند:

می توانم بانگاه به نظام حتی خبرخوراک شمارا(خوراک هم معنوی است هم مادی ) به شما بدهم :

وقتی خطاب آیه به صاحبان قلم باشد:

واقفم به محتویات قلمی که می زنید

می توانم به شمابگویم که درخانه هایتان چگونه قلم می زنید. بیوت اشاره داردبه نظام مشرکان که البته دونظام دریک نظام است یادوخانه که یک خانه می نماید.درنظام هرفرد، دارای جایگاه مشخص وکدمعلومی  است که آن را خانه هم می نامند. هرکس قلم بزندباتوجه به کدفردروزی مادی ومعنوی می گیردعیسی ع به مشرکان می فرماید: من کارهای پنهان شمارامی توانم به شماخبردهم .ازقلم شما آگاهم

وقتی خطاب آیه به مردم عادی باشد:

می توانم به شمابگویم هم چه شناختی به شما می رسد( درفکرشما چه می گذرد: ضمیرخوانی ) هم بگویم چه غذایی می خورید(غذای مادی یامعمولی)

وماتدخرون فی بیوتکم را بایدبخوانیم : وانبئکم ماتدخرون فی بیوتکم یعنی :

هرچه درخانه هایتان ذخیره کنیدرا من می دانم

خطاب آیه به مشرکان اهل قلم :

 هرچه راآماده می کنیدازنیرووشناخت که بخواهیدقلم بزنیدرامن می دانم

خطاب آیه به مردم عادی

می توانم به شما بگویم هم هرشناختی که درشما ذخیره می شودهم تمام ذخیره های منقول وغیرمنقولتان را

7.نزول مائده آسمانی(سوره مائده آیه 108).درمبحث حواریون شرح خواهم داد

ان فی ذلک لایه لکم ان کنتم مومنین .

نکته : عیسی ع باشمردن معجزات خودبرای مردم می گویداینهانشانه ای است برای اینکه شماایمان بیاورید

 ومصدقالمابین یدی من التوریه

نکته : درقسمت پیامبری عیسی (نشانه های پیامبری)شرح داده شد

ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم

حلال کردن بعضی از حرام هایعنی چه ؟

حلال وحرام مادی ومعنوی می باشد

1.قلم مشرکان درنظام باعث شناخت نادرست وروزی شرک آلودوکفرآلودمی شودومهربانی خداراپوشش می دهدخدااین روزی راحرام می دانداماهمه ی آن حرام نیست زیراهمیشه اولیای خداحضورداشته وبه مردم شناخت درست هم داده اند

2.مشرکان با قلم وگروه خوددرمردم خرافات ایجادکرده وچیزهایی که برمردم حلال است با رنگ مذهب به مردم حرام نشان داده اندومردم راازمصرف آن بازداشته اند

3.ازآنجایی که فرشته های اولیای خدادرتمام نظام می روندآنها انسانها ،طبیعت وهرآنچه درآن است راپاک وسالم می کنندباصطلاح ، حلال می کنند؛ آن اسیبی راکه مشرکان به طبیعت زده اندترمیم می کنند

وجئتکم بایه من ربکم

نکته :عیسی ع معجزات خودرانشانه هایی برای اثبات پیامبریش عنوان می کند

فاتقواالله واطیعون . ان الله ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم .

نکته  :عیسی مردم رابه پرهیزگاری ازخداواطاعت ازخوددعوت می کندوهمه رابه پرستش خدای یگانه فرامی خواند

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 25 فروردین 1397 | 10:44 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم